Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nejnovější přírůstky:
2018-07-09
14:03
Procitnutí jiné lásky. Rezonance tématu sexuální jinakosti v české divadelní tvorbě.
DEMETER, Peter
Předkládaná rigorózní práce se zabývá reprezentacemi sexuální jinakosti v české kultuře, zejména reprezentacemi ?jiné lásky? v tuzemském divadelním umění. Obsahem práce je analýza a komparace divadelních her, které rezonovaly v českém a československém společenském diskursu od konce 19. století do současnosti. Práce se zaměřuje na původní česká i zahraniční dramata, která byla inscenována na tuzemských divadelních scénách a v rámci výzkumu těchto her reflektuje též dobové ohlasy a další relevantní skutečnosti. Metodologicky se opírá o ?nový historismus?, performativní pojetí reprezentace a dějiny české a československé každodennosti. Výsledkem je zachycení proměn reprezentací sexuální jinakosti v české divadelní tvorbě v kontextu kulturním i historickém.

Úplný záznam
2018-07-09
14:03
Změna životní situace u žáků po nástupu na 1. stupeň ZŠ
STRNADOVÁ, Kateřina
Závěrečná práce popisuje skutečnosti související se změnou životní situace u žáků po nástupu na 1. stupeň základní školy. V práci jsou představeny pojmy jako životní situace žáků, konflikt, frustrace, stres, dále pojmy vztahující se k žákům 1. stupně ZŠ jako vývojové období mladšího školního věku a podmínky pro nástup do prvního ročníku. Výzkumné šetření zjišťuje v rámci kvantitativní i kvalitativní výzkumné strategie prostřednictvím dotazníku, jaký je pohled učitelů na tyto životní změny vzhledem k nové sociální roli školáka, a pokouší se odpovědět na otázky ohledně připravenosti dětí na první ročník, vztahů ve třídě a míru respektu nových autorit a dále odhaluje hlavní problém v tomto směru. Výsledkem této práce je tedy popis skutečností ohledně změny životní situace žáků po nástupu na 1. stupeň základní školy z pohledu pedagogů, kteří tyto změny nejvíce vnímají a mohou tak nastínit určitou představu o této problematice.

Úplný záznam
2018-07-09
14:03
Genome stability of human induced pluripotent stem cells
ŘEHÁKOVÁ, Daniela
Lidské indukované pluripotentní kmenové buňky (hiPSCs) nabízejí využití v regenerativní medicíně i modelování onemocnění. Je ovšem podstatné, aby jejich genom zůstal nezměněn a jejich mechanismy opravy DNA byly funkční. V této práci se soustředím na detekci dvouřetězcových zlomů DNA (DSBs) pomocí fosforylovaného histonu H2AX a proteinu 53BP1, a to v několika liniích hiPSCs, jejich zdrojových buňkách, lidských embryonálních kmenových buňkách a buňkách diferencovaných z hiPSCs. sledovala jsem spontánně vytvořené DSB během procesů reprogramace, dlouhodobé kultivace a diferenciace. Pro porovnání reparační kapacity jsem vyvolala poškození pomocí gamma záření a sledovala snížení množství zlomů v čase. Množství ohnisek tvořených sledovanými proteiny bylo sledováno pomocí fluorescenční mikroskopie odděleně pro G1 a S/G2 fázi buněčného cyklu. Zdrojové buňky obsahovaly nízké množství DSBs nesouvisejících s replikací, jejich počet se zvýšil po reprogramaci do hiPSCs a snížil s dlouhodobou kultivací či diferenciácí. Indukce zlomů odhalila, že replikační mechanismy fungují dobře ve zdrojových buňkách a hiPSCs o nízké pasáži, ovšem částečně selhává u hiPSCs ve vysoké pasáži. Tato pozorování naznačují, že buněčné přeprogramování zvýší množství DSBs, ovšem reparační mechanismy fungují. Dlouhodobou kultivací se však schopnost opravovat DSBs snižuje.

