Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Poradenství v kontextu zdravotně sociální péče
PALOCHOVÁ, Markéta
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem je poskytováno sociální poradenství v kontextu zdravotně sociální péče ve zdravotnických zařízeních. V teoretické části práce byly představeny základní charakteristiky sociálního poradenství. V praktické části byly stanoveny výzkumné otázky. K dosažení stanoveného cíle bakalářské práce byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie za využití metody dotazování a techniky polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor byl tvořen zdravotně sociálními pracovníky, kteří v době realizace výzkumu působili v nemocnicích v Jihočeském kraji. Polostrukturované rozhovory byly se souhlasem informantů zaznamenány ve zvukové podobě a následně přepsány. Analýza dat byla provedena metodou otevřeného kódování. Bakalářská práce pojednává o jednotlivých aspektech poskytování sociálního poradenství a seznamuje se skutečným stavem realizace sociálního poradenství v nemocnicích z pohledu zdravotně sociálních pracovníků. Z výzkumu vyplynulo, že zdravotně sociální pracovníci v nemocnicích poskytují sociální poradenství zejména hospitalizovaným klientům a jejich rodinným příslušníkům, kterým pomáhají řešit stávající sociální situaci. Sociální poradenství je zaměřeno především na zajištění péče po ukončení hospitalizace. Obvykle probíhá u lůžka pacienta nebo v kanceláři zdravotně sociálních pracovníků. Výzkum odhalil potíže s nedostatečně zajištěným soukromím při poskytování sociálního poradenství osobám upoutaným na lůžko, potřebnost osvěty veřejnosti v oblasti sociálních služeb a dále upozorňuje na vhodnost zvýšeného zajištění bezpečnosti zdravotně sociálních pracovníků. Bakalářskou práci bude možné využít jako zdroj informací o způsobu poskytování sociálního poradenství ve zdravotnických zařízeních v Jihočeském kraji. Dále bude sloužit jako zpětná vazba pro jednotlivá zdravotnická zařízení, ve kterých byl výzkum realizován.
Sociální práce s klienty závislými na hazardních hrách
HUDEČKOVÁ, Lucie
Práce se zabývá sociální prací s klienty závislými na hazardních hrách. Je pouze teoretická a rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá definicí závislosti, společnými znaky nelátkové a látkové závislosti a příznaky závislostního chování. Druhá kapitola popisuje hazardní hry a s tím spojený problém závislosti na hazardních hrách neboli patologické hráčství. Dále se zabývá druhy hazardních her, online hazardem, dopady závislosti na hazardních hrách a regulací hazardních her v České republice. Třetí kapitola se zaměřuje na sociální práci s klienty závislými na hazardních hrách. Popisuje sociální poradenství vedoucí ke stabilizaci sociálních podmínek závislého, krátkou intervenci a dluhové poradenství. Další důležitou podkapitolou je práce s rodinou a posilování motivace u závislých.
Role sociálního a psychologického poradenství při pomoci obětem trestných činů
POLATOVÁ, Lenka
Diplomová práce se zabývá pomocí obětem trestných činů s důrazem na psychologickou stránku a cílem je analyzovat možnosti, které se pomoci týkají. První kapitola se věnuje viktimologii a viktimizaci, základním pojmům, které jsou pro pochopení problematiky důležité. Další kapitola klade důraz na pojem oběť. Vysvětluje typologii obětí a také pojednává o právech obětí. Další část je zaměřena na problematiku zvlášť zranitelné oběti. Významná je také část o subjektech, které pomoc obětem trestných činů poskytují. Podrobněji jsem se zaměřila na dva nejvýraznější subjekty, tedy Probační a mediační službu ČR a nestátní sektor je zde zastoupen neziskovou organizací Bílý kruh bezpečí. Těžiště práce spočívá v předposlední kapitole, a to konkrétní pomoci pro oběti trestných činů. Kapitola se zabývá podstatou laické, zejména psychologické a sociální pomoci. Na závěr se věnuji významu prevence kriminality. Celá problematika je doplněna o rozhovory s odborníky, kteří pomoc obětem poskytují. Získané poznatky ukázaly, jak důležitá je činnost poskytovatelů péče o oběti trestných činů a jak významný mají přínos pro uživatele.
Poradenská práce s osobami v krizi
KŘÍŽOVÁ, Renáta
Bakalářská práce se zabývá jedinci v náročných životních situacích ohrožených sociálním vyloučením. Zjišťuje, s jakými potížemi klienti přicházeli do konkrétní neziskové organizace, jaké postupy a metody přímé práce s nimi byly voleny a jak se dařilo problémy překonávat a řešit.
