Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nejnovější přírůstky:
2017-10-04
18:02
Ošetřovatelská péče o HIV pozitivního klienta v České Republice a Namibii
FINTOVÁ, Eliška
Současný stav problematiky: Virus HIV - Human Immunodeficiency Virus (což znamená virus způsobující u člověka ztrátu obranyschopnosti) je původce nemoci zvané AIDS, značka je zkratkou anglického názvu Acquired Immune Deficiency Syndrome, které vyjadřuje podstatu onemocnění. Česky to znamená soubor příznaků vedoucích ke ztrátě imunity. Tato nemoc byla poprvé rozpoznána v USA v roce 1981. V současné době neexistují žádné medikamenty schopné virus z těla odstranit. Virus HIV se přenáší nejčastěji pohlavním stykem, krví a mateřským mlékem. Ošetřovaní HIV pozitivních klientů má svá specifika, díky kterým se minimalizuje riziko přenosu nákazy na zdravotnický personál. Cíl práce a výzkumné otázky: Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem se v České republice pečuje o HIV pozitivní klienty a zjistit, jakým způsobem se pečuje o tyto klienty v Namibii. K těmto cílům byly stanoveny následující výzkumné otázky. Jaký je rozdíl o HIV pozitivního klienta na specializovaném pracovišti a v běžném provozu? Jak postupují sestry na urgentních příjmech při ošetřování HIV pozitivního klienta? Jak sestry dodržují bariérovou ošetřovatelskou péči při kontaktu s HIV pozitivním klientem? Jaká je péče o HIV pozitivního klienta v nemocnici České Budějovice? Jaká je péče o HIV pozitivního klienta v Namibii? Metodika: Výzkumná část této bakalářské práce byla zpracována metodou kvalitativního výzkumu. Sběr dat byl proveden technikou hloubkového polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovoru se zúčastnilo celkem deset sester, pět z České republiky a pět z Namibie. Výsledky: Výzkum prokázal, že sestry v Namibii, kde HIV a AIDS daleko rozšířenější nemocí, ale i v České republice mají teoretické i praktické schopnosti na velmi dobré úrovni. Hlavní rozdíl tkví v tom, že namibijské sestry mají s HIV pozitivními klienty daleko větší zkušenost. Některá oddělení mají registr HIV pozitivních klientů, který například v Nemocnici České Budějovice chybí. Z odpovědí namibijských sester vyplývalo, že by nepanikařily ani při kontaktu s nakaženým biologickým materiálem. Naopak některé české sestry připouštějí, že by v takovém případě mohly panikařit. České a namibijské sestry však prokázaly v rozhovorech stejnou, vysokou úroveň vědomostí a schopností.

Úplný záznam
2017-10-04
18:02
Vliv alternativních způsobů podávání výživy na kojení nedonošených novorozenců narozených ve 30.-35. týdnu gestace.
ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina
Diplomová práce se zabývala nástupem plného kojení u nedonošených dětí a zjištěním možného vlivu alternativních způsobů podávání výživy na kojení u nezralých novorozenců. Na základě studia literatury byly stanoveny výzkumné otázky, které měly za cíl zjistit, v jakém gestačním týdnu nastupuje plné kojení u nedonošených a do jaké míry ovlivňují alternativní způsoby podávání výživy nástup plného kojení u nedonošených dětí. Dále měly také zjistit, zda dokrmování kojeneckou lahví skutečně vede k neúspěšnému kojení. Pro diplomovou práci byly stanoveny tři cíle. Prvním bylo zjistit, v jakém gestačním týdnu nastupuje plné kojení u nedonošených dětí, za předpokladu, že matka má dostatek mateřského mléka. Druhý cíl zjišťoval, do jaké míry ovlivňují alternativní způsoby podávání výživy nedonošených nástup plného kojení, za předpokladu, že matka má dostatek mateřského mléka. Třetím cílem bylo zjistit, zda dokrmování kojeneckou lahví skutečně vede k neúspěšnému kojení. Pro dosažení cílů diplomové práce jsem zvolila kvalitativní výzkum, který byl prováděn ve dvou skupinách respondentů, a to u nedonošených novorozenců a jejich matek. U každé skupiny respondentů jsem zvolila jinou techniku výzkumu. Pro výzkumné šetření u nedonošených novorozenců jsem zvolila strukturované pozorování. U výzkumného šetření mezi matkami nedonošených dětí jsem zvolila polostandardizovaný rozhovor.

