Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nejnovější přírůstky:
2019-05-16
18:18
Měření měsíční kriminality v Německu a v České republice ve vazbě na evropskou migrační krizi
ŠÍPEK, Matěj
Diplomová práce vycházela ze stanoveného komplexního cíle: Zkoumání závislosti měsíční (v návaznosti na možnosti získávání dat také roční) kriminality ve vybraných evropských státech a ve vazbě na evropskou migrační krizi. Vybranými státy se stalo Německo (SRN) a Česká republika (ČR). K dosažení komplexního cíle práce byl používán měsíční a roční index kriminality. K dosažení cíle byly stanoveny hypotézy H1, H2, H3, H4: Hypotéza 1 (H1): Indexy měsíční kriminality v České republice a v Německu nekorelují. Hypotéza 2 (H2): Indexy měsíční kriminality v České republice a v Německu mají odlišná teoretická rozdělení. Hypotéza 3 (H3): Roční indexy kriminality v ČR a v Německu nekorelují. Hypotéza 4 (H4): Roční indexy kriminality v ČR a v Německu mají odlišná teoretická rozdělení. Prostřednictvím praktické části diplomové práce bylo zjištěno, že indexy měsíční kriminality v ČR a v SRN nekorelují a mají odlišná teoretická rozdělení (hypotézy H1 a H2 byly potvrzeny). Dále bylo zjištěno, že indexy roční kriminality v ČR a v SRN silně pozitivně korelují a mají stejná teoretická rozdělení (hypotézy H3 a H4 potvrzeny nebyly). Důvodem potvrzení hypotéz H1, H2 a nepotvrzení hypotéz H3, H4 byla zřejmě odlišná časová období pro sběr dat (měsíční kriminalita zahrnovala období leden 2011 až prosinec 2016, měsíční kriminalita v rámci SRN musela být vzhledem k potížím se sběrem dat počítána z kriminality roční; roční kriminalita vycházela z datových souborů let 1987 až 2016). Zavedení odlišných časových období bylo vynuceno obtížnou dostupností dat v SRN. Metodika diplomové práce použila v rámci teoretické části metody rešerše dostupné literatury. K této problematice byla prostudována odborná literatura, platná legislativa a internetové zdroje. Metodika diplomové práce použila v rámci části praktické základní metody statistiky sloužící pro zpracování dat za pomoci tabulek, grafů a základních výpočtů, na jejichž základě lze ověřovat hypotézy. Základní statistické popisné metody byly použity v pořadí: Formulace statistického šetření, Škálování, Měření, Elementární statistické zpracování. Základní statistické matematické metody byly použity v pořadí: Neparametrické testování, Lineární regresní analýza, Lineární korelační analýza. Sběr dat byl proveden následujícím způsobem: a) Z databází PČR byly staženy české kriminalistické statistiky, které obsahují také kriminalitu za jednotlivé měsíce. Dále byly zjištěny pro jednotlivé roky počty obyvatel z Českého statistického úřadu. Z těchto údajů byly vypočítány indexy kriminality. b) Databáze BKA (Spolkový kriminální úřad Německa) nezveřejňovaly kriminalistické statistiky. Z tohoto důvodu byl prostřednictvím ntv.de použit článek, který zveřejnoval roční kriminalitu Německa. Počty obyvatel pro jednotlivé roky byly nalezeny prostřednictvím Spolkového statistického úřadu SRN. Z těchto údajů byly vypočítány indexy kriminality. V závěru diplomové práce je poukázáno na řešení možných krizových situací, včetně problémů zahrnujících aspekty migrace. Velký význam snižování kriminality je dán především prevencí s citlivou vazbou na řešení otázek migrace - pomáhat na územích spojených se vznikem např. migračních vln a tím předcházet vzniku krizové situaci. Diplomová práce se nezabývala politickými aspekty všech zkoumaných hypotéz. Metodologicky lze diplomovou práci charakterizovat jako zprávu o řešení aplikovaného výzkumu, u kterého převažuje jeho kvantitativní dimenze.

Úplný záznam
2019-05-16
18:18
Svobodná škola
URUBČÍK, David
Práce se zabývá alternativním systémem vzdělávání ve svobodných školách. Autor představuje svobodné vzdělávání a vysvětluje principy svobody, demokracie a zodpovědnosti. V práci jsou vymezeny pojmy jako je sebeřízené vzdělávání, "unschooling" a individuální vzdělávání. Text se opírá o zkušenosti rodičů, Summerhill School a škol typu Sudbury. Klade si za cíl představit svobodnou alternativu školy a získat tím informační oporu pro vlastní učitelskou praxi.