Asistovaný kontakt s dětmi
Nováková, Jana Evelína ; Žáčková, Hana (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
Asistovaný kontakt s dětmi Cílem této práce je popsat nový fenomén sociální práce a tj. asistovaný kontakt s dětmi. V teoretické části práce jsem se věnovala oblastem, které s asistovaným kontaktem rodiče s dítětem souvisejí a které rodiče řeší nejčastěji. Věnovala jsem se definování rodičovské odpovědnosti a zájmu dítěte, které se jsou popsány v legislativě nebo v úmluvách. V návaznosti na to jsem se zaměřila na rozvod, a jaké obranné mechanismy může mít dítě na rozpad rodiny a jak je schopné se tomu přizpůsobit. Také co může nastat, pokud je dítěti odepřeno vídat se s druhým rodičem po rozpadu rodiny, je zde popsán syndrom zavrženého rodiče, který s tímto tématem souvisí. Dále je popsáno, jaké jsou možnosti řešení problematického kontaktu rodiče s dítětem (dohoda rodičů, rozhodnutí soudu a rodinná mediace). Dále je definovaný asistovaný kontakt. Za jakých okolností k němu dochází, jaké jsou jeho druhy, funkce a jeho průběh. Dále jsou uvedené příklady organizací, které se zabývají asistovaným kontaktem. Možné příklady řešení problematického vztahu mezi rodiči, které fungují v zahraničí. V praktické části jsem provedla průzkum metodou anonymního dotazníkového šetření, kde jsem zmapovala názor odborníků, kteří jsou přítomni u asistovaného kontaktu na to, jak probíhá asistovaný kontakt, jaké služby nabízejí,...
Dluhová problematika u klientů sociální poradny ve věkové kategorii 18 - 26 let
ŠOURKOVÁ, Kamila
Tato diplomová práce se zabývá problematikou zadlužování lidí ve věkové kategorii 18-26 let. Jejím cílem je zmapovat, jaké důvody vedou k zadlužování osob ve věkové kategorii 18-26 let. K tomuto cíli byly vytýčeny dva dílčí cíle: 1. Identifikovat důvody, které vedou k zadlužení. 2. Identifikovat kompetence, jejichž absence mohou vést k zadlužení. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je popsán pojem dluhová problematika, definice závazků, charakteristika zadlužení a předlužení a příčiny dluhů, sociální poradenství, klient sociální poradny a v poslední řadě dluhové poradenství jako činnost sociální poradny. V empirické části je následně popsán samotný výzkum, a to cíle, výzkumné otázky, metodiky a výsledky výzkumu a v neposlední řadě diskuze a závěr celého výzkumu. K výzkumu byla využita kvalitativní strategie, metoda dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru. Základní výběrový soubor pro tuto diplomovou práci tvořili klienti sociální poradny Příbram. Z výzkumu vyplývá skutečnost, že se lidé ve zvolené věkové kategorii nejčastěji zadlužují kvůli absenci finanční gramotnosti, jež vede k tomu, že spadávají do dluhové pasti, která se následně prohlubuje, a to především kvůli jejich nerozvážnosti. Hlavní příčinou vzniku dluhů u takto mladých lidí je osamostatnění se od rodiny a hledání adekvátního bydlení. Ukázalo se, že i tato skupina lidí se nachází na pokraji společnosti a bude pro ni těžké vypořádat se s touto situací, neboť řešení sice znají, ale málokdy vědí, na koho se mají obrátit o radu či pomoc. Důsledky jejich jednání mají poté špatný vliv na jejich psychiku a následně dochází ke zhoršení jejich zdravotního stavu. Výsledky práce mohou sloužit jako edukativní materiál pro širokou veřejnost. Následně může dojít k publikování v místních periodicích z hlediska aktuálnosti tématu v návaznosti na novelizaci insolvenčního zákona. Dále se může uplatnit při sociální práci s touto cílovou skupinou. Sociálním pracovníkům může sloužit jako vhled do této problematiky.
Význam pastorace v sociálním poradenství Ukrajincům v Centru podpory cizinců Prostějov
Burdová, Oleksandra ; Martinek, Michael (vedoucí práce) ; Křišťan, Alois (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem významu pastorace v sociálním poradenství Ukrajinců v Prostějově. Cílem práce je popsat úlohu pastorace v sociálním poradenství Ukrajincům v Centru podpory cizinců, Žebřík, z.s. Práce pojednává o významu a důležitosti pastorace v sociálním poradenství pro cizince. Praktickým výstupem práce je vyhotovení informační brožury určené Ukrajincům, široké laické i odborné veřejnosti. Brožura nese název Duchovní péče bez hranic a obsahuje základní informace o pastoraci a také kontakty na křesťanské církve v Prostějově.