Úplný záznam
2017-10-04
18:02
Kontinuální eliminační metody v intenzivní péči - příprava výukového materiálu pro nově nastupující sestry
ŠERIOVÁ, Martina
Diplomová práce se zabývá problematikou kontinuálních eliminačních metod v intenzivní péči a následným vytvořením výukového materiálu pro nově nastupující sestry. Cílem bylo vytvoření výukového materiálu pro nově nastupující sestry. Tento výukový materiál by měl nově nastupujícím sestrám pomoci při práci s přístrojem určeným ke kontinuálním eliminačním metodám. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou část. Empirická část byla realizována formou kvalitativního šetření pomocí polostrukturovaných rozhovorů s respondenty na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení nemocnice České Budějovice a.s na stanici RES 2. První fáze výzkumného šetření byly provedeny rozhovory s respondenty. Tyto rozhovory byly zaznamenávány formou podrobných zápisků, které byly následně přepsány, aby nedošlo ke ztrátě dat a k nepřesnostem. Následně byly vytvořeny kategorie a z nich za pomoci programu ATLAS.ti vznikla schémata. Druhá fáze spočívala ve vytvoření instruktážního videa a výukového materiálu pro nově nastupující sestry. Ve třetí fázi výzkumného šetření bylo vytvořené video a výukový materiál předložen na ARO ke zhodnocení. Poté proběhly opětovné rozhovory s již dotazovanými respondenty. Při rozhovorech měli zhodnotit, zda výukový materiál splňuje jejich požadavky a zda bude využitelný v praxi. Následně zjištěné informace byly uspořádány do příslušných schémat. Pro praktickou část byly stanoveny 2 cíle. Prvním cílem bylo zjistit jaká forma výukového materiálu je vhodná pro nově nastupující sestry. Druhým cílem bylo zjistit přínos a využitelnost vytvořeného materiálu v praxi. Na základě cílů byly stanoveny dvě výzkumné otázky. První výzkumná otázka zněla: Jaká forma výukového materiálu je vhodná pro nově nastupující sestry? A druhá výzkumná otázka byla: Jaký přínos má vytvořený materiál v praxi? Na základě výzkumného šetření bylo zjištěno, že většina respondentů by uvítala výukový materiál formou tištěného letáku, ale objevily se i názory na vytvoření videa. Proto bylo vytvořeno instruktážní video, které vhodně doplňuje tištěný leták. Ze třetí části výzkumného šetření vyplynulo, že většina z osmi dotazovaných respondentů byla s výukovými materiály spokojena. Tři respondenti by ještě tištěný leták doplnili o pár obrázků. Všech osm respondentů se shodlo na tom, že dle jejich názoru, poskytnuté výukové materiály usnadní nově nastupujícím sestrám zorientování v dané problematice. Vrchní sestra Anesteziologicko-resuscitačního oddělení spatřuje přínos ve vytvořených výukových materiálech. Tyto materiály hodlá na svém oddělení dále využívat.

Úplný záznam
2017-10-04
18:02
Role sestry v primární péči o pacienta s roztroušenou sklerózou
KOVÁŘÍKOVÁ, Jana
Roztroušená skleróza je autoimunitní chronické onemocnění, na které v současné době neexistuje žádný specifický lék vedoucí k vyléčení. V České republice během posledních let narůstá počet nově vzniklých onemocnění. Roztroušená skleróza má několik příznaků, s těmi souvisejí i ošetřovatelské problémy. Lidé, trpící roztroušenou sklerózou, mají nejčastěji potíže týkající se poruch v oblasti aktivit, odpočinku, hygieny, sebepéče a poruchy vnímání a chůze. V úvodu bakalářské práce byl stanoven jeden cíl, který se zaměřoval na role sestry v primární péči u pacienta s RS. Dále byly stanoveny tři výzkumné otázky. První otázka se týkala rolí sester u pacienta s RS, druhá je zaměřena na ovlivnění života u pacienta s RS a poslední otázka se týká zkušeností pacientů s diagnózou v rámci primární péče. Po analyzování všech výsledků bylo zjištěno, že nejčastější role sester u pacientů s roztroušenou sklerózou jsou role edukátorky, pečovatelky a komunikátorky. Dále bylo zjištěno, že život pacienta je nejvíce ovlivněn zdravotní stránce, kdy se u něho objevují poruchy hybnosti, motoriky, u některých pacientů se objevují oční poruchy. Další odpovědí byla i psychická stránka pacienta, která je ovlivněna hlavně při výskytu atak, jenž mají negativní dopad na pacientův psychický stav, objevují se u nich deprese, strach z nedostatku informací na začátku léčby, negativní nálada. Odpovědi na poslední výzkumnou otázku byly shodné. Nejčastěji se objevovaly odpovědi, že negativní zkušenosti s diagnózou souvisejí především s komunikací a přístupem ze strany sestry.

