Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nejnovější přírůstky:
2018-11-15
12:41
Regulace fotosyntézy a primární produkce fytoplanktonu za podmínek nutričního a světelného stresu.
FELCMANOVÁ, Kristina
Regulation of photosynthesis and primary production in globally important cyanobacterium Prochlorococcus marinus under nitrogen and light stress were examined. The study investigated the model describing relationship between photosynthetic activity and primary production. The photosynthetic energy budget and the efficiency of converting the photosynthetic energy into biomass were described. Molecular and physiological approaches were applied to analyse the utilization of photosynthetic energy and regulation of metabolism to investigate the influence of streamlined oxygen-evolving cluster on the photosynthetic activities.

Úplný záznam
2018-11-15
12:41
Social grooming in Barbary macaques
ROUBOVÁ, Veronika
Social grooming is one of the most common forms of affiliative behaviour among socially living animals and has been in the centre of interest from the early beginnings of primatology. Social grooming is a behaviour in which social animals, clean or maintain one another's body and many studies focused on investigating the function of grooming behaviour. This thesis consists of general introduction and three studies that investigate social grooming in a population of semi-free ranging Barbary macaques from Gibraltar. The studies are based on original data and the results provide an interesting and new insight into the grooming behaviour in Barbary macaques. The first study focused on grooming patterns among females and we found that grooming was directed up the hierarchy, was affected by friendship and kinship. In the second study we tested the effect of maternal status on grooming among females and results showed that mothers gave less grooming but did not receive more grooming from other females. On the basis of these results we proposed that the observed patterns would be better explained by time constraints posed on mothers, rather than by grooming for infant handling exchange. In the last study we investigated the relationship between grooming and sexual activity between males and females. Our data showed that males as well as females preferred for mating activities those individuals that groom them most.

Úplný záznam
2018-11-15
12:41
Terrassonův román Sethos a osvícenská egyptománie
MEDKOVÁ, Markéta
Předkládaná práce si klade za cíl rekonstrukci náhledu na starověký Egypt v období osvícenství ještě před rozluštěním hieroglyfického písma. Na citovaných filozofických dílech se pokouší vyložit názor několika filozofů na starý Egypt. Hlavní část bakalářské práce vychází z osvícenského románu kněze Jeana Terrassona Sethos. Shrnuje jeho děj a zaměřuje se na porovnání staroegyptského náboženství a rituálů v románu se skutečností. Taktéž na život autora a jeho zasazení do dobového kontextu. Obsahem poslední části práce je srovnání rituálů starých Egypťanů s rituály svobodných zednářů, kterým práce věnuje i stručnou historii a pár základních údajů.

Úplný záznam
2018-11-15
12:41
Biology of predatory fishes in dam reservoirs and lakes
VEJŘÍK, Lukáš
This Ph.D. Thesis is focused mainly on the biology of two typical European predatory fishes, European catfish (Silurus glanis) and perch (Perca fluviatilis). Catfish is a typical apex predator, whereas perch is a smaller species that plays role of a mesopredator. Although, catfish is the third largest freshwater fish in the world, only few studies dealing with this species have been revealed thus far. The main reason is connected with capturing of the species that is inefficient by standard ichthyologic methods. Studies, that have been revealed recently, focused mainly on expansions of catfish to the West and South Europe. Catfish is unwanted in these localities due to a potential negative impact on native fish community, thus its reduction is desirable. In contrast, catfish occurrence is important in native localities where it plays a key role as a biomanipulative species (I). Catfish is a true generalist, which is a typical feature for large-bodied apex predators connected with high energy consumption of their bodies. The second typical feature is a wide diet plasticity and thus good adaptability to new food sources. It is associated with distribution of various food sources among individuals within the population (II). By contrast, perch is one of the most studied fish in the world and hundreds of studies with IF are revealed every year. However, the more information about biology of perch have been known, the more questions have been arisen. Several phenomena are revealed also in this thesis. For instance, crucial impact of juvenile perch on the entire ecosystem is described. High predation pressure on zooplankton may induce piscivory in primarily zooplanktivorous fish (III). Further, juvenile perch utilize hypoxic pelagic zones as a refuge against predation (IV). The last surprising phenomenon is described in the study dealing with both species, catfish and perch. Their coexistence may lead in strong discrimination of one species caused by special predation that was supposed to be implausible (V).

Úplný záznam
2018-11-15
12:41
Komercializace estetiky
VOLDŘICH, Martin
Práce se zaměří na průzkum vztahů estetické a směnné hodnoty, respektive na komercializaci umění. Záměrem je reflektovat širší kulturně společenské proměny spojené s epochou moderny a utvářením masové kultury, jakož i etablování nového uměleckého paradigmatu s přihlédnutím ke komodifikaci umění. Zvláštní pozornost bude věnována tzv. kritické teorii frankfurtské školy.

