University of South Bohemia in České Budějovice

Latest additions:
2019-07-25
09:14
Školní řád mateřské školy
PRŮŠOVÁ, Jana
Závěrečná práce se zabývá tématem školního řádu, okolnostmi jeho vzniku, tvorbou školního řádu a rolí a pozicí ředitele. Základem je shrnutí poznatků o zákonných normách, které umožňují tvorbu vnitřních předpisů školy. V teoretické části práce vychází z teoretických základů získaných studiem odborné literatury a z praktických poznatků dané problematiky při řízení školy. Praktickou částí je školní řád vytvořený pro konkrétní mateřskou školu na základě závěrů teoretické části.

Detailed record
2019-07-25
09:14
Využití projektové metody ve výuce odborných předmětů u učebního oboru kadeřník
TURKOVÁ, Petra
Bakalářská práce se zabývá projektovou výukou a jejím využití na střední škole. Je zaměřena na výuku odborných předmětů u učebního oboru Kadeřník. Realizovaný projekt může přiblížit životní realitu a částečně připravit na budoucí povolání. Práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje informace o projektové výuce čerpané z odborné literatury. V praktické části je popsán konkrétně připravený projekt zaměřený na propojení odborných předmětů a odborného výcviku.

Detailed record
2019-07-25
09:14
Lidová řemesla na Jindřichohradecku a jejich využití v lesní školce Živě v trávě
KOLÁŘOVÁ, Barbora
Cílem této bakalářské práce je přiblížit dětem předškolního vzdělávání lidové řemeslo, seznámit je s jeho historií i současností, a následně je obeznámit s jeho využitím v praxi. Teoretická část shrnuje odborné informace a poznatky o tématice lidových řemesel v oblasti Jindřichohradecka. Další kapitola teoretické části obsahuje poznatky o tradicích a svátcích slavené v lesní školce Živě v trávě. Tato část je zakončena teoretickými informacemi o projektovém vzdělávání. Praktickou část tvoří několik praktických postupů a aktivit na vybraná lidová řemesla. Konkrétní výběr druhů řemesel je dán zejména mou osobní zkušeností při výuce v Živě v trávě.

Detailed record
2019-07-25
09:14
Třída mateřské školy jako sociální skupina
ŘEŽÁBOVÁ, Šárka
Bakalářská práce je zaměřena na třídu mateřské školy a její fungování jako sociální skupiny. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá tématem socializace a dalšími aspekty, které k ní náleží, jako jsou sociální skupiny, sociální normy, komunikace a postoje. Dále popisuje základní charakteristiky vývoje dítěte předškolního věku v různých oblastech a v poslední části definuje pojetí socializace v rámci předškolního vzdělávání. V praktické části je pomocí pozorování zkoumána konkrétní třída mateřské školy, dále jsou shromážděny informace o rolích, vztazích a normách této třídy a podle nich posouzeno její fungování jako sociální skupiny.

Detailed record
2019-07-25
09:14
Hra jako prostředek pro rozvoj prosociálního chování
ŠULDOVÁ, Lenka
Cílem práce je vymezit pojem "hra", objasnit funkci a roli hry v předškolním období a propojit ji s potřebami předškolního dítěte. Teoretická část práce přibližuje dělení her z hlediska vývoje dítěte, sociálního rozvoje z hlediska motivace a také výchovného využití. Práce propojuje hru s rozvojem prosociálního chování a jednání a přibližuje nám proces socializace v předškolním věku. Dále v teoretické části nalezneme propojení prosociálního chování s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, a to především s pěti vzdělávacími oblastmi. V praktické části je vytvořen a v praxi ověřen metodický materiál vytvořený pro rozvoj prosociálního chování dětí a možnosti využití her s prosociálními cíli. Hry jsou rozděleny dle výchovného využití podle Suchánkové (2014). V metodickém zásobníku nalezneme hry zaměřené na pohybový, hudební, slovní, konstruktivní a prioritně na sociální rozvoj. Všechny tyto hry jsou uzpůsobené ke kvalitnímu rozvoji prosociálního jednání a zaměřují se na spolupráci, sounáležitost, komunikaci, respekt k druhému, k přijmutí, a také ke správnému použití slov "děkuji" a "prosím". Zásobník obsahuje i hry, které jsou neprosociální. Tyto hry jsou vždy drobnou úpravou předělané na hry prosociální. Všechny hry, které jsou obsažené v zásobníku, jsou ověřené v praxi a je k nim vždy uveden záznam z pozorování a rozhovorů s dětmi. Pod každou hrou je uvedeno zhodnocení hry, ve kterém lze najít doporučení, záznam pocitů dětí, vhodný počet hráčů a možná rizika a doporučení možností motivace.

