Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nejnovější přírůstky:
2017-12-07
15:36
Sociální role "zastánce" jako významný faktor k eliminaci šikan na ZŠ
KRESSA, Jiří
Dizertační práce nabízí co nejpřesnější obraz "zastánců jako klíčových hráčů" v eliminaci šikany. Realizovaný výzkum a poznatky, vycházejí nejenom z množství zahraničních studií, ale také z praktických zkušeností členů výzkumného týmu, který se na sběru dat a na jejich vyhodnocení podílel. Výzkum přináší množství nových informací, které u české populace školáků dosud nebyly zkoumány a prezentovány.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Preference barev a rysy osobnosti
HANUSOVÁ, Zuzana
Bakalářská práce je zaměřena na preferenci barev a osobnostní rysy. Jsou zkoumány souvislosti těchto dvou fenoménů na podkladě Pětifaktorového modelu osobnosti a barvové metody Kvinternocolor. Práce je rozdělala na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se skládá ze dvou hlavních kapitol. První obsahuje téma osobnost. Je popisováno, co je to osobnost a čím je ovlivněna. Pojednává také o modelu osobnosti Big Five s pěti dimenzemi, které obsahuje osobnostní dotazník NEO-P-IR využívaný v praktické části. Druhá kapitola je celá o barvách. Obsahuje informace o tom, co to barva je i jak je vnímána člověkem. Především se ale jedná o psychologii barev s důrazem na barvovou preferenci. V závěru je popisována metoda Kvinternocolor používaná v Ateliéru arteterapie v Českých Budějovicích. V praktické části jsou porovnávány protilehlé póly pěti osobnostní rysů Big Five z hlediska barvové preference, která je zjišťována metodou KTC. Na padesáti respondentech jsou zkoumány tendence k určité preferenci barev u jednotlivých osobnostních rysů.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Použití rožnovských arteterapeutických metod při práci se školním kolektivem
BUBÍKOVÁ, Andrea
V bakalářské práci se studentka zabývá prací se školním kolektivem se zaměřením na prevenci rizikového chování s využitím arteterapeutických metod. Práce je vedena jako kazuistika školního kolektivu s použitím skupinové metody práce a techniky pro posílení vztahů členů kolektivu, pro pochopení odlišnosti jednotlivých členů a její tolerance ve skupině.Teoretická část práce se zabývá sociálně patologickými jevy ve školním kolektivu, především šikanou. Cílem práce je zhodnotit, zda-li jsou arteterapeutické metody vhodné pro práci se školním kolektivem. Popsat ve výtvarných artefaktech dynamiku skupiny a případně její vývoj pod vlivem arteterapie, konkrétně rožnovských metod arteterapie.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Analýza uplatnění arteterapeutických technik při navozování a diagnostice subjektivní pohody (subjective well-being) u dětí v hipoterapii.
PAULOVÁ, Dagmar
Cílem mé bakalářské práce bude zjištění, jak se promítají hipoterapeutické zážitky a zážitky z práce s koňmi do obsahu a formy jejich výtvarné činnosti a jakými postupy je možné arteterapeuticky navozovat a diagnostikovat subjektivní pohodu (subjective well-being) u dětí při hipoterapii i při jiné práci s koňmi. Nástrojem pro navozování a diagnostiku subjektivní pohody budou arteterapeutické výtvarné techniky, které budou dětem předkládány před prací s koňmi a následně po ní. Vše bude doplněno verbální komunikací. Budu se snažit najít, zda se zážitek z práce s koňmi projevuje do výtvarného projevu dětí a zda se podařilo či nepodařilo navodit subjektivní pohodu.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Porovnání kresby lidské postavy dětí výtvarně vedených a nevedených v období pubescence
CHVÁTALOVÁ, Markéta
Smyslem tohoto textu je srovnání výtvarné tvorby dospívajících dětí, které jsou výtvarně vedeny v základní umělecké škole a dětí navštěvujících běžnou základní školu, které výtvarně vedeny nejsou. Předpokladem je, že metodicky vedené děti tvoří jiným způsobem. Teoretická část je zaměřena na specifika období dospívání a ontogenetický vývoj výtvarného zobrazování. V tomto ohledu se věnujeme také vývoji kresby lidské postavy a jejím symbolickým významům. Zároveň jsme nastínili možnosti artefiletického vedení. V praktické části jsme zkoumali, zda se liší výtvarné zobrazování dětí výtvarně vedených a dětí, které takto vedeny nejsou. K tomu jsme použili kresbu postavy.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Vývoj výtvarného projevu osob s těžším duševním onemocněním v arteterapeutické skupině