Úplný záznam
2018-07-09
14:03
Fragment analysis represents a suitable approach for the detection of hotspot c.7541_7542delCT NOTCH1 mutation in chronic lymphocytic leukemia
VONKOVÁ, Barbara
Chronic lymphocytic leukemia is the most common type of leukemia in adults in western countries. Despite the continual improvement of diagnostic methods and treatment, it still remains incurable. One of the main characteristic features of CLL is its clinical and biological variability. In present, the analysis of prognostic genetic markers is the most useful tool for understanding biology and clinical course of the disease and consequently the individual type of treatment. The presence of a NOTCH1 mutation is connected with shortened survival and resistance to conventional chemo-immunotherapy. In this thesis, we examined CLL patients with c.7541_7542delCT NOTCH1 mutation and the most sensitive and specific method was identified. We compared nowadays most commonly used methods: allele-specific PCR, fragment analysis and Sanger sequencing.

Úplný záznam
2018-07-09
14:03
Možnosti trávení volného času u dětí s mentálním postižením
PACLTOVÁ, Hana
Cílem bakalářské práce bylo popsat a zanalyzovat trávení volného času dětí s mentálním postižením z pohledu jejich zákonných zástupců. Jsou zde shrnuty zkušenosti a poznatky zákonných zástupců v této oblasti. Informace jsem získala pomocí kvantitativního výzkumu, s využitím metody dotazování a techniky dotazníku pro zákonné zástupce dětí s mentálním postižením. Ke zpracování výsledků jsem použila relevantní statistické metody. Výzkumu se skrze zákonné zástupce zúčastnilo celkem 185 dětí s mentálním postižením, které navštěvují základní vzdělávání v krajském městě Jihlava. Dotazníkové šetření jsem prováděla na pěti jihlavských školách, konkrétně v základní škole speciální a v základních školách, kde se vzdělávají žáci s mentálním postižením. Z výsledků výzkumu je patrné, že není zcela běžné, aby děti využívaly nabídku zájmových činností ve škole i mimo školu, ačkoliv zájmové kroužky ve škole navštěvují děti častěji než volnočasové aktivity mimo školu. Nejvíce preferované jsou pak zájmové aktivity z oblasti tělovýchovy a sportu, popř. rukodělné činnosti. Děti také využívají nabídku sociálních služeb nabízené Oblastní charitou Jihlava. Z hlediska stupně mentálního postižení využívají děti s lehkým mentálním postižením více běžnou nabídku volnočasových aktivit než děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Pokud mají děti možnost samy se rozhodnout o zvolené činnosti, věnují se nejčastěji komunikačním médiím a IT technice.

Úplný záznam
2018-07-09
14:03
Úloha papilomavirů v etiologii nádorů ano-genitální oblasti u mužů
PAPAJOVÁ, Martina
Human papillomaviruses (HPV) is one of the most common sexually transmitted diseases. HPV are a group of divergent DNA viruses. We know over 150 HPV types. Genital warts are a common manifestation of male and female infection with HPV. It is associated with significant morbidity. HPV infection can also develop into invasive penile carcinoma. It's associated with morbidity and mortality. The quadrivalent vaccine is the first vaccine which is approved for use in adolescent and young women. Anogenital malignancies are carcinoma of the vulva, carcinoma of the penis, carcinoma of skrotum, carcinoma of the anus etc. Anogenital premalignancies are intraepithelial neoplasia, Bowen's disease, Bowenoid papulosis, Erythroplasia of Queyrat, Lichen sclerosus etc.