Úplný záznam
2017-10-04
18:02
Ošetřovatelská péče o děti s hydrocefalem.
POLÁKOVÁ, Nikola
Tato bakalářská práce s názvem "Ošetřovatelská péče o děti s hydrocefalem" pojednává o specifikách v ošetřování a náročnosti péče o tyto děti. Hydrocefalus je nadměrné hromadění mozkomíšního moku, které způsobuje rozšíření komorového systému mozku. Ke vzniku hydrocefalu dochází v důsledku nerovnováhy v produkci mozkomíšního moku, nebo také může hydrocefalus způsobovat překážka v přirozené cirkulaci mozkomíšního moku. Toto onemocnění může zapříčinit zvýšený nitrokomorový tlak a progresivní růst hlavy. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části bude vysvětlen pojem hydrocefalus, příčiny vzniku, diagnostika a léčba. Dále pak zmiňuje komplikace operativních řešení a následnou ošetřovatelskou péči. Praktická část bakalářské práce je zpracována jako kvalitativní šetření s využitím techniky polostrukturovaného rozhovoru a kazuistiky. Cílem bakalářské práce bylo zjistit specifika v ošetřovatelské péči u dětí s hydrocefalem. Na základě cíle bakalářské práce byly stanoveny dvě výzkumné otázky. První: "Jaká jsou specifika v ošetřovatelské péči u dětí s hydrocefalem?". Druhé znění výzkumné otázky je: "S jakými problémy se nejčastěji setkávají děti s hydrocefalem?" Při zpracovávání výzkumné části práce bylo zjištěno, že ošetřovatelská péče o děti s hydrocefalem je velice náročná jak po psychické, tak hlavně po fyzické stránce. Péče o tyto děti je také velice náročná z časového hlediska. Ošetřovatelská péče se také velmi odvíjí od správně nastavené a fungující léčby. Pokud je pacient správně kompenzován, nemusí být vůbec odkázán na péči jiné osoby. Z výzkumného šetření vyplývá, že sestry jsou o tomto onemocnění dostatečně informované a péči o tyto děti věnují potřebný čas. Tato bakalářská práce bude podkladem pro prezentaci na odborné konferenci Budějovice kazuistické.

Úplný záznam
2017-10-04
18:02
Význam předoperačních informací pro nemocného po operaci
STRNAD, Ondřej
Pro bakalářskou práci s názvem Význam předoperačních informací pro nemocného po operaci byl zvolen tento cíl: Poukázat na význam předoperačních informací pro nemocného po operaci. K cíli byly stanoveny dvě výzkumné otázky : Jaký význam mají pro nemocného informace v pooperačním období, které dostane před operací od sestry? Jak sestry hodnotí význam podávání informací nemocným před operací pro jejich pooperační období? K naplnění výše uvedeného cíle bylo použito kvalitativního výzkumného šetření. Ke sběru dat v empirické části práce byl vybrán polostrukturovaný rozhovor. Výzkumné šetření probíhalo na chirurgickém oddělení. Výzkumný soubor se skládal z šestnácti dotazovaných, polovinu tvořili pacienti po operaci žlučníku a druhou část sestry, pečující o tyto nemocné. Odpovědi dotazovaných byly zapisovány písemnou formou do poznámkového sešitu. Následoval přepis přímou transkripcí do programu Microsoft Word. Odpovědi byly zpracovány formou otevřeného kódování. Výzkumné šetření ukázalo, že pacienti dostávají před plánovanou operací od zdravotnického personálu informace nejrůznějšího druhu - prvotní informace o onemocnění, o samotném průběhu operačního výkonu, o předoperační péči, o dietních opatřeních, o rehabilitačním režimu. Pacienti po operaci hodnotí kladně, až na ojedinělé připomínky, všechny podávané předoperační informace, které jsou jim poskytovány zdravotnickým personálem. Pomáhají jim ke zmírnění obav ze zákroku a navozují pocit bezpečí a důvěry. Empatie ze strany sester napomáhá úspěšnému průběhu pooperačního období. Z analýzy rozhovorů sester vyplývá, že informovaný pacient je lépe spolupracující a rychleji se uzdravující pacient. Dle zjištěných informací by bylo vhodné pořídit pacientům kopii informovaného souhlasu. Dále z výzkumného šetření vyplynulo, že by se sestry mohly více věnovat edukační činnosti v oblasti rehabilitace a soustředit větší pozornosti na zjišťování intenzity bolesti pacienta.

