Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nejnovější přírůstky:
2017-05-18
13:55
Meze svobody: Cenzura, regulace a politická korektnost v literatuře po roce 1989
SEGI, Stefan
Předkládaná práce je zaměřena na zkoumání literární cenzury po roce 1989 a představuje polemické doplnění monografie V obecném zájmu, která se daným obdobím také zabývala. Jádro disertační práce představují čtyři kapitoly, které na základě původního výzkumu zkoumají charakteristické případy cenzury a diskurzu o ní a jež jsou zasazeny do širšího rámce proměn myšlení o cenzuře a politické korektnosti ve sledovaném období. Kapitola věnovaná zákazu skinheadské skupiny vychází z analýzy soudního spisu a na rozboru proměny myšlení o svobodě slova na počátku devadesátých let. Kapitola o cenzuře na poli literatury pro děti a mládež je založena na komparaci různých vydání knih Bohumila Říhy a sledování podmínek, za jakých jsou zásahy do nových vydání textů označeny za cenzuru. Zkoumáním cenzury na internetu se zabývá kapitola věnovaná regulaci virtuální (literární) dětské pornografie a kapitola věnovaná politické korektnosti se pak zaměří na texty a paratexty splatterpunkové literatury. Tato disertační práce by tak měla poskytnout komplexní obraz proměn podob cenzury a myšlení o ní po roce 1989.

Úplný záznam
2017-05-18
13:55
Využití interaktivní tabule ve výuce odborných předmětů na střední škole
MATULJAKOVÁ, Ivana
Bakalářská práce mát teoreticko-empirický charakter. V teoretické části práce jsou analyzovány možnosti využití interaktivní tabule ve vyučování odborných předmětů. Cílem empirické části práce je zjistit, zda učitelé používají interaktivní tabuli při výuce odborného předmětu, jakým způsobem ji využívají (popřípadě, proč ji nevyužívají), dále jaké mají učitelé a žáci zkušenosti s využíváním interaktivní tabule při výuce odborných předmětů a jak hodnotí žáci využití interaktivní tabule v odborném předmětu. Pro výzkumné šetření byla použita metoda rozhovoru s učitelem (příp. dle možností pozorování výuky) a dotazníkové šetření pro žáky středních škol. Výzkumným souborem byli učitelé odborných předmětů na středních školách a žáci středních odborných škol.

Úplný záznam
2017-05-18
13:55
"Mobbing" - psychologický teror na pracovišti a jeho vliv na pracovní pozice.
KLICHOVÁ, Olga
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku psychického teroru na pracovišti mobbing. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol, které se zabývají vymezením tohoto pojmu. V nich jsou popsány znaky, cíle, příčiny, motivy, reakce obětí, důsledky prevence a obrana proti těmto praktikám pracovního teroru. Praktická část je tvořena smíšeným výzkumem, kvalitativním ve formě rozhovorů a kvantitativním ve formě dotazníků. V rámci kvalitativního výzkumu jsou provedeny tři případové studie obětí mobbingu. Je zde charakterizována organizace, kde se oběti s pracovním terorem potýkali, dále vznik, průběh, vývoj, řešení jejich situace a plány do budoucna.

Úplný záznam
2017-05-18
13:55
Výuka účetnictví na středních školách
PINCOVÁ, Marie
Bakalářská práce se zabývá výukou účetnictví na středních školách, zejména na obchodních akademiích. Cílem je zjistit, jaké metody jsou dle učitelů nejefektivnější při výuce účetnictví a na základě výsledků navrhnout optimální způsob výuky. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první části jsou popsána teoretická východiska z pohledu výchovně vzdělávacího procesu, a to zejména dosažení efektivnosti didaktického procesu správným využitím didaktických prostředků se zaměřením na didaktiku účetnictví. V praktické části jsou stanoveny výzkumné otázky, je proveden smíšený výzkum s důrazem na kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření mezi učiteli účetnictví a žáky na obchodních akademiích v České republice a následně jsou vyhodnoceny výsledky a vyvozeny závěry a doporučení. Mezi hlavní problémy patří zejména požadavek na vyšší hodinovou dotaci a menší skupiny žáků ve třídě při výuce účetnictví.

Úplný záznam
2017-05-18
13:55
Pohádky ve světě předškolního dítěte
ŠIMKOVÁ, Sabina
Tématem bakalářské práce je klasická pohádka v životě předškolních dětí. Záměrem práce je zjistit, jaké šance má vyprávění klasických pohádek zaujmout současné předškolní děti a vydobýt si jejich zájem a oblibu i přes tlak současné masmediální produkce fantaskních seriálů a filmů pro děti. V teoretické části se zabývám klasickou pohádkou a s ní spojeným narativním uměním. Zmiňuji také psychologický význam pohádek pro dítě předškolního věku. V praktické části jsem zmapovala pohádkové hrdiny a vzory dvaceti dvou dětí starších pěti let. Následně jsem s nimi realizovala projekt zaměřený na klasickou pohádku o Zlatovlásce, kterou jsem dětem předložila jak narativními formami, tak metodami prožitkového učení. Po realizaci projektu s odstupem dvou týdnů jsem zopakovala s dětmi znovu rozhovory a sledovala jsem, zda došlo ke změně oblíbených hrdinů dětí.