Asistovaný kontakt s dětmi
Nováková, Jana Evelína ; Žáčková, Hana (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
Asistovaný kontakt s dětmi Cílem této práce je popsat nový fenomén sociální práce a tj. asistovaný kontakt s dětmi. V teoretické části práce jsem se věnovala oblastem, které s asistovaným kontaktem rodiče s dítětem souvisejí a které rodiče řeší nejčastěji. Věnovala jsem se definování rodičovské odpovědnosti a zájmu dítěte, které se jsou popsány v legislativě nebo v úmluvách. V návaznosti na to jsem se zaměřila na rozvod, a jaké obranné mechanismy může mít dítě na rozpad rodiny a jak je schopné se tomu přizpůsobit. Také co může nastat, pokud je dítěti odepřeno vídat se s druhým rodičem po rozpadu rodiny, je zde popsán syndrom zavrženého rodiče, který s tímto tématem souvisí. Dále je popsáno, jaké jsou možnosti řešení problematického kontaktu rodiče s dítětem (dohoda rodičů, rozhodnutí soudu a rodinná mediace). Dále je definovaný asistovaný kontakt. Za jakých okolností k němu dochází, jaké jsou jeho druhy, funkce a jeho průběh. Dále jsou uvedené příklady organizací, které se zabývají asistovaným kontaktem. Možné příklady řešení problematického vztahu mezi rodiči, které fungují v zahraničí. V praktické části jsem provedla průzkum metodou anonymního dotazníkového šetření, kde jsem zmapovala názor odborníků, kteří jsou přítomni u asistovaného kontaktu na to, jak probíhá asistovaný kontakt, jaké služby nabízejí,...
Sociální poradenství u osob s Parkinsonovou chorobou
KORTÁNOVÁ, Nikola
Bakalářská práce se zabývá sociálním poradenstvím pro osoby s Parkinsonovou nemocí v Jihočeském kraji. Hlavním cílem je zjistit a popsat zda a jakým způsobem osoby s Parkinsonovou nemocí využívají odborné sociální poradenství. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zabývám definicí onemocnění, historií, součastnou klasifikací, anatomií a fyzilologií onemocnění, diagnostikou, příznaky a léčbou. Dále se zabývám sociálním poradenstvím, specifiky poradenství pro osoby s Parkinsonovou nemocí, formami odborného sociálního poradenství a v poslední části se věnuji sociálním službám a sociálním dávkám pro osoby s touto diagnózou. Toto je souhrnný teoretický rámec dané problematiky, který je základem pro následující praktickou část. V souladu s hlavním cílem bakalářské práce byly v praktické části zvoleny dvě hlavní výzkumné otázky, ke kterým bylo definováno pět dílčích výzkumných otázek. HVO1: Jaké jsou zkušenosti osob s Parkinsonovou nemocí s odborným sociálním poradenstvím v Jihočeském kraji? K této hlavní výzkumné otázce byly stanoveny tři dílčí výzkumné otázky. DVO1: Jaké formy odborného sociálního poradenství využívají osoby s Parkinsonovou nemocí? DVO2: S jakými dotazy se osoby s Parkinsonovou nemocí obracejí na sociální pracovníky? DVO3: Jaké jsou zkušenosti osob s Parkinsonovou nemocí s informováním o poskytování sociálních služeb, sociálních dávkách a sociálním poradenstvím? HVO2: Jaké jsou zkušenosti osob s Parkinsonovou nemocí s lékařským poradenstvím v Jihočeském kraji? K této hlavní výzkumné otázce byly stanoveny dvě dílčí výzkumné otázky. DVO4: Jaké formy lékařského poradenství využívají osoby s Parkinsonovou nemocí? DVO5: S jakými dotazy se osoby s Parkinsonovou nemocí obracejí na lékaře? S ohledy na cíl práce byl zvolen kvalitativní výzkum, který je přínosem pro hlubší prozkoumání dané problematiky. Byla stanovena metoda dotazování s technikou polostrukturovaného rozhovoru. Získané výsledky byly zpracovány do devíti trsů (kategorií) a byly zobrazeny prostřednictvím digramů tzv. myšlenkových map, díky kterým jsou odpovědi KP uspořádány přehledně a zobrazují vzájemné vztahy a souvislosti. Výzkumný soubor tvoří sedm komunikačních partnerů dále jen KP, kteří byli vybráni záměrným výběrem. Kritériem byla diagnóza Parkinsonovy nemoci, členství v Klubu Parkinson České Budějovice minimálně 6 měsíců, věk 55 + a souhlas s poskytnutím rozhovoru. Výsledky výzkumu ukázaly, že všichni KP nevyužívají odborné sociální poradenství z různých důvodů. Jedním z hlavních důvodů je nedostatek informací v této oblasti o možnostech poradenství. Dalším důvodem je absence specializovaného centra v Jihočeském kraji právě pro tyto osoby. Přínosem bakalářské práce je zjištění, že osoby s Parkinsonovou nemocí jsou nedostatečně informovaní v rámci sociálních služeb, sociálních dávek i samotného sociálního poradenství a toho zjištění může pomoci v nápravě formou přednášky v rámci Klubu Parkinson České Budějovice či formou letáků pro tyto osoby o možnostech využití sociálních služeb, sociálních dávek a sociálního poradenství pro tyto osoby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: