Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Postavení ekologických zemědělských podniků v podmínkách ČR
Vošmerová, Denisa
Tato diplomová práce se zabývá postavením ekologických zemědělských podniků v podmínkách České republiky. Dosažené výsledky jsou porovnány s konvenčními ze-mědělskými podniky. Soubory zkoumaných podniků jsou rozděleny do třech kategorií dle oblasti, kde hospodaří (horské ANC, ostatní ANC a mimo ANC). Cílem práce bylo od-povědět na otázky, které vzešly z vypracované literární rešerše. Tyto otázky jsou uvedeny v kapitole Cíl práce. Pozornost byla věnována zemědělské produkci a finančním ukazate-lům. Dále také dotacím a vlivu na ekonomickou situaci podniku. To bylo posuzováno prostřednictvím podílu provozních dotací na čisté přidané hodnotě. Čistá přidaná hodnota byla taktéž využita při výpočtu ekonomické životaschopnosti podniku. Závěrem byla zkoumána i environmentální zátěž, kterou zemědělské podniky svým hospodařením způ-sobují. A to na základě srovnání vybraných nákladů. Hlavní datovou základnou byla Ze-mědělská účetní datová síť (FADN). Jedním z hlavních zjištění jsou pozorované rozdíly v intenzitě zemědělské produkce. Jak z hlediska rozdílného typu hospodaření, tak i z hlediska ANC. Pozornost byla věnována i skladbě zemědělské produkce. V ANC převládá produkce živočišné výroby, zatímco mimo ANC je větší část tvořena produkcí rostlinné výroby. Potvrzena byla také závislost zemědělských podniků na provozních do-tacích. Přičemž ekologické zemědělské podniky vykazují vyšší závislost, ve srovnání s konvenčními zemědělskými podniky. S přihlédnutím na charakteristiky ekologického zemědělství byly potvrzeny očekávané výsledky, že tento typ hospodaření způsobuje nižší environmentální zátěž.
Agro-environmentální audit krajiny v měřítku konkrétního zemědělského podniku
Klevetová, Eliška
Řešení mé bakalářské práce odráží celospolečenskou potřebu zmírňování dopadů zemědělské činnosti na životní prostředí v dlouhodobém horizontu založeném na principu prevence. Postupuji formou kvantitativní a kvalitativní analýzy životního cyklu zemědělského podniku včetně krajinářských souvislostí, a to především analytickým hodnocením ke konečnému návrhu řešení hospodaření zemědělských podniků. Hlavním zájmem mé práce je vytvoření podmínek pro transfer těchto výstupů do plánovací praxe s cílem osvěty ve vztahu k využívání krajiny v rámci odpovědného zemědělství. V první části práce se zaměřuji na tvorbu metodického postupu hodnocení vlivu hospodaření zemědělského činitele na krajinu, na jehož základě navrhuji optimalizační opatření za účelem podpory ekosystémových služeb a kvality produkce. Samotný audit krajiny je založen na detailní kvantitativní a kvalitativní analýze současného stavu hospodaření zemědělského podniku z hlediska vstupů a výstupů s ohledem na životní prostředí. Výsledkem analyticko-syntetického vyhodnocení je druhá část práce, tedy stanovení environmentálního profilu podniku a určení způsobu řešení problémových oblastí v hospodaření. Třetí část práce je samotný návrh optimalizace hospodaření z hlediska použitých vstupů, ochrany přírodních zdrojů a optimalizace krajinné struktury.
Výnosové parametry a intenzita zaplevelení prosa setého při výsevu do pomocné plodiny
DVOŘÁK, Vojtěch
Systémy využívání pomocných plodin představují jednu z cest biotických intenzifi-kací v rostlinné výrobě. Cílem práce bylo stanovit vliv lničky seté (Camelina sativa) jako pomocné plodiny při pěstování prosa setého (Panicium millet) na výskyt pleve-lů v porostu a stanovit optimální hustotu pomocné plodiny z hlediska dosažení vy-sokého výnosu zrna prosa setého. Lnička byla vyseta do porostu prosa v hustotách 100, 150, 200 a 250 rostlin/m2 ve dvou termínech výsevu a bylo sledováno zapleve-lení porostu, počátek květu prosa, výška rostlin, výnos čerstvé biomasy a výnos zrna prosa. Na základě získaných výsledků lze lničku doporučit jako pomocnou plodinu do prosa setého.
