Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nejnovější přírůstky:
2018-09-11
13:31
Rozvoj hudebního cítění u dětí v MŠ pomocí vybraných hudebních aktivit
FILIPOVÁ, Iva
Práce se zabývá rozvojem hudebního cítění u dětí v mateřských školách pomocí vybraných hudebních aktivit. Obsahem této bakalářské práce je vytvoření stručného a obecného přehledu hudebních aktivit pro děti předškolního věku. Tato práce má pouze teoretickou část a je zde popsána obecná rovina hudby a co to hudba je. Dále je zde kapitola, která se stručně věnuje hudebnímu vývoji dětí podle Holase. Velká část této práce je věnována konkrétním hudebním aktivitám, konkrétním hudebním nástrojům a konkrétním písním. Práce je doplněna o notové a textové zápisy písní. Jsou zde popsány některé aktivity, které nejsou příliš známé a je možné je využít při práci s dětmi v mateřských školách.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Laboratorní vyšetření vrozených vývojových vad v rámci prenatálního screeningu se zaměřením na chromozomální aberace
TOMANOVÁ, Andrea
Tato bakalářská práce se věnuje problematice vrozených vývojových vad, přičemž se soustřeďuje na nejčastěji se vyskytující chromozomální aberace. Jejím hlavním zaměřením je biochemický screening těhotných pacientek, jakožto nedílná součást prenatální diagnostiky. Za cíl si klade přehledné shrnutí výsledků biochemického screeningu za I. i II. trimestr těhotenství včetně důležitých anamnestických údajů a výsledků UZ vyšetření. A dále sledovat korelaci mezi vybranými analyzovanými hodnotami a věkem pacientek.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Rezistence Escherichia coli na vybraná antibiotika v okrese Písek za rok 2016
BROMOVÁ, Karolína
Rezistence na antibiotika se stává celosvětovým problémem. Ve své práci jsem se zaměřila na rezistence Escherichia coli v okrese Písek v roce 2016. Escherichia coli je nejčastějším původcem infekcí močových cest. V průměru každá druhá žena a každý pátý muž prodělají infekci močových cest. S problémy rezistence se setkáváme už řadu let. Dříve účinná antibiotika jsou dnes neúčinná. Často se musí sahat po širokospektrálních antibiotikách, která mají řadu vedlejších účinků (průjmy, kvasinkové infekce), jsou dražší a mají dopad na ekonomiku. V ČR zatím nemáme takovou míru rezistence jako v jiných státech např. v Řecku. Proto bychom si měli vzít příklad z ostatních zemí a vyvarovat se masivnímu užívání antibiotik. Cílem mé práce bylo nashromáždit informace o rezistenci Escherichia coli, porovnat rozdíly mezi dospělými a dětskými pacienty a zjistit míru ESBL kmenů v okrese Písek v roce 2016. Výsledky svého výzkumu porovnám s výsledky močové studie NRL SZÚ v Praze za rok 2016. V teoretické části jsem se zabývala především charakteristikou antibiotik, způsoby antibiotické rezistence a stručným popisem Escherichia coli. Ve své praktické části jsem popsala způsoby identifikace bakterií (ENTERO test 24N). Principy biochemických testů (VP test, INDOL test), které nám pomohou blíže určit, o jaký typ bakterie by se mohlo jednat. Dále popisuji principy a využití testů pro stanovení citlivosti (Diskový difuzní test, Mikrodiluční test M.I.C.). Pomocí ESLB MAST testu jsem zjistila v jaké míře se vyskytovali v okrese Písek kmeny produkující ESBL beta-laktamázu s rozšířeným spektrem účinku, které způsobují multirezistenci. Dále praktická část obsahuje vyhodnocení statistiky o rezistenci na vybraná antibiotika, kterou jsem zpracovávala z dat klinické mikrobiologie Nemocnice Písek a.s. Ke svému pozorování