Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trauma páteře a míchy v přednemocniční péči
KRATOCHVÍLOVÁ, Karolína
Bakalářská práce je zaměřena na Trauma páteře a míchy v přednemocniční péči. Na poranění páteře a míchy je nutné pomýšlet vždy, pokud zranění předcházel pád z výšky, dopravní nehoda nebo skok do neznámé vody. Práce se skládá ze dvou částí. První část, teoretická, se zabývá anatomií míchy a páteře, etiologií, patofyziologií traumatu, přednemocniční péčí, transportními a imobilizačními prostředky, diagnostikou traumatu, léčbou a postupem přednemocniční péče u dětí. Pro praktickou část byly stanoveny dva cíle. Prvním cílem bylo zmapovat péči o pacienta s podezřením na poranění páteře a míchy v přednemocniční neodkladné péči. Druhým cílem bylo zmapovat materiálně technické prostředky zdravotnické záchranné služby v kraji Vysočina, které má k dispozici zdravotnický záchranář při ošetřování pacienta s podezřením na trauma míchy a páteře. Výzkumná část byla zpracována kvalitativní metodou, za použití polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory byly tvořeny celkem dvanácti předem připravenými otázkami a byly prováděny se zdravotnickými záchranáři Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. Jednalo se o výjezdovou základnu v Třebíči a v Moravských Budějovicích. Rozhovory byly nahrávány na diktafon, následně přepisovány a analyzovány metodou tužka a papír. Poté vznikly 4 kategorie: Diagnostika, Postup, Specifika a Pomůcky. Kategorie byly následně rozděleny na podkategorie a dle odpovědí převedeny do schémat. Do výzkumu bylo náhodně vybráno jedenáct zdravotnických záchranářů, kteří s rozhovory předem souhlasili. Výzkumné šetření prokázalo, že zdravotničtí záchranáři mají v některých aspektech mezery. Týká se to zejména postupu o suspektního poranění páteře a míchy. Další nedostatky byly u přemístění pacienta na spineboard, kde dva informanti nevěděli, co to je za pomůcku. Ale celkové výsledky byly uspokojivé.
Multi-tensorové zobrazování detailu míchy z dMRI dat s vysokým úhlovým rozlišením
Zimolka, Jakub ; Starčuk, Zenon (oponent) ; Labounek, René (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit ucelený proces zpracování unikátních HARDI dMRI dat cervikálního míšního kanálu společně s T2-váženými anatomickými snímky ve vysokém rozlišení. V rešerši je věnována pozornost zpracování anatomických dat, teorii dMRI, popisu existujících metod odhadu 3D profilu anizotropní difuze, dále také dosavadním přístupům a metodám v zobrazování axonálních svazků míšního kanálu. Celosvětově se jako jedna z prvních prací zabýváme více-směrovými difuzními modely pro in-vivo zobrazení minoritních svazků vláken bílé hmoty. Za pomoci softwarových knihoven Spinal Cord Toolbox (SCT), FSL, vlastních skriptů a dávkového systému TORQUE pro gridové výpočty byl navrhnut vlastní proces zpracování dat, který byl testován na reálných datech z oblasti míšního kanálu mezi segmenty C4-C6 u 26 zdravých subjektů. Navržená procedura zpracování s jedním neautomatickým krokem funguje pro 25 osob od předzpracování dat až po parcelace dílčích míšních struktur na základě koregistrace s anatomickým templátem míchy. Data jedné osoby byla zkreslena pohybovými artefakty, díky kterým proces selhal. U části snímků je v sagitálních řezech pozorovatelné zvlnění snímků, způsobené pravděpodobně pulzací cév vedoucích podél míšního kanálu. Z dMRI dat byly odvozeny lokální kvantifikační metriky anatomie míchy (frakční anizotropie - FA, fraktální objem prvního - f1 a druhého f2 směru anizotropní složky difuze) z různých oblastí (bílá hmota, šedá hmota, kortiko-spinální trakt) a z různých populačních skupin (muži versus ženy). Podle očekávání nacházíme ve výsledcích útlum FA hodnot v oblasti šedé hmoty. Detekujeme druhé směry difuzí v řezech, kde vystupují kořeny míchy. V některých oblastech fraktální objem druhého směru anizotropní difuze dosahuje hodnot až 40% celkové složky intenzity dMRI signálu. Hustoty pravděpodobností všech zmíněných parametrů pro všechny zmíněné skupiny patří mezi nenormální rozložení. Nebyl pozorován závratně signifikantní rozdíl v rozloženích f1 a f2 objemů mezi muži a ženami. Rozložení FA hodnot mezi muži a ženami vyšlo statisticky jako odlišné. Bohužel je ve výsledcích pozorována poměrně značná inter-subjekt variabilita, která má výrazně vyšší rozptyl než rozdíly mezi různými skupinovými distribucemi. I přes výraznou inter-subjekt variabilitu tato práce významně rozšiřuje znalosti o možnostech náběru a zpracování MRI a dMRI dat z míšního kanálu a pokládá základ pro použití dané zobrazovací metody v budoucím možném a plánovaném klinickém výzkumu, kde nově bude možné separátně testovat alteraci anatomie míchy i na sekundárních minoritních svazcích.