Využitelnost permakulturních zahrad v rámci reforestace kantonu Gualaquiza, Ekvádor
Šrubařová, Michaela
Tato diplomová práce představuje principy tvorby permakulturních zahrad s přihlédnutím ke specifickým podmínkám tropického deštného lesa v kantonu Gualaquiza, v Ekvádoru. Cílem práce bylo vytvoření návrhu projektu permakulturní zahrady, v podobě odpovídající požadavkům výběrového řízení pro malý lokální projekt. Teoretická část rozebírá alternativní způsoby a možnosti hospodaření. Následují možnosti zapojení do rozvojové spolupráce v podmínkách České repub-liky. Na základě rozvojové výzvy byla vytvořena kompletní projektová dokumentace k vytvoření permakulturní zahrady na pozemcích neziskové organizace Bosque Medicinal. V závěru práce jsou diskutovány příležitosti rozvoje projektu v budoucnosti. Závěr práce je dostupný také v anglickém a španělském jazyce.
Dopady pěstování kávy na stabilitu regionu Latinské Ameriky - případová studie Kolumbie, Peru a Bolívie
Ryšánková, Markéta
Cílem této bakalářské práce je analyzovat a navrhnout marketingové změny v procesech Fair Trade, UTZ Kapeh, Rainforest Alliance a Bird Friendly. Je zkoumán vliv pěstování kávovníku na stabilitu států Kolumbie, Peru a Bolívie. V literární rešerši jsou popsány produkční podmínky pěstování komodity, komplikace vytvářející se v kávovém průmyslu, teoretické přístupy ke změně klimatických podmínek a k certifikaci Fair Trade, UTZ Kapeh, Rainforest Alliance a Bird Friendly. V analytické části je zkoumán vývoj spotřeby a produkce kávy, společně s výnosy u jednotlivých zemí v období od přelomu století do současnosti. Také je zkoumán vývoj výkupních cen kávy, rozdělení zisku z distribučního řetězce a souvislost mezi změnou zemědělské plochy a globálním oteplováním. Dále jsou analyzovány teoretické přístupy Fair Trade, UTZ Kapeh, Rainforest Alliance a Bird Friendly. V návrhové části jsou vysvětleny možné změny marketingových strategií zmíněných organizací a řešení problémů v sociální oblasti pěstitelů.
Analýza systému rostlinné produkce ve vybraném zemědělském podniku
Trávníček, Jan
Ústředním tématem této práce byla udržitelnost zemědělských systémů. V teoretické části byla představena historie českého zemědělství, jeho aktuální stav a následně problematika udržitelného rozvoje a zemědělství. V praktické části práce byla na základě metodiky SAGROS provedena komplexní analýza udržitelnosti hospodaření konkrétního zeměděl-ského podniku. Podnik hospodaří v ekologickém režimu na jižní Moravě se zaměřením na polní výrobu. Na základě výsledků jednotlivých indikátorů byla navržena doporučení k dosažení prahu udržitelnosti v environmentální, ekonomické a sociální dimenzi.
Udržitelné využívání půdního fondu ČR k podpoře potravinové a environmentální bezpečnosti
Szturc, Jan
Tato disertační práce se zabývá problematikou vývoje záboru zemědělských půd a vyhodnocením erozních procesů v oblasti Jihomoravského kraje. V rámci výzkumu byla použita statistická, prostorová rastrová a vektorová data. Veškerá data byla zpracována a vyhodnocena s využitím metod matematické statistiky. Pro zpracování dat, tvorbu mapových výstupů byly využity metody a postupy obsažené v software ArcGIS. Z výsledků vyplývá, že ve všech územích bylo od roku 1824 do současnosti (2016) zabráno poměrně velké množství ploch vzhledem k velikostem řešených území (např. Modřice – 396 ha). Při hodnocení erozní ohroženost bylo zjištěno, že nejhorší situace nastává při výpočtu aktuální eroze (Starovice – 14,19 t/ha/rok). V případě udržení těchto trendu degradace, lze očekávat do budoucnosti rozsáhlý úbytek zemědělských půd, spojený s možnými problémy udržitelného zemědělství a teoreticky i problémy s nedostatkem potravinových zdrojů.
