Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 143 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výpočet průběhu potenciálů a simulace chování iontů vápníku v Paulově iontové pasti
Vadlejch, Daniel ; Oral, Martin ; Lešundák, Adam ; Pham, Minh Tuan ; Čížek, Martin ; Číp, Ondřej ; Slodička, L.
Přesnost experimentů prováděných zachycenými ionty uvnitř Paulovy lineární iontové pasty je velmi závislá na velikosti reziduálního pohybu iontů. Dva odlišné režimy radiofrekvenčního řízení elektrod se porovnávají s ohledem na velikost iontového mikromotoru ve směru osy pasti. Toto porovnání mikropohybu zachyceného iontu je prováděno numerickým výpočtem metodou konečných prvků pro geometrii, což odpovídá pasti umístěnému v laboratoři Ústavu vědeckých přístrojů AV ČR v Brně. Výsledky výpočtů ukazují, že symetrický režim řízení by měl být vhodnější pro oslabení axiální složky mikropohybu zachycených iontů.
Porovnání frekvenčních stabilit laserových normálů vlnové délky přes fotonické sítě
Pravdová, Lenka ; Hrabina, Jan ; Čížek, Martin ; Lazar, Josef ; Číp, Ondřej
V naší práci představujeme metrologickou kampaň, ve které byla porovnávána stabilita normálového laseru na vlnové délce 1540 nm, umístěného na pracovišti CESNET v Praze s vlnovou délkou superkoherentního laseru přenášenou z pracoviště ÚPT v Brně přes fázově koherentní přenosovou linku Brno – Praha délky 306 km. Sestavený acetylenový normál byl převezen na pracoviště CESNET a zároveň byla uvedena do provozu jednotka příjmu koherentní vlny ze superkoherentního laseru stabilizovaného optickým frekvenčním hřebenem a H-maserem na pracovišti ÚPT v Brně. Optickým směšovačem s fotodetektorem byl zaznamenán frekvenční průběh záznějové frekvence mezi acetylenovým optickým frekvenčním normálem a superkoherentním laserem distribuovaným přes fotonickou síť, jehož stabilita je dána H-maserem v 15. řádu. Ověřili jsme, že laserový normál splňuje požadavky Recommendation for the practical realization of the meter standard BIMP.
Využití kyanovodíku jako absorpčního média pro laserovou spektroskopii
Hošek, Martin ; Řeřucha, Šimon ; Pravdová, Lenka ; Čížek, Martin ; Hrabina, Jan ; Číp, Ondřej
Cílem výzkumu je využití kyanovodíku (konkrétně izotopu H13C14N) jakožto absorpčního média pro realizaci etalonu optické frekvence. Výhodou kyanovodíku oproti konvenčně používanému acetylenu (izotopy 13C2H2 a 12C2H2) je jeho lepší dostupnost a také širší absorpční spektrum ve zkoumané oblasti (1550 nm – telekomunikační pásmo). Hyperjemné přechody v kyanovodíku byly předmětem výzkumu v devadesátých letech minulého století, z důvodu technologických omezení ovšem tato data nejsou tak přesná, jako například data dostupná pro acetylen. Naším cílem je proto využití přesnějších metod (saturovaná spektroskopie, frekvenční uzamknutí laseru, zázněj s optickým frekvenčním hřebenem) k dosažení přesnějších údajů o absorpčních čarách kyanovodíku. V neposlední řadě pak budeme usilovat o dosažení přesnosti měření umožňující použití vybraných čar kyanovodíku jakožto referencí pro Mise en pratique.
Singular Behavior of the Hartree-Fock Equations
Uhlířová, Tereza ; Zamastil, Jaroslav (vedoucí práce) ; Čížek, Martin (oponent)
Nelineární Hartreeho-Fockovy (HF) rovnice jsou zpravidla řešeny pomocí iterativní self- konzistentní metody. Konvergence této metody však není předem garantovaná, zejména v systémech se silnou elektronovou korelací, kde dochází k narušení symetrie. Tato práce se zaměřuje na uzavřené slupky v HF aproximaci a na (ne)stabilitu nalezených řešení a navrhuje nové deterministické metody pro nalezení jak symetricky adaptovaného řešení, tak řešení s narušenou symetrií. Je ukázáno, jak lze pomocí poruchové metody vždy nalézt symetricky adaptované řešení HF rovnic. Pro získané poruchové řady energií jsou určeny poloměry konvergence, které souvisejí s existencí alespoň jednoho vázaného stavu. Poté je ukázáno odvození matice stability a její adaptace ke spinové a orbitální symetrii. Následuje výpočet třetí a čtvrté variace energie (v řeči spinorbitalů a poté orbitalů). Studium struktury řešení s narušenou symetrií slouží jako motivace pro navrhnutí nové deterministické metody pro nalezení řešení s narušenou symetrií. Podmínky stability jsou následně přeformulovány pro jednoduché systémy a získané výrazy slouží pro ověření správnosti obecných výrazů. Navržené metody jsou úspěšně aplikovány na heliu, beryliu a neonu podobné systémy.
