Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 128 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Proměny americko-vietnamských vztahů v posledních dvou desetiletích
Linhart, Tomáš ; Čížek, Martin (vedoucí práce) ; Kozák, Kryštof (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá proměnami ve vztahu mezi USA a Vietnamem. Monitoruje situaci před navázáním oficiálních styků, analyzuje kontext, v němž ke změnám postupně docházelo. Vietnam byl po skončení války de facto 20 let v izolaci a dlouho trpěl sociálními i ekonomickými důsledky války, ale během prezidentství Baracka Obamy se proměnil ve strategického partnera USA. Práce se snaží objasnit, jaké vztahy panují mezi oběma zeměmi v současnosti, a podat nástin podmínek panujících uvnitř vietnamské společnosti, k čemuž byli využiti tři respondenti původem z Vietnamu. Práce si klade dále za cíl odpovědět na otázky, jak se z nenáviděného nepřítele může stát partner a jaké politické, společenské, ekonomické ale i geopolitické okolnosti jsou k tomu nezbytné. V první části práce nabízí stručný historický souhrn, ve druhé, obsáhlejší a podstatnější části se věnuje současné situaci ve Vietnamu a změnám, jež se udály mezi oběma zeměmi na diplomatickém i ekonomickém poli od konce války (1975) a především v posledních dvou desetiletích (tedy od navázání diplomatických styků v roce 1995).
Laserový standard pro metrologii délky a času
Pravdová, Lenka ; Hrabina, Jan ; Čížek, Martin ; Číp, Ondřej
Předkládaná práce popisuje vývoj a dosažené parametry laserového standardu přesného optického kmitočtu pracujícího v IR spektrálním pásmu (okolí 1540 nm). Úkolem bylo vyvinout stabilní a robustní laserový systém umožňující nasazení nejen ve vědeckých a metrologických laboratořích, ale dovolující i distribuci přesných signálů po stávajících telekomunikačních optických spojích do cílových aplikací v průmyslu.
Stabilizovaný laser pro spektroskopii se zchlazenými ionty kalcia
Čížek, Martin ; Pham, Minh Tuan ; Lešundák, Adam ; Hucl, Václav ; Řeřucha, Šimon ; Hrabina, Jan ; Lazar, Josef ; Číp, Ondřej
Spektroskopie s vysokým rozlišením prováděná na dopplerovsky zchlazeném iontu zachyceném v elektrické pasti vyžaduje vysoce koherentní excitační laser. Šířka jeho spektrální emisní čáry musí respektovat dobu života excitovaného přechodu. Typicky se jedná o jednotky Hz, neboť doba života excitovaného přechodu bývá minimálně v řádu sekund. Zároveň musí být excitační laser přeladitelný v řádu jednotek až desítek MHz. Nová generace normálů optických frekvencí – optických hodin – je založena na tomto druhu spektroskopie, proto bývají často takové excitační lasery označovány jako tzv. hodinové lasery. Náš příspěvek přibližuje probíhající vývoj sestavy hodinového laseru pracujícího na vlnové délce 729 nm, která bude využívána pro spektroskopii se zchlazeným zachyceným iontem kalcia 40Ca+ v laboratoři Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně. Jako primární zdroj koherentního záření je použit diodový laser s externím rezonátorem pracující na vlnové délce 729 nm. Šířka spektrální čáry laseru bez použití stabilizace je cca 300 kHz. Laser je přeladitelný pomocí piezoelektrického aktuátoru v rozsahu cca 10 GHz s max. šířkou pásma modulace 2 kHz. Rychlé jemné ladění v řádu stovek MHz je možné modulací čerpacího proudu laserové diody s šířkou pásma 50 MHz. Na obr. 1 je schéma celé sestavy stabilizovaného hodinového laseru.
