Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe
Říhová, Ladislava ; Lášek, Jan Blahoslav (vedoucí práce)
Africký učitel rétoriky Arnobius ze Sikky, žijící na přelomu 3. a 4. stoletní, patří k méně známým křesťanským autorům. Právě on je autorem latinsky psané apologie křesťanství Adversus nationes. Jeho spis poutá především zájem filologů a historiků starověku, obsahuje totiž velké množství látky mytologického charakteru. Cílem této práce pak je představit Arnobia nejen jako pramen pohanské teologie, ale také jako křesťana a svědka komplikované nábožensko - politické situace křesťanství v době před milánským ediktem, konkrétně v čase Diokleciánova pronásledování křesťanů. Vzhledem k nutnosti práce s původními texty obsahuje práce také první český překlad Arnobiovy apologie.
Římská říše a křesťanství - od pronásledování ke státnímu náboženství
Činátl, Jiří ; Lukeš, Jiří (vedoucí práce) ; Říhová, Ladislava (oponent)
Diplomová práce je věnována situaci křesťanů žijících v římském impériu v prvních čtyřech století našeho letopočtu. Každé nové náboženství se jistě ve svých počátcích musí potýkat s řadou problémů, nepochopením a musí si své místo ve společnosti postupně vybojovat. Samy počátky křesťanství však není nikterak lehké postihnout, jelikož se nám do dnešních dní nedochovalo mnoho pramenů. Stejně tak mnoho událostí je vnímáno skrze křesťanskou optiku a tímto způsobem jednostranně interpretováno. Jedná se především o martyrologické texty, které byly postupem času značně upraveny a ověřit jejich autenticitu je dnes již poměrně obtížné. Tato diplomová práce je rozdělena do několika kapitol, přičemž v první z nich se snažím popsat římskou společnost a římské náboženství, s kterým se křesťanská víra střetávala. Další kapitoly a podkapitoly jsou věnovány vzniku a šíření křesťanství, osobě Ježíše Krista a Církevním otcům, kteří nám podávají zprávy o prvních staletích křesťanské víry. Nejrozsáhlejší část této diplomové práce je však věnována hlavnímu tématu, kterým je pronásledoval křesťanů v prvních čtyřech století našeho letopočtu. K datování jednotlivých etap pronásledování křesťanů, si vypomohu jejich rozdělením podle G. E. M. de Ste. Croixe. Kapitoly, které mají za úkol popsat jednotlivé tři etapy...
Revitalizace náboženské obce
Hlavsa, Jan ; Kolář, Pavel (vedoucí práce) ; Říhová, Ladislava (oponent)
1 Abstrakt Obnova základních funkcí náboženské obce v kontextu současné společnosti době je jednou ze základních otázek diskutovaných v Církvi československé husitské. Pozornost je věnována zejména institučním, ekonomickým a pastorálním aspektům revitalizace. Na závěr je předložen návrh obecné optimalizace činnosti vedoucí k revitalizaci.
Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe
Říhová, Ladislava ; Lášek, Jan Blahoslav (vedoucí práce) ; Šafin, Ján (oponent) ; Pokorný, Petr (oponent)
Africký učitel rétoriky Arnobius ze Sikky, žijící na přelomu 3. a 4. stoletní, patří k méně známým křesťanským autorům. Právě on je autorem latinsky psané apologie křesťanství Adversus nationes. Jeho spis poutá především zájem filologů a historiků starověku, obsahuje totiž velké množství látky mytologického charakteru. Cílem této práce pak je představit Arnobia nejen jako pramen pohanské teologie, ale také jako křesťana a svědka komplikované nábožensko - politické situace křesťanství v době před milánským ediktem, konkrétně v čase Diokleciánova pronásledování křesťanů. Vzhledem k nutnosti práce s původními texty obsahuje práce také první český překlad Arnobiovy apologie.
Apoštol Pavel a římské zákony
Říhová, Ladislava ; Lukeš, Jiří (vedoucí práce) ; Pavlík, Jiří (oponent)
RESUMÉ Apoštol Pavel a římské zákony Apostle Paul and the Roman Law bc. Ladislava Říhová Práce se věnuje problematice spojené s životem a především římským občanstvím apoštola Pavla. Úvodní kapitolu práce tvoří stručný popis Pavlova života, který de facto tvoří osnovu celé práce. Zvláštní pozornost je věnována Pavlovu původu, vzdělání a v neposlední řadě obrácení ke křesťanství. Bez povšimnutí nezůstává ani misijní činnost Pavlova a jeho konec. Ve druhé části prvé kapitoly je na pozadí biblických pramenů probrán pohled Písma na apoštolovo římské občanství, doplněný historickým exurzem o dějinách římského občanství jako takového se zvláštním přihlédnutím k období Pavlova života, tedy období raného principátu. Zmíněna je samozřejmě i možnost dvojího občanství apoštolova. Z Pavlova občanského stavu vyplývají nutně i Pavlova práva, která utvářejí další jeho životní osudy. Zejména se zde jedná o ve Skutcích obsáhle probraný Pavlův soudní proces. Druhá kapitola práce je proto věnována jednak historii a náležitostem římského soudního procesu, jednak i odvolacímu právu římských občanů, kterého i Pavel, jakožto římský občan, ve svém procesu využil. Zatímco druhá kapitola práce se věnuje rozboru Pavlova procesu z pohledu dobových nebiblických pramenů, přihlíží třetí primárně ke svědectví Nového zákona a srovnává tedy...

Viz též: podobná jména autorů
9 ŘÍHOVÁ, Lenka
12 ŘÍHOVÁ, Lucie
1 Říhová, Lada
9 Říhová, Lenka
1 Říhová, Linda
1 Říhová, Lucia
12 Říhová, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.