Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nejnovější přírůstky:
2018-05-14
16:20
Zdravotno-sociálne aspekty pacientov s bronchiálnou astmou
LAUKOVÁ, Dana
Súčasná situácia: Bronchiálna astma predstavuje v súčasnosti civilizačné ochorenie s rýchlym nárastom incidencie a prevalencie. Poznanie jej zdravotných, socioekonomických aspektov nám môže napomôcť predpokladať, eliminovať či podporiť faktory, ktoré budú stabilizovať bronchiálnu astmu. Predmet: Zamerali sme sa na sociálnu situáciu dospelých respondentov s bronchiálnou astmou, ktorá súvisí s antiastmatickou liečbou. Ciele: V súvislosti s predmetom výskumu sme stanovili čiastkové ciele (zmapovanie súčasnej liečby dospelých respondentov s bronchiálnou astmou, monitorovanie faktorov podmieňujúcich zmenu astmatických ťažkostí zo zdravotného hľadiska, zmapovanie faktorov podmieňujúcich zmenu astmatických ťažkostí zo sociálno-ekonomického hľadiska, porovnanie dôležitosti zdravotných a sociálnych faktorov v sociálne rozličných skupinách dospelých astmatikov, využívanie možností sociálneho zabezpečenia dospelého astmatika v Slovenskej republike). Metodika: Použili sme nasledovné metódy výskumu - dotazník, obsahovú analýzu dokumentov, štandardizovaný test kontroly astmy ACTTM.. Získané údaje boli spracované kvantitatívnymi a kvalitatívnymi metódami, fuzzy c-zhlukovou analýzou. Výskumný súbor: Súbor tvorilo 506 respondentov zámerne vybraní respondenti vo veku nad 19 rokov s diagnózou bronchiálnej astmy z pneumoftizeologickej ambulancie Internej kliniky Fakultnej nemocnice v Nitre od 1.5.2014 do 1.5.2015. Výsledky: Zistili sme, že lepšia sociálno-ekonomická situácia respondenta pozitívne ovplyvňuje dodržiavanie liečby bronchiálnej astmy s vyšším bodovým hodnotením v ACTTM. Stabilizáciu astmy zhoršovalo zvyšujúce sa BMI. Cena antiastmatickej liečby u obéznejších bola vyššia, ako aj doplatky za ňu zo strany respondenta. Socioekonomická situácia respondenta - astmatika vplýva na liečebné náklady bronchiálnej astmy. Liečebné náklady pozitívne znížili nižší vek, vyššie vzdelanie, vyšší príjem, duševný druh zamestnania. Znižovalo sa využívanie hospitalizácií a pracovnej neschopnosti pre diagnózu bronchiálnej astmy. Stabilizáciu astmy si starší astmatici udržiavali využívaním kúpeľnej liečby. Vplyvom viacerých poznaných alergénov a rizikových faktorov sa zvyšovali náklady liečby bronchiálnej astmy. K nárastu astmatických ťažkostí došlo vplyvom faktorov špiny (prach, roztoče, plesne a perie). Okrem toho sme pozorovali dyspnoe vplyvom chladu, vlhkosti a zmenou ročných období u mladších astmatikov, ktorí reagovali aj na klimatizáciu používanú najmä v práci. Ich poznaním a cielenou elimináciou by mohli astmatici dosiahnuť stabilizáciu bronchiálnej astmy s redukciou nákladov na jej liečbu. Záver: Pozitívne socioekonomické vlastnosti astmatikov majú pozitívny vplyv na ich zdravotný status - kontrolu a stabilizáciu astmy.

Úplný záznam
2018-05-14
16:20
Přírodniny v učení o přírodě
PETR, Jan
Stav využívání přírodnin v konkrétních hodinách, situacích nebo tématech na 1. stupni ZŠ nebyl dosud detailněji popsán. Tato rigorózní práce se opírá o již publikovaný článek, jehož cílem bylo pomocí analýzy videozáznamu třiceti vyučovacích hodin prvouky a přírodovědy provést sondu zjišťující aktuální stav využívání přírodnin nebo jejich zprostředkované prezentace ve vybraných tematických celcích. Práce má charakter případové studie, která sice nepostihuje statisticky významnější vzorek vyučovacích hodin nebo konkrétních učitelů, avšak umožňuje hlouběji poznat problematiku využívání přírodnin ve vybraných tématech, kde by se využití reálných přírodnin dalo očekávat nebo předpokládat.

Úplný záznam
2018-05-14
16:20
Zážitkový cestovní ruch v Jihočeském kraji
PROCHÁZKOVÁ, Tereza
Diplomová práce analyzuje nabídku a poptávku po produktech zážitkového cestovního ruchu v Jihočeském kraji, tedy oblasti, která skýtá nepřeberná přírodní i kulturní bohatství, a navrhnuje možné inovace, které by přispěly k rozšíření nabídky regionu.

