Akademie múzických umění v Praze

Nejnovější přírůstky:
2017-08-18
13:07
ZPĚTNÁ VAZBA
Sušánková, Zuzana ; RUT, Přemysl (vedoucí práce) ; ČUNDERLE, Michal (oponent)
Tato práce se zabývá zpětnou vazbou v semináři autorského čtení, kterou dávají studenti k autorským textům. Autorka se zabývá různými druhy zpětné vazby, strategií připomínkování a jak ovlivňuje zpětná vazba autora. Především reflektuje svoje zkušenosti, které nasbírala během šesti semestrů na semináři autorského čtení.

Úplný záznam
2017-08-18
13:07
Autorská tvorba v loutkovém divadle
Purmová, Bára ; BEČKA, Marek (vedoucí práce) ; ZICH, Jan (oponent)
Práce se zabývá procesem tvorby autorské loutkové inscenace Pštrosi od prvotního nápadu až po premiéru. Podrobným popisem poukazuje na rozdíly vize a reality, teorie a praxe. Popisuje získané zkušenosti, jež ovlivnily další tvorbu. Autorský pokus uvádí do kontextu jiné současné tvorby pomocí rozhovorů s tvůrci v profesionálním loutkovém divadle. V závěru se zamýšlí nad nuancemi rozdílu mezi pojmy autorskou tvorbou a autorstvím.

Úplný záznam
2017-08-18
13:07
Roztocký masopust
Krátká, Dorota ; LÖSSL, Jiří (vedoucí práce) ; DURDILOVÁ, Tereza (oponent)
Záměrem této diplomové práce je zaznamenat Roztocký Masopust z různých úhlů. Zabývám se maskou a rituálem. Zkoumám novodobý zájem o tradice a lokální kulturu, kterou vytváří a iniciuje roztocká komunita.

Úplný záznam
2017-08-18
13:07
Případ začínajícího učitele na Kavkaze
Šimáková Dosoudilová, Anna ; MALANÍKOVÁ, Hana (vedoucí práce) ; CHRZ, Vladimír (oponent)
Diplomová práce Případ začínajícího učitele na Kavkaze: autorský přístup ve školském systému je pokusem o ztvárnění a zreflektování zkušenosti učitelských začátků. Případová studie vychází z půlročního působení autorky na mezinárodní škole ve Tbilisi v Gruzii a je vedena snahou „poučit se z krizového vývoje“ a získat potřebný vhled jak do vlastní pedagogické činnosti, tak do možností, jak pracovat uvnitř omezujícího školského systému tvořivě a osobitě. V první části se experimentálně zachází s narativní biografií - „románově“ je líčen první půlrok v práci učitelky, přičemž se využívá autentických deníkových zápisů a úvah, e-mailů a stylizovaných literárních deníkových záznamů z tohoto období. Druhá část vyprávěnou zkušenost reflektuje a rozebírá s pomocí odborné literatury a nachází témata, která i vzhledem k budoucí zamýšlené pedagogické praxi autorky potřebují být hlouběji propátrána (nenásilná komunikace, důslednost, svoboda a řád ve vyučování a vztazích, potřeba zůstat jako učitelka přítomná, zapojená). Autorka pro sebe nalézá k těmto tématům zdroje, které mohou sloužit jako inspirace pro její další výchovnou a učitelskou činnost (metoda nenásilné komunikace, unschooling, dialogické jednání), propojuje impulsy a doporučení z těchto inspiračních zdrojů s příklady ze školní praxe a vytváří si na základě toho vlastní příručku pro další pedagogické (a rodičovské) působení. Na závěr je celý příběh nahlédnut optikou narativní analýzy, která odkrývá prvky shodné s žánrem Bildungsromanu a zjišťuje, že se v podaném vyprávění jedná o příběh hledání. Hledání smyslu konání, hledání sebe, své dospělé podoby, svého místa ve společnosti. Hledání vztahu ke školským institucím a k žákům v nich. V tomto posledním bodě dochází diplomová práce k potřebě vytvoření vzdělávacího systému, který by nebyl hierarchický, ale představoval by spíše společenství rovných, ve kterém se vztahy budují nikoliv na principu moci a síly, příkazů a zákazů, ale na podkladu široce rozvinuté empatie.

Úplný záznam
2017-08-18
13:07
Dialog v pedagogickém procesu
Pellarová, Petra ; LÖSSL, Jiří (vedoucí práce) ; OSWALDOVÁ, Petra (oponent)
Práce se zabývá procesem učení z hlediska mé vlastní zkušenosti. Vedla jsem hodiny pohybové výuky na dvou základních školách – v přípravné třídě a třídách prvních. Inspirací pro mou práci mi byly zkušenosti získané v rámci dialogického jednání, které jsem načerpala na Katedře autorské tvorby a pedagogiky. Mým záměrem bylo si ověřit, že tyto dispozice mohou být jedním z možných předpokladů pedagogické praxe. V práci dále mapuji svou cestu jakožto pedagoga. Zaměřuji se na skupinu a roli pedagoga ve skupině. Také sleduji, jaký vliv může mít pohybová průprava a vše, co se učíme pomocí pohybu, na samotný proces osobnostního vývoje. Za stěžejní pro napsání této diplomové práce pokládám propojení mezi taneční a pedagogickou praxí.

