Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Časová proměnlivost hydraulických vlastností půdy a jejich vliv na odhad půdní vlhkosti
Šípek, Václav ; Vlček, Lukáš ; Tesař, Miroslav ; Zelíková, Nikol ; Hnilica, Jan
Půdní vlhkost hraje významnou roli v hydrologickém cyklu, protože zásadně ovlivňuje proudění vody v systému voda-půda-rostlina. Studie je zaměřena na celoroční odhad nasycení půdního profilu vodou v zalesněném horském území s využitím jednoduchého modelu založenému na konceptu lineární nádrže. Studie je založena na terénním měření nasycené hydraulické vodivosti a zavedení periodické funkce nasycené hydraulické vodivosti do modelu půdní vlhkosti, která možní její sezónní proměnlivost. \nPrůměrná nasycená hydraulická vodivost měřená jednoválcovým infiltrometrem byla v průběhu dvou let vždy vyšší ve vegetačním období, kdy se pohybovala od 33,6 do 44,8 cm hod-1, oproti zimním období, kdy poklesla do rozmezí 13,2 až 22,3 cm hod-1. Do modelu půdní vlhkosti byla implementována funkce, která umožnila spojitou změnu nasycené hydraulické vodivosti s maximem ve vegetační sezóně a minimum v zimním období. Tato modifikace modelu půdní vlhkosti vedla k poklesu průměrné čtvercové chyby odhadu půdní vlhkosti o 33,2 % (z 0,034 cm3cm-3 na 0,023 cm3cm-3) a nárůstu hodnoty Nash-Sutcliffova koeficientu z 0,34 na 0,68. Výsledky studie přispějí k přesnějšímu celoročnímu odhadu půdní vlhkosti, a tedy i ke zlepšení dlouhodobých simulací vlivu klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů.\n
Zpráva o hydropedologickém průzkumu v Černém Dole v Krkonoších
Šípek, Václav ; Vlček, Lukáš ; Zelíková, Nikol
Zpráva shrnuje výsledky hydropedologického průzkumu z lokality Černý Důl v Krkonoších. Lokality byly s pracovníky Správy KRNAP vytipovány z důvodu objasnění vlivu gradace kůrovce a odumírání smrkových porostů na vodní režim půdy. Zpráva popisuje hydraulické vlasnoti půd pro několik půdních horizontů na dvou kontrastních lokalitách (zasažené a nezasažené kůrovcem) a bude v rámci projektu sloužit jako podklad pro hydropedologický model.
Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd
Kodešová, R. ; Kodeš, V. ; Žigová, Anna
Na půdních výbrusech byly zkoumány mikromorfologické vlastnosti půd s cílem definovat konfiguraci půdního pórového systému a popsat jeho vliv na hydraulické vlastnosti půd. Mikromorfologická studie půdního pórového systému prokázala více-modální charakter rozdělení velikostí pórů a hierarchickou pórovou konfiguraci. Některé pórové systémy byly ovlivněny argilany. Také některé retenční čáry měly více-modální charakter. Pro popis půdních hydraulických vlastností a proudění vody v půdě byl aplikován model jednoduché pórovitosti a model duální propustnosti v HYDRUS-1D (Šimůnek et al., 2003, 2005). Výsledky ukázaly velmi významný vliv více-modality půdních pórových systémů a dále vliv argilanů na proudění vody v půdě.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.