Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nejnovější přírůstky:
2019-03-14
16:00
Spisovatelka Vlasta Javořická a dva totalitní režimy v polovině 20. století. Obecní kronika jako ego-dokument
BARTUŠEK, Petr
Předkládaná práce se zabývá problematikou ego-dokumentů jakožto historických pramenů. Výzkum je proveden na příkladu těchto pramenů souvisejících s obcí Studenou poloviny 20. století. Hlavní pozornost je věnována obecní kronice mapující léta 1938-1949, kterou napsala místní rodačka a spisovatelka Vlasta Javořická. Důležitou částí práce je edice této kroniky doplněná o komparaci s její téměř totožnou kopií. Kronika je charakteristická celou řadou specifik. Především se spíše než o pramen institucionální pamětní jedná o plnohodnotný ego-dokument. Analýzou obecních kronik coby ego-dokumentů, jakož i výzkumem dalších dobových pramenů, se tato práce pokouší přispět nejen k teoretické problematice kritiky historických pramenů. Rovněž se snaží rozšířit stávající poznatky k výzkumu dobové společnosti a k reflexi některých období 20. století prostřednictvím jak oficiálních obecních kronikářů, tak autorů jiných pramenů mající charakter osobní povahy. Nosnou myšlenkou je pak otázka, zda lze ego-dokumenty plnohodnotně užít k faktografickému poznání či spíše k výzkumu dějin mentalit, každodennosti, kulturních a sociálních dějin, etnografie, atd.

Úplný záznam
2019-03-14
16:00
TEOLOGIE MAGIE - Magie jako (dosud) nereflektovaná část teologie pozemských skutečností
PLOS, Michal
Otevřít jiný pohled, na dosud stále diskutovaný rozdíl mezi křesťanským náboženstvím a magií - toť úkolem této práce. Abychom dospěli až ke zdránému konci, tj. ke čtvrté části práce, která se zabývá principem posvátnosti v katolické církvi, bylo zapotřebí nejprve rozvinout tři bloky: 1) Religionisticko-antropologická analýza magie ? v ní shrnujeme základní antroplogické názory na magii podle jednotlivých badatelů jako jsou J.G. Frazer, E.B. Taylor, R.R. Marett, B. Malinowski, E. de Martino. Předmětem tohoto bloku byl rozbor animismu a vnitřní síly stvoření. 2) Magie jako součást náboženství ? v ní jsme přikročili rozboru obsahu pojmu magie, z jaké oblasti pochází, a jakým způsobem byl chápán v prostředí středomořské evropské kultury starého Říma, i kterak se magie diskreditovala v antickém ?pohanském? a křesťanském prostředí. 3) Zájem mudrců o fenomén magie ? posktynul prostor k dosud málo zmiňovanému problému magie ?barbarských? kmenů, jejichž věroučné tradice se staly právoplatnou součástí katolické víry. Tento blok rozvinul také ?příběh příliš? svérázných adeptů magie ?obnovené? renesanční platonské akademie, v níž působili M. Ficino a P. della Mirandola. Jejich životu a dílu jsme věnovali poněkud větší pozornost, neboť právě oni stáli u zrodu ?institucionálního? sdružení v oblasti jakéhosi ?aplikovaného? magismu v podání esoterického novoplatonismu, hermetismu a theúrgie. Na tomto místě jsme také shledali dobový předobraz pozdější české hermetické společnosti Universalia, o níž jsme se zmínili v závěru práce. 4) Ex opere operato et ex opere operantis ? znamená vrchol naší práce, otevírá zcela novou diskuzi v kritice magie a náboženství. Magie a křesťanské náboženství mají společný kořen, koexistují vedle sebe, navzájem se doplňují a v některých oblastech všeobecné zbožnosti se dokonce prolínají jako podmínky jedné a téže katolické víry.

