Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Bezdětnost jako životní styl
Kolářová, Karolína ; Kocourková, Jiřina (vedoucí práce) ; Šťastná, Anna (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na bezdětnost v konceptu životního stylu. Cílem práce je charakterizovat životní styl bezdětných respondentů. V práci jsou popsány jednotlivé faktory, související se životním stylem a reprodukčními plány. Komplexní analýza je zpracována za pomocí logistické regrese a zjišťuje jak velký podíl mají dané faktory na reprodukčních plánech a konečné bezdětnosti. Klíčová slova: bezdětnost, životní styl, plodnost, reprodukční chování 1
Vícedětné rodiny: faktory a kontexty
Faberová, Anna ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Šťastná, Anna (oponent)
Vícedětné rodiny: faktory a kontexty Abstrakt Předmětem této práce je analýza plodnosti žen v České republice se zaměřením na plodnost třetího a vyššího pořadí. Cílem práce je pak určit, definovat a posoudit determinanty a faktory, které mohou plodnost vyššího pořadí ovlivňovat. Stěžejním zdrojem vstupujících dat jsou anonymizované individuální údaje ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011. Pro podrobnou analýzu plodnosti vyššího pořadí byla vybrána data o ženách generací 1920-1971, které živě porodily alespoň dvě děti. Analýza byla provedena za pomoci nominální logistické regrese. Výsledkem práce je zevrubné zhodnocení plodnosti vyššího pořadí v závislosti na čtyřech faktorech či determinantech, které byly pro tento účel zvoleny - totiž úroveň dosaženého vzdělání matek, velikost obce jejich pobytu, jejich náboženská víra a charakteristika podle partnerských vztahů. Zejména se zde ovšem specifikují vzájemné souvislosti mezi těmito zkoumanými faktory a plodností vyššího pořadí. Klíčová slova: vícedětné rodiny, plodnost, plodnost vyššího pořadí, generace, sčítání, nominální logistická regrese
Regionální diferenciace plodnosti dle legitimity v České republice v letech 1993-2012
Říhová, Kristýna ; Fialová, Ludmila (vedoucí práce) ; Šťastná, Anna (oponent)
Regionální diferenciace plodnosti dle legitimity v České republice v letech 1993-2012 Abstrakt Cílem práce je analyzovat vývoj manželské a mimomanželské plodnosti v České republice v letech 1993-2012. Kromě stručného přehledu pro Českou republiku zaujímají hlavní místo data za okresy. K zobrazení vývoje a porovnání jsme zvolili, kromě počátečního a koncového roku, roky 1999 a 2008. Tedy roky, ve kterých se v daném období narodilo nejméně a nejvíce dětí. Právě vzhledem k rozdílným počtům narozených dětí během zkoumaných let i mezi jednotlivými okresy, bylo zvoleno porovnávání podílů narozených dětí. Prokázali jsme, že mezi okresy existují rozdíly a větší podíl dětí nevdaných, především pak svobodných matek, je v okresech na severozápadě, severu a severovýchodě České republiky. Tato data byla pomocí programu ArcMac znázorněna v kartogramech. Dále jsme se zaměřili na vztah mezi pořadím dítěte a rodinným stavem matky. Zde jsme prokázali, že podíl dětí narozených svobodným matkám je vyšší u dětí prvního pořadí, než u dětí druhého a třetího pořadí. Klíčová slova: Manželská a nemanželská plodnost, rodinný stav matek, pořadí dítěte, regionální rozdíly, okresy ČR
Motiv cesty v ¡Écue-Yamba-Ó!