Trapping and cooling of single ions for frequency metrology and quantum optics experiments
Slodička, L. ; Pham, Minh Tuan ; Lešundák, Adam ; Hucl, Václav ; Čížek, Martin ; Hrabina, Jan ; Řeřucha, Šimon ; Lazar, Josef ; Obšil, P. ; Filip, R. ; Číp, Ondřej
Single trapped ions trapped in Paul traps correspond to ideal candidates for realization of extremely accurate optical atomic clocks and practical studies of the light–atom interactions and nonlinear mechanical dynamics. These systems benefit from both, the superb isolation of the ion from surrounding environment and excellent control of its external and internal\ndegrees of freedom, at the same time, which makes them exquisite platforms for experimental studies and applications of light matter interaction at its most fundamental level. The exceptional degree of control of single or few ion's state enabled in past decade number of major advancements in the applications from the fields of experimental quantum information\nprocessing and frequency metrology, including recent realization of scalable Shor's\nalgorithm, fractional uncertainties of the frequency measurements close to 10-18 level, or simulations of complex quantum many-body effects. These results, together with the rapid advancements in the production of low-noise segmented micro-traps, promise prompt access to long-desired regimes of quantum optomechanics and further development and applications\nof optical atomic clocks.
SMV-2017-22: Realizace víceosého interferometrického systému pro souřadnicové odměřování
Holá, Miroslava ; Lazar, Josef ; Hucl, Václav ; Čížek, Martin
Cílem projektu smluvního výzkumu bylo realizovat víceosý interferometrický systém pro souřadnicové odměřování. Jedná se o systém umožňující bezkontaktní měření polohy (posunutí) v osách x, y s kompenzací vlivu indexu lomu vzduchu. Důraz byl kladen na vysokou přesnost a opakovatelnost měření na nanometrové úrovni pro vlnovou délku 633 nm. Součástí projektu byl také vývoj a realizace řídící elektroniky pro detekci signálu pomocí homodynního kvadraturního detekčního systému. Celý systém byl testován v laboratorních podmínkách a poté instalován do příslušného systému v zadavatelské firmě.
Numerický výpočet rozptylové délky při srážkách atomů
Basler, Ondřej ; Houfek, Karel (vedoucí práce) ; Čížek, Martin (oponent)
Cílem této bakalářské práce je srovnat numerické metody pro výpočet roz- ptylové délky při srážkách atom·. Porovnáváme výsledky vypočítané pomocí metody přímé integrace Schrödingerovy rovnice, metody fázové funkce, řešení Riccatiho rovnice pro rozptylovou délku a metodu vnějšího škálování. Metody používáme pro modelový potenciál založený na exponenciálním útlumu a empi- rickém potenciálu Cs-Cs dimeru. Vypočítané rozptylové délky dále srovnáváme s výsledky od jiných autor·. 1
Associative electron detachment in collision of negative anion
Dvořák, Jan ; Čížek, Martin (vedoucí práce) ; Horáček, Jiří (oponent)
Rezonanční procesy ve srážkách elektron·, atom·, iont· a molekul pro- bíhající při nízkých energiích významně ovlivnily vývoj raného vesmíru. Velká pozornost nebyla v minulosti věnována proces·m, které zahrnují atomy a ionty lithia. V této práci prezentujeme teoretický popis dvou srážek asociativního odtržení Li s H − a H s Li − v rámci nelokální rezonanční teorie. Nelokální rezonanční modely byly zkonstruovány pomocí křivek potenciální energie získaných z programového balíku MOLPRO a pomocí R-maticových výpo- čt· rozptylu elektronu na molekule LiH, které byly určeny s využitím UK molekulárních R-maticových kód·. Lippmanova-Schwingerova rovnice, která popisuje dynamiku jader, byla vyřešena pomocí Schwingerova-Lanczosova algoritmu. Vyvinuli jsme novou metodu založenou na singulárním rozkladu, která separuje tzv. vazbový potenciál. Předpovídáme rozdíl několika řád· ve velikosti rychlostních konstant studovaných srážek při teplotách nižších než 1000 K.