MLEJNKOVÁ, Lenka
Bakalářská práce sleduje vývoj skupiny osmi klientů s těžším duševním onemocněním převážně z okruhu psychóz, kteří se potkali v průběhu tří let v arteterapeutické skupině Denního sanatoria Břevnov v Praze. Práce v teoretické části přibližuje složitost onemocnění a meze, které z toho pro psychoterapii vyplývají. Dále se teoretická část zabývá vznikem a vývojem arteterapie, jejíž vývoj se dotýkal i tvorby osob s těžkým duševním onemocněním v léčebnách a ústavech. Navazuje nutnost přístupu v arteterapii a nároky na arteterapeuta. V části praktické je potom přiblížena konkrétní skupina se svým jedinečným vývojem a příběhy jejích členů. Všímá si však více výtvarné produkce a jejích změn či stagnace ve vývoji působením nemoci, dalších událostí a působením arteterapeutky.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Charakteristické rysy ve výtvarné produkci jedinců s tinnitem
MAŽÁROVÁ, Silvia
ABSTRAKT Název: Charakteristické rysy ve výtvarné produkci jedinců s tinnitem Cíle: Cílem teoretické části práce je shromáždění informací o problematice psychosomatických potíží a nemocí, jejich definice, etiologie a patogeneze, možné terapeutické ovlivnění, dále se zaměřením na problematiku tinnitu a teoretické poznatky o využití arteterapie v léčbě psychosomatických poruch. Praktická část si klade za cíl vytvoření hypotéz a vypracování metodiky, pomocí které se dané hypotézy potvrdí nebo vyvrátí. Metody: Kazuistického šetření se zúčastnili tři klienti. Klienti postupně vypracovali několik tematických akvarelů, koláží a kvinterno colour testů (testů preference barev). Mimo samotné tvorby (nonverbální, nebo expresivní část terapie) se pomocí pohovoru sbírala anamnestická data, a také proběhla analýza a interpretace děl (verbální část terapie). Výsledky: Ve výtvarné tvorbě jedinců s tinnitem se objevují určité znaky (použitá barevnost, kompozice, výstavba prostoru, zobrazení objektů, ), které jsou pro ně charakteristické. Tyto nalezené společné znaky odkazují na psychosomatickou etiologii potíží, v našem případě tinnitu.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Telomere length compensation mechanisms as players in longevity and stress adaptation of insects
SÁBOVÁ, Michala
Telomeres are nucleoprotein structures at the ends of eukaryotic chromosomes that are important for genome stability and integrity. They are shortened with each cell cycle and during organismal aging. Although the most common telomere length compensation mechanism is the activity of a special reverse transcriptase, telomerase, in Drosophila telomeres are maintained by the retrotransposition of telomeric elements. In mammals, telomere length and telomerase activity can be influenced by lifestyle and the environmental conditions. This thesis is focused on activity of telomere length maintenance mechanism in insects in relation to aging and stress response.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Reflexe práce dvou skupin dětí ve výtvarném ateliéru v jednom školním roce
JEŽOVÁ, Ivana
Ve své bakalářské práci se zabývám popisem a následným zhodnocením práce ve výtvarném ateliéru se dvěma skupinami dětí v průběhu jednoho školního roku. Teoretická část sestává z nahlédnutí do novodobé historie zájmu o dětskou kresbu a z popisu vývoje výtvarného zobrazování, následuje krátká kapitola o arteterapii s dětmi. V praktické části popisuji svou práci v soukromém výtvarném ateliéru a charakteristiky dvou skupin dětí. Kazuistikami dvou dívek s doloženými obrázky a jejich interpretací je dokumentována rozdílná atmosféra v obou skupinách. V závěru jsou zodpovězeny základní otázky po smyslu práce se skupinou dětí v ateliéru s arteterapeutickým přesahem na základě mé osobní zkušenosti.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Tvorba a interpretace koláží matek na mateřské a rodičovské dovolené
DOSTÁLOVÁ, Jana
Bakalářská práce se zabývá prožíváním mateřství žen na mateřské a rodičovské dovolené. Teoretická část pojednává o mateřství v životě ženy, jeho různých aspektech a souvislostech. Praktická část se věnuje interpretaci tematických koláží zpracovaných matkami na mateřské a rodičovské dovolené. Cílem práce je porovnání prožívání mateřství prostřednictvím tematických koláží a jejich verbálního sdělení autorek.

Úplný záznam