Akademie múzických umění v Praze

Nejnovější přírůstky:
2018-11-15
12:40
Technická koordinace divadelního festivalu jako scénografická práce
Gselman, Matic ; SMOLÍK, Robert (vedoucí práce) ; BAŽANT, Jan (oponent)
Ve své diplomové práci analyzuji a prezentuji problematiku přizpůsobování představení specifických pro určitou lokalitu novým, alternativním podmínkám. Jako příklad mi poslouží Divadelní festival v Mariboru 2016 (FBS 2016), kde jsem působil jako technický koordinátor. Mým úkolem bylo koordinovat technickou realizaci zhruba 30 představení na různých místech festivalu. V textu se zaměřím na 3 představení, která byla svojí formou nějakým způsobem unikátní a znamenala pro náš tým z určitého hlediska neobvyklou výzvu. V rámci technické koordinace divadelního festivalu je je třeba využívat nejen technických znalostí a organizačních schopností, ale také znalostí divadelní teorie a scénografie a tvůrčího myšlení. Případné problémy, které se objeví, a situace, které nastanou, je nutno pečlivě zvážit, protože mohou poskytnout nový úhel pohledu a pomoci vyřešit stávající problémy.

Úplný záznam
2018-11-15
12:40
Performing the Machine and the Theatre without Actor
Dumas, Elie Dominique ; ZUPANC LOTKER, Sodja (vedoucí práce) ; LJUBKOVÁ, Marta (oponent)
When I started to be interested in art in general, I was immediately fascinated by the emo-tions and the experimental nature that one is confronted within a piece of art. That expres-sion of art has inspired me since before I can remember. I have practiced various concepti-ons and had a variety of experiences in the world while trying to change our vision and state of mind. These experiences of form and the space are making a new world in our minds, it is an ideal way to feel the emotion of the Art Piece. Today we need to awaken imagery in people's mind because they have been selfish and frustrated. Since the beginning of the century the concept of the life in art is false, without the sensibility; therefore we have to prove that the world can be saved. Today we need to be frustrated, tired, afraid, sick, happy and feel love. In this new age of modern machines and high technology we want to get new experiences. We are addicted to see the imaginations in the reality. It is a new way to feel emotion for me as well.

Úplný záznam
2018-11-15
12:40
Music as the Protagonist
Bjørknes, Bård ; JIŘIČKA, Lukáš (vedoucí práce) ; PROCHÁZKA, Tomáš (oponent)
This master thesis is a research on the Music Theatre genre. My intention is to examine how the use of music and sound as main components can open for new structures and methods in a theatre process and performance. The genre is in a situation of constant exploring which is resulting in artists finding new methods for their artistic work. I am starting the thesis with a smaller research on hearing and the function of the ears in a theatre context. In this part I am aiming for a basic knowledge on how we are using our ears while attending theatre. I continue by writing about the genre, music theatre, from a historical point of view. Starting with the music theatre in the ancient Greece until the music theatre of our time, I am focusing on different forms, artists and happenings that have been of importance for the music theatre and its development. Further I write about the term music theatre and its many definitions, before ending the chapter with introducing the directors/composers Nikolaj Cederholm and Heiner Goebbels. I am analysing two different music theatre performances, one by Cederholm called Teaterkoncert Beethoven and one by Goebbels called Stifters Dinge, to get a deeper understanding of their methods and visions regarding music theatre. I am looking at differences and similarities in the two performances. The next part of my thesis is about my own experience of making music theatre. I am sharing my thoughts and reflections around the two processes and performances I have directed in my final year of studying. The last part is a discussion and reflection around the research I have done, and experiences I have had regarding music and sound in theatre and how it can open for new structures and methods in a theatre context.

Úplný záznam
2018-11-15
12:40
Mechanismy tvůrčího procesu
Hadušovská, Michala ; HAVELKA, Jiří (vedoucí práce) ; TOMÁNEK, Karel František (oponent)
V diplomové práci Mechanismy tvůrčího procesu autorka zkoumá a reflektuje vlastní tvorbu a kreativní proces. Cílem tohoto zkoumání je objevit vnitřní řád a logiku tvůrčího procesu, resp. odhalit mechanismy a nástroje, se kterými pracuje. Poznání a zvědomění používaných technik má sloužit tomu, aby bylo možné nástroje líp poznat, vědomě uchopit a především rozvíjet. Nejdůležitějším cílem diplomové práce bylo pokusit se odsledovat fáze a proměny tvůrčího procesu od tvůrčího nápadu až po realizaci představení. Pro lepší orientaci jsou proces tvorby i text diplomové práce rozdělené do čtyř fází a dvou širších okruhů. První okruh se zabývá obdobím příprav, druhá část je reflexí jeho praktické části, divadelních zkoušek. Sledování vlastní cesty a osobitého způsobu i přístupu k tvorbě z odstupu, přineslo autorce jasnější obraz toho, jak mechanismy a nástroje uvnitř procesu fungují. Jejich poznání a rozvíjení dává možnost převádět myšlenky, nápady i vize do reality víc vědomě a cíleně.