Úplný záznam
2018-11-15
12:41
Věřitelé posledních Rožmberků
LEVÝ, Václav
Bakalářská práce Věřitelé posledních Rožmberků se zabývá věřiteli Viléma z Rožmberka z let 1589 1592 a podrobněji se zaměří na ty věřitele, jejichž pohledávky po smrti Viléma z Rožmberka převzal roku 1592 jeho bratr Petr Vok z Rožmberka. Práce vychází ze soupisu rožmberských dluhů, který se dochoval ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Práce se pokusí vytvořit "kolektivní biografii" těchto věřitelů za použití prosopografické metody a nalézt shodné znaky, které tyto věřitele spojovaly.

Úplný záznam
2018-11-15
12:41
K historii podnikání na Jindřichohradecku v průběhu 70. a 80. let 20. století (na příkladu n. p. Jitka)
KOS, Marek
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na vývoji jindřichohradeckého národního podniku Jitka v období takzvané normalizace, tedy v 70. a 80. letech 20. století. První kompilativně pojatá část práce přibližuje na základě dostupné literatury hospodářský a sociální vývoj Československa v daném období a zaměřuje se také na podnikání v textilním průmyslu. Druhá pak již pojednává o samotném národním podniku Jitka. Mezi základní pramenné zdroje patří výroční a provozní roční zprávy a rozbory, plány a materiály pojednávající o kultuře a sociálním životě zaměstnanců. Vývoj Jitky je následně porovnán a analyzován se situací v dalších jihočeských textilních podnicích třeboňském Otavanu a novobystřické pobočce Partexu, v čemž spočívá jeden z hlavních přínosů celé práce. Nedílnou součástí práce jsou pak i dotazníky předkládané bývalým zaměstnancům Jitky, které byly komparovány s dostupnými archivními materiály.

Úplný záznam
2018-11-15
12:41
Ženské postavy v mezní situaci v Lustigových prózách
ŠÍMOVÁ, Martina
Tato bakalářská práce se zabývá třemi prózami Arnošta Lustiga tvořícími tzv. Židovskou trilogii: Lea z Leeuwardenu, Colette, dívka z Antverp a Tanga z Hamburku. Na začátku práce je vymezen pojmový aparát poetiky postavy a mezní situace. Pozornost je dále přenesena na hlavní ženské hrdinky Židovské trilogie. Práce sleduje jejich vývoj, charakteristické znaky, jejich pozici mezi ostatními, jejich jednání v mezních situacích, které jim připravila válka, co musely podstoupit, aby neztratily svou důstojnost, a čím o ni naopak přišly. Závěr práce se soustředí na vzájemnou komparaci děl, zvláště pak hlavních hrdinek.

Úplný záznam
2018-11-15
12:41
FORMÁLNÍ A PROSTOROVÉ VLASTNOSTI NÁLEZŮ KERAMIKY Z ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU VE HVOŽĎANECH (OKR. TÁBOR) Z ROKU 2009
SOCHOR, Tomáš
Cílem práce je zpracování archeologického materiálu z archeologické lokality ve Hvožďanech. Veškerý archeologický materiál je zpracován v databázi, která je součástí přílohy. Tato práce porovnává výsledky mé databáze s výsledky archeobotanické analýzy a antrakologické analýzy. K analýze keramických zlomků byl pouţit deskriptivní systém vytvořený O. Chvojkou.

Úplný záznam
2018-11-15
12:41
Kniha pamětní červená města Votic s pozemkovými vklady z let 1513-1631(1684)
DRMLOVÁ, Iva
Předkládaná bakalářská práce "Kniha pamětní červená města Votic s pozemkovými vklady z let 1513 1631 (1684)" si klade za cíl představit pamětní knihu, která vznikla ve Voticích v 16. století a byla vedena i v 17. století. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola poukazuje na historii města Votic od jejich první písemné zmínky až po současnost. Druhá kapitola se věnuje všeobecnému vývoji městské správy od roku 1420 až do revolučního roku 1848. Třetí kapitola informuje o vzniku a vývoji městských knih na našem území a o jejich členění. Čtvrtá kapitola obsahuje paleografický a diplomatický rozbor pamětní knihy. V závěru jsou shrnuty zjištěné poznatky. K práci je připojen seznam použitých pramenů, literatury a přílohy. Zejména fotografie písma městských písařů, dále tabulky a grafy.

Úplný záznam