Neurotrénink v tenise
Gavendová, Karolína ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a jejím cílem je atletickém tréninku a možnostech zapojení tohoto tréninku do tenisové přípravy hráčů různých věkových kategorií. Zároveň teoretická část kladní přehled o centrální nervové soustavě a senzorických systémech, atletický trénink vystavěn. Cílem druhé části je vytvoření zásobníku cvičení, které neuro atletický trénink využívá, pro tenisového hráče různých věkových kategorií. Zásobník cvičení bude rozdělen do čtyřech oddílů - hodnocení tréninkových výsledků, obecná cvičení pro vizuální, vestibulární a atletická cvičení pro rozvoj rychlosti, neuro cvičení pro rozvoj síly. teoretické části jsme analyzovali literaturu, internetové zdroje i videa zabývající atletického tréninku. Na základě analýzy jsme provedli syntézu jednotlivých poznatků, tak abychom vytvořili přehledný informační základ o h aspektech tenisu, centrální nervové soustavě a senzorických atletickém tréninku. Na základě těchto informací jsme vybrali atletická cvičení a vytvořili zásobník cviků pro tenisové hráče různých věkových kategorií. Výsledkem této bakalářské práce je zásobník neuro atletických cvičení pro tenisové hráče různých věkových kategorií. Klíčová slova:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cévní myelopatie
Kleanderová, Michala ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Vrbický, David (oponent)
Autor: Michala Kleanderová Vedoucí práce: Mgr. Irena Novotná Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cévní myelopatie Cíle: Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky pacienta s diagnózou cévní myelopatie. Dalším cílem je shrnutí teoretických poznatků z odborné literatury o tomto onemocnění a o možnostech jeho ovlivnění z pohledu fyzioterapie. Metody: Práce je rozdělena na teoretickou a speciální část. Teoretická část práce byla zpracována jako rešerše vybrané české i zahraniční odborné literatury dostupné na toto téma. Ve speciální části je zpracována kazuistika pacienta s touto diagnózou. V rámci vyšetření a terapie pacienta byly použity vyšetřovací a terapeutické postupy, které jsou náplní bakalářského studia fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Výsledky: Během terapií bylo dosaženo zlepšení stereotypu stoje a chůze, což byly hlavní cíle terapeutického plánu. Tím bylo dosaženo zlepšení kvality pacientova života. Závěr: Stanovených cílů práce bylo dosaženo. Klíčová slova: mícha, arteriovenózní malformace, spastická paraparéza, fyzioterapie
Spinální trauma v podmínkách přednemocniční neodkladné péče
VAŠÍČKOVÁ, Denisa
Tato bakalářská práce se zabývá spinálním traumatem v podmínkách přednemocniční neodkladné péče. Cílem práce bylo zmapovat postup zdravotnických záchranářů při řešení spinálního traumatu v podmínkách přednemocniční neodkladné péče. Součástí bakalářské práce je teoretická a výzkumná část. Teoretická část přibližuje anatomicko-fyziologické souvislosti nezbytné pro pochopení komplexní problematiky spinálních traumat. Představuje detailní pohled na anatomii páteře a míchy a jejich vzájemné topografické souvislosti, představující klíčovou problematiku poranění páteře. V návaznosti na to, je krátce zmíněna patofyziologie traumatu páteře a míchy a nejčastější etiologie těchto poranění. Dále seznamuje se základními diagnostickými postupy a základní klasifikací spinálních traumat. V přednemocniční péči hraje klíčovou diagnostiku přesný odběr anamnézy a zhodnocení situace na místě, v nemocniční péči jsou pak primární zobrazovací metody a klinické vyšetření. Práce je zaměřena na oblast přednemocniční péče, proto se zaobírá i součinností složek integrovaného záchranného systému a zejména imobilizačními a transportními prostředky využívanými složkami integrovaného záchranného systému na místě zásahu. Výzkumná část má dva cíle. Cíle mají zmapovat užívané postupy a následně i pomůcky zdravotnických záchranářů při řešení spinálního traumatu v podmínkách přednemocniční neodkladné péče. Pro vedení výzkumu byla zvolena kvalitativní forma. K tomuto byl použit sběr dat technikou polostrukturovaného rozhovoru a údaje byly následně analyzovány metodou kódování. