Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nejnovější přírůstky:
2018-03-07
15:28

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Analýza víceleté sportovní přípravy vrcholové české plavkyně
BENEŠ, Jonáš
Bakalářská práce popisuje sportovní trénink vrcholové plavkyně Aleny Benešové. Zabývá se analýzou sportovní přípravy a plaveckého tréninku sledované plavkyně v letech 2013-2016. Zaměřuje se na vlastnosti sportovního a plaveckého tréninku, tréninkové metody a jednotlivé roční cykly. Cílem je analyzovat roční objemy tréninkových ukazatelů ve třech ročních tréninkových cyklech a zjistit příčiny změn ve výkonnosti sledované plavkyně.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Analýza změn vytrvalostních předpokladů u hokejistů v průběhu letního přípravného období
HOLICKÝ, Tomáš
Bakalářská práce se zabývá porovnáním a vyhodnocením výsledků testu VO2max a tělesných rozměrů před a po letní přípravě u hráčů hokejového týmu. Zjištěné výsledky jsme porovnali a vyhodnotili. Celkem bylo otestováno 29 hráčů. Jedná se o jeden hokejový tým, kde jsou různé věkové kategorie hráčů. Hráče jsme otestovali ve funkční diagnostické laboratoři na cyklistickém ergometru. Zjišťovali jsme zde hodnoty, které určují maximální spotřebu kyslíku VO2max při svalové práci, anaerobní práh (ventilační). V laboratoři jsme také museli před samotným testováním změřit základní somatické rozměry u každého jedince na Tanitě (nášlapná váha). Praktická část charakterizuje testovací soubory, představuje postup, výsledky testování a použité testovací přístroje. Naměřené a výsledné hodnoty jsou uvedeny a zpracovány do tabulek a grafů, které byly vytvořeny v programu Statistika 12. Práce potvrdila předpokládané zvýšení hodnoty VO2max na konci přípravného období a také zvýšení podílu svalové hmoty, s čímž souvisí úbytek tělesného tuku a snížení tělesné hmotnosti.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Analýza onomastického materiálu v Jiraticích
MATĚJKOVÁ, Dagmar
Diplomová práce plynule navazuje na bakalářskou práci, ve které bylo analyzováno, zda a jaké charakteristické rysy se objevují v běžné mluvě rodilých mluvčích pocházejících z Jiratic. Cílem této práce je jazyková analýza oficiálních, neoficiálních, pomístních a místních jmen v Jiraticích, popř. v jejich blízkém okolí. Tyto názvy jsou získávány z písemných pramenů a z rozhovorů s pamětníky. Sebraný materiál je uspořádán do heslové části, jež rozebírá především významovou motivaci každého jména. Soubor názvů je rovněž podroben třídění podle různých kritérií. Diplomová práce si klade za cíl přispět dílčím způsobem k českému onomastickému bádání.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Hypothetical Concessive Clauses and Hypothetical Comparative Clauses in the present-day French. Comparison with Czech.
MOSTOVÁ, Kristina
Tématem diplomové práce jsou vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině a jejich následné srovnání s češtinou. Cílem této komparativní práce je najít výrazové prostředky vedlejších vět podmínkově přípustkových a podmínkově srovnávacích v současné francouzštině a srovnat je s jejich výrazovými ekvivalenty v češtině za pomoci korpusu InterCorp. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí: na teoretickou a praktickou. První, teoretická část definuje a popisuje základní pojmy a dělení na bázi odborné literatury. Postupuje od obecného popisu věty až k souvětím podmínkově přípustkovým a podmínkově srovnávacím. Druhá, praktická část spočívá v analýze francouzských výrazových prostředků souvětí podmínkově přípustkových a podmínkově srovnávacích v korpusu InterCorp, a následně kvalitativně a kvantitativně zpracovává jejich české ekvivalenty.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Motivace pedagogů k dalšímu vzdělávání
NĚMCOVÁ, Andrea
Tato bakalářská práce se zabývá motivací pedagogů základních škol k jejich dalšímu vzdělávání. Cílem bakalářské práce je zjistit a analyzovat, jaké motivační činitele působí na učitele vzhledem k dalšímu vzdělávání. Práce je rozdělena na teoretickou část, která je zaměřena na motivaci a její vnitřní a vnější činitele, na osobnost pedagoga a dále na možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Praktická část popisuje metodiku a metody výzkumu, cíle výzkumné práce, zahrnuje dotazníkové šetření a jeho následné zpracování.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Isolation and molecular characterization of the histone methyltransferase EHMT from the soft tick Ornithodorous moubata
DELANA MUDIYANSELAGE, Sewmi M. A.
The aim of this thesis was to isolate and characterize the histone methyltransferase EHMT from Ornithodoros moubata.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Informační systém znalce v oblasti informační technologií
HAVEL, Vilém
Cílem této práce je vytvořit informační systém pro znaleckou činnost. V práci je popsána znalecká činnost a návrh aplikace až po její výslednou implementaci. Výsledkem praktické části práce je funkční aplikace, která dokáže archivovat a vytvářet znalecké posudky.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Analýza bezpečnosti jednotlivých druhů mobilních telefonů
KOUTSKÝ, Vojtěch
Tato bakalářská práce se zabývá forenzní analýzou jednotlivých druhů mobilních telefonů. V teoretické části jsou popsány dva nejčastější operační systémy - Android a iOS. Dále jsou rozebrány pojmy forenzní analýza a digitální stopy. V praktické části jsou provedeny samotné forenzní analýzy vybraných telefonů a vyhodnoceny získané výsledky. Na základě výsledků byla nalezena bezpečností rizika a jejich možné řešení.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
UAV snímání a rekonstrukce povrchu s podílem vodních ploch
MACILLIS, Matěj
Hlavním cílem bakalářské práce je návrh vlastního postupu při snímkování, aplikace na vzorových datech, vyhodnocení výsledků tohoto řešení a porovnání se stávajícími postupy. Teoretická část obsahuje definici pojmu UAV, jeho rozdělení podle polí využití, krátkou historii, popis snímání povrchu a typy 3D rekonstrukce. Praktická část se zabývá příčinami chybné rekonstrukce, doporučení, která by měla za úkol eliminovat či omezit vznik problematických situací, výsledky rekonstrukcí z upravovaných snímků a návrh správného postupu při snímkování.

Úplný záznam