Srovnání českých a světových superpotravin
Soldánová, Lucie ; Vojáček, Jan (vedoucí práce) ; Slimáková, Margit (oponent)
k bakalářské práci na téma "Srovnání českých a zahraničních superpotravin", Lucie Soldánová, Karlova Univerzita, 1. lékařská fakulta, obor Nutriční terapeut. Bakalářská práce se zabývá tématem "superpotravin" a za cíl si klade zjistit, jak se liší naše plodiny od těch zahraničních. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části mé bakalářské práce nejprve rozeberu pět nejznámějších zahraničních (avokádo, sója, goji, chia semínka a quinoa) a českých (různá semínka, mák, vlašské ořechy, borůvky a zeleninové šťávy) superpotravin. Poté se je pokusím srovnat ve čtyřech rovinách. Nutriční, ekonomické, ekologické a etické. V praktické části jsem si zvolila několik otázek týkající se problematiky superpotravin a pomocí rozeslaných dotazníků zjišťovala, jestli superpotraviny lidé znají, jaký na ně mají názor, zda je nakupují a jedí a zda i přemýšlí nad jejich původem a hlubší problematikou dovážení exotických plodin. Zjistila jsem, že více než 75% dotazovaných má o superpotravinách ponětí. Poněkud skeptických k těmto potravinám bylo celých 40% osob a jen 18,5% jim plně důvěřuje. Naopak ale skoro 73% respondentů si superpotraviny kupuje minimálně jednou týdně domů, což značí jejich častější spotřebu a ohledně lokálnosti surovin je pro celou polovinu osob tento fakt víceméně...
Analýza a hodnocení hospodaření rodinné farmy zaměřené na rostlinnou produkci
Martinová, Lucie
V bakalářské práci byla zhodnocena farma pana Bělína, která se nachází v Olomouckém kraji v obci Čelčice. Podnik obhospodařuje necelých 158 ha, z toho asi 90 ha je ve vlastnictví farmy, zbytek výměry je v pronájmu. Nájemné se v dané oblasti pohybuje od 4000 do 5000 Kč na ha/rok. Podnik je zaměřen pouze na rostlinnou produkci. Pěstována je především pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka ozimá a cukrovka. Plodiny jsou pěstovány na kvalitní černozemi s vysokým produkčním potenciálem, a protože dochází ke specializaci na obilniny a snižování počtu plodin v osevním postupu, je nutné se více zaměřit na ochranu půdy, aby nedocházelo k její degradaci a udržela se dlouhodobá půdní úrodnost. Pro hodnocení systému rostlinné produkce byly využity údaje z let 2011, 2012, 2013. Výsledky hodnotí současný stav hospodaření farmy. Optimalizace pěstitelských postupů je provedena z hlediska trvalé udržitelnosti systému.
Promoting sustainable rural development in the Ccapi district, Peru
Janálová, Karolína
Tato diplomová práce prezentuje a analyzuje možnosti podpory udržitelného rozvoje venkova v okresu Ccapi v regionu Cusco v Peru. Cílem práce je vytvořit projekt, který přispívá ke zvýšení hospodářských, environmentálních a sociálních příležitostí pro chudé a zlepšení životní úrovně v místních komunitách s ohledem na jejich kulturní hodnoty. Projekt je navržen v reakci na hlavní příčiny chudoby a zhoršování životního prostředí v andských venkovských oblastech okresu Ccapi. Na základě výsledků získaných z literatury, terénního šetření a polostrukturovaných rozhovorů s místními rodinami a autoritami, práce analyzuje výchozí stav a navrhuje soubor inovací, který by měl být přijat převážnou většinou obyvatel komunit a přispět tak k udržitelnému rozvoji venkova. Na závěr jsou předloženy konkrétní výsledky realizovaného projektu a navržena doporučení pro další výzkum v této oblasti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.