Úplný záznam
2017-10-04
18:02
Kritéria výběru aktivizačních činností v pobytových domech pro seniory
PLÍŠKOVÁ, Iva
V mé bakalářské práci poukazuji na aspekty, které mohou ovlivňovat výběr aktivizačních činností v pobytových domech pro seniory. V práci popisuji aspekty a kritéria, která ovlivní výběr aktivizačních činností, jako jsou například psychický a fyzický stav uživatele. Jedním z důležitých aspektů je i vybavení a personál domova. V praktické části se budu podrobněji zabývat Domovem sv. Antonína v Moravských Budějovicích, který by dle mého názoru mohl být ukázkovým zařízením.

Úplný záznam
2017-10-04
18:02
Software using random forest for risk prediction of heart valve surgery patients
HERMANUTZ, Georg
CASPeR - Cardiac surgery prediction tool for risk stratification of heart valve surgeries is presented. The base builds a machine learning pipeline for training a random forest classifier which predicts the mortality after a certain amount of days after the surgery was performed. The classifier also offers a list of potential risk factors through its in build feature selection. With a survival analysis the groups "high-risk" and "low-risk" are compared with each other to check for statistical difference. The tool uses "Shiny" a R package which offers a web frame work to develop data analysis visualizations for the User Interface. CASpeR is delivered as a Microsoft Windows standalone desktop application, that comes with a .exe installer and a detailed manual.

Úplný záznam
2017-10-04
18:02
Transkulturální rysy, pravidla a kulturní vzory při umírání a smrti vybraných minorit na území České republiky
MAŇHALOVÁ, Jana
Cílem předkládané práce bylo zjistit a zpracovat specifika transkulturálních rysů, pravidel a kulturních vzorů při umírání a smrti u vybraných minorit na území České republiky ve vztahu k ošetřovatelské péči, dále bylo snahou zjistit zkušenosti sester s transkulturním ošetřovatelstvím a zjistit možnosti využití koncepčního modelu ošetřovatelského posuzování Joyce Newman Giger a Ruth Elaine Davidhizar a koncepčního modelu kulturních kompetencí Larry D. Purnell v problematice transkulturálních rysů, pravidel a kulturních vzorů při umírání a smrti u vybraných minorit na území České republiky. Stanovených cílů bylo dosaženo na základě kombinace kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod, které byly součástí výzkumného šetření realizovaného za finanční podpory Grantové agentury Jihočeské univerzity (GAJU) v Českých Budějovicích v rámci týmového grantového projektu, který nese název ?Využití koncepčních modelů v klinické a komunitní praxi?, č. 048/2015/S. V první části výzkumu byl technikou polostrukturovaného rozhovoru realizován předvýzkum s 50 informanty, vždy s 10 zástupci vyznavačů judaismu, křesťanství, buddhismu, islámu a ateismu. Hlavním cílem předvýzkumu bylo zjistit stěžejní údaje pro zodpovězení výzkumných otázek a pro tvorbu dotazníku vlastní konstrukce, který sloužil spolu se standardizovaným dotazníkem Revidovaný profil postoje ke smrti ? DAP-R (The Death Attitudes Profile ? Revised) ke kompletaci kvantitativních dat, které analyzovaly výsledky 1 700 respondentů. Výsledky předvýzkumu se staly podkladem návrhu ošetřovatelské dokumentace, která byla v rámci další fáze kvalitativního výzkumu ověřována prostřednictvím interview v ohniskové skupině, tzv. focus group, kterého se zúčastnilo 35 sester z klinické a komunitní praxe. Na základě výsledků uskutečněného předvýzkumu bylo zjištěno, že péče o umírajícího a mrtvého stojí na tradičních hodnotách lidského života. Informátoři totiž od sester vyžadují 7 ctností v podobě pokory, štědrosti, přejícnosti, mírumilovnosti, cudnosti, střídmosti a činorodosti, obohacenými respektováním lidské důstojnosti, láskou, empatií a porozuměním. Z kvantitativního výzkumu bylo zjištěno, že existuje statisticky významný rozdíl v transkulturálních rysech, pravidlech a kulturních vzorech v období umírání a smrti v závislosti na náboženském vyznání či osobním přesvědčení, ve kterém hraje důležitou roli i míra subjektivní identifikace s náboženským vyznáním či osobním přesvědčením. Z výsledků šetření je zřejmé, že detabuizace umírání a smrti, stejně tak kontakt s umírajícím člověkem a se zemřelým, významnou měrou napomáhá ke smíření se s vlastní smrtelností. Výsledky dále poukázaly na přítomnost menšího strachu ze smrti u žen oproti mužům, což lze konstatovat i na základě výsledků dotazníku DAP-R, z kterých je patrné, že existuje statisticky významný rozdíl ve vítaném přijetí smrti v závislosti na pohlaví. Vstřícné přijetí ke smrti náleží více osobám věřícím, než nevěřím. Zdá se, že focus group se sestrami odhalil absenci kulturních kompetencí, které mohou významnou měrou ovlivnit kvalitu života umírajících osob a jejich rodin. Práce poskytuje komplexní pohled na problematiku transkulturálních rysů, pravidel a kulturních vzorů u vybraných minorit na území České republiky. Na základě analýzy dat byla vytvořena ošetřovatelská anamnéza, která může být vhodným nástrojem pro kontinuální zvyšování kvality poskytované péče. S ohledem na výše zmíněné, je práce přínosná jak pro rozšíření teoretické základny oboru ošetřovatelství, tak i pro klinickou a komunitní praxi.

