University of South Bohemia in České Budějovice

Latest additions:
2019-04-15
07:50
Křesťanské hodnoty v etice ctností
MACHULOVÁ, Helena
Cílem práce je přispět k vyjasnění pojmu ?křesťanských hodnot? a poukázat na možné spojení tohoto pojmu s etikou ctností. Práce začíná reflexí pojmu ?křesťanských hodnot? jak z pohledu filosofického, tak i teologického, následuje hledání spojnice mezi křesťanskými hodnotami a etikou ctností. Práce je metodologicky koncipována v několika na sebe navazujících krocích. Prvním je reflexe pojmu ?hodnota? ve filosofii hodnot 20. století. Důraz je kladen také na souvislost pojmu ?hodnota? a ?dobro?, protože existuje předpoklad, že lze najít nějaký blíže neurčený vztah hodnoty a dobra. Dalším krokem je teologické rozpracování pojmu ?hodnota?, které postupuje od biblického zkoumání, při kterém se zaměřujeme nejen na samotný termín, ale i na otázku, zda se hodnotové myšlení v Písmu nevyskytuje v jakési implicitní podobě. Dále pokračuje promyšlení pojmu hodnota z hlediska systematicko-teologického, kdy se nejprve pokoušíme nahlédnout hodnoty jako určitá vyjádření Boží dokonalosti a následně přistupujeme k pohledu morálně teologickému, kdy předkládáme křesťanské pojetí hodnoty. Tímto teologickým rozvinutím pojmu ?hodnota? získáváme základ pro vymezení křesťanských hodnot. V poslední části práce pak představujeme souvislost mezi hodnotami a etikou ctností. Podrobněji se věnujeme popisu samotné etiky ctností, dále pak nastínění role hodnot v etice ctností, včetně teologického rozvinutí této nauky. Závěrem lze říci, že uspokojivá a široce sdílená definice hodnoty v podstatě neexistuje. Prokozumali jsme proto i pojem dobra, abychom se pokusili najít odlišnosti těchto dvou pojmů a dospěli jsme k závěru, že odlišnost pojmu ?hodnota? od pojmu ?dobra? není hodnotovými etiky přesvědčivě vysvětlena. Lze najít mnoho shod mezi oběma pojmy, ale ne rozdíly. V teologické reflexi pojmu hodnota jsme se pokusili hledat biblický základ hodnot. Jazyková analýza biblického textu rychle ukázala, že pojem hodnota není v Bibli příliš frekventovaný a jistě ne v jeho dnešním chápání. Hlubší zkoumání jednotlivých novozákonních textů však poukázalo na to, že hodnotové výroky v Bibli nacházíme poměrně hojně. Týkají se jednak uvedení hodnoty nejvyšší, ale i hierarchie hodnot nebo hodnot přirozených a nadpřirozených apod. 188 V dalším kroku teologické reflexe se ukázalo, že v křesťanském pojetí je Bůh zdrojem veškerého dobra/hodnot. On je původcem i cílem všeho co je, a vše, co od něj pochází, je dobré. V oblasti etiky ctností jsme poukázali na bohatou tradici přemýšlení o ctnostech, která dnes opět zažívá svoji renesanci. Etika ctností je zajímavá proto, že se liší ve svém pojetí od jiných normativních etik tím, že je zřetelně teleologická ? zaměřuje se na lidské jednání z pohledu posledního cíle lidského života. Je také spojená s přirozeným zákonem. Základem každé z kardinálních ctností je totiž některé ze základních dober lidské přirozenosti. Pěstování ctností v životě vede člověka k cíli jeho života, ať už jím je přirozeně zdařilý život, nebo v křesťanském pojetí život věčný, tedy společenství s Bohem. V posledním kroku se ještě podívejme na samotný pojem ?křesťanských hodnot.? Ukázali jsme dvojí možný pohled na tyto hodnoty. V první řadě je možné pojetí inkluzivní, které vychází z toho, že Bůh je původcem všeho, co je dobré, a tudíž všechna dobra je možné chápat jako dobra křesťanská. Zde pak ale není žádný rozdíl mezi dobry a křesťanskými dobry. Snad jen v úhlu pohledu toho, kdo tato dobra hodnotí. V druhé řadě je možné i pojetí exkluzivní, kdy za křesťanské hodnoty označíme to, co je specificky křesťanské, tedy to, co má svůj základ přímo ve Zjevení. Jinými slovy jde o ta dobra/hodnoty, které bychom neznali nebýt křesťanství.