Úplný záznam
2019-03-14
16:00

Úplný záznam
2019-03-14
16:00
ŽIVOT A DÍLO KONRÁDA MARIA KUBEŠE, T. J. (1890-1967) misionáře, kazatele, exercitátora a hlubokého mariánského ctitele
MIKULÁŠEK, Josef
Disertační práce se v první části zabývá životem a dílem jezuity Konráda Maria Kubeše (1890?1967), misionáře, kazatele, exercitátora a hlubokého mariánského ctitele. Je uvedena společensko?politickými dějinami v letech 1890 až 1967, přehledem papežů a teologického myšlení v letech 1878 až 1978. Dále si podrobně všímá jednotlivých životních etap Kubešova života, jeho rodinného prostředí, středoškolských studií v Hradci Králové, teologických studií a kněžského působení v Praze, vstupu do řehole a jeho činnosti v řádu Tovaryšstva Ježíšova. Sleduje Kubešovy osudy v komunistických centralizačních klášterech, na Moravci, krátké působení v Bukovince a nakonec nucený pobyt v Břežanech u Znojma. Následně rozebírá Kubešovo teologické knižní a časopisecké dílo a jeho přínos tehdejší i pozdější době. V závěru disertace je všeobecné zhodnocení a význam Kubešovy osobnosti v rámci českých církevních a řádových dějin 20. století. Téma disertační práce je zpracováno především na základě archivních pramenů, Kubešových drobných autobiografických vzpomínek, ústních i písemných svědectví pamětníků a v neposlední řadě za použití sekundární literatury. Druhá část disertační práce obsahuje 182 textových příloh a 2 obrazové přílohy, které jsou nezbytným a logickým doplnění celkového obrazu života, působení a přínosu osobnosti Konráda Maria Kubeše.

Úplný záznam
2019-03-14
16:00
Malá vodní nádrž - příprava a realizace revitalizace s využitím pro střední rybářské školy
POSLUŠNÝ, Marek
Tato závěrečná práce se zabývá malými vodními nádržemi jako významnými krajinnými prvky, které mají podstatný vliv na udržení či zvýšení druhové diverzity celého území. Ukazuje možnost výchovného využití pro studenty středních rybářských škol. V rámci projektové výuky je na konkrétním příkladu návrhu revitalizace malé vodní nádrže, rybníka Panský v k.ú. Lhota u Kamenice nad Lipou, předložen vhodný způsob přiblížení se původním, přírodě blízkým funkcím této malé vodní nádrže s ohledem na zájmy vlastníka, jenž rybník využívá k polointenzivnímu chovu ryb.

Úplný záznam
2019-03-14
16:00
První pomoc ve výuce žáků 1. stupně ZŠ
SIMANDLOVÁ, Lenka
Cílem závěrečné práce je nalezení a ověření vhodných metod a forem práce ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na příkladu tématu První pomoc. Postup při zpracování: 1) Analýza RVP pro základní vzdělání, vytipování vhodných témat, metod a forem výuky (do konce října 2018). 2) Literární rešerše dostupné literatury, která řeší zadanou problematiku (hlavní část do konce října 2018 a také průběžně). 3) Ověření vybraných prekonceptů (nebo vstupních znalostí a kompetencí) u dětí před absolvováním navržené výuky. Použití nebo nalezení vhodné metodiky zjišťování prekonceptů (průběžně, nejpozději do zahájení praktického ověřování navržených aktivit ve výuce). 4) Vypracovat vlastní návrh vzdělávací nabídky ve vztahu k vzdělávacímu programu ZŠ a možnostem konkrétní základní školy (průběžně, nejpozději do zahájení praktického ověřování navržených aktivit ve výuce). 5) Praktické ověření navržených aktivit se žáky z 1. stupně ZŠ a vyhodnocení (do konce listopadu 2018). 6) Zjištění výsledku vlivu navržených aktivit na rozvoj vzdělání dětí. Sestavení rukopisu.

