Akademie múzických umění v Praze

Nejnovější přírůstky:
2017-04-12
15:23
Digitální komiks
Zajíčková, Žofie ; PIXA, Libor (vedoucí práce) ; KLIMT, Aurel (oponent)
Cílem této práce je přiblížit prostředí digitálního komiksu a podívat se jaké výrazové prostředky toto nové médium používá, jaké jsou jeho specifické kvality. Práce by měla osvětlit, co si pod pojmem digitální komiks můžeme představit. Nastínit možnou problematiku kolem komiksů, které byly převedeny do digitální formy až po jejich uvedení jakožto klasických komiksů v knižní podobě. Poté se snažím analyzovat několik děl, která byla navrhnuta přímo pro digitální prostředí. Nakonec tato díla porovnávám s klasickými komiksy a snažím se najít, co je pro ně specifické. Také hledám odpověď na otázku, na jakých základech stojí ty digitální komiksy, které neztratily charakteristiky svého původního komiksového média a současně byly schopny absorbovat média nová.

Úplný záznam
2017-04-12
15:23
ASMR
Stejskalová, Bára Anna ; POSPISZYL, Tomáš (vedoucí práce) ; PAVLÁTOVÁ, Michaela (oponent)
ASMR je audiovizuální fenomén, který se vyvolává v divákovi pocit fyzického dotyku. Je rozšířený zejména prostřednictvím Youtube platformy. Jeho tvůrci jsou především amatéři, kteří toto odvětví posunuli z jednoduchých videí až na polo-profesionální úroveň s použitím profesionální techniky (velmi citlivé mikrofony, 360° natáčení, používání brýlí na virtuální realitu). Vyvolávání fyzické odezvy prostřednictvím filmu by mohlo velmi obohatit divákům zážitek z díla. Přesto však zůstává ASMR z hlediska filmového průmyslu undergroundem. Cílem této práce je popsat a analyzovat ASMR, srovnat ho s tradiční audio vizuální tvorbou a položit si otázku, zda je možno vyvolávat fyzickou odezvu pomocí stejných principů i během animovaného filmu.

Úplný záznam
2017-04-12
15:23
Animovaná díla a edukace
Javora, Ondřej ; Brom, Cyril (vedoucí práce) ; KOUTSKÝ, Pavel (oponent)
Tato magisterská diplomová práce se zabývá vztahem animovaných děl a edukace. Stěžejní pozornost je za prvé věnována významným tendencím v historii edukačních animovaných děl. Za druhé otázce, zdali jsou animovaná díla vůbec vhodná k edukačním účelům, na kterou nachází veskrze kladnou odpověď. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá historickým vývojem animovaných edukačních děl a stručně mapuje tuto oblast animované tvorby. Druhá kapitola rozebírá specifické vlastnosti animace a možnosti jejích výrazových prostředků ve vztahu k edukačnímu využití. Třetí kapitola je stručným úvodem do oblasti kognitivní psychologie, která poskytuje cenné poznatky o funkcích lidské mysli. V centru zájmu stojí vlastnosti lidské paměti a procesu učení, které se nějakým způsobem vztahují k zapojení animace. Čtvrtá kapitola svým způsobem rozvádí kapitolu třetí, přičemž se opírá o práci amerického psychologa Richarda E. Mayera. Předmětem zájmu jsou praktické způsoby jakými s animací nakládat tak, aby docházelo k efektivnějšímu učení.

Úplný záznam
2017-04-12
15:23
Animace v interaktivním prostředí aplikací, využívajících nové technologie
Kokolia, Jan ; PIXA, Libor (vedoucí práce) ; BUBENÍČEK, Jan (oponent)
má teoretcká diplomová práce i klade za úkol zmapovat a shrnout propojení různých typů animace se současnými technologiemi, které využívají krom základních vjemových smyslů jako je sluch a zrak také senzorů, zaznamenávajících pohyb, teplotu, polohu GPS a další. V aplikacích, určených multimediálním zařízením se pak spojením těchto technologií dostahuje vytvoření tzv. rozšířené reality (augmented reality), která se stále více projevuje v každodenním životě moderního člověka. Práce by měla vypovídat o nezanedbatelné pozici animace, jejím přizpůsobením se technologickému boomu a srovnáním s dosavadním vývojem.

Úplný záznam
2017-04-12
15:23
Řeč filmových snů
Hasalík, Petr ; DAŇHEL, Jan (vedoucí práce) ; DOLENSKÝ, Martin (oponent)
Předmětnou náplní této práce je řeč filmových snů, tedy výrazové prostředky používané filmaři při vytváření stylizovaných snových scén či sekvencí od dob Georgese Mélièse až do současnosti. Každá kapitola se zaměřuje na jednu dekádu a obsahuje analýzy originálních snových scén či sekvencí ze dvou filmů z daného období. U všech analyzovaných filmů je uvedena i stručná synopse, aby bylo možné si snové scény či sekvence zařadit do kontextu, a každou snovou scénu či sekvenci reprezentují dva obrázky z filmu. Na konci každé kapitoly jsou uvedeny další filmy se stylizovanými snovými scénami či sekvencemi z daného období, a rovněž filmy, které s žádnou stylizací snů nepracují. Cílem této práce je nabídnout stručný historický přehled filmů se snovými scénami či sekvencemi s důrazem na výrazové prostředky používané tvůrci v průběhu dějin filmu.

