Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dynamická zkouška lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Berounku v Praze – Radotíně po instalaci pohlcovačů kmitů
Hračov, Stanislav ; Urushadze, Shota
Zpráva popisuje postup provedení a výsledky dynamické zatěžovací zkoušky lávky pro pěší v Praze Radotíně po instalaci pohlcovačů kmitů. Úroveň vibrací mostovky lávky od přechodů chodců a běžců je srovnána s výsledky předchozí dynamické zkoušky před instalací pohlcovačů kmitů a je posouzena s ohledem na jejich pohodlí a zdraví.
Dynamická zkouška dvojice zavěšených lávek pro pěší a cyklisty v oblasti Dolních Vítkovic
Hračov, Stanislav ; Urushadze, Shota ; Macháček, Michael
Zpráva popisuje postup provedení a výsledky dynamické zatěžovací zkoušky dvojice lávek pro pěší v Ostravě. Zjištěné modální vlastnosti skutečných konstrukcí jsou porovnány s výsledky teoretické modální analýzy jejich numerických modelů. Úroveň vibrací mostovek obou lávek od přechodů chodců a běžců je poté posouzena s ohledem na jejich pohodlí a zdraví.
Kmitání štíhlých mostních konstrukcí
Kika, Ondřej ; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA (oponent) ; Krejsa,, Martin (oponent) ; Salajka, Vlastislav (vedoucí práce)
Disertační práce nazvaná Kmitání štíhlých mostních konstrukcí se zabývá porovnáním odezev konstrukcí lávek na různé zatěžovací modely chodců. Konkrétně v praxi běžně používaný model, kde jsou účinky chodců nahrazeny silami působícími v určitém místě na mostní konstrukci a model zohlední zatížení chodci pohybujícími se po mostovce. Výpočty odezev jsou provedeny metodou konečných prvků v programovém prostředí ANSYS. Pro získání extrémních hodnot odezev jsou využity parametrické výpočty pomocí programu OptiSlang. Jsou vyhodnoceny odezvy nejprve na zjednodušených konstrukcí pro zatížení dvěma chodci, dále pak odezvy reálných konstrukcí lávek na zatížení dvěma chodci a čtyřmi dvojicemi chodců. Získané odezvy jsou dále posouzeny z hlediska komfortu chodců při užívání konstrukcí a analyzované pro jaké skupiny chodců jsou ještě kritéria splněna a pro jaké je třeba uvažovat o použití zařízení k redukci kmitání. Dále jsou ukázány možnosti použití a postupu návrhu těchto tlumičů kmitání v různých sestavách na lávkách.