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou sněhové koule ze zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina na pozici zdravotnický záchranář. Po zhodnocení získaných dat bylo zjištěno, že zdravotničtí záchranáři jsou bez rozdílu vyškoleni v posledních platných postupech manipulace a péče o pacienty se spinálním poraněním. Byla lehce překvapující většinová preference manuální manipulace s pacientem před užitím extrakčních pomůcek, které byly většinou shledány jako příliš komplikované pro rychlý zásah. Algoritmy zajištění pacienta se pak bez výjimky neodchylovaly od posledních platných Guidelines 2015 vydaných odbornou společností. Z fixačních pomůcek byly jednoznačně preferovány fixační límce a vakuové dlahy, ostatní pomůcky byly využity většinou sporadicky při specifických situacích a nedá se hovořit o plošném využití při většině spinálních traumat. Závěrem lze říci, že metody a pomůcky záchranné služby Kraje Vysočina odpovídají nejmodernějším postupům a doporučením, přesto nadále zůstává kruciální součástí profesionální aplikace evidence based medicine triády a individuální přístup ke každému pacientovi.
The role of nociceptive synaptic transmission modulation
Heleš, Mário ; Paleček, Jiří (vedoucí práce) ; Rokyta, Richard (oponent) ; Krůšek, Jan (oponent)
Bolest je hlavním příznakem mnoha onemocnění a často se může stát hlavním negativním faktorem nízké kvality života pacienta. Komplexní problematiku léčby bolesti dále podtrhuje snížená účinnost konvenčních analgetik např. u neuropatické bolesti. Neuropatická bolest na rozdíl od akutní nociceptivní bolesti vzniká v důsledku poškození periferního nebo centrálního nervového systému a často přechází v syndrom chronické bolesti. Většina dnes dostupných analgetik poskytuje u chronické neuropatické bolesti pouze omezenou a neuspokojivou analgezii, která je často spojena se závažnými nežádoucími účinky. Modulace nociceptivního přenosu v zadním rohu míchy (SCDH) je považována za klíčový mechanismus při vzniku a udržování zejména chronické bolesti. Hlavním cílem této disertační práce bylo studovat, jak modulační procesy synaptického přenosu v zadním rohu míšním ovlivňují analgezii navozenou opioidy. Práce byla zaměřena zejména na interakci mezi CCL2 (z angl. chemokine (C-C motif) ligand 2), TRPV1 (z angl. transient receptor potential vanilloid type 1) a μ-opioidním receptorem (MOR). Pro pochopení modulačních vlivů opioidní signalizace v SCDH jsme si položili následující otázky: (I.) Jak CCL2 moduluje účinky aktivace MOR na nociceptivní synaptický přenos v neuronech SCDH in vitro a in vivo během opioidy...
Stavy patologické bolesti, úloha modulace míšního synaptického přenosu
Nerandžič, Vladimír ; Paleček, Jiří (vedoucí práce) ; Krůšek, Jan (oponent)
Modulace synaptického přenosu v zadním rohu míšním hraje klíčovou úlohu v nociceptivní signalizaci. Studie z poslední doby naznačují velký význam míšních presynaptických TRPV1 (transient receptor potential vanilloid) receptorů, které na periferii působí jako integrátory nociceptivních podnětů. Mechanismy jejich aktivace a jejich vliv na modulaci synaptického přenosu ale nejsou dosud zcela známy. Předchozí studie také ukázaly vliv řady mediátorů zánětu a cytokinů na funkci TRPV1 receptorů. Cílem naší studie bylo proto ukázat, jak se mění aktivace presynaptických TRPV1 receptorů v míše po aplikaci endogenního agonisty N-oleoyldopaminu (OLDA) u modelu periferní neuropatie, po inkubaci s cytokinemTNFα a jaký je účinek prekurzoru anandamidu N-acylfosfatidylethanolaminu (NAPE). V experimentech byly snímány miniaturní excitační postsynaptické proudy (mEPSC) na neuronech akutních míšních řezů metodou patch clamp. V první sérii experimentů byla testována citlivost na aplikaci endogenního agonisty OLDA 5 dnů po navození modelu periferní neuropatie. Aplikace již nízké koncentrace OLDA (0,2 μM) výrazně zvýšila frekvenci mEPSC na 250 % kontrolní hodnoty, na rozdíl od snímání u kontrolních experimentů kde je ke zvýšení potřeba vysoké koncentrace OLDA (10 μM). Inkubace řezů s TNFα ve druhé řadě pokusů u stejného...
