Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nejnovější přírůstky:
2017-06-19
16:18
Výživa gestačních diabetiček a gravidních diabetiček 1. typu - doporučení a realita
ŠTYBNEROVÁ, Monika
Tato bakalářská práce se zabývá výživou žen, trpících gestačním diabetem mellitus a těhotných diabetiček 1. typu. Teoretická část je zaměřena na popis diabetu obecně, dále pak přímo na gestační diabetes mellitus a na množství rizik, která hrozí u matky, plodu a novorozence. Následuje samostatná kapitola, zaměřená na výživu těchto žen. Výzkumného šetření se zúčastnilo 5 gestačních diabetiček a 5 diabetiček 1. typu. Cílem bylo zmapování stravovacích návyků gestačních diabetiček a těhotných diabetiček 1. typu. Z vyhodnocených jídelních lístků lze říci, že se respondentky snaží stravovat racionálně. Energetický příjem odpovídá jejich potřebě. Množství sacharidů je, ale nižší jsou stanovené normy, naopak příjem tuků byl vyšší, než jsou stanovené normy. I přesto jsou poměrová zastoupení shodná s doporučeními České diabetologické společnosti. Průměrné množství přijaté vlákniny se pohybovalo okolo 20g na den, ačkoli doporučená denní dávka je 30g. Z vyhodnocených dotazníků vyplývá, že respondentky jsou informovány o tom, jak se mají stravovat a jsou si vědomy rizik, která mohou ohrozit je samotné i jejich dítě, pokud nebudou dodržovat výživová doporučení a dietu. Proto se snaží stravovat racionálně a dodržovat výživová doporučení, aby neohrozily své zdraví, nebo zdraví svého dítěte. Aktivně se pohybují, každý den chodí většina z nich na procházky, některé navíc chodí plavat nebo se věnují těhotenské józe.

Úplný záznam
2017-06-19
16:18
Dieta po bariatrických operacích
HOSKOVCOVÁ, Klára
Bakalářská práce na téma Dieta po bariatrických operacích je zaměřena na současná doporučení k dietě krátce po operaci, především však na dietu dlouhodobou. Cíli práce je: zmapovat současné zákroky bariatrické chirurgie, popsat příčiny vzniku nutričních komplikací plynoucích ze zákroků bariatrické chirurgie a zjistit podobu a doporučení k dietě po bariatrických operacích. V teoretické části jsou zpracovány informace o obezitě a bariatrické chirurgii, dále o dietě před a po bariatrických operacích. Pro zpracování praktické části jsem využila metodu smíšeného výzkumu. Šetření probíhalo pomocí týdenního záznamu jídelníčku a polostrukturovaného rozhovoru, jímž jsem zjišťovala především vliv operace na stravovací zvyklosti respondentů a jejich životní styl. Jídelníčky respondentů byly hodnoceny dle doporučení diety po bariatrických operacích individuálně, odpovědi z rozhovoru přepsány a vyhodnoceny hromadně. Z výsledků výzkumu vyplývá, že respondenti jsou o režimu a dietě dostatečně informováni již před zákrokem, jejich dodržování se však individuálně liší. Mezi nejčastější odchylky patří neadekvátní příjem energie a živin, konzumace nevhodných potravin, rozložení porcí stravy v průběhu dne a nedostatečná pohybová aktivita. Režimová doporučení v současné době bez obtíží dodržuje šest respondentů z osmi, dva respondenti dodržují s obtížemi: jedna respondentka pro psychické obtíže a druhý respondent dosáhl zlepšení své hmotnosti a od režimu upustil, nyní řeší hmotnostní přírůstek. Všichni respondenti projevili celkovou spokojenost se zákrokem a opět by jej podstoupili. Dva respondenti uvedli zlepšení diabetu 2. typu.