Detailed record
2019-07-25
09:14
Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků a jeho prevence
NOVÁK, Michal
Cílem bakalářské práce je upozornit na syndrom vyhoření u sociálních pracovníků. Dalšími cíle práce je zjistit, jakým způsobem pohlížejí vedoucí sociálních pracovníků na syndrom vyhoření a jeho prevenci. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části jsou definovány pojmy jako syndrom vyhoření, prevence a supervize. Druhá část obsahuje výzkumnou sondu na uvedené téma. V rámci výzkumného šetření byl použit dotazník a polostrukturovaný rozhovor.

Detailed record
2019-07-25
09:14
How children tell stories - the process of storytelling
ŠIMKOVÁ, Marie
Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat strukturu a vývoj vypravování. Nedílnou součástí vypravování je také kreativita a představivost, protože hrají důležitou při rozvoji každého příběhu. Kreativita se projevuje tvorbou nových slov, které se v českém jazyce nevyskytují, zatímco představivost dovoluje Natálce zahrnout do děje takzvané tmavé motivy jako je například rozdrcení krys. Ve své práci jsem použila metodu konverzační analýzy, kterou jsem následně aplikovala na transkripční přepisy audio nahrávek, jež byly pořízeny při interakci mezi mnou a Natálkou.

Detailed record
2019-07-25
09:14
"Mezi Dallasem a Rosamunde Pilcherovou": Televizní podoba romantických příběhů
ZAVADILOVÁ, Eva
Tato práce se bude zabývat srovnáním různých způsobů televizního vyprávění romantických příběhů v seriálové a filmové podobě. U jednotlivých příběhů bude sledovat narativní znaky typické pro sentimentální literaturu, kterou lze vnímat jako předchůdce a často i dosud živý vliv na tento typ televizní produkce. Zároveň bude analyzovat postupy, díky nimž se tvůrci snaží zvyšovat či alespoň udržovat popularitu romantických filmů a seriálů, jež jsou z hlediska elitní kultury, stejně jako literární brak, odmítané. Kromě specifických podob příběhů se zaměří na jejich postavy, ale také na zvukovou a obrazovou složku jakožto klíčové rozdíly mezi literaturou, seriály (z nichž analyzuje některé mýdlové opery a telenovely ? např. Dallas, Dynastie, Esmeralda, Ošklivka Betty) a na ně časově přímo navazujícími televizními filmy (filmové adaptace románů pro ženy např. od Rosamunde Pilcher, Ingy Lindström, atd.). Na závěr rovněž nabídne zamyšlení nad možným vlivem romantických příběhů na běžný život jejich divaček, ale i na situaci ve společnosti. Tedy ačkoliv se tyto filmy a seriály obecně zdají být prázdné a neobohacující, nelze jim upřít určitý význam, a měly by proto zastávat rovnocennou pozici s ostatními žánry na poli populární kultury.

Detailed record
2019-07-25
09:14
Hodnotový svět současné mládeže
HANISCHOVÁ, Sandra
Cílem práce je zmapování cílů a hodnot vybraného vzorku mladých lidí. V teoretické části se práce zabývá vysvětlením základních pojmů, jako je mládež, hodnota, hodnotová orientace, žebříček hodnot a také se zaměří na vývoj morálních hodnot jedince v různých etapách mládí. Dále je připomenut vliv internetu, médií a sociálních skupin na hodnotový svět mládeže a také vliv sociálních sítí na každodenní život mládeže. V praktické části práce se autorka zabývá vhodnými metodami na bázi kvalitativního výzkumu mapovat názory vybraného vzorku mladých lidí na životní hodnoty, bude sledovat to, jaký význam přisuzují sociálním sítím a vztahům. Dále bude zkoumat působení sociálních sítí na hodnotový život jednotlivců s ohledem na stupeň vzdělání a věk dotazovaných.

Detailed record
2019-07-25
09:14
Tradiční a netradiční pokusy z mechaniky při výuce fyziky na ZŠ
SIGMUNDOVÁ, Alexandra
Tato závěrečná práce se zabývá tradičními a netradičními pokusy v mechanice. Jejím cílem bylo vytvořit sbírku pokusů, které se dají užít ve výuce fyziky. V každém pokusu jsou uvedené pomůcky, postup, odůvodnění fyzikálního jevu a fotografie.

Detailed record