Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 134 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Klasická a kvantová chaotická dynamika v reaktivním rozptylu atomů a molekul.
Trnka, Jiří ; Čížek, Martin (vedoucí práce) ; Houfek, Karel (oponent)
Diplomová práce se zabývá kvantovou reakční dynamikou tříčásticových sys- témů. Práce shrnuje nejdůležitější teoretické poznatky o problému tří částic v kvantové mechanice. V rámci práce byl studován jednoduchý dvourozměrný mo- del odpovídající rozptylu atomu na dvouatomové molekule, při kterém může do- jít k vibrační excitaci nebo výměnné reakci. Pro tento model je navržen způsob řešení založený na metodě narušených vln a Schwingerově variačním principu. Způsob řešení je aplikován a otestován na systému tří Morseho potenciálů. Hlav- ním výsledkem jsou pravděpodobnosti možných procesů v závislosti na energii přicházející částice pro dvě varianty systému Morseho potenciálů. 1
Zahraniční legie Waffen-SS
Kacerovský, Tomáš ; Čížek, Martin (vedoucí práce) ; Šmidrkal, Václav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá zahraničními legiemi Waffen-SS, které byly v průběhu druhé světové války vytvářeny nacistickým Německem pod záminkou, že se jedná o celoevropskou snahu bojovat proti bolševismu. Tezí práce je domněnka, že nacisté byli ve svých snahách úspěšní a skutečně vytvořili poměrně rozsáhlé mezinárodní jednotky, které do byly složeny z mužů, kteří do nich vstoupili na základě myšlenky, podle které se všechny evropské národy musí bránit nebezpečí na východě. V první kapitole se práce bude zabývat důvody, které vedly německou vládu a vojenské velení ke schválení tohoto projektu, ačkoli si byli vědomi toho, že často porušovali zásady nacistické ideologie. K dobrovolníkům, kteří se v zahraničních legiích rozhodli sloužit zachovával po celou dobu války i německý vůdce Adolf Hitler, který je označil za zrádce vlastních zemí. V druhé kapitole se tato práce bude zabývat motivací mladých mužů z okupované Evropy, kteří se rozhodli vstoupit do Waffen-SS. V této kapitole bude zdůrazněna problematika kategorizace dobrovolníků. Třetí kapitola pojednává o významných politických a veřejně činných osobnostech, které se během války rozhodly do zahraničních legií Waffen-SS vstoupit, či jejich vznik veřejně podporovat. V závěrečné kapitole se práce zaměří na jednání s veterány nacistických...
Porušování lidských práv v americké válce proti teroru: Případová studie Guantanamo Bay a Abu Ghrajb
Žižková, Andrea ; Čížek, Martin (vedoucí práce) ; Klvaňa, Tomáš (oponent)
názvem "Porušování lidských práv v teroru: Případová studie Guantánamo Bay a Abú Ghrajb" je snaha dokázat, že porušování lidských práv v Amerikou zřízených věznicích pro domnělé teroristy není pouze několika nízko postavených vojáků, ale americké vlády, která poskytla vhodné podmínky pro tyto praktiky. Prostřednictvím seznámení se se základními principy mezinárodních smluv a dohod, které lidská práva a práva zajatců pokrývají, a společně s oumáním amerických nařízení a memorand vydaných po 11. září prostředím, ve kterém kontroverzní chování vůči zajatcům mohlo vzniknout. Praktiky, které porušují mezinárodní zásady, jsou rozebírány ve dvou hlavních kapitolách podle věznic, v věnován statusu nepřátelského bojovníka, kterým se Spojené státy rozhodly označit všechny zajaté členy Al Kájdy a Talibánu a negarantovat jim tím nařízené zacházení podle Ženevských úmluv. Společně se všemi těmito aspekty práce poskytuje vhled do problematiky práv zajatců v unikátním bezpečnostním konfliktu, jakým válka proti teroru vyhlášená po útocích 11. září 2001 bezpochyby je.
Kolorimetr pro medicínské aplikace s NFC připojením
Šobich, Adam ; Čížek, Martin (oponent) ; Sekora, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje sestavení kolorimetru s využitím NFC technologie. Teoretická část seznamuje s principy kolorimetrického měření, kalibrační křivkou a s důležitými fyzikálními veličinami. Práce pojednává o principu technologie NFC, její architektuře a o dělení NFC zařízení. Praktická část práce navrhuje konstrukční a softwarové řešení vlastního kolorimetru. Zvláštní důraz je kladen na výběr RGB senzoru, který je testován a výsledky jsou analyzovány. Řešen je elektrický obvod a ovládání pomocí mikroprocesoru. Práce se zabývá realizací aplikace pro operační systém Android, která slouží jako uživatelské rozhraní kolorimetru. Získávání dat ze senzoru a jejich ukládání do paměti NFC tagu je zajištěno platformou Arduino. Problémy zjištěné během vypracování práce jsou rozebrány v diskuzi.
Luxmetr
Hrbáček, Michal ; Čížek, Martin (oponent) ; Rozman, Jiří (vedoucí práce)
V této práci se seznámíme se základy světelné techniky a metodami měření intenzit osvětlení. Je zde také uvedená metoda měření pracovních osvětlení a hygienické limity v této oblasti. V další části bude systémový návrh luxmetru s minimálním rozsahem měření 20 – 1000 lx. Práce bude obsahovat celkové schéma zapojení, výkres plošného spoje a soupis součástek
Modelování elektromagnetického pole ve tkáni
Port, Martin ; Čížek, Martin (oponent) ; Rozman, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou modelování elektromagnetického pole ve tkáni a je zaměřena na poznatky z teorie elektromagnetického pole. Maxwellovými rovnicemi a jejich řešení je popsáno šíření rovinné vlny ve volném prostředí. Dále se věnuje nejvyšším přípustným hodnotám měrného absorbovaného výkonu a hygienickým limitům vycházející z norem platných v České republice o ochraně zdraví před neionizujícím zářením podle nařízení vlády č. 106/2010 Sb. Také se zabývá programovým prostředím COMSOL Multiphysics v 4.2 pro řešení fyzikálního modelování a simulaci. Nachází se zde také radiofrekvenční modul, který je využíván pro modelování. Práce se zmiňuje podrobně o menu tohoto programu a nejdůležitější části - Modelu Builder.