Úplný záznam
2017-06-19
16:18
Rizika a jejich analýza při provádění záchranných prací ve výškách a nad volnou hloubkou
HEJL, Vojtěch
Tato bakalářská práce se snaží téma rizik záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou nejprve definovat a následně pak ukotvit v rámci legislativy České republiky. Teoretická část popisuje a podrobně vysvětluje, s jakým vybavením záchranář ve výšce pracuje. Toto potřebné vybavení je velmi specifické a s danými situačními podmínkami může vyvstat řada rizikových situací, jimiž se tato bakalářská práce zabývá. Podrobně se zde dočteme jak o rizicích, která ohrožují záchranáře a zachraňované, tak i o těch, která se týkají vybavení a materiálu. Pro lepší názornost je uvedeno i několik případů, které se již staly. Tři rizika jsou pak pokusy ověřována a následně popsána v části praktické. Také zde nalezneme výzkum pomocí polostrukturovaného rozhovoru s lidmi, kteří pracují jako záchranáři lezci a jejich odpovědi slouží k propojení teoretické roviny tématu s praktickou. Pro tuto práci byly zvoleny dva cíle. V prvním cíli jsem chtěl zjistit, jaká rizika vyskytující se při provádění záchranných prací ve výškách a nad volnou hloubkou považují záchranáři lezci za nejčastější. Druhým cílem je pak za pomoci polostrukturovaných rozhovorů vyzkoumat jaké je povědomí o těchto rizicích mezi záchranáři lezci a stanovit metody a postupy, za pomoci kterých by bylo možné definovaná rizika minimalizovat, nebo zcela eliminovat. Tato bakalářská práce by měla posloužit záchranářům lezcům jako určitý přehled nejčastějších rizik a nabídnout možnosti eliminace těchto rizik.

Úplný záznam
2017-06-19
16:18
Svalové dysbalance u kadeřnic
KOŠŤÁLOVÁ, Dominika
Tato bakalářská práce je zaměřena na svalové dysbalance u kadeřnic. Problematika častého přetěžování horních končetin je v dnešní době až alarmující. Stále větší výskyt této problematiky se vyskytuje u lidí vykonávajících fyzicky náročné za-městnání. Výjimkou nejsou ani kadeřnice. Neustálé přetěžování této oblasti má úzkou souvislost se vznikem horního zkříženého syndromu, od toho se odvíjejících bolestí šíje a hlavy, hrudní a bederní páteře, špatného postavení pánve, až bolestí nohou. Tyto obtíže mohou být doprovázeny i psychickými problémy a odporem k vykonávanému za-městnání. K horním končetinám nelze přistupovat jako k pouhým svalům, vyznačují se dynamickým neustále se proměňujícím aspektem. Navíc každá pacientka potřebuje individuální přístup terapie s přihlédnutím k celé řadě hledisek. Významné jsou funkční souvislosti s celkovým držením těla, stereotypem dýchání a ploskou nohy. Hlavním cílem práce bylo zmapovat zda, a jaké se vyskytují svalové dysbalance u specifické skupiny kadeřnic, připravujících se pro fyzicky náročné zaměstnání, nastínit možnosti konkrétních metodik kinezioterapie jako prevenci vzniku funkčních poruch pohybového systému a zjistit, jaký vliv bude mít praktikování mnou vytvořené cvičební jednotky na svalové dysbalance u specifické skupiny kadeřnic. Pro praktickou část bakalářské práce bude použita metoda kvalitativního výzkumu. Výzkumný soubor bude tvořen dvěma probandy. Součástí výzkumu bude vstupní a vý-stupní kineziologický rozbor, návrh cvičební jednotky s ukázkou, se snahou motivovat pacientku k pravidelnému provádění, vyhodnocení v rozmezí několika měsíců, a následné zpracování formou kazuistik. V teoretické části je postupně popsána anatomie a kineziologie osového orgánu, ramenního pletence a dolních končetin. Druhá kapitola je vymezena na problematiku svalových dysbalancí. Ve třetí kapitole se zaměřuji na metodiku cvičební jednotky a jednotlivé cviky zabraňujících svalovým dysbalancím. Tato bakalářská práce může být využita jako prevence vzniku svalových dysbalancí u kadeřnic v praxi, pro studenty fyzioterapie, v klinické praxi fyzioterapeutů nebo jako materiál pro širší veřejnost.

Úplný záznam
2017-06-19
16:18
Variability of lipid classes and fatty acid composition during over ripening of oocytes from tench (\kur{Tinca tinca})
KRZYŚKÓW, Anna
In this project, the eggs of tench (Tinca tinca) were used for the evaluation of changes in fatty acid (FA) composition and lipid classes during in vitro ova ageing until the occurrence of over-ripening. Stripped ova of 6 females were collected separately and stored in sterile cell culture plates in an incubator at 20 °C for up to 24 hours post stripping (HPS). Stored ova were fertilized at 0, 2, 4, 6, 8, 10 and 24 HPS. Egg eyeing and hatching rates were assessed as indices of egg quality. Upon fertilization at each HPS, samples were taken separately frozen in liquid nitrogen and stored at -80°C till further analyses. Differences in the FA and lipid composition and embryo survival rates at the different fertilization times post-stripping were evaluated. The lipid fraction was extracted from the oocytes according to Hara and Radin (1978). The lipid content of the samples was determined gravimetrically from total extracted lipid. The FA were then analysed with a gas chromatograph equipped with a flame ionisation detector and PVT injector. The peaks were identified by comparing their retention times with those of authentic standards. Major lipid classes and the phospholipid classes were separated according to (Olsen and Henderson, 1989). Quantitative analysis of the separated lipid- and phospholipid classes was done by scanning the plates after derivatisation with a CAMAG TLC Scanner 3 (Camag, Switzerland). Identification of the lipid classes was performed by comparison with authentic standards applied on the same plate. In present study no significant changes were observed in lipid content and composition during storage of eggs until over-ripening. As well FA composition did not change over time indicating another reason of deterioration of oocyte quality than the proposed lipid oxidation. However individual fishes in this study showed much different fertilization rates that corresponded with their levels of cholesterol and triacylglycerols in minor degree.

