Akademie múzických umění v Praze

Nejnovější přírůstky:
2018-06-19
19:26
Writer´s Room v české seriálové tvorbě
Koubek, Petr ; KAJÁNKOVÁ, Lucia (vedoucí práce) ; POZZI, Jaroslav (oponent)
Skupinové psaní, nebo-li writers’ room, v české televizní tvorbě je

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
"Magická kríza" - dramatický model pre príbehy z oblasti "nadprirodzeného škodenia"
Námerová, Barbora ; BENDOVÁ, Helena (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Práca zhrňuje základné problémy tvorby naratívu v pionierskom umení - Virtuálnej realite.

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
Scenáristická práce s charismatickou osobností nového náboženského hnutí
Miška, Jaroslav ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Tato práce pojednává o principech hledání příběhu z prostředí nového náboženského hnutí. Důsledně rozebírá postavu charismatika i vedlejší postavy jeho následníků. Jejím cílem je, pokud to bude možné, vyvolat diskuzi na téma nových náboženských hnutí jako součásti příběhu filmového díla. Práce se krom jiné zabývá tématem odpadlictví, povahou rituálu, nebo boji proti vnějšímu nepříteli. Dále interpretuje do filmové řeči způsob práce s komunitním prostorem a v neposlední řadě popisuje procesy denominace, nebo naopak démonizace náboženského hnutí ve filmovém díle.

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
Narativní postupy v mind game filmu devadesátých a raných nultých let
Dvorská, Veronika ; KAJÁNKOVÁ, Lucia (vedoucí práce) ; POZZI, Jaroslav (oponent)
Ve své práci se zabývám teoretickým vymezením a praktickou aplikací narativních postupů v mind game filmu. Primárním výchozím textem práce je The mind game film od Thomase Elsaessera. Ve své práci Elsaesserovu definici mind game filmu zasazuji do širšího kontextu změn diváckých očekávání, ke kterým na přelomu tisíciletí došlo. Dále se věnuji základním pojmům, které jsou pro mind game film klíčové, především hledisku, anagnorizi a různým formám nespolehlivého vyprávění. Na základě těchto poznatků volně definovaný pojem „mind game film“ kategorizuji do několika podskupin. Následně vybraný film z každé této podskupiny podrobuji detailnější analýze zkoumající narativní postupy typické pro tuto podskupinu.

Úplný záznam
2018-05-28
15:54
Ženské hrdinky ve vybraných filmech Marleen Gorrisové
Vlasáková, Klára ; BENDOVÁ, Helena (vedoucí práce) ; KAJÁNKOVÁ, Lucia (oponent)
Práce se zaměřuje na tři vybrané snímky nizozemské filmařky Marleen Gorrisové (Ticho kolem Christine M., Antonia, Paní Dallowayová). V textu je zkoumán způsob, jakým jsou hrdinky daných filmů zobrazovány, jak je načrtnut jejich vztah k patriarchální společnosti, v níž žijí, a jaké jsou formy jejich případné rezistence proti daným společenským uspořádáním. K tomuto zkoumání je v práci použita ideologická analýza, pomocí které lze zkoumat jak hodnoty, přesvědčení nebo předsudky v rámci určitého obsahu, tak i motivace a mocenské vztahy, na nichž je daný obsah založen.

Úplný záznam
2018-05-28
15:54
Motiv sobectví a možnosti jeho zobrazení ve filmu Blízko od sebe
Nováková, Tereza ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; KAJÁNKOVÁ, Lucia (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá hledáním motivu sobectví v americkém filmu Blízko od sebe z roku 2013 a prostředky zobrazení tohoto motivu ve filmovém díle. Tato práce není filmovou analýzou, jak by se mohlo zdát. Zaměřuje se na jeden konkrétní motiv, který ve filmu Blízko od sebe hraje ústřední roli, a ve vztahu k němu analyzuje do větší hloubky jednotlivé postavy, jejich motivace a u vybraných postav také jejich psychologický profil. V první části práce představuji rozebíraný film, autora scénáře a stručně i děj vybraného filmu. Ve druhé části práce se pokouším analyzovat dějovou strukturu filmu podle Lindy Aronsonové, dále roli jídla ve filmu jako filmové rekvizity, sexuální chování postav a také jejich psychické poruchy. Ve třetí části srovnávám filmovou adaptaci s její předlohou, kterou je divadelní hra stejného autora.

