Akademie múzických umění v Praze

Nejnovější přírůstky:
2017-06-19
16:18
Projekt novostavby, rekonstrukce a adaptace divadelní budovy
Hodonický, Václav ; JEŽEK, Vlastimil (vedoucí práce) ; PROKOP, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá projektem novostavby či rekonstrukce divadelní budovy, popřípadě adaptace původně nedivadelního prostoru na prostor vhodný k provozování divadelního umění. Celý Projekt je nahlížen z hlediska divadelního ředitele, resp. osoby, která je za projekt zodpovědná. V úvodu jsou definovány základní pojmy a jsou vytyčeny obecné zákonitosti funkčního divadelního prostoru. Následně jsou popsána povolání, která mají vliv na výslednou podobu hotového díla, která mohou mít protichůdné potřeby a požadavky, proto je potřeba, aby byli všichni zúčastnění korigováni zmíněnou odpovědnou osobou (ředitelem). V další kapitole jsou popsány konkrétní právní instituty a procesy, které jsou pro Projekt stěžení. Těmi je obecně uzavírání smluv, které jsou často uzavírány jako veřejné zakázky. Následně je prozkoumáno financování a stavební řízení, jemuž předchází obligatorní vypracování určitých podkladových studií, což je předmětem další podkapitoly. V průběhu a po dokončení stavebních prací je vykonáván stavební dozor a před samotným vstoupením budovy do užívání je potřeba získat kolaudační souhlas. Vše výše uvedené je v práci podrobeno výzkumu. V poslední kapitole jsou zmapovány konkrétní projekty novostaveb, popř. rekonstrukcí českých divadel. Jmenovitě rekonstrukce dvorany Divadla na Zábradlí, novostavba Nového divadla v Plzni, adaptace kina Blaník na divadlo Studio DVA a konečně novostavba Nové scény Národního Divadla. Tyto projekty se liší v rozsahu, finanční náročnosti ad., nicméně mají rovněž mnohé styčné body a konkrétně ilustrují poznatky předložené čtenáři v předcházejících kapitolách.

Úplný záznam
2017-06-19
16:18
From interpretation to adaptation
Balslev, Ida Kathrine ; GORIAUX PELECHOVÁ, Jitka (vedoucí práce) ; NEUMANN, Julius (oponent)
The dramatic structure is like the skeleton that holds together the components and gives birth to the orchestration of the performance.This structure is essential to give the performance life.As a director in theatre it is our main tool. In defining the performance we define the dramaturgy. But what does the dramaturgy consist of and how do we get a hold of a tool, which is so driven by our intuition and how do we change it during the process? In this thesis work I will focus on how to use the dramatic principles in different works from interpretation to adaptation. I will explore how these principles function in each process and how they support the dramaturgy towards the creation of the performance.

Úplný záznam
2017-06-12
15:26
Emoce v experimentální animaci
Nováčková, Jana Kristýna ; DĚCKÁ, Eliška (vedoucí práce) ; ČIHAŘOVÁ, Libuše (oponent)
Tato práce pojednává o vztahu emocí a experimentálního animovaného filmu v současnosti. Zabývá se emocionálním prožitkem diváka na základě nenarativního vyprávění filmu a jeho výrazových prostředků. Současně zkoumá, jaké jsou tvůrčí postupy a postoje filmových tvůrců k emocím v experimentální animaci. Analýza dotazníků také objasňuje, zda tvůrce počítá s divákovou interpretací filmu.

Úplný záznam
2017-04-12
15:23
Digitální komiks
Zajíčková, Žofie ; PIXA, Libor (vedoucí práce) ; KLIMT, Aurel (oponent)
Cílem této práce je přiblížit prostředí digitálního komiksu a podívat se jaké výrazové prostředky toto nové médium používá, jaké jsou jeho specifické kvality. Práce by měla osvětlit, co si pod pojmem digitální komiks můžeme představit. Nastínit možnou problematiku kolem komiksů, které byly převedeny do digitální formy až po jejich uvedení jakožto klasických komiksů v knižní podobě. Poté se snažím analyzovat několik děl, která byla navrhnuta přímo pro digitální prostředí. Nakonec tato díla porovnávám s klasickými komiksy a snažím se najít, co je pro ně specifické. Také hledám odpověď na otázku, na jakých základech stojí ty digitální komiksy, které neztratily charakteristiky svého původního komiksového média a současně byly schopny absorbovat média nová.

Úplný záznam
2017-04-12
15:23
ASMR
Stejskalová, Bára Anna ; POSPISZYL, Tomáš (vedoucí práce) ; PAVLÁTOVÁ, Michaela (oponent)
ASMR je audiovizuální fenomén, který se vyvolává v divákovi pocit fyzického dotyku. Je rozšířený zejména prostřednictvím Youtube platformy. Jeho tvůrci jsou především amatéři, kteří toto odvětví posunuli z jednoduchých videí až na polo-profesionální úroveň s použitím profesionální techniky (velmi citlivé mikrofony, 360° natáčení, používání brýlí na virtuální realitu). Vyvolávání fyzické odezvy prostřednictvím filmu by mohlo velmi obohatit divákům zážitek z díla. Přesto však zůstává ASMR z hlediska filmového průmyslu undergroundem. Cílem této práce je popsat a analyzovat ASMR, srovnat ho s tradiční audio vizuální tvorbou a položit si otázku, zda je možno vyvolávat fyzickou odezvu pomocí stejných principů i během animovaného filmu.

