Akademie múzických umění v Praze

Nejnovější přírůstky:
2018-05-14
16:20
Tennessee Williams: Noc s leguánem
Semler, David ; MRAVCOVÁ, Marie (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Bakalářská práce srovnává povídku a divadelní hru Tennesseeho Williamse, které obě nesou totožný název Noc s leguánem, a dále se zabývá adaptováním hry do podoby filmového díla, jehož režie se ujal americký režisér John Huston. Ačkoli jsou postavy povídky i její příběh odlišné od divadelní hry, sdílejí obě díla jak místo, ve kterém se příběhy odehrávají, tak především témata a motivy, kterými se zabývají: osamělost, úzkost, nesvoboda, kontrast mezi upjatou cudností a šokující nestoudností, ztráta víry v Boha, ale také touha po sblížení se s druhým člověkem a víra v sílu kontaktu a duchovní splynutí s druhým člověkem. Film Noc s leguánem je zdařilou a poměrně věrnou adaptací, ve které je většina změn oproti původní divadelní hře pouze formálních. Snímek je epičtější, je narušena Williamsova jednota místa, času a děje, dialogy jsou zkráceny, naopak charaktery postav jsou více prokresleny. Je potlačena symbolická a filozofická rovina hry, stejně jako je v menší míře užit autorův absurdní smysl pro humor a více prostoru dostává realistické ztvárnění. Celkové vyznění filmu, jeho téma a příběhy hlavních postav však ctí Tennesseeho předlohu.

Úplný záznam
2018-05-14
16:20
Horizonty svaté Kláry
Součková, Štěpánka ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; MRAVCOVÁ, Marie (oponent)
Bakalářská práce je srovnávací studií filmu Nápady svaté Kláry (1980, Západní Německo, režie Vojtěch Jasný, scénář Jelena Mašínová a Pavel Kohout), románu Nápady svaté Kláry (1980, Západní Německo, autor Pavel Kohout) a filmové adaptace této knihy Svatá Klára (1996, Izrael, režie Ari Folman a Ori Sivan). Sleduje obsahové a stylotvorné proměny látky ve třech různých zpracováních s ohledem na dobový kontext a osobnosti autorů. Cílem bakalářské práce je poukázat na nepříliš reflektované tituly zásadních českých autorů, které byly za dob tzv. normalizace vytvořeny v exilu a které v devadesátých letech inspirovaly izraelské filmaře k originální a posléze mezinárodně oceňované adaptaci.

Úplný záznam
2018-05-02
16:47
Varhanní dílo Miloslava Kabeláče
Káčerková, Michaela ; TŮMA, Jaroslav (vedoucí práce) ; ČERNÝ, Pavel (oponent)
Cílem této prácš je soustředit informace o skladatelově díle, kde se uplatňují varhany. Jedná se tedy o dvě fantasie op. 32, Čtyři preludia pro varhany op. 48 a dvě symfonie - 3. symfonie op.33 a 8. symfonie op. 54. Aby byl výčet autorova varhanního díla kompletní, je potřeba zmínit rovněž elektroakustickou kompozici E fontibus Bohemicis op. 55. První kapitola stručně pojednává o životě a díle této významné osobnosti české hudby 20. století. Další kapitoly jsou věnovány jednotlivým dílům a zmíněna je rovněž Kabeláčova kompoziční technika a nové způsoby notace.

Úplný záznam
2018-04-18
16:23
Princip Mary Sue aneb jak nestvořit příliš dokonalou postavu
Kabelková, Adéla ; BENDOVÁ, Helena (vedoucí práce) ; KAJÁNKOVÁ, Lucia (oponent)
Magisterská diplomová práce s názvem Princip Mary Sue aneb jak nestvořit příliš dokonalou postavu se zaměřuje na fenomén literární fanouškovské tvorby zvané fan fiction a jeho specifického žánru Mary Sue. V něm se objevují až absurdně dokonalé charaktery, které na sebe strhávají veškerou pozornost a často disponují nepřiměřenými superschopnostmi. V teoretické části dojde k nastínění důvodů vzniku Mary Sue žánru a vysvětlení jeho konkrétních specifik. Dále budou popsány vybrané dramaturgické poučky, které mají pomoci autorům při budování postav. V analytické části pak následuje rozbor tří filmových a seriálových hrdinů (Jon Snow ze Hry o trůny, Rey ze Star Wars: Síla se probouzí a Grace z Peaky Blinders), na nichž můžeme demonstrovat prvky Mary Sue postav. Cílem práce je navrhnout využití principu Mary Sue coby dramaturgické pomůcky při vývoji postav.

Úplný záznam
2018-04-18
16:23
Coming out náctiletých queer hrdinů v současném evropském filmu
Hosenseidl, Radek ; BENDOVÁ, Helena (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Tato práce se zabývá podobnostmi zobrazování coming outu v současném evropském filmu se zaměřením na náctileté mužské queer hrdiny. Vychází přitom z chápání coming outu jako sociologického fenoménu s obvyklými modely průběhu, přičemž připouští jeho různorodost jak v žité realitě, tak ve filmovém zpracování. Klade si za cíl vysledovat možné podobné prvky filmů zachycujících tento proces - opakující se narativní postupy, témata, postavy a motivy, přičemž prostřednictvím analýz tří vybraných filmů reflektuje význam coming outového narativu v rámci širšího filmového vyprávění.

Úplný záznam
2018-03-28
13:38
Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení
Štěpánka Borýsková ; Libor Jůn ; Jan Švadlena ; Pavel Scheufler
Stěžejní částí předkládané metodiky je charakterizování základních identifikačních znaků historických fotografických technik zastoupených v českém prostředí ve sbírkách a fondech paměťových institucích. Cílem této metodiky je vytvoření metodické příručky pro identifikaci konkrétních historických fotografických technik jakožto nezbytného kroku pro adekvátní ochranu historických fotografií.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-03-16
15:47
Systémová analýza: Metodologické aspekty studené války
Dodova, Borjana ; ŠERÝ, Ladislav (vedoucí práce) ; Havel, Ivan (oponent)
Zmapován způsob jak prostředí strategického myšlení s logickým empirismem ovlivnilo metodologii poválečné vědy v USA. Zpracováno na příkladu americké společnosti RAND, jejíž geneze je spjatá s počátkem studené války.

Úplný záznam
2018-03-16
15:47
Současná praxe nezávislé autorské animace v orální historii autorek působících v New Yorku a Praze
Děcká, Eliška ; BENDOVÁ, Helena (vedoucí práce) ; Gregor, Lukáš (oponent)
Práce analyzuje současnou praxi nezávislé autorské animace v NY a v Praze skrze orální historii animátorek působících v těchto dvou geografických oblastech.

Úplný záznam
2018-03-16
15:47
Smysl montáže
Vavrečka, Ondřej ; BREGANT, Michal (vedoucí práce) ; ČIHÁK, Martin (oponent)
Práce kombinuje dva přístupy k popisu kinematografie. odpovídají vlastnostem, které má každá filmová slepka. práce zohledňuje její slučující a rozlučující funkci.

Úplný záznam
2018-03-16
15:47
Rozumět televizi
Králová, Lucie ; Hirt, Tomáš (vedoucí práce) ; Česálková, Lucie (oponent)
Etnografická studie produkční kultury ČT má interdisciplinární charakter, opírá se o kulturální studia, metodologicky vychází z konceptů sociální a kulturní antropologie, pracuje se zúčastněným pozorováním, terénním deníkem a polostrukturovanými rozhovory

Úplný záznam