Proměny americko-vietnamských vztahů v posledních dvou desetiletích
Linhart, Tomáš ; Čížek, Martin (vedoucí práce) ; Kozák, Kryštof (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá proměnami ve vztahu mezi USA a Vietnamem. Monitoruje situaci před navázáním oficiálních styků, analyzuje kontext, v němž ke změnám postupně docházelo. Vietnam byl po skončení války de facto 20 let v izolaci a dlouho trpěl sociálními i ekonomickými důsledky války, ale během prezidentství Baracka Obamy se proměnil ve strategického partnera USA. Práce se snaží objasnit, jaké vztahy panují mezi oběma zeměmi v současnosti, a podat nástin podmínek panujících uvnitř vietnamské společnosti, k čemuž byli využiti tři respondenti původem z Vietnamu. Práce si klade dále za cíl odpovědět na otázky, jak se z nenáviděného nepřítele může stát partner a jaké politické, společenské, ekonomické ale i geopolitické okolnosti jsou k tomu nezbytné. V první části práce nabízí stručný historický souhrn, ve druhé, obsáhlejší a podstatnější části se věnuje současné situaci ve Vietnamu a změnám, jež se udály mezi oběma zeměmi na diplomatickém i ekonomickém poli od konce války (1975) a především v posledních dvou desetiletích (tedy od navázání diplomatických styků v roce 1995).
Laserový standard pro metrologii délky a času
Pravdová, Lenka ; Hrabina, Jan ; Čížek, Martin ; Číp, Ondřej
Předkládaná práce popisuje vývoj a dosažené parametry laserového standardu přesného optického kmitočtu pracujícího v IR spektrálním pásmu (okolí 1540 nm). Úkolem bylo vyvinout stabilní a robustní laserový systém umožňující nasazení nejen ve vědeckých a metrologických laboratořích, ale dovolující i distribuci přesných signálů po stávajících telekomunikačních optických spojích do cílových aplikací v průmyslu.
Stabilizovaný laser pro spektroskopii se zchlazenými ionty kalcia
Čížek, Martin ; Pham, Minh Tuan ; Lešundák, Adam ; Hucl, Václav ; Řeřucha, Šimon ; Hrabina, Jan ; Lazar, Josef ; Číp, Ondřej
Spektroskopie s vysokým rozlišením prováděná na dopplerovsky zchlazeném iontu zachyceném v elektrické pasti vyžaduje vysoce koherentní excitační laser. Šířka jeho spektrální emisní čáry musí respektovat dobu života excitovaného přechodu. Typicky se jedná o jednotky Hz, neboť doba života excitovaného přechodu bývá minimálně v řádu sekund. Zároveň musí být excitační laser přeladitelný v řádu jednotek až desítek MHz. Nová generace normálů optických frekvencí – optických hodin – je založena na tomto druhu spektroskopie, proto bývají často takové excitační lasery označovány jako tzv. hodinové lasery. Náš příspěvek přibližuje probíhající vývoj sestavy hodinového laseru pracujícího na vlnové délce 729 nm, která bude využívána pro spektroskopii se zchlazeným zachyceným iontem kalcia 40Ca+ v laboratoři Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně. Jako primární zdroj koherentního záření je použit diodový laser s externím rezonátorem pracující na vlnové délce 729 nm. Šířka spektrální čáry laseru bez použití stabilizace je cca 300 kHz. Laser je přeladitelný pomocí piezoelektrického aktuátoru v rozsahu cca 10 GHz s max. šířkou pásma modulace 2 kHz. Rychlé jemné ladění v řádu stovek MHz je možné modulací čerpacího proudu laserové diody s šířkou pásma 50 MHz. Na obr. 1 je schéma celé sestavy stabilizovaného hodinového laseru.
Trapping and cooling of single ions for frequency metrology and quantum optics experiments
Slodička, L. ; Pham, Minh Tuan ; Lešundák, Adam ; Hucl, Václav ; Čížek, Martin ; Hrabina, Jan ; Řeřucha, Šimon ; Lazar, Josef ; Obšil, P. ; Filip, R. ; Číp, Ondřej
Single trapped ions trapped in Paul traps correspond to ideal candidates for realization of extremely accurate optical atomic clocks and practical studies of the light–atom interactions and nonlinear mechanical dynamics. These systems benefit from both, the superb isolation of the ion from surrounding environment and excellent control of its external and internal\ndegrees of freedom, at the same time, which makes them exquisite platforms for experimental studies and applications of light matter interaction at its most fundamental level. The exceptional degree of control of single or few ion's state enabled in past decade number of major advancements in the applications from the fields of experimental quantum information\nprocessing and frequency metrology, including recent realization of scalable Shor's\nalgorithm, fractional uncertainties of the frequency measurements close to 10-18 level, or simulations of complex quantum many-body effects. These results, together with the rapid advancements in the production of low-noise segmented micro-traps, promise prompt access to long-desired regimes of quantum optomechanics and further development and applications\nof optical atomic clocks.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 134 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
16 Čižek, Martin
16 ČÍŽEK, Martin
2 Čížek, Matěj
1 Čížek, Michael
5 Čížek, Michal
1 Čížek, Mikuláš
1 Čížek, Milan
2 Čížek, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.