Šťastná, Anna ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Zaťko, Roman (oponent)
Bakalářská práce analyzuje motiv cesty v románu ¡Écue-Yamba-Ó!, který publikoval Alejo Carpentier v roce 1933. Autor musel z politických důvodů opustit rodnou Kubu a na 11 let se přesunout do Paříže, kde získal inspiraci pro svou tvorbu. Práce proto Carpentiera zasazuje do kulturně-historického rámce. Následně uvažuje nad podobami cesty v literatuře, popisuje cestu horizontální, vertikální, životní a motiv setkání, ke kterým na cestě dochází. Teoretické poznatky aplikuje ve stěžejní části při analýze románu ¡Écue-Yamba-Ó!. Cesty v díle podstupuje zejména hlavní hrdina románu Menegildo, ale také nejdůležitější ženská postava Longina. V závěrečné části práce představuje teorii zázračného reálna a stručně nastiňuje zpracování motivu cesty v pozdějších Carpentierových románech. Klíčová slova Alejo Carpentier, románová prvotina, motiv cesty, ¡Écue-Yamba-Ó!, Menegildo, Kuba
Neúplné rodiny v České republice z dat sčítání a výběrových šetření
Mazalová, Jitka ; Kurtinová, Olga (vedoucí práce) ; Šťastná, Anna (oponent)
Neúplné rodiny v České republice z dat sčítání a výběrových šetření Abstrakt Hlavním cílem diplomové práce je komplexně zmapovat, co vše se můžeme o neúplných rodinách v České republice dozvědět z veřejně dostupných zdrojů dat, jako jsou výběrová šetření a sčítání. Pohled na neúplné rodiny je jak z historického hlediska, tak současného a nechybí ani očekávaný vývoj jejich počtu a struktury do budoucnosti. Fenomén neúplných rodin je velice aktuální, neboť se jejich počet se závislými dětmi za posledních patnáct let zvýšil v České republice téměř o polovinu. Práce podává informace o jednotlivých zdrojích dat, hodnotí jejich využití a srovnatelnost. Obsažena je analýza vývoje počtu a struktur rodin na základě populačního vývoje a dat sčítání. Detailně je zkoumána finanční situace neúplných rodin, tedy jejich struktura příjmů a vydání. Pozornost je věnována také vybavenosti jejich bytů. Na základě výsledku vytvořené prognózy počtu nukleárních rodin v České republice pro období 2015−2050, která vychází z dat sčítání lidu, domů a bytů 2011, World Population prospects: revize 2015 a Demografické ročenky OSN, je pak zobrazen očekávaný vývoj počtu jak nukleárních rodin, tak i neúplných rodin do roku 2050. Tento očekávaný vývoj je komparován s některými již dříve uskutečněnými prognózami rodin a domácností. Klíčová...
Odklad plodnosti v České republice a ve vybraných evropských zemích v období 1990−2015
Tovarová, Lenka ; Kurtinová, Olga (vedoucí práce) ; Šťastná, Anna (oponent)
Odklad plodnosti v České republice a ve vybraných evropských zemích v období 1990−2015 Abstrakt Od druhé poloviny 20. století můžeme sledovat v evropských zemích trend odkladu plodnosti do vyššího věku žen. Zásadním pro tuto práci je zjistit, zda existuje po roce 1990 až do současnosti rozdíl v odkladu plodnosti mezi vybranými zeměmi východní (Česká republika, Slovensko, Polsko) a západní (Německo a Rakousko) Evropy. Cílem práce je nalézt souvislost mezi nastavením rodinné politiky, úrovní plodnosti starších žen a názory respondentů. V první části práce jsou nastíněny základní teorie vysvětlující odsun mateřství. Uvedeny jsou také následky, které se k pozdnímu mateřstvím vážou. Práce se dotýká i tématu rodinné politiky, která má také na pozdější mateřství vliv. Představeny jsou některé základní nástroje rodinné politiky, které jsou mezi vybranými zeměmi porovnávány. V druhé části se práce zaměřuje na popis demografických ukazatelů, které dokládají pozdější časování mateřství. Hlavním nástrojem analýzy práce je logistická regrese, která vysvětluje názory respondentů na otázky související s harmonizací rodiny a zaměstnání pomocí vybraných vysvětlovaných proměnných z šetření ISSP 2012. Ukázalo se, že v zemích, kde jsou vhodně nastavené nástroje rodinné politiky zaměřené na harmonizaci rodiny a zaměstnání,...
Vývoj plodnosti ve vybraných zemích Evropy se zaměřením na efekt časování od druhé poloviny 20. století do současnosti
Ženíšková, Aneta ; Kurtinová, Olga (vedoucí práce) ; Šťastná, Anna (oponent)
Vývoj plodnosti ve vybraných zemích Evropy se zaměřením na efekt časování od druhé poloviny 20. století do současnosti Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit v kontextu vývoje plodnosti ve vybraných evropských zemích od druhé poloviny 20. století do současnosti skutečný vliv efektu časování na ukazatel průměrného věku matky při narození dítěte. Dalším cílem je očistit ukazatel úhrnné plodnosti od vlivu časování, a následně ukázat, jak změny v časování plodnosti ve studovaných zemích ovlivňují v daném časovém období tento transverzální ukazatel. Posledním záměrem této práce je zhodnocení názorů respondentů daných zemí z výběrového šetření European Social Survey z let 2004 a 2010 na otázky týkající se sladění práce a rodiny jako jednoho z faktorů ovlivňujícího časování plodnosti. Na základě typologie sociálních států Esping-Andersena jsou vybrány následující státy: Nizozemí, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko a Ukrajina. Změny průměrného věku žen při narození dítěte jsou dány nejen skutečnými změnami v časování rození dětí (efektem časování), ale také změnami ve struktuře rození dětí dle pořadí (efektem struktury). Pro detailní pohled na příčiny změn tohoto ukazatele byla použita metoda dekompozice a pro zhodnocení vývoje úhrnné plodnosti byly zkonstruovány její očištěné varianty od vlivu časování....
