Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 82 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Příprava staveb a zařízení staveniště
Maršálek, Ondřej ; Trtílek, Petr (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce nejprve popisuje přípravu stavby z pohledu chování dodavatele v nabídkové, předvýrobní a výrobní přípravě stavební zakázky. Dále je popsáno zařízení staveniště z hlediska jeho funkce, členění a efektivního plánování. Hlavním cílem praktické části práce je vypracovat technickou zprávu a výkres situace zařízení staveniště na konkrétní soubor dvou bytových domů v obci Nezdenice.
Stavebně technologický projekt vícepodlažního parkovacího domu
Petrova, Arina ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Doubek, Rostislav (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava vícepodlažního parkovacího domu. Budova je koncipována jako zajištění vedle umístěného bazénu i obytných čtvrtí úložných prostor pro auta. Součástí práce je technická zpráva, podrobný časový plán hlavního stavebního objektu, projekt zařízení staveniště, technické zprávy a kontrolní a zkušební plány pro vybrané etapy výstavby, návrh vhodných strojů a mechanismů potřebných pro realizaci a širší vztahy dopravních tras na staveniště. Dále obsahuje bezpečnost a ochranu při práci s přihlédnutím na ochranu životního prostředí.
Návrh zařízení staveniště v BIM projektech
Havlena, Šimon ; Trtílek, Petr (oponent) ; Biolek, Vojtěch (vedoucí práce)
Zařízení staveniště je souhrn všech objektů a zařízení na staveništi, které mají zajistit hospodárné provádění stavebních a montážních prací a uspokojit sociální a hygienické potřeby pracovníků. Diplomová práce se zabývá moderními přístupy zařízení staveniště a hlavním cílem diplomové práce je navržení formuláře zařízení staveniště a jeho následné ověření pomocí 3D modelu v BIM platformě.
Polyfunkční dům ve Ždáru nad Sázavou - hrubá vrchní stavba
Sikelová, Tereza ; Doubek, Rostislav (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zpracování technologického projektu pro hrubou vrchní stavbu Polyfukčního domu ve Žďáru nad Sázavou. Konstrukční systém objektu je stěnový, zděný z tvárnic Heluz. Stropní konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými panely. Práce se zabývá technickou zprávou, širší situací stavby a kritickými body na dopravních trasách, výkazem výměr a položkovým rozpočtem, technologickými předpisy pro provádění zděných konstrukcí a panelových stropů, výkresem zařízení staveniště a technickou zprávou pro zařízení staveniště, časovým plánem, návrhem strojní sestavy, kontrolním a zkušebním plánem pro provádění zděných konstrukcí a panelových stropů a bezpečnostními aspekty. Dále práce řeší dimenzování staveniště a spotřeby staveništních energií, limitky zdrojů, histogram pracovníků, porovnání variant strojní sestavy pro přepravu panelů a variant zvedacího mechanismu včetně průkazu a situaci s přechodným dopravním značením v blízkosti staveniště.
BEZPEČNOST PRÁCE JE VĚCÍ KAŽDÉHO ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Série 12-ti plakátů s mottem BEZPEČNOST PRÁCE JE VĚCÍ KAŽDÉHO ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE. Každý plakát se věnuje tématům z oblasti BOZP jako je školení, pracovní úrazy, bourací práce, zemní práce, práce ve výškách, chemické látky atp.
Stavebně technologický projekt výstavby sportovní haly
Tkáč, Jiří ; Vlčková, Jitka Laura (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Vypracovaná diplomová práce řeší realizaci stavby sportovní haly v ulici Komenského v Lysé nad Labem. Částečně se zabývá všemi stavební objekty jako celku a podrobněji se zaměřuje na hlavní stavební objekt tělocvičny, kde řeší technologii provádění, časové plánování a zdroje pro jeho realizaci. Obsah práce je rozdělen na výkresovou a textovou část. Výkresová část obsahuje projekt zařízení staveniště a situaci stavby. Textovou část tvoří studie realizace hlavního stavebního objektu, položkový rozpočet hlavního stavebního objektu, časový plán hlavního stavebního objektu, technologický předpis a kontrolní a zkušební plán pro provádění železobetonových sloupů a stěn 1.NP hlavního stavebního objektu, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů a v neposlední řadě také objektový časový a finanční plán.
Analýza pracovních cyklů věžových jeřábů
Kurková, Dita
Věžové jeřáby jsou velmi často používaným zvedacím mechanismem při realizaci pozemních staveb. Jejich správným návrhem a koordinací je možné dosáhnout časové i finanční efektivnosti výstavby a snížit bezpečnostní rizika vznikající provozem jeřábu. Tento článek se zabývá postupem měření pracovních cyklů věžových jeřábů s cílem provést analýzu zaznamenaných pracovních směn pro vybrané dílčí stavební procesy, stanovit dobu činnosti jeřábu pro jednotlivé dílčí stavební procesy a provést statistické vyhodnocení naměřených hodnot. Naměřené hodnoty budou sloužit jako vstupní data pro následující výzkum, který se bude zabývat návrhem simulačního matematického modelu práce soustavy věžových jeřábů pro posouzení technologické výkonnosti soustavy věžových jeřábů v návaznosti na časový plán výstavby.
Chytré staveniště
Havlena, Šimon ; Nováková, Jana (oponent) ; Biolek, Vojtěch (vedoucí práce)
Zařízení staveniště je souhrn všech objektů a zařízení na staveništi, které mají zajistit hospodárné provádění stavebních a montážních prací a uspokojit sociální a hygienické potřeby pracovníků. Bakalářská práce se zabývá moderními přístupy zařízení staveniště a hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení přínosů chytrého staveniště.
Realizace bytového domu pro sociální bydlení ve Starči - stavebně technologický projekt
Bobek, Vojtěch ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Liška, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na komplexní zpracování technologického projektu s důrazem na zemní práce, zakládání objektu a stropní konstrukci. Bytový dům o dvou nadzemních podlaží je zakládán ve složitých geotechnických podmínkách, kvůli kterým musí dojít k výměně části podloží a založení na základové desce. Cílem práce je vytvoření technologických předpisů, časové a finanční plánování, návrh strojní sestavy a dopravy na pracoviště, předpis bezpečnosti práce, kontrola kvality prováděných prací a organizace výstavby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 82 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.