Detailed record
2019-04-15
07:50
Marketingová komunikace vybrané firmy
KROUŽKOVÁ, Lucie
Cílem této diplomové práce je sběr dat a analýza současné marketingové komunikace vybrané firmy a následné zhodnocení její efektivity. Identifikování nedostatků, navržení možností zlepšení marketingové komunikace této firmy a uvedení příkladu jejich implementace do nového plánu marketingové komunikace.

Detailed record
2019-04-15
07:50
Smart destinace cestovního ruchu
KOUBOVÁ, Andrea
Teoretická část této práce je zaměřená na vysvětlení problematiky smart konceptu v rámci měst a destinací cestovního ruchu, jakým způsobem destinace využívá marketingovou komunikaci, aby přilákala nové návštěvníky a udržela si ty stávající. Čtenář je v této části také seznámen s tematikou měření emocí, jaké jsou metody, jejich silné a slabé stránky a jak konkrétně funguje metoda EDA (měření elektrodermální aktivity, resp. vodivosti kůže), která byla využita v rámci praktické části. Cílem práce je využití nových technologií pro efektivní marketing destinace cestovního ruchu. Na základě měření emočních reakcí metodou EDA je úkolem optimalizovat vizuální komunikaci destinace Písek a okolí jako města s konceptem smart city. V praktické části je popsáno, jakým způsobem probíhalo dotazníkové šetření a měření metodou EDA. Při výzkumu byly respondentům promítány snímky pořízené z oblasti města Písek a jeho okolí. Zpracování dat probíhalo tím způsobem, že se vyhodnotilo dotazníkové šetření a měření metodou EDA. Výsledky z obou způsobů výzkumu byly seřazeny v žebříčku TOP deset pozitivně/negativně hodnocených snímků s vyšší emoční reakcí. Deset pozitivně a deset negativně hodnocených snímků z dotazníkového šetření a měření metodou EDA jsou zde vizualizovány. Z výzkumu lze vyvodit, že metoda EDA je pro měření emocí vhodná a společně s dotazníkovým šetřením poskytla zajímavé informace, jaký typ obrázků je vhodný používat v rámci marketingové komunikace destinační společnosti Píseckem, s. r. o., aby stávající i potenciální návštěvníky zaujala.

Detailed record
2019-04-15
07:50
Biometrie a její využití v kriminalistice
VÁCHOVÁ, Ivona
Bakalářská práce je zaměřena na podání aktuálních a srozumitelných informací o biometrii. Cílem je srozumitelně seznámit veřejnost s možnostmi biometrické identifikace, jejich technologiemi a využitím v kriminalistice. V práci jsou vysvětleny důležité pojmy, historie oboru a dělení biometrických vlastností a identifikace. Dále práce seznamuje s biometrickými systémy, jejich kritérii a chybami. Hlavní část tvoří zpracování jednotlivých vybraných identifikačních metod. Na závěr je také uvedeno využití biometrických vlastností v osobních dokladech a kriminalistice.

Detailed record
2019-04-15
07:50
Měření datové dostupnosti elektroměrů
BLAHOVEC, Milan
Práce pojednáva o Smart Meteringu a s tím spojených oblastí jako i projekt nasazení.

Detailed record
2019-04-15
07:50
"Hodinky církevní." České překlady z Římského breviáře 1800-1971
PAVLÍK, Jakub
Práce mapuje české překlady z Římského breviáře v období od roku 1800 do liturgické reformy Druhého vatikánského koncilu. Přináší jejich katalog, na jehož základě identifikuje a blíže popisuje nejvýznamnější textové rodiny. Ukazuje se, že většina prostudovaných překladů z breviáře vznikla pro potřeby veřejně slavených nešpor, zpívaných v národním jazyce. Z historických zkušeností s touto předkoncilní paraliturgickou formou jsou závěrem vyvozena i doporučení pro veřejné slavení liturgie hodin dnes.