Úplný záznam
2017-04-12
15:23
Animovaná díla a edukace
Javora, Ondřej ; Brom, Cyril (vedoucí práce) ; KOUTSKÝ, Pavel (oponent)
Tato magisterská diplomová práce se zabývá vztahem animovaných děl a edukace. Stěžejní pozornost je za prvé věnována významným tendencím v historii edukačních animovaných děl. Za druhé otázce, zdali jsou animovaná díla vůbec vhodná k edukačním účelům, na kterou nachází veskrze kladnou odpověď. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá historickým vývojem animovaných edukačních děl a stručně mapuje tuto oblast animované tvorby. Druhá kapitola rozebírá specifické vlastnosti animace a možnosti jejích výrazových prostředků ve vztahu k edukačnímu využití. Třetí kapitola je stručným úvodem do oblasti kognitivní psychologie, která poskytuje cenné poznatky o funkcích lidské mysli. V centru zájmu stojí vlastnosti lidské paměti a procesu učení, které se nějakým způsobem vztahují k zapojení animace. Čtvrtá kapitola svým způsobem rozvádí kapitolu třetí, přičemž se opírá o práci amerického psychologa Richarda E. Mayera. Předmětem zájmu jsou praktické způsoby jakými s animací nakládat tak, aby docházelo k efektivnějšímu učení.

Úplný záznam
2017-04-12
15:23
Animace v interaktivním prostředí aplikací, využívajících nové technologie
Kokolia, Jan ; PIXA, Libor (vedoucí práce) ; BUBENÍČEK, Jan (oponent)
má teoretcká diplomová práce i klade za úkol zmapovat a shrnout propojení různých typů animace se současnými technologiemi, které využívají krom základních vjemových smyslů jako je sluch a zrak také senzorů, zaznamenávajících pohyb, teplotu, polohu GPS a další. V aplikacích, určených multimediálním zařízením se pak spojením těchto technologií dostahuje vytvoření tzv. rozšířené reality (augmented reality), která se stále více projevuje v každodenním životě moderního člověka. Práce by měla vypovídat o nezanedbatelné pozici animace, jejím přizpůsobením se technologickému boomu a srovnáním s dosavadním vývojem.

Úplný záznam
2017-04-12
15:23
Řeč filmových snů
Hasalík, Petr ; DAŇHEL, Jan (vedoucí práce) ; DOLENSKÝ, Martin (oponent)
Předmětnou náplní této práce je řeč filmových snů, tedy výrazové prostředky používané filmaři při vytváření stylizovaných snových scén či sekvencí od dob Georgese Mélièse až do současnosti. Každá kapitola se zaměřuje na jednu dekádu a obsahuje analýzy originálních snových scén či sekvencí ze dvou filmů z daného období. U všech analyzovaných filmů je uvedena i stručná synopse, aby bylo možné si snové scény či sekvence zařadit do kontextu, a každou snovou scénu či sekvenci reprezentují dva obrázky z filmu. Na konci každé kapitoly jsou uvedeny další filmy se stylizovanými snovými scénami či sekvencemi z daného období, a rovněž filmy, které s žádnou stylizací snů nepracují. Cílem této práce je nabídnout stručný historický přehled filmů se snovými scénami či sekvencemi s důrazem na výrazové prostředky používané tvůrci v průběhu dějin filmu.

Úplný záznam
2017-04-04
19:25
Herectví v životě a život v herectví
Müller, Richard ; PLEŠTILOVÁ, Miroslava (vedoucí práce) ; ŠIKTANCOVÁ, Jaroslava (oponent)
Tato diplomová práce obecně pojednává o hereckých zkušenostech mladého člověka a zkoumá vlivy každodenního života na jeho život v umění, na rozvoj umění v něm. Klade otázky a na některé hledá odpovědi za pomoci odborné literatury nebo dedukce z vlastních zkušeností.

Úplný záznam
2017-04-04
19:25
Zvukové prostředí města
Coufalová, Jana ; VOJTĚCHOVSKÝ, Miloš (vedoucí práce) ; GUŠTAR, Milan (oponent)
Tato bakalářská práce na téma zvukové prostředí města se zabývá vztahem mezi zvukem, okolím a jeho obyvateli. Zaměřuje se především na sluchové schopnosti v kontextu prostředí a na tradici sonosféry. Ve druhé části práce je vytvořena zvuková mapa centra Prahy, která nabízí alternativu ke způsobu vnímání a objevování města skrze poslouchání. Cílem práce je nabídnout obyvatelům měst jiný úhel pohledu na prostředí, ve kterém žijí. Povzbudit je k pozornému naslouchání a propojit tak mezeru mezi veřejným a osobním prostorem.

Úplný záznam