Úplný záznam
2017-06-19
16:18
Činnost Policie České republiky ve správních územích Jihočeského kraje se zaměřením na bezpečnost silničního provozu v souvislosti se vznikem dopravních nehod
MÁŠKA, Stanislav
Téma diplomové práce je zaměřeno na problematiku bezpečnosti dopravy na pozemních komunikacích. V roce 2015 zemřelo na silnicích Jihočeského kraje 62 osob a 194 osob bylo těžce zraněno. Na pokutách bylo uloženo téměř 18 milionů Kč. Tato čísla jasně ukazují, že problematika bezpečnosti na silnicích je stále aktuální téma a je zapotřebí se jí zabývat a věnovat pozornost prevenci a výchově účastníků silničního provozu již od raného věku. Teoretická část diplomové práce zahrnuje přehled vývoje policie od starověku, kdy její funkce spočívala zejména v ochraně vnitřního klidu a pořádku, až po současnost, kdy činnost policie vystihuje heslo "Pomáhat a chránit". Ústředním smyslem práce policie v podmínkách právního státu je ochrana občanů před ohrožením života a zdraví a zajištění bezpečnosti a ochrany majetku. Každý policista je vystaven při výkonu služby vysokým nárokům nejen po stránce profesionální, ale také po stránce psychické a mravní. Součástí policejní práce je dohled na silniční provoz, který spočívá zejména v organizování a provádění řízení provozu na pozemních komunikacích, kontrole dodržování povinností účastníků silničního provozu a dodržování pravidel provozu. S cílem pozitivně ovlivnit dopravně bezpečnostní situaci v určité lokalitě jsou organizovány dopravně bezpečnostní akce. V dané problematice bezpečnosti silničního provozu je nezbytné si uvědomit, že lidský faktor byl, je a bude nejdůležitější součástí celkového systému spolehlivosti a bezpečnosti. Cílem diplomové práce bylo zjistit názor veřejnosti na provádění preventivně výchovné činnosti Policie České republiky v souvislosti s bezpečností silničního provozu a dále porovnat počet způsobených dopravních nehod v závislosti na věku řidiče. Pro zpracování výzkumné části diplomové práce byla zvolena kvantitativní metoda formou dotazníkového šetření pro veřejnost. Anonymní dotazník byl zaměřen na názor veřejnosti v souvislosti s činností Policie České republiky v oblasti silniční dopravy. Celkem bylo použito 320 řádně vyplněných dotazníků. Pro výzkumné šetření byly stanoveny dvě hypotézy související s tématem. Dále byla provedena analýza údajů z policejních statistik o činnosti Policie České republiky související s bezpečností dopravy a nehodovostí na pozemních komunikacích. V rámci prevence bezpečnosti dopravy na silnicích je veřejnosti nejznámější akce BESIP "Nemyslíš, zaplatíš!", následují přednášky na školách a dále jednorázové akce Policie České republiky jako např. "Zebra se za Tebe nerozhlédne!". Zajímavým zjištěním jsou výsledky nehodovosti dle věku řidiče, kdy byly v roce 2015 na pozemních komunikacích Jihočeského kraje řešeny policií nejčastěji nehody řidičů ve věku 30 až 49 let. V oblasti zvyšování bezpečnosti silniční dopravy zůstává prioritou služby dopravní policie zaměření na rizikové jednání řidičů motorových vozidel v souvislosti s porušováním pravidel silničního provozu, které má za následek vznik závažných dopravních nehod, způsobených zejména nedodržováním rychlostních limitů, nebezpečným předjížděním či agresivním a nesprávným způsobem jízdy. V souvislosti s nemotorizovanými účastníky silničního provozu je důležité zaměření policie na bezpečnost přechodů pro chodce a nezbytnost používání ochranných pomůcek na pozemních komunikacích. Neopomenutelnou problematikou zůstává i nadále boj proti alkoholu a drogám v silničním provozu a vytváření bezpečného dopravního prostoru.