Úplný záznam
2019-05-16
18:18
Různé tváře přírody (projektové vyučování na základě Montessori metody výuky)
ŠVÁSTOVÁ, Lucie
Cílem závěrečné práce je zprostředkovat a zachytit výuku Kosmické výchovy na 1. stupni Montessori školy. Výuka se opírá o tzv. velké příběhy, na které navazují další aktivity, které se mohou stát inspirací pro ostatní učitele. Závěrečná práce bude rozdělena na dvě části, část teoretickou a praktickou. Teoretická část se bude věnovat hlavním principům Montessori pedagogiky, blíže budou popsána východiska a cíle kosmické výchovy v rámci Montessori konceptu, jakož i škola, ve které autorka působí a kde výuka daných témat probíhala. V praktické části se objeví velké příběhy inspirované Marií a Mariem Montessori, přizpůsobené dnešní době. Verze, které v práci uvedeny, byly také ovlivněny zkušenostmi autorky a vzájemnou interakcí s dětmi. Součástí metodického materiálu budou další aktivity, pracovní listy a materiál pro výuku.

Úplný záznam
2019-05-16
18:18
Střídání samohlásek při odvozování slov
SVOBODOVÁ, Sandra
Tato bakalářská práce se zaměřuje na výslovnost odvozených slov, v nichž se ve srovnání s výchozím slovem v přízvučné slabice mění dlouhá výslovnost samohlásky na krátkou, aniž je z pravopisu patrné, že se slabika otevřená změnila na zavřenou. V první části jsou definovány pojmy jako slabika, přízvuk a hranice slov, které jsou důležité jako teoretický rámec zkoumaného procesu. Druhá část je praktická popisuje za jakých podmínek v angličtině k alternacím samohlásek dochází a nakolik jsou tyto změny systematické. Stěžejní částí je abecedně uspořádaný slovníček nejběžnějších dvojic slov, v nichž tyto změny nastávají.

Úplný záznam
2019-05-16
18:18
Téma Červené Karkulky ve zpracování studentů arteterapie
GREGOROVÁ, Alena
Práce se věnuje motivu pohádky o Červené Karkulce ve tvorbě studentů či absolventů Ateliéru arteterapie PF JČU. Teoretické zázemí stojí na tématu pohádky, symbolu, analytických možnostech výkladu příběhu nebo například blíže specifikuje přístup rožnovské arteterapie. Autor pracuje metodou smíšeného výzkumu. Pohádka je pro účely práce rozdělena do fází podle děje, přičemž práce popisuje četnost výskytu artefaktů v jednotlivých fázích. Dále je zde popsáno, jaké figury se v jaké četnosti ve zkoumaných artefaktech objevují. Výzkum rovněž nabízí možnosti, jak s příběhem interpretačně pracovat.

Úplný záznam
2019-05-16
18:18
Numerozita u dětí s Aspergerovým syndromem
KLEMPÍŘOVÁ, Kateřina
Tato bakalářská práce je zaměřena na popis hrubého matematického odhadu u dětí s diagnózou Aspergerův syndrom pomocí kognitivních evokovaných potenciálů. V teoretické části je popsán Aspergerův syndrom, elektroencefalografie neboli EEG a kognitivní evokované potenciály, zkratkou nazývány ERP, které umožnily získat a popsat výsledná data. V neposlední řadě je popsána nesymbolická matematika, dále systémy podílející se na hrubém matematickém odhadu, jejich neuroanatomie, vývoj matematických schopností u dětí školního věku a numerozita u dětí s autismem. V empirické části je popsána metodologie výzkumu, jehož cílem je popsat schopnost hrubého matematického odhadu u dětí s Aspergerovým syndromem. Výzkumu se účastnilo 6 subjektů ve věku 10-14 let. Data neurálního typu, získána pomocí elektroencefalografu, byla zpracována pomocí programu Matlab pomocí toolboxu EEGlab. Do výsledné EEG i behaviorální analýzy bylo zahrnuto všech 6 subjektů. Výsledná analýza prokázala, stejně jako v předešlých výzkumech na toto téma, výraznou aktivitu v parietální oblasti. Bylo prokázáno, že u participantů, kteří v subtestu Počty v rámci Stanford Binetova inteligenčního testu dosahovali nadprůměrných výsledků, docházelo k rychlejšímu zpracování než u participantů s průměrnými výsledky v subtestu Počty. Z behaviorální analýzy je možné usuzovat na vztah mezi symbolickou a nesymbolickou matematikou. Výsledky ukazují, že u participantů nadprůměrně úspěšných v subtestu Počty dochází k rychlejšímu zpracování, tedy hrubý matematický odhad probíhá rychleji.

Úplný záznam
2019-05-16
18:18
Význam motivace při práci s básní ve výuce žáků se SVP
JONÁŠOVÁ, Jana
Závěrečná práce bude rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části práce se posluchačka zaměří na význam motivace při práci s dětmi, na vysvětlení některých básnických prostředků, základní znaky poezie i na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem praktické části práce bude vytvoření a prezentace vhodných výukových metod při práci s básní, které na žáky působí motivačně a tím zvyšují efektivitu učební činnosti. Vybrané výukové metody budou s žáky ověřeny (případové studie) s následnou reflexí učitele.