Úplný záznam
2017-05-18
13:55
Kolektivní a skupinové výtvarné činnosti v mateřské škole
RŮŽIČKOVÁ, Michaela
Tématem bakalářské práce jsou skupinové a kolektivní výtvarné činnosti v mateřské škole. Teoretická část se zabývá charakteristikou předškolního věku a rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Také popisuje metody a formy vedení výtvarných činností. Následuje kapitola zaměřená na dětský výtvarný projev a jeho vývoj. V závěru popisuje některé tradiční a netradiční výtvarné techniky a pracovní návyky při kreslení a psaní. Praktickou část tvoří popis konkrétních skupinových a kolektivních činností realizovaných s dětmi v mateřských školách.

Úplný záznam
2017-05-18
13:55
Smysl života středoškolské mládeže
NAGYOVÁ, Andrea
Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části se na základě odborné literatury zpracovaly poznatky vztahující se k problematice smyslu života, a to zejména z filosofického a psychologického hlediska. Cílem empirické části bylo zjistit, jakým způsobem nahlíží středoškolská mládež na vybraná témata smrt, stáří, svoboda, osobní cíle, vnitřní uspokojení, pohledy na svět a společnost, láska, budoucnost a jaký je jejich smysl života. Dotazníkové šetření bylo provedeno u žáků středních škol.

Úplný záznam
2017-05-18
13:55
Připravenost začínajících učitelů 1. st. ZŠ na řešení kázeňských problémů ve třídě
SULKOVÁ, Michaela
Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání začínajícího učitele 1. stupně základní školy, a to z hlediska jeho připravenosti na setkání se s kázeňskými problémy žáků. Cílem diplomové práce je zjistit úroveň připravenosti začínajícího učitele 1. stupně základní školy na řešení kázeňských problémů ve třídě. Dílčím cílem je nahlédnutí do pregraduální přípravy začínajícího učitele a zodpovězení otázky, do jaké míry připravuje vysoká škola na řešení kázeňských problémů v praxi. Dalším cílem je zjištění pocitu připravenosti začínajících učitelů na řešení problémového chování žáků, a to na reálných i nastíněných případech.

Úplný záznam
2017-05-18
13:55
Hodnocení žáků při výuce českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy
ŽENÍŠKOVÁ, Klára
Cílem práce bude zjištění používaných a preferovaných metod a forem hodnocení učiteli českého jazyka a literatury na 2. stupni ZŠ. V teoretické části práce bude charakterizováno školní hodnocení, typy, formy a metody hodnocení v souvislosti s možnostmi jejich využití v rámci hodnocení při výuce českého jazyka na druhém stupni základní školy. V empirické části práce bude provedena případová studie zaměřená na zkoumání toho, jakým způsobem učitelé druhého stupně základní školy hodnotí žáky při výuce českého jazyka a s jakými problémy se při hodnocení setkávají. Bude využita metoda dotazníku pro žáky, metoda pozorování vyučovacího procesu a provedeny rozhovory s učiteli.

Úplný záznam
2017-05-18
13:55
Pohled rodin dětí 1. stupně ZŠ na problematiku šikany
VIKTOROVÁ, Šárka
Diplomová práce se zabývá pohledem rodičů na problematiku šikany. Zaměřuje se proto cíleně na rodiče, jejichž děti mají přímou zkušenost s šikanou a zaujímají místo oběti šikany nebo agresora. V teoretické části je nejprve vymezen pojem šikana. Další kapitola pojednává o hlavních protagonistech šikany. Zvláštní pozornost je pak věnována příčinám vedoucím ke vzniku šikany. Zohledněny jsou i varovné signály u obětí a agresorů, které mohou rodiče a učitele na tyto problémy upozornit. V neposlední řadě je věnována pozornost řešení šikany. Zmíněné je tedy řešení jak ve škole, tak v rodině. Dále se teoretická část zabývá možnými následky, ke kterým může u dětí dojít, pokud se problém přehlíží. V poslední kapitole je pozornost věnována prevenci ve škole a v rodině. Hlavním cílem výzkumné části práce je zjistit, jak rodiče, jejichž děti mají zkušenosti s šikanou, nahlížejí na tuto problematiku. Kvalitativní výzkum, který byl založen na polostrukturovaných rozhovorech ukázal, že většina z respondentů si nevšimla u svého dítěte varovných signálů, které by na případný problém upozorňovaly. Může to být způsobeno tím, že rodiče v současné době nemají na děti dostatek času a nevěnují jim dostatečnou pozornost. O problémech se většinou dozvěděli z jiných zdrojů a o komunikaci s dětmi se začali více zajímat až po objevení problému. Zastávají se však názoru, že na šikanu nemá vliv rodina, a domnívají se, že je to především o povaze dítěte. Výzkum také ukázal, že v současné době nejsou rodiče spokojeni s přístupem škol k tomuto problému.

Úplný záznam