Úplný záznam
2018-05-02
16:47

Úplný záznam
2018-05-02
16:47

Úplný záznam
2018-04-18
16:23
Proměna pohřebního rituálu přelomu 19. a 20. století na příkladu západočeského města Chebu
KOLOUCHOVÁ, Jana
Předkládaná disertační práce se zabývá jednotlivými změnami ve smutečních obřadech na konci "dlouhého" 19. století a se vstupem do století nového. Místem analýzy se stal západočeský Cheb a jeho obyvatelstvo. Pramenné východisko představují archiválie české i německé provenience v podobě zápisů ze zasedání městských rad a zastupitelstev a z jednání sanitární a hřbitovní komise. Dále práce vychází předně ze studia kremačních matrik a dobových místních periodik, stejně tak z tendenčních tisků. Předmětem zkoumání se v prvé řadě stala osvícenská nařízení, k jejichž realizaci došlo právě ve sledované době. Konkrétně se jedná o přesunutí hřbitovů za hranice města, výstavbu márnic, zřizování soukromých pohřebních ústavů a profesi hrobníků. Současně je pozornost věnována i kremačnímu hnutí, které představovalo jeden z nejpodstatnějších zásahů do tradiční podoby pohřbu. Z hlediska komparace je porovnána situace v českém a německém prostředí. Důraz je taktéž kladen na realizaci konkrétních spalovacích zařízení, jmenovitě na neuskutečněný projekt na chebském hřbitově a dále pak na dokončené stavby v saském Plavně, bavorském Selbu a na české straně hranice v Karlových Varech-Rybářích. V rámci zkoumání krematorií dochází k analýze tehdejších obyvatel města Chebu, kteří si zvolili kremaci jako způsob naložení se svými ostatky. Klíčovým tématem je postupné rozšiřování fakultativního pohřbu žehem napříč sociálním spektrem společnosti.

Úplný záznam
2018-04-18
16:23

Úplný záznam
2018-04-18
16:23
Strategické řízení v malých podnicích v oblasti služeb
MAŘÍKOVÁ, Monika
Cílem disertační práce bylo specifikovat a vymezit strategické řízení v malých podnicích v oblasti sluţeb. Na základě zjištěných informací stanovit úroveň strategického řízení u malých podniků poskytujících služby a navrhnout pro ně obecný model strategického řízení. Pro splnění cíle byla využita metoda dotazníkového šetření doplněná polostrukturovanými rozhovory se zástupci vedení podniků, využity statistické metody i kontextová analýza. Pro stanovení úrovně strategického řízení byl vytvořen složený ukazatel úrovně zavedení strategického řízení dle vybraných charakteristik strategického řízení (LSM) zjištěných na základě studia literatury. Podniky byly na základě získaných bodů rozděleny do třech skupin a to: podniky strategicky řízené, částečně strategicky řízené a podniky strategicky neřízené. Dále byl ukazatel LSM zachycen ve vztahu k právní formě podnikání, zaměření podniku (oblast působení) a velikosti podniku (počtu zaměstnanců). Z výsledků výzkumu vyplývá, že úroveň strategického řízení v podniku závisí na velikosti podniku (počtu zaměstnanců), není závislá na podnikatelské činnosti a právní formě podnikání. Přidanou hodnotou k vytvořenému modelu je "check list", který slouží podnikatelům jako jednoduché vodítko při implementaci strategického řízení.

Úplný záznam
2018-04-06
16:29

Úplný záznam
2018-04-06
16:29
Analýza pohybového režimu studentů PF JU ve věku 20-25 let s nadváhou, obezitou a jejich vztahu k pohybové aktivitě
OSTRÁ, Marie
Cílem bakalářské práce bylo zjistit pohybový režim a vztah k pohybovým aktivitám u studentů PF JU ve věku 20 25 let, kteří trpí nadváhou či obezitou. Pomocí dotazníkového šetření jsme zjišťovali, jak intenzivní a v jaké frekvenci vykonávají studenti pohybové aktivity v rámci studia. Dále jsme se dotazovali na několik doplňujících otázek na množství času stráveného sezením a na pohybové aktivity v rámci běžného života a volného času. Za použití vzorce pro výpočet BMI jsme u studentů určovali nadváhu a obezitu. Šetření se zúčastnilo 100 studentů z Pedagogické fakulty. Z výsledků vyplynulo, že studenti s nadváhou a obezitou vykazovali menší intenzitu a frekvenci pohybových aktivit během týdne.

Úplný záznam