Vývoj sňatečnosti v evropských zemích od roku 1960
Dvořáková, Andrea ; Kocourková, Jiřina (vedoucí práce) ; Šťastná, Anna (oponent)
Vývoj sňatečnosti v evropských zemích od roku 1960 Abstrakt Cílem práce je zhodnotit vývoj sňatečnosti od roku 1960 a zjistit, zda došlo ke konvergenci sňatkového chování v státech Evropské unie spolu se Švýcarskem a Norskem. Konvergence sňatkového chování byla hodnocena především na základě ukazatelů intenzity a časování sňatečnosti. Výsledky analýzy ukazují, že rozšíření druhého demografického přechodu ve všech studovaných zemích přineslo podobné trendy, tedy snížení intenzity sňatečnosti a odklad sňatku do vyššího věku. Dále byly vybrány čtyři státy, konkrétně Česká republika, Finsko, Francie a Maďarsko, u kterých bylo podrobněji zkoumáno, zda došlo k přiblížení sňatkového chování od roku 1990. Pozornost byla věnována především vývoji postojů k manželství, které podle druhého demografického přechodu stojí za proměnou sňatkového chování. Nejvýraznější změna v pohledu na manželství proběhla v České republice a Maďarsku. Nejliberálnějším státem je Francie a naopak instituce manželství je ve Finsku stále atraktivní. Tyto výsledky korespondují i s vývojem sňatečnosti v jednotlivých státech. Následně bylo pomocí binární logistické regrese analyzováno, jaké skupiny obyvatel mají vyšší šanci žít v manželství, a jak se tato šance měnila. Klíčová slova: změna sňatkového chování, postoj k manželství, druhý...
Singles v České republice ve světle proměn hodnotových orientací
Hromádková, Václava ; Šťastná, Anna (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Cílem práce je analýza vývoje singles v České republice po roce 1990 ve světle druhého demografického přechodu. Zaměřím se na charakteristiku singles dle rodinného stavu, nejvyššího dosaženého vzdělání, ekonomické aktivity a jejich teritoriálního rozmístění. Budu se také snažit analyzovat postoje a hodnotové orientace v České republice v otázkách týkajících se rodiny a partnerských vztahů. Práce vychází ze statistických dat ČSÚ a dat sociologického šetření European Values Study, na kterých jsou za využití binární logistické regrese dokumentovány proměny postojů dle vybraných charakteristik respondentů. Výsledky práce ukazují, že podíl singles na populaci České republiky se neustále zvyšuje. Na základě analýzy hodnotových orientací v České republice mohu konstatovat, že od roku 1990 došlo k poměrně velké proměně hodnot obyvatelstva směrem k novým a alternativním formám žití a soužití partnerů. Za průkopníky nového typu hodnot lze považovat mladší svobodné osoby, které mají velmi často vysokoškolské vzdělání.
Finanční podpora rodin s dětmi v nové Evropě. Využití metody modelových rodin.
Mitchell, Eva ; Hamplová, Dana (vedoucí práce) ; Klímová Chaloupková, Jana (oponent) ; Šťastná, Anna (oponent)
Dizertační práce mapuje stav finanční podpory rodin s dětmi v České republice a dalších devatenácti evropských zemích v roce 2008. Pozornost je zaměřena především na "nové" evropské země, tj. na region střední a východní Evropy (CEE). Hlavním cílem dizertace je pomocí analýzy daňového a dávkového systému zjistit, jak si v oblasti finanční podpory rodin s dětmi stojí Česká republika v porovnání s ostatními evropskými zeměmi, a kterým z těchto zemí je v současné chvíli svým pojetím této podpory nejpodobnější. Práce je rozdělena do dvou hlavních celků. Teoretická část studie se zabývá typologiemi sociálního státu a rodinných politik. Analytická část se pomocí metody modelových rodin snaží nalézt odpovědí na následující otázky: Které formy rodinného soužití jsou nejvíce podporovány? Dotuje český sociální systém spíše tradiční rodiny nebo upřednostňuje zaměstnanost matek? Jak si v porovnání s jinými státy Evropy stojí čeští samoživitelé? Je česká rodinná politika zaměřena na stejné typy rodin jako rodinná politika Slovenska? Sledují tyto dvě země stále podobnou linii? A kam s ohledem na zaměření státní finanční podpory zapadají v rámci existujících typologií rodinných politik nové evropské státy? Klíčovým ukazatelem je hodnota rozdílu mezi čistým příjmem domácnosti bezdětného manželského páru a čistým příjmem...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 ŠŤASTNÁ, Adéla
1 Šťastná, Alice
2 Šťastná, Alžběta
3 Šťastná, Andrea
9 Šťastná, Aneta
1 Šťastná, Anna-Marie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.