Srážky elektronů s dvouatomovými molekulami
Matoušek, Mikuláš ; Houfek, Karel (vedoucí práce) ; Čížek, Martin (oponent)
Pro provedení v R-maticových výpočtech je třeba najít dobrý popis excitova- ných stavů neutrální molekuly v okolí rovnovážné geometrie, provedené ab initio metodou v relativně malé bázi. Dále pro nastavení některých parametrů těchto výpočtů je třeba mít referenční potenciálové křivky neutrální molekuly i aniontu, které jsou konzistentní s experimentálně získanými hodnotami. V této práci se zabýváme nalezením popisu excitovaných stavů i získáním referenčních křivek za účelem provedení R-maticových výpočtů pro molekuly BeH a OH. Pro BeH navr- hujeme popis metodou SA-CASSCF v aktivním prostoru 6,2,2,0 a aug-cc-pVDZ bázi, pro OH pak SA-CASSCF v aktivním prostoru 6,2,2,0 nebo 7,3,3,0 a aug- cc-pVDZ bázi, kdy jsme navíc nalezli nastavení vah jednotlivých stavů výrazně zlepšující tvar křivek. R-maticové výpočty na těchto datech se nám z časových důvodů zatím nepovedlo provést. 1
Kvantování dynamiky molekulárního rattlebacku
Bačo, Zsolt ; Čížek, Martin (vedoucí práce) ; Čurík, Roman (oponent)
Názov práce: Kvantování dynamiky molekulárního rattlebacku Autor: Zsolt Bačo Ústav: Ústav teoretické fyziky Vedúci bakalárskej práce: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D., Ústav teoretické fyziky Abstrakt: Práca má teoretický charakter a zaoberá sa problémom molekulárneho rattleback-u z pohľadu kvantovej mechaniky, vychádzajúc zo znalostí z klasickej fyziky rovnakého systému. Jedná sa o kvantový rotor, ktorý nezachováva smer rotácie. Cieľom je nakvantovanie energie systému. Jedná sa o úlohu na maticovú reprezentáciu operátoru hamiltoniánu a následnú diagonalizáciu, na čo je po- trebné vybudovať vhodný matematický aparát. V práci sa rozoberá matematické pozadie problém a podrobne sa odvádzajú vzťahy potrebné na získanie matico- vých elementov hamiltoniánu. Ďalším cieľom je štúdium spektra hamiltoniánu získaného pomocou numerických výpočtov, konkrétne konvergencia približných hodnôt a ich štatistika. Na základe štatistík spektra sa diskutuje chaotickosť sys- tému. Hlavným prínosom tejto práce je metóda výpočtu energetických hladín rotujúcich telies v potenciáli. Kľúčové slová: kvantová dynamika, energetické spektrum, rotačný pohyb, rattleback
Postupy k omezení daňových úniků u daně z přidané hodnoty
ČÍŽEK, Martin
Tato diplomová práce se věnuje daňovým podvodům v oblasti DPH. První část osahuje především vymezení pojmu DPH podle aktuálního zákona o DPH a také harmonizaci této daně v Evropské Unii. Další kapitola je zaměřená na správu DPH a jednotlivé složky, které se podílejí na správě daní a také povinnosti, které musí být dodrženy. Stěžejní část práce je věnována daňovým únikům, které jsou nejčastěji praktikovány v praxi v ČR. Nejrozsáhlejším daňovým podvodem, jsou karuselové podvody, které jsou vysvětleny a popsány pomocí schémat v samostatné kapitole. Na problematiku popsanou v teoretické části navazuje praktická část týkající se prostředků, které zabraňují daňovým podvodům a tyto prostředky jsou jednotlivě rozebrány. V další části diplomové práce je analyzován vývoj inkasa DPH ve státním rozpočtu a také vývoj DPH v souvislosti s vývojem HDP. Následně je analyzován vývoj DPH v souvislosti se změnami výše daňových sazeb, se zavedením postupů k efektivnějšímu výběru daně z přidané hodnoty a uplatněním různých opatření proti daňovým podvodům. Analýzy jsou následovány možnými postupy a připomínkami, které by mohly vést k dalšímu omezení trestné činnosti subjektů v oblasti této daně.
Klasická a kvantová chaotická dynamika v reaktivním rozptylu atomů a molekul.
Trnka, Jiří ; Čížek, Martin (vedoucí práce) ; Houfek, Karel (oponent)
Diplomová práce se zabývá kvantovou reakční dynamikou tříčásticových sys- témů. Práce shrnuje nejdůležitější teoretické poznatky o problému tří částic v kvantové mechanice. V rámci práce byl studován jednoduchý dvourozměrný mo- del odpovídající rozptylu atomu na dvouatomové molekule, při kterém může do- jít k vibrační excitaci nebo výměnné reakci. Pro tento model je navržen způsob řešení založený na metodě narušených vln a Schwingerově variačním principu. Způsob řešení je aplikován a otestován na systému tří Morseho potenciálů. Hlav- ním výsledkem jsou pravděpodobnosti možných procesů v závislosti na energii přicházející částice pro dvě varianty systému Morseho potenciálů. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 143 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
18 Čižek, Martin
18 ČÍŽEK, Martin
2 Čížek, Matěj
1 Čížek, Michael
5 Čížek, Michal
1 Čížek, Mikuláš
1 Čížek, Milan
2 Čížek, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.