Úplný záznam
2018-07-09
14:03
Školní prospěch jako forma zátěže u dětí z pohledu pedagogických pracovníků
BENEŠOVÁ, Kristýna
Tato bakalářská práce pojednává o školním prospěchu jako zátěži na děti. Je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části se zabývá faktory zátěže, pojednává o roli žáka, psychice dětí mladšího a staršího školního věku, hodnocení dětí, motivaci, školním úspěchu a neúspěchu. Dále se zabývá problémy a překážkami, které se v současnosti promítají do školní úspěšnosti dětí. V empirické části se zaměřuje na hodnocení dětí v běžném vzdělávání a v alternativních školách typu Montessori a waldorfských. Srovnává a hodnotí prospěch dětí těchto škol a pojednává o typech hodnocení dětí, používá strategii kvantitativního výzkumu formou dotazování pomocí dotazníku vlastní konstrukce, který byl předložen pedagogickým pracovníkům vybraných škol Základní škola Zlatá stezka 240, Základní škola Národní 1018 třídy montessori a Základní škola Svobodná Písek. Výchovně-vzdělávací proces žáků je základní složkou života každého dítěte. Každé dítě je připraveno na povinnou školní docházku individuálně, proto se musíme zaměřit na to, jaké dítě vůbec je, jakou osobností je a jaké má sebevědomí. Proto se v teoretické části budu věnovat základním pojmům, které se vztahují k problematice školního úspěchu a neúspěchu žáků v mladším a starším školním věku. Důležité je nastínit roli žáka, jeho motivaci, klima třídy, školní hodnocení žáka, přístupy učitele a dopady školního neúspěchu na chování žáků. Srovnám hodnocení slovní a hodnocení známkou, kdy se zaměřím na úspěchy dětí ve třídách klasického vzdělávacího systému a systému tříd waldorfských a Montessori. V závěru teoretické části práce se budu věnovat také současnému stavu řešené problematiky, na jejímž základě se přesunu k hlavní části práce, k části empirické.

Úplný záznam
2018-07-09
14:03
Práce s keramickou hlínou při výuce studentů se středně těžkým mentálním postižením v praktické škole jednoleté
VAŇKOVÁ, Lenka
Bakalářská práce se věnuje práci s keramickou hlínou při výuce studentů se středně těžkým mentálním postižením v praktické škole jednoleté. V teoretické části práce byly vymezeny základní pojmy. Byli tu také specifikováni studenti s mentálním postižením a jejich vzdělávání, ve stručnosti byla shrnuta historie, způsoby vytváření a dekorování keramiky. Kapitola o arteterapii a artefiletice se věnovala i aplikaci těchto terapeutických postupů při keramické tvorbě s osobami s mentálním postižením. V praktické části byly charakterizovány cíle práce, metodika šetření a techniky sběru dat. Cílem bylo vytvoření pracovních postupů na dva keramické výrobky tak, aby byly použitelné pro studenty praktické školy jednoleté v praxi. Byly sestaveny na základě zkušeností a znalostí technologických postupů a upraveny podle individuálních potřeb a schopností studentů. Dílčím cílem bylo zjistit, jak se práce s keramickou hlínou může projevit v kognitivních a motorických schopnostech studentů. Prostředkem k jeho naplnění byl kvalitativní výzkum založený na zúčastněném pozorování, analýze dokumentů a rozhovoru. Z šetření vyplynulo, že u studentů došlo během sledovaného období ke zlepšení komunikačních schopností, rozšíření slovní zásoby, posílení sebedůvěry, zlepšení seriality a emoční stability, jemné motoriky, prostorové orientace, délky udržení pozornosti i k rozvoji tvořivosti a představivosti. Výstupy mé bakalářské práce jsou podloženy zkušenostmi z pedagogické praxe a mohou být podnětné pro další začínající i zkušené pedagogy, kteří hledají inspiraci a návod, jak a jaké keramické výrobky vytvořit. Využít je mohou i pedagogové volného času při volnočasových aktivitách nebo kreativní rodiče. Kvůli individuálním potřebám byla v popisu pozorování jednotlivých studentů popsána i úskalí, do kterých jsme se během tvoření dostali a cesta, kterou jsme se vydali k jejich vyřešení.

