Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nejnovější přírůstky:
2017-08-02
12:52
Role of IDGFs and adenosine signaling in cell survival and energy homeostasis
BROŽ, Václav
Two groups of growth regulators were described in Drosophila imaginal disc cell culture Cl.8+. Imaginal disc growth factors (IDGFs) belonging to chitinase-like protein family of carbohydrate binding proteins and Adenosine deaminase-related growth factors (ADGFs), which are active adenosine deaminases influencing homeostasis of key cellular metabolite adenosine. The functions of two of the IDGFs, as well as the effects of extracellular adenosine and its receptor were studied primarily in in vitro cell culture. Our results supported their roles in the regulation of cell survival and energy homeostasis especially in imaginal disc cells. Both the IDGFs and adenosine also play important roles in organismal responses to stress and infection and may interact in vivo.

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Mechanisms of molecular differentiation of sex chromosomes in Lepidoptera and their evolution
DALÍKOVÁ, Martina
Sex chromosomes represent a unique part of the genome in many eukaryotic organisms. They differ significantly from autosomes by their evolution, specific features, and meiotic behaviour. Recent advances in the knowledge of sex chromosomes in non-model organisms have been largely enabled by modern cytogenetic methods. The present study explores several topics related to sex chromosomes in Lepidoptera, the largest group of animals with female heterogamety, using methods of molecular cytogenetics, immunocytogenetics, and molecular biology. These topics include physical mapping of chromosomes by BAC-FISH, molecular differentiation and composition of the W chromosome, differences in the evolution of the W and Z chromosome, and meiotic sex chromosome inactivation. The results obtained brought new information not only about the W and Z chromosomes in Lepidoptera, but also about the evolution and specific features of sex chromosomes in general.

Úplný záznam
2017-07-21
12:45
Phrasal verbs in Spanish
MORENO DIEZ, Pilar
El presente trabajo se centra en el análisis de los recién tratados verbos sintagmáticos espańoles orientado a su enseńanza a extranjeros. Apoyándonos en los estudios sobre los VS italianos y los phrasal verbs ingleses (con una base teórica más desarrollada), se han observado los aspectos más problemáticos sobre esta categoría en cuanto a su uso y comportamiento en los planos semántico, sintáctico y fonológico de la lengua. El fin que ha perseguido este estudio ha sido ofrecer una base clara que sirva a futuras investigaciones ?tanto teóricas como orientadas a la práctica?, elaborar una propuesta de definición basada en los datos que nos proporciona su aparición en distintos corpus del espańol, y sugerir una muestra básica de material didáctico que facilite la introducción en las aulas de ELE el contenido relacionado con este tipo de verbos.

Úplný záznam
2017-07-21
12:45
Interjections in Spanish
OVEJAS MARTIN, Vanesa
En la presente tesis se estudian las interjecciones del espańol, con especial atención al grupo de las interjecciones propias, y, de acuerdo a los datos expuestos, se elabora una propuesta didáctica para la enseńanza de las unidades analizadas. Para la elaboración de este trabajo, en primer lugar, se han establecido las características fonéticas y fonológicas, morfológicas, sintácticas y semántico ? pragmáticas. Posteriormente, se ha elaborado un corpus de interjecciones propias, pertenecientes a la lengua espańola, extraídas de la bibliografía y de la propia introspección. De entre todas, se han seleccionado las siete más productivas según los corpus del espańol. Estas siete unidades han sido descritas atendiendo principalmente a sus funciones pragmáticas y, en segundo lugar, a sus rasgos fonéticos y su posición en el discurso. Esta información se basa en el análisis de los ejemplos extraídos del CORPES XXI. Posteriormente, se han propuesto actividades para su enseńanza en el ámbito de la enseńanza de espańol como lengua extranjera para los niveles B2-C1, organizadas en tres sesiones. Estas se ocupan de desarrollar especialmente las destrezas orales, comprensión auditiva y expresión oral, y, en menor medida, las destrezas escritas.

Úplný záznam
2017-07-21
12:45
Teaching methods of Spanish as a second language in Great Britain
SERRANO SERRANO, Sergio
En el presente trabajo se va a llevar a cabo un análisis de la metodología de enseńanza de lenguas en Reino Unido, concretamente en la enseńanza de espańol como segunda lengua. Una vez descrita la situación, se plantearán una serie de actividades que sigan el enfoque comunicativo, sin dejar de lado el sistema de enseńanza británico. Para ello, se tendrán en cuenta las cuatro destrezas, pero la expresión oral será la más importante, debido a la dificultad que presenta al alumnado anglosajón. Se tendrán en cuenta los exámenes estatales que los alumnos tienen que aprobar en los diferentes cursos, así como los contenidos que se presentan. Para finalizar, se presentan una serie de propuestas para llevar a cabo las actividades, basándome en mi experiencia que tuve como auxiliar en el curso 2014-2015.