Úplný záznam
2017-06-19
16:18
Potřeby rodiny v kontextu péče o těžce nemocné seniory
OKTÁBCOVÁ, Denisa
Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a empirické části. Teoretická část pojednává o domácí péči, jež se zaměřuje především na seniory s potřebou dlouhodobé péče. V bakalářské práci je přímo uvedena i kapitola věnující se problematice zátěže rodinných pečovatelů, do které jsou zahrnuty také jejich potřeby. Po uvedení vybraných onemocnění, které přímo souvisí s rozsáhlou problematikou stáří, je poukázáno také na potřeby nemocných seniorů i potřeby rodinných pečovatelů obecně. Poté je nahlédnuto do současné situace mezigeneračního soužití mezi seniory a o jednu či více úrovní mladší generace. V souvislosti s potřebami rodinných pečovatelů je nutné v práci přiblížit, na jaké organizace se v případě nutnosti či zájmu může pečovatel spadající do neformální péče obrátit. V empirické části se nachází vypracovaný kvalitativní výzkum, který je tvořen polostrukturovaným rozhovorem s deseti informanty, kteří aktuálně pečují o nemocného staršího rodinného příslušníka ve společné domácnosti v jižních Čechách. Výzkumný vzorek byl vytvořen metodou sněhové koule. Po teoretickém popisu vybrané strategie, techniky, metody a výběrového vzorku následuje samotný výzkum. Hlavním cílem je zhodnocení změny rolí rodinných pečovatelů poté, co začali pečovat o svého příbuzného. Vedlejšími cíli jsou zjištění dostupnosti formální i neformální pomoci a zjištění zájmu rodiny o využití různých forem pomoci. Výzkumné otázky se zaměřují na změny, které u pečující osoby během péče nastaly, typ pomoci, která je pro pečující nejvíce přínosná a na osobu, ke které pečující směřují své žádosti o pomoc. Výsledky výzkumu ukázaly změnu rolí rodinných pečovatelů hlavně v oblasti volnočasových aktivit a zaměstnání z důvodu lepšího skloubení pečovatelských a pracovních povinností. Práce může sloužit jako podklad k zamyšlení pro rodinu, která se rozhoduje mezi institucionální a domácí péčí o seniora, kdy zvažuje pozitiva i negativa domácí péče. Zároveň může poskytnout morální oporu těm, kteří se již doma starají o nemocného seniora.

Úplný záznam
2017-06-19
16:18
Rodinné soužití s osobou se zdravotním postižením
TOBOLKOVÁ, Barbora
Tato bakalářská práce se zabývá rodinným soužitím s osobou se zdravotním postižením. Téma bylo zvolené z důvodu, že k osobám se zdravotním postižením konkrétně s mentálním postižením mám velmi kladný vztah. Hlavním úkolem této práce je zmapovat faktory, které ovlivňují soužití s osobou se zdravotním postižením. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola teoretické části se zabývá problematikou zdravotního postižení a jeho dělení. Druhá kapitola je zaměřena na osoby s mentálním postižením, konkrétně na příčiny vzniku tohoto postižení, klasifikaci jednotlivých stupňů postižení a na výchovu a vzdělávání. Třetí kapitola je soustředěna na rodinu, která pečuje o osobu s mentálním postižením. Zde jsou popsány reakce rodičů na narození dítěte se zdravotním postižením, vztahy mezi sourozenci a péče o člověka s mentálním postižením. Čtvrtá a poslední kapitola popisuje základní sociální služby, jejich formy. Dále jsou zde zmíněny konkrétní sociální služby, které mohou osoby s mentálním postižením využívat. Ve výzkumné části je vytyčen cíl práce a byla stanovena hlavní výzkumná otázka ,,Jak ovlivňuje rodinné soužití péče o osobu se zdravotním postižením?" a pro její zodpovězení byly použity čtyři dílčí výzkumné otázky. Pro získání potřebných dat byla zvolena strategie kvalitativního výzkumu za použití metody dotazování a techniky polostrukturovaného rozhovoru. Z výzkumu vyplynulo, že péči o osobu se zdravotním postižením pečující osoby zvládají dobře. Informanti se většinou shodli, že pociťují spíše psychickou zátěž. Nejčastěji využívanou sociální službou mezi informanty je denní stacionář. Podle většiny dotazovaných se péče o osoby se zdravotním postižením v budoucnu nezmění. Z výzkumu také vyplynulo, že všichni informanti tráví svůj volný čas s osobou se zdravotním postižením. Získané informace mohou sloužit jako informační materiál pro laickou i odbornou veřejnost.