Úplný záznam
2018-07-09
14:03
Život rodiny s dítětem se sluchovým postižením před, při a po kochleární implantaci
TUZOVÁ, Aneta
Bakalářská práce pohlíží na rodinu s dítětem se sluchovým postižením, které je uživatelem kochleárního implantátu. Klade si za cíl zjistit názory, postoje a pocity rodičů před, při a po kochleární implantaci. Kochleární implantát je technickou pomůckou, která umožňuje osobám s těžkým sluchovým postižením nejen vnímání zvuků, ale i rozumění řeči a zlepšení nebo vytvoření vlastních řečových schopností. Stal se nadějí tam, kde již sluchadla nejsou dostatečným přínosem. V současnosti se již provádí kochleární implantace bilaterální. Kandidát na kochleární implantaci musí splnit řadu podmínek. Kochleární implantace je procesem, který je náročný jak pro dítě se sluchovým postižením, tak pro jeho rodinu. Aby došlo k naplnění cíle, byl proveden kvalitativní výzkum, kterého se zúčastnily čtyři komunikační partnerky matky dětí, které již podstoupily kochleární implantaci. Data získaná v průběhu neřízených rozhovorů s komunikačními partnerkami byla zpracována pomocí metody vytváření trsů a poté vyhodnocena. Výzkum přinesl řadu zajímavých skutečností zmapoval postoje, pocity a v neposlední řadě emoce matek v průběhu implantace. Vyplynulo z něj, že pro komunikační partnerky byl proces kochleární implantace náročný, necítily se dostatečně informované, nevěděly, jakou značku implantátu zvolit, během spolupráce s některými odborníky postrádaly empatii, porozumění a v neposlední řadě lidský přístup. Taktéž ze strany své rodiny se vždy nesetkávaly s podporou a výjimkou nebyly ani zcestné názory některých odborníků, s nimiž se setkávaly. Výsledky bakalářské práce mohou být přínosem pro rodiče, kteří uvažují nad kochleární implantací jejich dítěte a chybí jim dostatek informací, nebo pro širokou veřejnost, která má zájem dozvědět se bližší informace o této problematice.

Úplný záznam
2018-07-09
14:03
Plánování volnočasových aktivit v rodině s dítětem s poruchou autistického spektra
ŠTEKEROVÁ, Lucie
Bakalářská práce se v teoretické části věnuje definici autismu, dále jsou zde popsány jeho druhy, jaký je výskyt v populaci a jaká je příčina této poruchy, což je velice diskutované téma mezi odborníky. V poslední řadě se tato část zaměřuje na diagnostiku, kdo ji v České republice provádí a jaké jsou diagnostické materiály. Další kapitola se zaměřuje na rodinu s dítětem se zdravotním postižením. Je zde uvedena definice rodiny, její typy, funkce a způsob, jak se rodiče vyrovnávají s narozením dítěte se zdravotním postižením. V poslední kapitole teoretické části jsou zmíněny organizace v Jihočeském kraji věnující se rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra. V praktické části jsou uvedeny stručné anamnézy dětí, převážně s Aspergerovým syndromem, dětským autismem a také s vysoce funkčním autismem, jejichž rodiče mi poskytli rozhovor. Dále je zde provedena analýza těchto rozhovorů. Celkovým cílem práce bylo zjistit, jak probíhá plánování volnočasových aktivit v rodině s dítětem s poruchou autistického spektra. Z celkového výzkumu vyplývá, že ačkoli je péče o dítě s takovým zdravotním postižením obtížná, našla si většina rodin způsob, jak plánovat volný čas, aby si ho užila celá rodina, přestože to není zcela jednoduché. Hlavní je, aby dítě informovali v dostatečném předstihu o tom, co se bude dít a nedošlo tak k afektu nebo k dalším negativním reakcím. Důležité je při plánování zohlednit, aby aktivita byla provozována na vhodném místě, tedy tam, kde se dítě bude cítit spokojeně a najde zde bod svého zájmu. Zároveň to musí být zajímavé i pro ostatní členy rodiny. Přesto se můžeme u některých rodin setkat s dělením jejich členů při volnočasových aktivitách. Jeden z faktorů, který se podílí na plánování volného času je ekonomická situace rodiny, tudíž je činnost přizpůsobována finančním možnostem. Dále je potřeba se řídit rozpoložením, ve kterém se dítě nachází, jelikož při špatné náladě může dojít k afektu a celý program volnočasové aktivity je tím narušen nebo je nutné ho zrušit.

Úplný záznam