rezistence Escherichia coli jsem si vybrala 4 druhy antibiotik, používaných při léčbě infekcí močových cest Amoxicilin, amoxicilin + klavulanát, nitrofurantoin a gentamicin. Výsledky mé práce dokazují, že rezistence na vybraná antibiotika je poměrně vysoká. Vyplívá, že ženy mají více rezistentních kmenů než muži, což by se dalo vysvětlit tím, že ženy trpí častěji močovými infekcemi a vyskytuje se u nich více ESBL kmenů. U dětských a mladistvých pacientů (0 19 let) se nevyskytují žádné ESBL kmeny. Dále vyplývá, že i dívky trpí častěji močovými infekcemi než chlapci, kdy jediná výjimka je u dívek a chlapců ve věku 0 3 roky kdy podle mého výzkumu močovými infekcemi trpí více chlapci než dívky.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Obraz rodičů a dětí v příbězích Williama Saroyana Mami, mám Tě ráda a Tati, Tobě přeskočilo
CIMPOVÁ, Petra
Závěrečná práce se zabývá obrazem rodičů a dětí v knihách Williama Saroyana Mami, mám tě ráda a Tati, tobě přeskočilo. V případě prvně jmenovaného díla se jedná o vztah mezi matkou a dcerou, v druhém případě mezi otcem a synem. Protože pro tvorbu tohoto autora je typické používání autobiografických prvků, zaměřuje se práce také na život Williama Saroyana a ukazuje spojitost mezi autorovými životními zkušenostmi a postavami jeho děl. V práci je také popsán vliv nevědomí na chování člověka z pohledu psychologie S. Freuda a C. G. Junga.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Diskrepance mezi dotazníkovým sebeposouzením a posouzením druhou osobou
VEDRALOVÁ, Aneta
Bakalářská práce se zabývá asymetrií ve vzájemném hodnocení mezi výzkumnými partnery. Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky z oblasti výzkumu specifik rozdílů mezi dotazníkovým sebeposouzením a posouzením druhou osobou a předkládá možné důvody této diskrepance, mezi nimiž nalezneme například působení vlivu sociální desirability, blízkost vztahu mezi posuzovanými nebo limity introspekce. Další část teoretického rámce je pak věnována popisu použitých testových metod. Empirická část popisuje metodologický rámec a analýzu dat získaných z výzkumného projetku CPACT (Komputační psycholingvistická analýza českého textu, GA ČR 16-19087S). Cílem výzkumného bloku je za pomocí relevantních statistických metod zjistit, zdali existuje statisticky významný rozdíl mezi sebehodnocením (self-report) a hodnocením probanda jeho výzkumným partnerem (other-report), a to na základě porovnání výsledků v rámci vybraných škál BFI 44, STAI X-2, IAS-R a PSSI. Dalším cílem je zjistit, zdali existuje vztah mezi rozdílem v posouzení, tedy zjištěnou diskrepancí, a mírou blízkosti vztahu mezi výzkumnými partnery. Testováno bylo n=242 probandů tvořících n=121 výzkumných párů. Výsledky ukazují, že existují signifikantní rozdíly mezi sebeposouzením a posouzením druhou osobou ve všech zkoumaných dimenzích, kromě otevřenosti ke zkušenosti u BFI 44. Vztah mezi diskrepancí v posouzení mezi partnery a mírou blízkosti jejich vztahu, měřenou Dotazníkem blízkosti vztahu, se potvrdil pouze u extraverze v BFI 44, škály jistý-dominantní v IAS-R a u anxiety jako osobnostního rysu ve STAI X-2. Závislosti zjištěné Spearmanovo korelačním koeficientem jsou ale příliš slabé na to, aby mohly být vyvozovány relevantní závěry.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Zjištění úrovně vědomostí o správné výživě u studentů bakalářského oboru tělesná výchova a sport
JANEČEK, Marek