Detailed record
2019-04-15
07:50
Vývoj webového ekonomicko-právního informačního systému
PECH, Jan
První část práce pojednává o webových aplikacích, MVC architektuře a webových frameworcích. Rozebírá se zde jejich role při vývoji aplikací a jsou zde nastíněny výhody a nevýhody jejich využití. Následně se blíže rozebírá webový framework Symfony verze 3.4. Konkrétně jsou vtéto části rozvinuty jeho základní komponenty a funkcionality, kterých využívá (struktura, konfigurační soubory, řadiče, entity, šablony, modely, zabezpečení atd.). Vdruhé části práce je rozebrán vývoj ekonomicko-právního informačního systému EPIS Online, který byl vytvořen pomocí Symfony 3.4. Blíže jsou zde popsány jeho tři moduly (zabezpečení a struktura uživatelských licencí, právní předpisy a platební brána). Jsou zde vysvětleny konkrétní procesy probíhající vsystému, akce řadičů, šablony, služby a mnoho dalších komponent.

Detailed record
2019-04-15
07:50
Chudoba jako antropologický problém
NOVÁKOVÁ, Denisa
Tato diplomová práce si klade za cíl pohlédnout na chudobu, která je součástí lidského života, z několika úhlů. Jejím úkolem není zaměřovat se na problematiku chudoby pouze z hlediska hmotného nedostatku, čímž se zabývá sociální politika, nýbrž se snaží poodkrýt i další možné druhy chudoby, které mohou člověka ohrožovat dokonce i na životě. Člověk je ve své přirozenosti tvorem zahrnujícím v sobě složky biologické, sociální, psychologické i spirituální. Proto je označován jako bytost bio-psycho-socio-spirituální. Z tohoto důvodu se obdobně jako i v jiných tématech spojených s člověkem nelze zabývat pouze jednou z těchto složek, ale je třeba využít údajů z nich všech, aby se dosáhlo kompletního vysvětlení dané problematiky. Tato práce v první kapitole vymezuje, co je chudoba, a definuje pojmy, které jsou její součástí. Jmenuje různá pojetí chudoby a osoby, které nejvíce tato problematika sužuje. Druhá až pátá kapitola specifikují již konkrétní druhy chudoby, a to fyzickou, kulturní, vztahovou, duchovní a duševní chudobu. Šestá kapitola se již ubírá jiným směrem, a sice jaký má postoj k problematice chudoby stát a jaká jsou jeho možná opatření v oblasti chudoby. Poslední, sedmá kapitola se zabývá křesťanstvím a historií chudoby v jeho rámci.

Detailed record
2019-04-15
07:50
Význam práce pro osoby s mentálním postižením
BLECHOVÁ, Aneta
Diplomová práce se věnuje významu práce pro osoby s mentálním postižením. Hlavním cílem této práce je popsat a reflektovat význam práce ve specifickém kontextu osob s mentálním postižením a se zaměřením na aspekty přispívající ke kvalitě života těchto lidí s handicapem. Práce se rozděluje do čtyř kapitol. První kapitola se specifikuje na vymezení, rozdělení pojmů souvisejících s mentálním postižením a jejím historickým vývojem. Druhá kapitola se zaobírá zaměstnáváním osob s mentálním postižením, základními lidskými právy a Úmluvou o právech osob s handicapem a jejich podporou při vstupu do pracovního prostředí. Za zmínku je potřebné uvést i volný čas, který s pracovním časem velmi úzce souvisí. Kapitola třetí se věnuje sociální práci s lidmi s mentálním postižením a možnosti zkvalitnění společenského života. V poslední kapitole je vysvětlena kvalita života jako etická hodnota lidí s mentálním postižením, jejich vzdělávání a zachování lidské důstojnosti. Cílem této práce je zjistit jaký je význam práce pro člověka s mentálním postižením.

Detailed record
2019-04-15
07:50
Konflikt odpovědností u sociálních pracovníků z organizace Fokus České Budějovice
KUBATOVÁ, Michaela
Práce se zabývá konfliktem odpovědností u sociálních pracovníků organizace Fokus. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku organizace a problematiku její cílové skupiny, kterou je duševní onemocnění - schizofrenie a bipolární porucha. Popisuje práci sociálních pracovníků s touto cílovou skupinou. Přibližuje také problematiku konfliktu, etického problému, etických dilemat a odpovědnosti. Další část diplomové práce je empirická. Zaměřená na výzkum, který má za cíl identifikovat, analyzovat a pokusit se vyhodnotit konflikt odpovědností u vybraných sociálních pracovníků z organizace Fokus ČB. Data byla získána pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Pro analýzu dat byla použita metoda vytváření tzv. trsů, podle kterých jsem seskupila informace s podobnými rysy.

Detailed record