Úplný záznam
2018-11-15
12:40
Herectví v alternativním divadle
Dvořáková, Kateřina ; ADÁMEK, Jiří (vedoucí práce) ; HAVELKA, Jiří (oponent)
Tato práce popisuje specifika herecké tvorby v inscenacích režisérky Kláry Hutečkové. Její autorka nejprve ukazuje, jakým způsobem se spolupráce během studií na DAMU vyvíjela, přičemž si všímá, že už v počátcích se často vymyká tradičnímu pojetí herectví jako tvorby postavy. Spolupráce vyvrcholila v roce 2016 vytvořením absolventské inscenace K majáku, do strany 73, ve které se uplatňují poznatky z dřívější práce. Stěžejní je tedy analýza této inscenace, která zkoumá způsob herecké práce a vede k definování hereckého projevu třemi typy: postava, mezi postavou a prostředníkem, prostředník. V závěru práce jsou tyto tři typy aplikovány na konkrétní příklady hereckého projevu v inscenaci.

Úplný záznam
2018-11-15
12:40
Na motivy mýtu, na motivy snu
Černá, Tereza ; SMOLÍK, Robert (vedoucí práce) ; BAŽANT, Jan (oponent)
Tato diplomová práce tematicky navazuje na mojí bakalářskou práci Možnosti inscenování mytických příběhů přírodních národů z pohledu scénografa. Ve své bakalářské práci jsem se věnovala především rešerším, které předcházely tvorbě mé bakalářské inscenace Drink coffee, ride reindeer, a také mapování samotné práce na inscenaci včetně reflexe. Nyní pole svého zájmu rozšiřuji. Zabývám se mýty, pohádkami a sny, a to jak ve své, tak v cizí tvorbě. Snažím se poukázat na styčné body mezi těmito třemi fenomény a nalézt jejich projevy v divadle i výtvarném umění. Zároveň se věnuji líčení toho, jakým způsobem buduji své vlastní inscenace, co je pro mě v tvorbě důležité a kde si podobných trendů všímám u jiných autorů v současném umění.

Úplný záznam
2018-11-15
12:40
Bezkamerová fotografie Běly Kolářové
Tomková, Zuzana ; LEDVINA, Josef (vedoucí práce) ; DVOŘÁK, Tomáš (oponent)
Úvodní část práce přináší stručné shrnutí historické geneze bezkamerové fotografie v kontextu obecných dějin fotografie. V souladu s koncepcí G. Batchena práce zdůrazňuje autonomii tohoto technologického a vyjadřovacího postupu a kvalitativní souměřitelnost s postupy a projevy klasické kamerové fotografie. Tato „historie fotogramu“ vrcholí v rozvoji avantgardních fotografických experimentací, zejména v systematickém rozpracování Man Rayových „rayogramů“. Vůči avantgardnímu konceptu (dadaismus, Bauhaus, prvky grafického konstruktivismu) se vymezuje pojetí Běly Kolářové z počátku 60. let 20. století, jež tvoří vlastní téma práce. Specifické postupy a konkrétní výsledky její tvorby („umělé negativy“, „rentgenogramy kruhu“, „kresby světlem“) jsou sledovány v kontextu tvůrčích experimentací české umělecké scény té doby: vizuální poezie, koláže J. Koláře, český informel, neokonstruktivismus a geometrická abstrakce, skupiny Konfrontace a Křižovatka. Originalita přínosu Běly Kolářové je reflektována skrze analýzu interpretačních prací české kunsthistorie (J. Hlaváček, J. Valoch, K. Císař, J. Padrta aj.). Práce zdůrazňuje, čím se její tvorba fotogramů konvenčním klasifikacím vymyká a v čem konkrétně se vztahuje k neodvozeným tvůrčím zdrojům a konceptualizacím (M. Duchamp, R. Caillois, surrealismus, W. Benjamin). Z těchto komparativních aspektů vyplývají závěry zobecňující přínos a význam bezkamerové fotografie Běly Kolářové jako legitimní části dějin českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století.

Úplný záznam
2018-11-15
12:40
Tvůrčí producentská skupina se zaměřením na diváka 65+
Slivoňová, Juliána Silvie ; KOPECKÝ, Čestmír (vedoucí práce) ; VLACH, Jiří (oponent)
Výstupem této práce je základ tvůrčí producentské skupiny samostatně fungující v prostředí tuzemské televize veřejné služby a úzce zaměřené na seniorského diváka. Obsahuje popis televizního prostředí a to jak ze strany producenta, tak se strany konzumenta. Je doplněna o detailní popis cílové skupiny na základě komparace dostupných sociologických výzkumů a o základní popis pěti doporučených pořadů, pro takovou konkrétní TPS.

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
Writer´s Room v české seriálové tvorbě
Koubek, Petr ; KAJÁNKOVÁ, Lucia (vedoucí práce) ; POZZI, Jaroslav (oponent)
Skupinové psaní, nebo-li writers’ room, v české televizní tvorbě je

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
"Magická kríza" - dramatický model pre príbehy z oblasti "nadprirodzeného škodenia"
Námerová, Barbora ; BENDOVÁ, Helena (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Práca zhrňuje základné problémy tvorby naratívu v pionierskom umení - Virtuálnej realite.

Úplný záznam