Úplný záznam
2017-07-21
12:45
Nejčastější příjmení v Zubčicích
KALKUŠOVÁ, Veronika
Tato teoretická bakalářská práce mapuje příjmení a jejich vývoj v jihočeské obci Zubčice. Podklady byly získány prostřednictvím Státního okresního archivu v Českém Krumlově opsáním archiválií. Dále byly pomocí dotazníku a rozhovorů zjištěny historické okolnosti vývoje nejčastějších příjmení. Práce porovnává příjmení obyvatel Zubčic před 120 lety a v současnosti, nejčastější příjmení v Zubčicích a v České republice a příjmení žáků navštěvujících místní školu před 100 lety a nyní. Deset nejvyskytovanějších příjmení bylo analyzováno podle odborných publikací.

Úplný záznam
2017-07-21
12:45
Screening Cyanobacteria for Apoptosis Induction in Human Cancer Cell Lines: Discovery of a Novel Compound Nocuolin A
VORÁČOVÁ, Kateřina
Cancer-related diseases are mostly associated with reduced or inappropriate cell death. This thesis focuses on secondary cyanobacterial metabolites which induce apoptosis in human cancer cells in vitro and thus may serve as potential drug hits. Screening and selection of active natural extracts clearly precede activity-guided isolation of a bioactive compound itself. Summarizing the results of phenotypic screening of cyanobacterial extracts for inducers of apoptosis, I show that adjustment of measurement the activity of key apoptotic enzymes, caspases, per cell significantly enlarges the pool of detected hits. This could be of particular importance, since this correction is relevant for complex natural extracts as well as chemical libraries of pure compounds, and moreover applicable all the way from small-sized screens to high-throughput ones. Further, I investigated the apoptosis inducing activity of nocuolin A (NoA) a new cyanobacterial compound isolated and described by our group. NoA shows remarkable characteristics regarding its structure (1,2,3-oxadiazine heterocycle), biosynthetic origin and also its biological activity. It induces caspase-dependent apoptosis and shows potency against a panel of nine human cancer cell lines, which makes NoA a pharmaceutically interesting compound. I also bring the first insights into elucidation of its mode of action in cancer cells in vitro.

Úplný záznam
2017-07-03
17:28

Úplný záznam
2017-07-03
17:28
Speciálně pedagogické postupy při osvojování kompetencí žáka s poruchou autistického spektra v oblasti Člověk a jeho svět 2. ročníku základní školy
KOHOUTOVÁ, Jana
Bakalářská práce se zabývá speciálně pedagogickými postupy při osvojování kompetencí žáka s PAS v oblasti Člověk a jeho svět 2. ročníku základní školy. V teoretické části se bakalářská práce zabývá poruchami autistického spektra, speciálně pedagogickými postupy ve vzdělávání, oblastí Člověk a jeho svět a učebními kompetencemi, které by měl mít žák 2. ročníku základní školy. Praktická část je zaměřena na tvorbu metodických listů pro konkrétního žáka 2. ročníku s využitím zmiňovaných speciálně pedagogických postupů. Výstupem práce je vytvoření takových metodických listů, které usnadní žákovi s PAS práci a zároveň ho dokáže zaujmout, aby u dané práce vydržel.

Úplný záznam
2017-07-03
17:28
Role etopeda v dětském domově se školou
JAKŠIČOVÁ, Kateřina
Otázky a problémy týkající se výchovy dětí jsou součástí každodenního života. Denně se objevují nové publikace, internetové stránky nebo populární časopisy, které široké veřejnosti radí a doporučují, jak nejlépe vychovat děti. Tato všeobecná doporučení však nejsou vhodná pro děti, u kterých se vlivem neadekvátní výchovy, poruch centrálního nervového systému nebo sociálního prostředí objevila některá z poruch chování. Tito jedinci jsou společností vnímáni velice negativně a jejich počet v posledních letech narůstá. Pokud není porucha chování přijatelným způsobem kompenzována, existuje možnost, že jsou nakonec děti umístěny do zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, kde je tým odborníků vede k osvojení správných vzorců chování. V České republice existuje několik typů těchto zařízení, jež se věnují převýchově. V průběhu resocializačního procesu velmi důležitou roli hraje speciální pedagog - etoped. Pole působnosti těchto odborníků je velmi široké a v kooperaci s ostatními pracovníky je zodpovědný za úspěšné opětovné zařazení jedince do společnosti. Hlavním úkolem etopeda/ky je s dětmi navázat vztah a dokonale je poznat. Etoped/ka v zařízení tak přebírá rodičovskou roli, která jim mnohdy v původním prostředí chybí. Následně pak tvoří individuální program rozvoje osobnosti, od kterého se odvíjí převýchovný proces dítěte. Tento program vede k osvojení adekvátních vzorců chování, které jsou přijatelné pro dítě i běžnou společnost mimo zařízení.

Úplný záznam