Cílem bakalářské práce je zjistit úroveň znalostí v oblasti stravování u studentů oboru tělesné výchovy a sportu a zjistit význam znalostí v oblasti výživy jako součásti studia oboru tělesné výchovy a sportu. Teoretická část obsahuje informace o zdraví, zdravém životním stylu, výživě a výživě ve sportu. Podrobněji jsou zde popsány složky výživy jako bílkoviny, tuky, cukry a vitamíny. Dále jsou zde uvedeny nejčastější poruchy příjmu potravy, jako je anorexie či bulimie, a nejčastější alternativní směry ve výživě. Praktická část se zabývá samotným zjišťováním znalostí u studentů oboru Tělesné výchovy a sportu. Úroveň znalostí jsme zjišťovali výzkumnou dotazníkovou metodou. Dotazníky byly předány studentům v rámci hodin. Šetření se účastnilo 73 studentů, jejichž vyplněné dotazníky byly vyhodnoceny pomocí grafů a tabulek. Na základě zjištěných výsledků byl vytvořen přehled o úrovni znalostí o správném stravování. Z výsledků vyplynulo, že skupina otázek, týkající se základních vědomostí o zdravé výživě, je na velmi dobré úrovni. Dále vyplynulo, že skupina otázek, týkající se pokročilejších vědomostí o zdravé výživě, je na dostačující úrovni. Bakalářská práce by dále mohla být přínosem pro vytvoření obsahu předmětu výživa ve sportu.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Videoanalýza fyzikálních dějů ve výuce
JOVANOVIČ, Filip
Diplomová práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popisovány způsoby provádění fyzikálních pokusů, je zde rozebíráno učivo týkající se navržených pokusů a zároveň popis videoanalýzy a použitého programu. Nakonec je zde také vypracováno několik pokusů, které mohou učitele fyziky inspirovat a ukázat jim možnosti videoanalýzy ve výuce. Společně s pokusy jsou v práci vypracovány grafické manuály některých navržených pokusů. Praktická část je tvořena sadou diferencovaných zadání a pracovních listů k pokusům. K těmto pokusům jsou v práci přiloženy a vyhodnoceny žáky vypracované pracovní listy.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Monitoring jazykové bariéry při výuce lyžování předškolního věku
HELLUSOVÁ, Eliška
Cílem předložené kvalifikační práce je zjistit vliv jazykové bariéry na výuku lyžování dětí v předškolním věku. Teoretická část se věnuje zdraví, se zdravím souvisejícím zdravým životnímu stylem a pohybem, který je zakotvený jíž v kurikulu pro předškolní vzdělávání. Při popisu pohybových činností v předškolním věku se dostaneme až ke sportu jako je lyžování, kterému věnujeme samostatnou kapitolu. V rámci praktické části monitorujeme výuku lyžování předškolních dětí a sledujeme případný vliv jazykové bariéry u předem stanovených pozorovaných položek v průběhu celé výuky.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Psychologické aspekty pěstounské péče
KOŠNEROVÁ, Patricie
Práce se zabývá psychologickými aspekty pěstounské péče, které můžeme v tomto kontextu definovat jako hlediska pěstounského vztahu a jeho dopady na svěřené dítě a pěstouna. V této práci jsou popsány psychické potřeby dítěte, definovány následky psychického strádání, jako je především psychická deprivace. Dále je také analyzována citová vazba, projevy jejího narušení a možná náprava. Vedle analýzy dětí umisťovaných do pěstounské péče se práce také zaměřuje na osobu pěstouna. Z tohoto hlediska je hodnocena motivace k náhradnímu rodičovství, stejně tak rozdíl mezi očekávám a realitou. Práce také poukazuje na vzájemný vztah pěstouna a dítěte, se všemi dopady, úskalími a chybami, kterých se pěstouni ve své výchově mohou dopustit. Na závěr této práce jsou uvedeny praktické zásady pro úspěšné a dlouhodobé fungování pěstounského vztahu.

Úplný záznam