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s embolizací spinální arteriovenózní malformace s nidem v úrovniTh12-L1 s rozvojem těžké paraparézy DKK
Zámečník, Marek ; Neuwirthová, Svatava (vedoucí práce) ; Vrhel, Otakar (oponent)
Autor: Marek Zámečník Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s embolizací spinální arteriovenózní malformace s nidem v úrovni Th12-L1 s rozvojem těžké paraparézy DKK. Cíle práce: Cílem této práce je shrnutí teoretických a praktických poznatků, přiblížení problematiky spinálních arteriovenózních malformací a z pohledu fyzioterapeuta zpracovat kazuistiku pacienta, který podstoupil spinální embolizaci arteriovenózní malformace ThL páteře, po které se rozvinula těžká paraparéza DKK. Metoda: Práce je rozdělena na část obecnou (teoretickou) a speciální (praktickou). Část obecná byla zpracována na základě odborné literatury a shrnuje základní informace o problematice míšních lézí a podrobněji o samotných arteriovenózních malformacích, o diagnostice a operačním řešení jednotlivých druhů malformací a nakonec o práci fyzioterapeuta u takového druhu diagnózy. Část speciální zaznamenává průběh terapie s pacientem po embolizaci spinální arteriovenózní malformace s rozvojem těžké paraparézy DKK v rámci souvislé odborné praxe. Výsledky: Nejlepších výsledků bylo dosaženo v rámci terapie zlepšení celkové kondice, zvýšení svalové síly a zvýšení rozsahu pohybu na dolních končetinách. Výsledný efekt byl zaznamenán jak objektivně, tak subjektivně. Klíčová slova: mícha, arteriovenózní malformace,...
Možnosti fyzioterapie u syndromu whiplash injury
Šmahelová, Eva ; Molnár, Petr (vedoucí práce) ; Hamarová, Zuzana (oponent)
Autor: Eva Šmahelová Instituce: Rehabilitační klinika LF v Hradci Králové Název práce: Možnosti fyzioterapie u syndromu whiplash injury Vedoucí práce: Mgr. Petr Molnár Počet stran: 68 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2012 Klíčová slova: whiplash injury, poranění krční páteře, fyzioterapie u whiplash injury, krční páteř. Bakalářská práce uceluje dostupné poznatky o rozsáhlé problematice whiplash poranění a o možnostech fyzioterapie v rámci tohoto problému. V obecné části je uvedena anatomie a kineziologie páteře se zaměřením na krční oblast a klasifikace poranění krční páteře. Speciální část sumarizuje dostupné informace o whiplash poranění (definice, incidence, mechanismus vzniku a další) a poukazuje na možné způsoby terapie. Diskuze se zabývá odbornou úvahou na téma problematiky whiplash a shrnuje získané poznatky v bakalářské práci.
Úloha modulace synaptického přenosu při bolestivých stavech.
Adámek, Pavel ; Paleček, Jiří (vedoucí práce) ; Moravec, Jan (oponent)
S bolestí se setkal pravděpodobně každý z nás. Podle definice se jedná o nepříjemnou senzorickou a emocionální zkušenost, spojenou se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně. V periferních tkáních akutní bolestivé podněty aktivují specializovaná zakončení aferentních neuronů, zvané nociceptory. Informace z periferie se dostává k tělu buněk těchto neuronů v míšních gangliích nemyelinizovanými, nebo slabě myelinizovanými axony (C, respektive A vlákny). Centrální výběžky těchto neuronů tvoří synapse s neurony v povrchových vrstvách zadního rohu míšního. Informace je předávána na synapsích za pomoci neurotransmiterů, jako je například glutamát, a dalších neuromodulátorů. Důležitá je následná aktivace projekčních neuronů, které předávají informaci o poškozujících podnětech dále do supraspinálních center. Pro modulaci nociceptivní informace na míšní úrovni je důležitá také aktivita excitačních a inhibičních interneuronů, gliových buněk a následně také sestupných drah z vyšších oblastí CNS. Při poškození periferních tkání a při dalších patologických stavech může dojít ke zvýšené citlivosti na periferní podněty. V důsledku toho mohou být pociťovány jako bolestivé i běžně nebolestivé stimuly (alodynie) a vzrůstá odpověď na bolestivé stimuly (hyperalgezie). Podkladem této zvýšené citlivosti mohou být periferní a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.