Úplný záznam
2018-05-28
15:54
Geneze narativní struktury scénáře Ztraceni v Mnichově
Palkosková, Lucie ; BRDEČKOVÁ, Tereza (vedoucí práce) ; KAJÁNKOVÁ, Lucia (oponent)
Cílem této práce je sledovat vývoj narativní struktury filmu Ztraceni v Mnichově napříč verzemi scénáře, tyto změny popsat a pokusit se zpětně rekonstruovat, jak autor při psaní postupoval. Účelem tohoto výzkumu je lépe pochopit, jak pracovat při vývoji filmu s takto složitou strukturou, a následně hypotézy vzešlé z analýzy filmu i jednotlivých verzí scénáře ověřit při rozhovoru s autorem.

Úplný záznam
2018-05-28
15:54
Dělníci Kena Loacha
Pata, Václav ; MRAVCOVÁ, Marie (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Ken Loach už víc jak 50 let točí sociální dramata. Od Cathy Come Home (1966) ušel k Já, Daniel Blake (2016) dlouhou cestu. Ve své práci se soustředím na téma dělníků v Loachových filmech. Jako dělníka si definuji dospělého člověka, jenž se živí rukama nebo by se jimi živil v případě, že by mu to systém dovolil. Zvolené téma a výběr filmů, kterým se věnuji podrobněji, vyústil v to, že se stejnou měrou věnuji sociálním aspektům třídní nerovnosti a politice. Filmy, které ze zvoleného hlediska rozebírám jsou Lůza (1991), Výhybkáři (2001) and Já, Daniel Blake (2016). V menší míře se také věnuji Dnům Naděje (1975) a oceněnému filmu Kes (1969).

Úplný záznam
2018-05-28
15:54
Analýza a porovnanie výučby scenáristiky na vybraných školách v Európe
Saxová, Barbora ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; POZZI, Jaroslav (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá výukou scenáristiky na vybraných školách v Európe, presnejšie sú to školy v Postupime, Lodži, Beaconsfielde a Lillehammeri. V prvých štyroch kapitolách postupne rozoberá menované školy z hľadiska ich študijných plánov, vyučovaných predmetov, náplní hlavných dielní a dopĺňa ich názormi študentov na ich celkové fungovanie. V poslednej kapitole zrovnáva výsledky z jednotlivých škôl.

Úplný záznam
2018-05-14
16:20
Tennessee Williams: Noc s leguánem
Semler, David ; MRAVCOVÁ, Marie (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Bakalářská práce srovnává povídku a divadelní hru Tennesseeho Williamse, které obě nesou totožný název Noc s leguánem, a dále se zabývá adaptováním hry do podoby filmového díla, jehož režie se ujal americký režisér John Huston. Ačkoli jsou postavy povídky i její příběh odlišné od divadelní hry, sdílejí obě díla jak místo, ve kterém se příběhy odehrávají, tak především témata a motivy, kterými se zabývají: osamělost, úzkost, nesvoboda, kontrast mezi upjatou cudností a šokující nestoudností, ztráta víry v Boha, ale také touha po sblížení se s druhým člověkem a víra v sílu kontaktu a duchovní splynutí s druhým člověkem. Film Noc s leguánem je zdařilou a poměrně věrnou adaptací, ve které je většina změn oproti původní divadelní hře pouze formálních. Snímek je epičtější, je narušena Williamsova jednota místa, času a děje, dialogy jsou zkráceny, naopak charaktery postav jsou více prokresleny. Je potlačena symbolická a filozofická rovina hry, stejně jako je v menší míře užit autorův absurdní smysl pro humor a více prostoru dostává realistické ztvárnění. Celkové vyznění filmu, jeho téma a příběhy hlavních postav však ctí Tennesseeho předlohu.

Úplný záznam