Akademie múzických umění v Praze

Nejnovější přírůstky:
2018-03-16
15:47
Systémová analýza: Metodologické aspekty studené války
Dodova, Borjana ; ŠERÝ, Ladislav (vedoucí práce) ; Havel, Ivan (oponent)
Zmapován způsob jak prostředí strategického myšlení s logickým empirismem ovlivnilo metodologii poválečné vědy v USA. Zpracováno na příkladu americké společnosti RAND, jejíž geneze je spjatá s počátkem studené války.

Úplný záznam
2018-03-16
15:47
Současná praxe nezávislé autorské animace v orální historii autorek působících v New Yorku a Praze
Děcká, Eliška ; BENDOVÁ, Helena (vedoucí práce) ; Gregor, Lukáš (oponent)
Práce analyzuje současnou praxi nezávislé autorské animace v NY a v Praze skrze orální historii animátorek působících v těchto dvou geografických oblastech.

Úplný záznam
2018-03-16
15:47
Smysl montáže
Vavrečka, Ondřej ; BREGANT, Michal (vedoucí práce) ; ČIHÁK, Martin (oponent)
Práce kombinuje dva přístupy k popisu kinematografie. odpovídají vlastnostem, které má každá filmová slepka. práce zohledňuje její slučující a rozlučující funkci.

Úplný záznam
2018-03-16
15:47
Rozumět televizi
Králová, Lucie ; Hirt, Tomáš (vedoucí práce) ; Česálková, Lucie (oponent)
Etnografická studie produkční kultury ČT má interdisciplinární charakter, opírá se o kulturální studia, metodologicky vychází z konceptů sociální a kulturní antropologie, pracuje se zúčastněným pozorováním, terénním deníkem a polostrukturovanými rozhovory

Úplný záznam
2018-03-16
15:47
Imaginární kino
Felcman, Jakub ; MAŠEK, Vojtěch (vedoucí práce) ; BRDEČKOVÁ, Tereza (oponent)
Práce se zaměřuje na praktickou aplikaci intermediální perspektivy při srovnání kinematografického díla a literárního díla podoby filmového scénáře.

Úplný záznam
2018-03-16
15:47
Současné postavení scénografa v Devising theatre
Králíková, Františka ; SMOLÍK, Robert (vedoucí práce) ; BAŽANT, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá tématem postavení scénografa v devising theatre. Nejdříve uvádí čtenáře do tématu krátkou charakteristikou o metodě devising a následně ho provází ukázkami jedné německé skupiny zabývající se dokumentárním divadlem a jedné české skupiny, jež se svým laboratorním přístupem pohybuje na hranice mezi divadlem, výzkumem a performancí. Dále čtenáře seznamuji se svými třemi projekty, které vznikaly na bázi devising theatre a reflektuji jejich přípravy, průběh, výsledek a postavení scénografa v nich.

Úplný záznam
2018-03-16
15:47
Sdílená paměť jako dramaturgické východisko
Klimešová, Anna ; NOVÁK, Vladimír (vedoucí práce) ; KLÍMA, Miloslav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá, jakým způsobem může být sdílená paměť inspirací pro autorské divadlo. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část práce nazvaná Sdílená paměť jako dramaturgické východisko zkoumá oblasti vztahu paměti a autorského divadla. Ve druhé části práce se věnuji analýze a reflexi zkoušení bakalářské inscenace Barunka is leaving.

Úplný záznam
2018-03-16
15:47
Prvek nahodilosti ovlivňující kompozici během procesu zkoušení
Vášová, Viktorie ; NOVÁK, Vladimír (vedoucí práce) ; KROBOT, Miroslav (oponent)
Práce se zabývá prvkem náhody ve zkoušecím procesu a tím, jak lze nepředvídatelné impulsy přicházející v průběhu zkoušení zapojovat do připraveného rámce konceptu inscenace. Cílem je zreflektovat dosavadní režijní praxi z průběhu bakalářského studia a zaměřit se na analýzu jednotlivých procesů zkoušení, zejména zkoušení bakalářské inscenace ADA. Všímat si budu především typu materiálu, se kterým se do zkoušecího procesu vstupuje, a na základě toho porovnávat, jak je tím proces ovlivněn a kolik ponechá prostoru pro nepředvídatelné impulsy, které proměňují výsledný tvar.

Úplný záznam
2018-03-16
15:47
Mezi divadlem a výtvarnou instalací
Sceranková, Zuzana ; ADÁMEK, Jiří (vedoucí práce) ; JIŘIČKA, Lukáš (oponent)
V této bakalářské diplomní práci se budu zabývat divadelní scénografii jako autonomní složkou představení. Tento princip popíšu na základě druhé absolvenstké inscenace skončí to ústa v divadle Disk v sezóně 2016/2017. V úvodu představím experimentální poezií jako základní východisko představení. To zahrnuje základní principy vizuální, fónické, konkrétní a konceptuální poezie, jakož i konkrétní metodologie vybraných tvůrců – Jiřího Valocha, Ladislava Nováka, Ladislava Nebeského a Zdeňka Barborky. Popíšu, jakým způsobem jsem tyto principy intergovali do představení. Posléze se budu věnovat filosofickým východiskům představení. V druhé části se budu věnovat využití každodenního objektu v divadle, který se v představení pohybuje na pomezí mezi rekvizitou a ready made. Uvedu paralely a rozdíly mezi využitím objektu v divadle, muzeu a galerii. V následující části se budu zabývat, jakým způsobem jsme integrovali principy installation art do představení, jakými jsou fousace, decentralizace a účast diváka. V předposlední části popíšu tvorbu Ervina Wurma, jakožto umělce, který se pohybuje mezi objektem, sochou a instalací. Budu se věnovat zejména jeho sérií One Minute Sculptures, ze kterých jsme v představení čerpali insipiraci. Dále budu analyzovat principy dekonstrukce, absence a přístupu ke slovu jako k objektu v tvorbě Jána Mančušky, která pro nás rovněž představovala důležité východisko pro vytvoření scénografie jako autonomní složky. V závěru shrnu, styčné plochy a rozdíly mezi postupy divadla a vizuálního umění a co pro mne z této zkušenosti vyplývá do budoucnosti.

Úplný záznam
2018-03-16
15:47
Loutky na pokraji viditelnosti
Migač, Dominik ; SMOLÍK, Robert (vedoucí práce) ; TÄUBELOVÁ, Kristýna (oponent)
V této práci bych se chtěl věnovat úvahám o mém autorském představení µSputnik na kterém jsem pracoval od března 2015 do ledna 2016. Inspiruje historickými událostmi studené války. Dotknu se i předešlého projektu MicroDěj“ (2014) které předcházelo. Také se chci psát o divadelním prostoru „MicroMikro“ do kterého je µSputnik koncipován. Jak MicroMikro tak µSputnik vznikali současně, pojednávání o vzniku těchto věcí se tedy budou prolínat. Bude se jednat o znikaných samotných myšlenkách, dramatizaci příběhu, technické řešení, výrobu, ale i problematiku střídání diváku, zkoušení, propagace a grantů. Zhodnotím, co mi práce přinesla a jak budu postupovat jinak v budoucích projektech. Dále bych se chtěl věnovat loutkám na hranici viditelnosti obecně a dílům jiných autorů. Probrat nejen formát, který jsem zvolil já ale i jiné pohledy do mikro světa.

Úplný záznam