Úplný záznam
2019-03-14
16:00
Využití lapbooku ve výuce na prvním stupni základní školy se zaměřením na 1. a 2. ročník
VOJTUŠOVÁ, Radmila
Anotace: Závěrečná práce se bude zabývat využitím lapbooků ve výuce na prvním stupni se zaměřením na 1. a 2. ročník základní školy. V teoretické části bude definován pojem lapbook, charakteristika pomůcky, výběr námětu, též způsoby tvorby desek, úvodní strany, vkládání informací, základní možnosti uspořádání, ilustrace, tvořivost dítěte, zábavné doprovodné aktivity při tvorbě. Praktická část se bude zabývat rozborem praktických ukázek realizovaných tematických knih v 1. a ve 2. ročníku základní školy a jejich přínosem ve výuce. Bude založena na metodě dotazníku. Cílem je zjistit četnost zařazování tematické knihy do výuky, její využití v jednotlivých předmětech a časová náročnost.

Úplný záznam
2019-03-14
16:00
Finanční gramotnost klientů hmotné nouze
MIKLOVÁ, Kristýna
Bakalářská práce je zaměřena na finanční gramotnost klientů hmotné nouze. Práce vychází z teoretických východisek, která vysvětlují pojem peněz, finanční gramotnosti a její struktury, a dále je poukázáno na důležitost finančního vzdělávání, jehož úroveň stanovují pro základní a střední školy Standardy finanční gramotnosti. Druhá kapitola této práce se věnuje půjčkám (obzvláště od nebankovních institucí), dluhům a i nejkrajnějšímu řešení při neplnění závazků - exekuci majetku. Následující část se zabývá zařazením oblasti hmotné nouze do Systému sociálního zabezpečení ČR, charakteristikou cílové skupiny, deskripcí jednotlivých dávek pomoci v hmotné nouzi a výčtem stavů, podle kterých lze prohlásit osobu v hmotné nouzi. V závěru práce jsou interpretována data výzkumu, který má za cíl zjistit, jakým způsobem oslovení respondenti vnímají finanční gramotnost, jaký mají vztah k penězům a jak s nimi nakládají. Výzkumným souborem jsou klienti Úřadu práce z oddělení hmotné nouze ve Žďáře nad Sázavou.

Úplný záznam
2019-03-14
16:00
Pozitivní taktilní kontakt v mateřské škole
LITOŠOVÁ, Daniela
Tato závěrečná práce pojednává o významu pozitivního taktilního kontaktu na dítě. Práce objasňuje pozitivní přínos na vývoj dítěte z pohledu neurologického, zdravotního, sociálního, výchovného, emocionálního i fyzického. V teoretické části práce seznamuje se základními i nejnovějšími poznatky z oblasti vlivu fyzického kontaktu na vývoj dítěte. Dále se práce zabývá filozofickou myšlenkou důležitosti vzájemných kontaktů, doteků a přirozenosti v jejich uplatňování ve výchově. Praktická část zkoumá tuto problematiku z pohledu rodičů a pedagogů metodou dotazníku. Otázky byly zaměřeny na názor obou dotazovaných skupin na používání pozitivního taktilního kontaktu v mateřské škole, jeho přínos a rizika. Také byla zjišťována informovanost rodičů a pedagogů o dané problematice.

Úplný záznam
2019-03-14
16:00
Život a dílo českobudějovického biskupa Šimona Bárty
ŠMÍD, Marek
Diplomová práce se bude zabývat životem a dílem českobudějovického biskupa Šimona Bárty (1864-1940) v období let 1920-1940, kdy stál zmíněný církevní hodnostář v čele českobudějovické diecéze. Bude vycházet z pramenů ústředních i regionálních archivů, které se znalostí odborné literatury zasadí Bártův život do historicko-náboženských souvislostí první a druhé Československé republiky a protektorátu Čechy a Morava, přičemž v tematických blocích zrekonstruuje biskupské působení tohoto českobudějovického biskupa. Student bude pracovat analyticko-syntetickou, komparativní a heuristickou metodou, které mu umožní plasticky vykreslit Bártovo působení v adekvátním náboženském kontextu dějin 20. století.

Úplný záznam