Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The Evaluation Component of Teaching Russian as a Foreign Language
Svoboda, Lidia ; Getmanenko, Natalia Ivanovna (vedoucí práce) ; Rozboudová, Lenka (oponent)
Moderní vzdělávací trojice "Vzdělávání-výuka-hodnocení" přiřazuje významnou roli hodnotící složce. Tato diplomová práce zkoumá problematiku měření znalostí, dovedností a schopností ve výuce ruštiny jako cizího jazyka (RKI). Cílem této práce je studium struktury a obsahu stávajících zkušebních metod v kontextu obecné vzdělávací triády a vypracování nových testovacích úkolů pro souhrnné hodnocení. Hlavním cílem této studie je stanovení efektivity stávajících systémů kontroly znalostí při výuce ruštiny jako cizího jazyka u českých studentů. V této diplomové práci budeme analyzovat stávající zkušební metody a zkoumat moderní linguodidaktická měření a hodnocení kvality výuky ruštiny jako cizího jazyka. Význam této práce spočívá v potřebě rozvíjet lepší kontrolu znalostí studentů za účelem dosažení jejich jazykové kompetence. V praktické části magisterské práce budou nabídnuty souhrnné testovací úkoly pro elektronickou učebnici Kulturní historie Ruska (Getmanenko, Rozboudova, Vasilieva, 2020)
Konceptuální znalosti žáků 1. stupně ZŠ o ekosystému pole
HOŠTIČKOVÁ, Zuzana
Tato diplomová práce se zabývá konceptuálními znalostmi žáků 1. stupně ZŠ o ekosystému pole. V učebnicích, které byly podrobeny analýze, jsou ekologické vztahy zastoupeny v omezené míře. Nejsou v dostatečné míře objasněny a v hodinách prakticky procvičeny. Testové úlohy jsou zaměřené na komplexní pochopení problematiky ekosystému pole. Zkoumají míru porozumění vztahů mezi organismy navzájem, mezi organismy a prostředím a do jaké míry ovlivňuje ekosystém pole člověk. Výsledky výzkumu ukazují úroveň znalostí žáků o vzájemných souvislostech v ekosystému pole. Testové úlohy navržené autorkou zkoumají chápání vztahů mezi organismy navzájem a mezi organismy a prostředím u žáků 4. ročníku ZŠ. Z výsledků proběhlého šetření vyplývá, že žáci se lépe orientují v souvislostech organismů k prostředí, než vztahům mezi organismy navzájem a vlivu lidské činnosti na ekosystém pole. Tyto rozdíly ale nejsou výrazné. Obecně z výzkumného šetření vyplývá, že žáci 4. ročníku ZŠ zcela správně vztahům v ekosystému pole nerozumí.
Konceptuální znalosti žáků I. stupně ZŠ o ekosystému les
TOMÁŠTÍKOVÁ, Petra
Tato diplomová práce se zabývá konceptuálními znalostmi žáků 1. stupně ZŠ o lesním ekosystému. Ekologické vztahy jsou v analyzovaných učebnicích zastoupeny, ale nejsou v dostatečném množství objasněny a prakticky procvičeny. Úlohy jsou zaměřené na zjištění míry porozumění vztahu mezi organismy navzájem a mezi organismy a prostředím. Úroveň znalostí žáků o vzájemných souvislostech je projevena v testových úlohách, jejichž návrh a realizaci uskutečnila autorka. Po pretestu slouží k nápravě nedostatků sada aktivit. Zcela mírných posunů směrem ke zlepšení je dosaženo, avšak tyto rozdíly nevypovídají o jednoznačném úspěchu aplikovaných aktivit. Z výzkumného šetření tedy vyplývá, že žáci 5. ročníku ZŠ zcela správně nerozumí vztahům v ekosystému les.
Organokovové sloučeniny ve výuce chemie
Houser, František ; Klímová, Helena (vedoucí práce) ; Svoboda, Lubomír (oponent) ; Kolář, Karel (oponent)
Práce se věnuje problematice organokovových sloučenin ve výuce chemie na českých středních školách. V rámci práce je analyzováno jaký prostor ve výuce dávají tomuto tématu rámcové a školní vzdělávací programy. Dále jsou v práci z hlediska tématu organokovových sloučenin analyzovány běžně používané středoškolské učebnice chemie a orientačně zjištěn zájem pedagogů o nově připravené materiály k tomuto tématu. Jako reakce na závěry provedených analýz byl připraven výkladový text k tématu organokovových sloučenin určený pro pedagogy, kteří jej mohou využít k vlastnímu vzdělávání i k přípravě výuky. Druhým hlavním výstupem této práce je sada testových úloh vztahujících se k vytvořenému výkladovému textu o organokovových sloučeninách. Tyto úlohy nejsou určené jen pro testování zvládnutí tématu organokovových sloučenin žáky, ale slouží také jako návrh úrovně zvládnutí tohoto tématu, které by žáci zejména gymnázií a středních odborných škol, měli dosáhnout. Výkladový text i sada testových úloh byly ověřeny u pedagogů vyučujících chemii prostřednictvím přímých rozhovorů a následně do nich byly zapracovány připomínky vzešlé z rozhovorů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.