Úplný záznam
2017-08-18
13:07
Tvorba komediální a dramatické postavy
Javořík, Viktor ; TÖPFER, Tomáš (vedoucí práce) ; SCHEJBAL, Milan (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám tvorbou komediální a dramatické postavy. Práci stavím na porovnávání shod a rozdílů v jejich tvorbě. Vycházím ze svých dosavadních hereckých zkušeností a poznatků získaných v průběhu studia na Divadelní fakultě Akademie múzických umění a během zkoušek a reprízování klauzurních představení oboru Herectví činoherního divadla, či inscenací na profesionálních scénách. Domnívám se, že jsem spíše komediální herec, a proto jsem zvolil téma, které mně pomůže utřídit si náhled nejen na herectví obecně, ale zejména uvědomit si svoje schopnosti, možnosti, překážky i limity, které tvorbu komediální i dramatické postavy ovlivňují. Svou práci jsem také podložil odbornou literaturou, se kterou jsem se seznámil v rámci studia na vysoké škole.

Úplný záznam
2017-08-18
13:07
Svoboda a odpovědnost při vytváření herecké postavy
Švarc, Václav ; TÖPFER, Tomáš (vedoucí práce) ; KORČÁK, Jakub (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou herecké svobody a odpovědnosti a sestává z chronologicky seřazených zkušeností ze školní a profesionální praxe. Doplněna je o možnosti kultivace herecké svobody a zároveň se zaobírá chybami, které k ní naopak nesměřují. Dále jsou rozvedeny řemeslné zákonitosti nezbytné pro výstavbu a fungování komedie. Autor prokládá praktické zkušenosti úvahami o výhodách i úskalích reprízování a srovnává je s odbornou literaturou. Také je popsán podtext a dispozice nezbytné pro hlubší porozumění psychologie postavy. Podrobeny rozboru jsou jednání postav a vědomá volba výrazových prostředků. V závěru je autorův pohled na téma herecké estetiky a sebepozorování porovnán s pohledem uznávané herecké osobnosti. Předmětem práce je rovněž snaha o sebereflexi.

Úplný záznam
2017-08-18
13:07
Scénická realizace nedramatického textu
Svozil, Adam ; KORČÁK, Jakub (vedoucí práce) ; HRBEK, Daniel (oponent)
Práce se zabývá uplatněním vyprávění (tedy ,,diegezí") v textech pro divadlo. Snaží se popsat procesy, které po nahrazení mimeze diegezí vedou k snížení dramatičnosti textů a změně jejich struktury, tuto změnu nahlíží především z hlediska příběhu. Pozastavuje se u jevů z dějin divadla, které poskytly nejsilnější impulsy k pronikání diegeze na scénu. Jsou jimi především divadlo Bertolta Brechta, „performativní obrat“ a s ním spojené postdramatické divadlo a storytellingové hnutí. Na základě zamyšlení nad těmito dějinnými fenomény se autor zabývá reflexí své tvorby, jmenovitě inscenací Rituální vražda Gorge Mastromase v divadle DISK a inscenací Iluze v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni.

Úplný záznam
2017-08-18
13:07
Opera Bouře od Zdeňka Fibicha
Šedivý, Marek ; FARKAČ, Hynek (vedoucí práce) ; PAŘÍK, Ivan (oponent)
Tématem diplomové práce je opera Bouře, op. 40 od Zdeňka Fibicha. Jejím úkolem je objasnit příčiny vzniku díla, jeho genezi, zařazení do kontextu operní tvorby skladatele. Dále zmapování provádění opery Bouře v Čechách a na Slovensku, které je doplněno obrazovou přílohou z vybraných inscenací. Hlavnim těžištěm práce je dramatická analýza opery, kde jsou popsány základní rozdíly mezi Vrchlického libretem a původní předlohou Williama Shakespeara. Práce se zabývá také základní charakteristikou postav a obsahuje seznam příznačných motivů s ukázkami. V závěru diplomové práce nalezneme hudebně-dramatický rozbor třech vybraných míst opery Bouře.

Úplný záznam
2017-08-18
13:07
Michal Dočekal - umělecký šéf Činohry Národního divadla
Smrčková, Anna ; HRDINOVÁ, Radmila (vedoucí práce) ; JOBERTOVÁ, Daniela (oponent)
Diplomová práce se zabývá působením Michala Dočekala na pozici uměleckého šéfa Činohry Národního divadla v Praze. První kapitola se věnuje Dočekalovým uměleckým začátkům a jeho významným pracovním zkušenostem. Druhá kapitola mapuje situaci v Národním divadle po roce 1989 a zabývá se otázkou, co funkce uměleckého šéfa ND znamená a jaké předpoklady by měl člověk, který ji vykonává, plnit. Na základě detailní analýzy a výzkumu se dále pokouším postihnout nejdůležitější okamžiky Dočekalova šéfovského období. V jednotlivých kapitolách reflektuji jeho koncepci, režijní a herecké osobnosti, vedlejší aktivity souboru i kauzy, s nimiž se musel Dočekal jako šéf vypořádat.

Úplný záznam