Úplný záznam
2017-06-19
16:18
Dilemata personálu domácí hospicové péče na Havlíčkobrodsku
POKORNÁ, Kateřina
Bakalářská práce se zabývá dilematickými situacemi, se kterými se setkává personál domácí hospicové péče na Havlíčkobrodsku. Byl zjišťován výskyt takových situací u sociálního pracovníka, zdravotnického a ošetřovatelského personálu. Cílem práce bylo zjistit, jak jsou tyto dilematické situace řešeny. Teoretická část popisuje problematiku týkající se hospicové péče, je zde definována historie i současnost hospicové péče v České republice. Další část se věnuje paliativní péči, především její konkrétní formě, domácí hospicové péči. Je zde přiblížena problematika smrti, umírání, umírajícím i jejich blízkým, kteří při péči o umírajících hrají nezastupitelnou roli. Zmínka je zde i o multidisciplinárním týmu, který tvoří základ při poskytování paliativní péče u terminálně nemocných a jejich blízkých. Prostor je věnován i dilematům a problematickým situacím, které popisuji v závěru teoretické části mé práce. Praktická část je zpracována formou kvalitativního výzkumu, kdy pro jeho účely byla použita metoda dotazování a technika rozhovoru podle návodu. Výzkumu se zúčastnili 3 informanti. Data získaná z rozhovorů byla vyhodnocena metodou otevřeného kódování. Výzkum ukázal, že dilematické situace jsou pracovníky domácí hospicové péče řešeny vždy individuálně, a to s ohledem na bio-psycho-socio-spirituální stránku klienta i jeho rodiny. Pečující personál se snaží podporovat myšlenku hospicového hnutí osvětou své práce mezi odbornou i laickou veřejnost. Pracují jako tým, problematické situace řeší intervizí, čerpají z osobních zkušeností a vzdělávají se v oboru. Z výzkumu také vyplynulo, že v náročných chvílích se personál neobejde bez podpory rodiny, stejně důležitá je pro ně i víra v to, že jejich práce má smysl.

Úplný záznam
2017-06-19
16:18
Kvalita života uživatelů v domově pro seniory
ŠIMKOVSKÁ, Irena
Bakalářská práce je zaměřena na kvalitu života uživatelů v domě pro seniory. Kvalita života ve stáří je v současné době velmi diskutovaným tématem, neboť demografické výzkumy poukazují na skutečnost, že lidstvo stárne a otázku stáří, péče ve stáří a zlepšování kvality života seniorů je třeba řešit čím dál víc. Důležité je, aby se senioři naučili přizpůsobit se novým podmínkám a bylo jim dopomáháno v znovuobjevení a hledání smyslu života. Zásadní je, aby se senioři sami snažili využít veškeré nabízené možnosti kulturní a společenské aktivity, zachování co největší míry soběstačnosti, fyzická cvičení a další. Cílem teoretické práce je předložit teoretické informace o procesu stárnutí, potřebách seniorů, sociálních službách a možnostech. Hlavním cílem praktické části je zjistit kvalitu života uživatelů v Domě seniorů (dále také jako DPS) v Třeboni. DPS v Třeboni jsem si vybrala, protože jsem zde sama vykonávala praxi, a tak jsem měla možnost zjistit, jak provoz právě v tomto zařízení probíhá. Pro to, aby mohlo být hlavního cíle dosaženo, jsem zvolila ještě dílčí cíl, a to zjistit, jak se liší subjektivně vnímaná kvalita života seniorek a seniorů před odchodem do domova pro seniory. Pro naplnění cíle práce jsem zvolila kvalitativní výzkum. Sběr dat proběhl metodou dotazování a technikou polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovor měl šestnáct otázek a byl předkládán v DPS v Třeboni deseti seniorům 5 žen a 5 mužů ve věku 60 80 let. Výzkum probíhal v prosinci 2016. Výsledky jsem zpracovala do myšlenkových map, tabulek a grafů. Výzkumem bylo zjištěno, že senioři jsou s životem v domově seniorů Třeboň spokojeni, a že existuje přímá úměra mezi kvalitou poskytovaných služeb a kvalitou života. Kvalitu života senioři převážně vnímají stejně jako před nástupem do domova, ale poukazují na to, že se jim zásadně změnil jejich životní styl. Výsledky šetření lze využít zejména v domově pro seniory, kde by mohly vést ke zkvalitnění péče o seniory žijící v daném zařízení pro seniory v Třeboni. Dále by také mohly být nápomocné rodinám, jejichž blízcí žijí v nějakém sociálním zařízení.

Úplný záznam