Izraelské obranné síly a jejich postavení ve společnosti
Lišková, Tereza ; Bečka, Jan (vedoucí práce) ; Čížek, Martin (oponent)
Práce se věnuje vztahu Izraelských obranných sil a izraelské společnosti, jak jsou tyto vztahy ovlivňovány náboženstvím v armádě, etnickými rozdíly společnosti a postupem armády v různých vnějších i vnitřních konfliktech. První kapitola je zaměřena na samotnou armádu, popisuje konflikty, kterých se účastnila. Dále analyzuje aktuální stav armády co se týče demografie, jaký je počet osob v armádě, etnické složení apod. Také se zabývá procesem náboru do povinné vojenské služby. Další část analyzuje vztah armády s židovským náboženstvím. To se do armády dostalo během 70. let a od té doby má určitý vliv na chod armády, což se začalo promítat i do vztahu společnosti k armádě. Kromě náboženství se kapitola také zaměřuje na etnicitu v armádě, jak už na rozdíl mezi Židy a ostatními etniky, tak i na rozdělení samotného židovského obyvatelstva. V poslední kapitole práce analyzuje výsledky průzkumů veřejného mínění mezi lety 2003 až 2012, kde sleduje především procento důvěryhodnosti armády a další aspekty týkající se vztahu společnosti k Izraelským obranným silám. Vliv náboženství, etnicity i konfliktů je vyhodnocen jako klíčový pro utváření přístupu společnosti k armádě. U konfliktů záleží na míře zapojení a provedení operací, náboženství vztah formuje svým zapojením či spíše nezapojením nábožensky založených jedinců...
Testování systémů správy identit
Rojo, Robert ; Buchalcevová, Alena (vedoucí práce) ; Čížek, Martin (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na testování systémů správy identit. Jejím hlavním cílem je popsat problematiku testování systémů správy identit a metodicky testování těchto systémů podpořit definováním přístupu k testování, který vychází z provedené případové studie. V teoretické části práce je popsána správa identit v organizaci a význam jejího zavedení. Dále jsou v ní popsány systémy správy identit, které slouží k její systematické podpoře technickými prostředky. V praktické části práce je provedena případová studie zavedení systému správy identit v organizaci, jsou identifikovány specifické rysy systémů správy identit, s jejichž pomocí je pro systém správy identit v případové studii navržen přístup k testování. Navržený přístup je následně ověřen využitím na pilotním projektu.
Sovětská podpora Severnímu Vietnamu během indočínských válek
Balaš, Jan ; Čížek, Martin (vedoucí práce) ; Litera, Bohuslav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá sovětskou podporou Vietnamské demokratické republice od jejího vzniku v roce 1945 až do konce druhého indočínského konfliktu. Na základě studia sekundárních pramenů se tato práce snaží chronologicky popsat její vývoj s vyzdvižením zásadních momentů, které měly na míru sovětské podpory vliv. Provedeným výzkumem tato práce došla k závěru, že intenzita sovětské podpory byla přímo závislá na momentálních potřebách sovětské zahraniční politiky v souvislosti se studenou válkou a vztahy se západními mocnostmi, respektive v rámci komunistického bloku a vzájemnými vztahy s Čínou. Ohledně vztahů se Západem se Sovětský svaz snažil především o jejich zlepšování a podporu vietnamským komunistům držel do té míry, kdy přímo nesabotovala tyto snahy. V souvislosti s Čínou si tato práce všímá opačného fenoménu. Mocenský zápasu v rámci komunistického bloku a boj o vliv ve Vietnamu měl za následek naopak navyšování podpory ve snaze svého konkurenta překonat. Hlavním přínosem této práce je ucelená chronologická analýza sovětské podpory Severnímu Vietnamu od počátku navazování vztahů až do konce druhé indočínské války.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 128 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
16 Čižek, Martin
16 ČÍŽEK, Martin
2 Čížek, Matěj
1 Čížek, Michael
5 Čížek, Michal
1 Čížek, Mikuláš
1 Čížek, Milan
2 Čížek, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.