Úplný záznam
2017-04-04
19:25
Herectví v životě a život v herectví
Müller, Richard ; PLEŠTILOVÁ, Miroslava (vedoucí práce) ; ŠIKTANCOVÁ, Jaroslava (oponent)
Tato diplomová práce obecně pojednává o hereckých zkušenostech mladého člověka a zkoumá vlivy každodenního života na jeho život v umění, na rozvoj umění v něm. Klade otázky a na některé hledá odpovědi za pomoci odborné literatury nebo dedukce z vlastních zkušeností.

Úplný záznam
2017-04-04
19:25
Zvukové prostředí města
Coufalová, Jana ; VOJTĚCHOVSKÝ, Miloš (vedoucí práce) ; GUŠTAR, Milan (oponent)
Tato bakalářská práce na téma zvukové prostředí města se zabývá vztahem mezi zvukem, okolím a jeho obyvateli. Zaměřuje se především na sluchové schopnosti v kontextu prostředí a na tradici sonosféry. Ve druhé části práce je vytvořena zvuková mapa centra Prahy, která nabízí alternativu ke způsobu vnímání a objevování města skrze poslouchání. Cílem práce je nabídnout obyvatelům měst jiný úhel pohledu na prostředí, ve kterém žijí. Povzbudit je k pozornému naslouchání a propojit tak mezeru mezi veřejným a osobním prostorem.

Úplný záznam
2017-04-04
19:25
Tri podoby Solarisu
Grajciar, Marek ; MRAVCOVÁ, Marie (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá tromi podobami Solarisu. Konkrétne literárnou predlohou Stanislawa Lema, filmovou adaptáciou Andreja Tarkovského a druhou filmovou adaptáciou Stevena Soderbergha. Cieľom práce je komparácia jednotlivých autorských postupov, ktoré viedli k rozdielnym významovým vyzneniam. Práca analyzuje šesť základných aspektov jednotlivých diel: východisko, žáner, významovú rovinu, skladobnú rovinu - dramatickú konštrukciu, postavy a časopriestor.

Úplný záznam
2017-04-04
19:25
Studium a profese českého animátora v podmínkách tržní ekonomiky
Kotlářová, Hana ; BUBENÍČEK, Jan (vedoucí práce) ; PAVLÁTOVÁ, Michaela (oponent)
Cílem diplomové práce "Studium a profese českého animátora v podmínkách tržní ekonomiky" je zodpovědět všechny základní, praktické otázky, které si klade student animace či začínající tvůrce s ohledem na svou budoucí kariéru. Dále by měla sloužit jako informační pojítko mezi školou a praxí, informovat o současné situaci na české animované scéně a o praktických dovednostech, které je nutné pro úspěšný start v oboru animace budovat. Snahou autorky bylo předat nezkreslené, užitečné a realistické informace, a proto může text na některé čtenáře působit překvapivě, upřímně až skepticky. Čtenářovou reakcí by mělo být vytvoření vlastních, na faktech postavených východisek pro práci v oboru animace, a proto je pochopení celé, nepřikrášlené situace fundamentální. Široce pojaté téma obsahuje informace jak o filmové či umělecké animaci, tak o reklamní, zakázkové nebo internetové tvorbě, o fungování animačního studia, animačního průmyslu a ekonomických aspektech tvorby. Dále shrnuje poslání a účel škol a studia včetně "desatera studenta", zaměřeného na praktické zkušenosti, které by měl student na škole získat. Obsah práce byl z většiny vytvořen metodou dotazů a rozhovorů s předními tvůrci, producenty a pedagogy, fungujícími na české (i zahraniční) scéně. Přestože studie nepřináší hloubkovou analýzu a jasná řešení konkrétních, specifických problémů, představuje velice praktický úvod do animované tvorby v praxi, díky které by studenti měli získat základní přehled a témata dále individuálně rozvíjet.

Úplný záznam
2017-04-04
19:25
Pláště
Trnka, Matyáš ; KUBÍČEK, Jiří (vedoucí práce) ; Mertová, Michaela (oponent)
Bakalářská práce Pláště se věnuje doposud nerealizovaným projektům sedmi výrazných osobností českého animovaného filmu. Text zahrnuje ukázky z konkrétních projektů, doprovodný text autora práce, který díla uvádí do kontextu a samostatných rozhovorů, které byly vedeny přímo s autory projektů, nebo s lidmi nejzasvěcenějšími. Rozhovory byly pořízeny, přepsány a upraveny v červenci a srpnu 2016 v Praze.

Úplný záznam