Úplný záznam
2019-05-16
18:18
Specifické metody a formy práce s žáky v malotřídních školách
PONTOVÁ, Kateřina
Závěrečná práce je věnována tématu využití specifických metod a organizačních forem vyučování na malotřídních školách. Poukazuje na to, jak se specifické prostředí malotřídních škol podílí na volbě vyučovacích metod a jaké široké a efektivní možnosti toto prostředí nabízí. V neposlední řadě upozorňuje na vhodnost tohoto prostředí pro inkluzívní vzdělávání. Specifika práce s malým heterogenním kolektivem dokládám konkrétní případovou studií využívaných metod a forem na jedné dvoutřídní škole v Jihočeském kraji. Výsledkem práce je konstatování, že okolnosti, které mohou být ve venkovském prostředí vnímány jako nedostatky, jsou často stimulátory k využívání rozmanitých metod práce s dětmi. Výuka na malotřídních školách tak není o nic méně efektivní než výuka na školách plně organizovaných.

Úplný záznam
2019-05-16
18:18
Zajištění odborné první pomoci při motocyklových závodech v České republice a v zahraničí
SEJK, Lukáš
Tato bakalářská práce se zabývá zajištěním odborné první pomoci při motocyklových závodech v České republice a v zahraničí. Pojem motocyklové závody zde byl zúžen pouze na disciplínu sajdkárkros. Kde vzhledem k povaze trati, váze a vysokému výkonu strojů hrozí vysokoenergetická poranění vyžadující odbornou první pomoc. Tato poranění jsou nejčastější příčinou smrti lidí v produktivním věku. O osudu raněného mnohdy tedy rozhoduje právě přednemocniční neodkladná péče již v prvních minutách na místě nehody. Cílem práce bylo zmapovat tyto závody z hlediska zdravotnického zajištění a zjištění kvalifikovanosti zasahujícího zdravotnického personálu. Byl zde uplatněn kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů přímo v místech konání sportovních podniků. Rozhovory byly prováděny se dvěma skupinami respondentů. První skupinou byli pořadatelé závodů na úrovni mezinárodního mistrovství České republiky a mistrovství světa. Druhou skupinou byli zdravotníci poskytující přednemocniční neodkladnou péči přímo v místě události. Provedený výzkum poukázal na chybějící legislativní oporu dané problematiky a z toho plynoucí nejednotnost při samotném zajišťování sportovních akcí

Úplný záznam
2019-05-16
18:18
Život Ukrajinců (včetně dalších vybraných národností) a jejich integrace v Jihočeském kraji
LISOVOL, Oksana
Cílem mé bakalářské práce je popsat život Ukrajinců, Rusů a Kazachů na území České republiky, jak probíhá jejich integrace v jazykové, ekonomické, sociální a kulturní oblasti. Konkrétně se zaměřuje na cizince, kteří žijí v České republice v Jihočeském kraji. Vybrala jsem cílovou skupinu cizinců, protože sama jsem cizinka a to mě inspirovalo, abych popsala život svých krajanů a jiných vybraných národností v České republice v Jihočeském kraji. Zároveň pro mě bylo obohacující nahlédnout do této problematiky jiným úhlem pohledu a připomenout si vlastní zkušenost. Informace jsem získala od informantů pomocí kvalitativní výzkumné strategie společně s kombinací narativního rozhovoru s rozhovorem strukturovaným. Cílové otázky byly zaměřeny na proces integrace cizinců v různých oblastech z jejich subjektivního hlediska do české společnosti a jejich osobní důvody migrace do České republiky. Další otázky byly zaměřeny na to, jak vnímají Ukrajinci, Rusové a Kazaši svůj život na území České republiky. Pro sbírání dat jsem použila v mé bakalářské práci techniku snowball sampling. Celkem se zúčastnilo výzkumu 10 cizinců, kteří pobývají legálně v Jihočeském kraji. Při provádění rozhovorů se již odpovědi informantů opakovaly, bylo tedy možné výzkum zastavit při počtu 10 osob. Pro zpracovávání výsledků jsem použila zakotvenou teorii společně s metodou kódování. Z výsledků výzkumu je patrné, že každý cizinec prochází procesem integrace, ale každý informant měl různé důvody migrace a výsledky integrace jak pozitivní, tak i negativní. Bylo zřejmé, že v jazykové oblasti cizinci nejsou rodilí mluvčí, proto se často setkávají s předsudky nebo diskriminací, ale v oblasti kultury se jim naopak otevírají nové možnosti k poznání české kultury, zvyků a tradic. V oblasti ekonomické využívají různé prostředky, možnosti pro získání práce, pro svou soběstačnost. V sociální oblasti využívají možností setkávání a komunikace s místním obyvatelstvem, stejně tak jako se svými krajany. Bylo zajímavé sledovat, jak proces integrace probíhá u každého informanta jinak, přestože mají mnoho společného a musí překonávat podobné překážky.

Úplný záznam