Úplný záznam
2017-10-04
18:02
Primární prevence u adolescentů z pohledu stravování
KIMMER, David
Cíle: Cílem disertační práce bylo zmapovat stravovací návyky a konzumaci vybraných složek stravy u adolescentů v závislosti na pohlaví a typu navštěvované školy. Dále bylo snahou zjistit vliv médií a edukačního programu na utváření stravovacích návyků. Na základě všech poznatků byl pro potřeby sester k edukaci adolescentů vytvořen edukační plán zaměřující se na problematiku výživy. Metodika: Pro účely disertační práce byla využita kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumného šetření. Kvantitativní část výzkumného šetření byla realizována pomocí kombinace dvou dotazníkových instrumentů ? dotazníku vlastní konstrukce mapující stravovací zvyklosti adolescentů a standardizovaného dotazníku mapující jídelní chování ve třech faktorech ? Three Factor Eating Questionnaire (TFEQ). Výzkumný soubor tvořilo celkem 1130 žáků čtyřletých gymnázií, středních zdravotnických škol a středních odborných škol a středních odborných učilišť ? oboru kuchař ? číšník ve věku 15?18 let z Jihočeského kraje. Kvalitativní výzkum probíhal na základě srovnávací analýzy. Do výzkumu bylo vybráno celkem 59 probandů ze zmíněných tří typů škol. Výsledky: Výsledky našeho výzkumného šetření poukazují na fakt, že neexistují statisticky významné rozdíly v dodržování výživových doporučení dle pohlaví, nicméně byly zjištěny signifikantní rozdíly dle typu navštěvované školy, kdy výživová doporučení v největší míře dodržují žáci gymnázií, následně žáci středních zdravotnických škol a v nejmenší míře žáci středních odborných škol a středních odborných učilišť ? oboru kuchař ? číšník. Interpohlavní signifikantní rozdíly byly zaznamenány v konzumaci vybraných složek potravy, kdy dívky oproti chlapcům konzumují více čerstvou zeleninu a ovoce. Chlapci naopak oproti dívkám konzumují více hovězí, vepřové a drůbeží maso, uzeniny, brambory, vejce a smažená jídla. V této problematice byly zjištěny signifikantní rozdíly i mezi žáky jednotlivých škol. Mezi vlivem médií v oblasti stravování a dodržování výživových doporučení u adolescentů nebyl zjištěn statisticky významný vztah. Na základě výsledků dotazníku TFEQ lze konstatovat, že existuje statisticky významný rozdíl ve vědomém omezování příjmu potravy dle pohlaví, kdy dívky se omezují více než chlapci. Z výsledků kvalitativní části výzkumu je patrné, že vhodně zvolený edukační program má vliv na utváření stravovacích návyků adolescentů. Vědecké přínosy práce: Přínosem této práce je především fakt, že jako jedna z mála přináší ucelené informace o problematice výživy adolescentů ve věku 15 ? 18 let, kteří studují na gymnáziích, středních zdravotnických školách, středních odborných školách a středních odborných učilištích ? obor kuchař ? číšník. Výsledky našeho výzkumného šetření se v mnoha ohledech shodují s výzkumy jiných autorů a poukazují na fakt, že stravovací návyky adolescentů nelze označit za ideální. S ohledem na naše zjištění by bylo vhodné realizovat další výzkumná šetření mapující stravovací návyky a jídelní chování u reprezentativního výzkumného souboru adolescentů v rámci České republiky.

Úplný záznam