Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nejnovější přírůstky:
2019-01-07
14:46
Plody podle způsobů jejich šíření - výukový materiál pro ZŠ
MIKLASOVÁ, Lucie
Cílem této diplomové práce bylo shrnout problematiku různých typů šíření semen/plodů a navrhnout výukový materiál obsahující prvky badatelsky orientovaného vyučování. V předloženém návrhu badatelské úlohy se žáci zaměřovali na zjištění způsobu šíření daných semen/plodů pomocí vlastního postupu. Žáci pracovali s pracovním listem, popisem vybraných rostlin a předloženými pomůckami. Badatelská úloha byla uskutečněna na čtyřech školách. Pre-test probíhal se žáky sedmé třídy a konečné testování se žáky třech vesnických základních škol. I přesto, že vybraní žáci se s tímto typem výuky setkali poprvé, byli schopni sestavit vlastní postup a vzájemně diskutovat o svých zjištěních.

Úplný záznam
2019-01-07
14:46
"Toulky přírodou" Série intermediálních realizací v krajině.
BALADOVÁ, Barbora
Diplomová práce "Toulky přírodou" je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Rozvíjí téma lidské přirozenosti a reaguje na něj z pozice autorské tvorby, která je podložena studiem filosofie. Teoretická část se podrobně věnuje vývoji dvou pojmů, a to příroda a přirozenost. Zabývá se vývojem jedince a společnosti v prostředí, ve kterém žijeme, a tím, jaký má na nás vliv. Toulky přírodou jsou zaznamenány na třech krátkých videích, sestřihaných z němých snímků. Jsou ukázkou toho, jak můžeme přírodu vnímat, když jsme její součástí. Současně jsou také ukázkou toho, jaké podněty na nás útočí v městském prostředí a odvádějí naši pozornost od podstatného.

Úplný záznam
2019-01-07
14:46
Antimicrobial and antiborrelial characterization of Dermacentor marginatus defensin.
CHRUDIMSKÁ, Tereza
Klíšťata, jakožto krev-sající členovci, mohou přenášet různé patogenní mikroorganismy. Imunitní systém klíšťat zahrnuje mnoho antimikrobiálních molekul, které se účinně podílejí na jejich eliminaci. Jednou ze skupin antimikrobiálních látek jsou defensiny, 5,3 kDa velké peptidy, které hrají významnou roli v rychlé imunitní reakci. V této práci jsme testovali antimikrobiální spektrum defensinu klíštěte Dermacentor marginatus (def DM)s přihlédnutím k faktu, že americké příbuzné klíště Dermacentor variabilis není schopno přenášet onemocnění způsobené spirochetami lymeské boreliózy. Exprese genu pro deDM byla detekována v hemolymfě, ve střevě a ve slinných žlázách. Následně byl nativní defensin isolován z hemolymfy pomocí RP-HPLC a jeho sekvence aminokyselin byla ověřena pomocí hmotnostní spektrometrie a Edmanovou degradací. Syntetický peptid defDM vykazoval antimikrobiální aktivity proti Gram-pozitivním bakteriím a spirochétám Borrelia afzelii. Tyto výsledky naznačují, že by se mohli defensiny podílet na eliminaci borelií přijatých při sání klíštětem D. marginatus.

Úplný záznam
2019-01-07
14:46

Úplný záznam
2019-01-07
14:46
The role of Erv1 in the mitochondrial import machinery and iron sulphur cluster export machinery in Trypanosoma brucei
BOUDOVÁ, Michala
Sulfhydryl oxidase Erv1 is a ubiquitous conserved protein of the mitochondrial intermembrane space, which is implicated in mitochondrial protein import as well as in the biogenesis of iron sulphur cluster proteins. While the role of Erv1 is quite well established in higher eukaryotes, Erv1 orthologues of parasitic protists exhibit some structural peculiarities. The study presented in this thesis therefore attempted to elucidate the function of Erv1 in Trypanosoma brucei.

Úplný záznam
2019-01-07
14:46
Zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů metodou krátké intervence v praxi
PROCHÁZKOVÁ, Renata
Rigorózní práce se zabývá problematikou zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů v praxi metodou krátké intervence. Krátké intervence byly aplikovány v praxi s ohledem na eliminaci nikotinismu, omezení nadměrné konzumace alkoholu, zkvalitnění stravovacích návyků, podporu pohybové aktivity a podporu očkování proti chřipce. Jedná se o aktuální metodu, navrženou a podporovanou WHO v rámci primární i sekundární prevence chronických, neinfekčních i vybraných infekčních onemocnění. Cílem krátkých intervencí je prostřednictvím zvýšení zdravotní gramotnosti posílit zodpovědnost za vlastní zdraví a dosáhnout tak v populaci snížení incidence onemocnění, na jejichž vzniku se zásadní měrou podílí nezdravý životní styl.

Úplný záznam
2019-01-07
14:46
Průpravná cvičení míčových her na 1. stupni ZŠ
DARDOVÁ, Anna
Závěrečná práce se zabývá tématem průpravných cvičení míčových her hraných horními končetinami na 1. stupni ZŠ. Cílem práce je vytvoření zásobníku cviků, které lze aplikovat na jednotlivé herní disciplíny. Teoretická část je zaměřena na míčové hry a sporty v kontextu výchovně vzdělávacího procesu z hlediska mladšího školního věku. Praktická část obsahuje zásobník cviků, které byly sestaveny na základě vytyčení specifických dovedností s míčem, na které je potřeba se zaměřit v průpravných cvičeních pro jednotlivé žákovské minisporty a soutěže. Součástí práce je zrealizovaná příprava na vyučování, představující netypickou výuku, ve které jsou zařazeny vybrané cviky ze zásobníku.

Úplný záznam
2019-01-07
14:46
Využití překladu v hodinách cizího jazyka (se zaměřením na španělštinu).
KOVÁŘÍKOVÁ, Mirka
Diplomová práce se zaměřuje na téma využití překladových cvičení v hodinách cizího jazyka (konkrétně španělštiny). První část práce pojednává o vývoji výuky cizích jazyků, o postavení mateřského jazyka (a potažmo překladu) ve výuce cizích jazyků, pozitivním mezijazykovém transferu a interferenci. Dále jsou rozebrány jednotlivé metody cizojazyčné výuky. U každé z nich je uvedeno, zda používá překladová cvičení, či nikoliv. Ve druhé části najdeme definici a kategorizaci překladu a návrhy překladových cvičení. Poslední část se zaměřuje na stylistiku (slohové postupy, slohové útvary a funkční styly). U každého funkčního stylu jsou uvedena specifika jeho překladu a navržena překladová cvičení.

Úplný záznam
2019-01-07
14:46
Evaluace kultury školy na příkladu ZŠ Františka Křižíka Bechyně
ŠLECHTOVÁ, Alena
Závěrečná práce se bude zabývat tématem evaluace kultury školy. Cílem je analyzovat současný stav kultury dané školy a komparace současného a očekávaného stavu kultury školy na základě vymezení kulturní mezery z pohledu rodičů a pedagogů. Východiskem teoretické části závěrečné práce bude dostupná literatura a internetové zdroje zabývající se managementem, výzkumem a kulturou školy. Východiskem praktické části budou materiály dané školy např. výroční zpráva, předpisy školy. Při výzkumu bbude využit dotazník "Kilmann-Saxtonova mezera".

Úplný záznam
2019-01-07
14:46

Úplný záznam