Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv smáčecích charakteristik na spolehlivost pájeného spoje
Labaj, Radek ; Stejskal, Petr (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá metodikou testování smáčecích charakteristik pro rozdílné materiálové a procesní vlivy u oboustranně plátovaného základního materiálu. Testování probíhá pomocí metody smáčecích vah. Je navržen postup pro výpočet úhlů na jednotlivých stranách nehomogenního materiálu. Pro vyhodnocování výsledků je použita metoda Design of Experiments, pomocí této metody jsou také vyhodnoceny elektrické a mechanické vlastnosti pájeného spoje. Je diskutována korelace se smáčecími charakteristikami.
Vliv inertní atmosféry na smáčení povrchu u bezolovnatého pájení
Nestrojil, Michal ; Špinka, Jiří (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová se zabývá studií vlivu ochranných atmosfér na smáčivost pájeného povrchu. V teoretické části je rozebrána problematika pájení, pájeného spoje, oxidace a ochranných atmosfér. V praktické části byl zhotoven skleněný zákryt s interní temperancí přiváděného plynu určený pro testování smáčivosti rozdílných povrchových úprav metodou smáčecích vah a byly provedeny testy i s vyhodnocením vlivu inertních plynů na smáčivost povrchů v různé materiálové kombinaci. Další experimenty byly provedeny s plazmovým čištěním jako možnou náhradou tavidel. Na závěr této práce je uvedena diskuse dosažených výsledků a také náměty na další výzkumy v této problematice.
Hodnocení úpravy povrchu dřeva pomocí nedestruktivních metod
Plšek, Matěj ; Brožovský, Jiří (oponent) ; Vaněrek, Jan (vedoucí práce)
V této bakalářské práci budou popsány základní technologie obrábění dřeva a makroskopické znaky podle kterých se provádí vizuální třídění dřeva dle pevnosti. Budou popsány zobrazovací metody, kterými lze identifikovat drsnost povrchu dřeva. V experimentální části budou zjištěny parametry drsnosti povrchu pro různé metody povrchové úpravy a sledována případná závislost drsnosti povrchu dřeva na smáčení a hloubku průniku adheziva.
Měření náboje v dielektrických vrstvách
Šťavík, Jaroslav ; Boušek, Jaroslav (oponent) ; Hégr, Ondřej (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá moderním měřením elektrického náboje v dielektrických vrstvách. Jedná se hlavně o měření C-V charakteristiky a specielní metody měření povrchové energie ze smáčivosti povrchu. Práce je brána jako základ pro další zkoumání nových metod pro měření náboje v dielektriku.
Výroba hliníkových nano-šablon pomoci kontrolované anodizace v roztoku
Stehlíček, Kamil ; Dvořák, Petr (oponent) ; Lednický, Tomáš (vedoucí práce)
V této práci se zaměřujeme na optimalizaci výroby porézního oxidu hliníku (porézní aluminy) pomocí nových metod s důrazem na uspořádanost výsledné struktury. Teoretická část slouží jako rešerše daného tématu a také k nastolení počátečních podmínek pro experimenty. V experimentální části už hledáme optimální parametry pro tvorbu uspořádaných struktur porézní aluminy. Mimo to se práce zabývá i návrhem aparatury a zpracováním programu k jejímu ovládání.
Výroba hliníkových nano-šablon pomoci kontrolované anodizace v roztoku
Stehlíček, Kamil ; Dvořák, Petr (oponent) ; Lednický, Tomáš (vedoucí práce)
V této práci se zaměřujeme na optimalizaci výroby porézního oxidu hliníku (porézní aluminy) pomocí nových metod s důrazem na uspořádanost výsledné struktury. Teoretická část slouží jako rešerše daného tématu a také k nastolení počátečních podmínek pro experimenty. V experimentální části už hledáme optimální parametry pro tvorbu uspořádaných struktur porézní aluminy. Mimo to se práce zabývá i návrhem aparatury a zpracováním programu k jejímu ovládání.
Smáčivost povrchu dřeva kapalinami v závislosti na jeho drsnosti
Kořínek, Zdeněk
Tato práce pojednává o problematice vlastnosti povrchu dřeva. Konkrétně se za-bývající smáčením v závislosti na vlivu mechanického opracování respektive vlivu rych-losti otáček při frézování u dubového dřeva. A to experimentálním určením kontaktního úhlu a volné povrchové energie podle metodiky Liptákové a Kúdely (1994). Z měření bylo zjištěno, že daný vliv rychlosti otáček nástroje způsobuje při zvy-šování otáček i zvyšování kontaktního úhlu a snižování povrchové energie a opačně. Otázkou zůstává faktor, který tento vliv způsobuje, neboť měření drsnosti nenaznačova-lo hlavní faktor, který by ovlivňoval danou problematiku. Hodnoty povrchové energie dřeva se pohybuje v rozmezí 59-82 mJ/m2 v rámci všech měřených rychlostí.
Hodnocení úpravy povrchu dřeva pomocí nedestruktivních metod
Plšek, Matěj ; Brožovský, Jiří (oponent) ; Vaněrek, Jan (vedoucí práce)
V této bakalářské práci budou popsány základní technologie obrábění dřeva a makroskopické znaky podle kterých se provádí vizuální třídění dřeva dle pevnosti. Budou popsány zobrazovací metody, kterými lze identifikovat drsnost povrchu dřeva. V experimentální části budou zjištěny parametry drsnosti povrchu pro různé metody povrchové úpravy a sledována případná závislost drsnosti povrchu dřeva na smáčení a hloubku průniku adheziva.
Měření náboje v dielektrických vrstvách
Šťavík, Jaroslav ; Boušek, Jaroslav (oponent) ; Hégr, Ondřej (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá moderním měřením elektrického náboje v dielektrických vrstvách. Jedná se hlavně o měření C-V charakteristiky a specielní metody měření povrchové energie ze smáčivosti povrchu. Práce je brána jako základ pro další zkoumání nových metod pro měření náboje v dielektriku.
Vliv inertní atmosféry na smáčení povrchu u bezolovnatého pájení
Nestrojil, Michal ; Špinka, Jiří (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová se zabývá studií vlivu ochranných atmosfér na smáčivost pájeného povrchu. V teoretické části je rozebrána problematika pájení, pájeného spoje, oxidace a ochranných atmosfér. V praktické části byl zhotoven skleněný zákryt s interní temperancí přiváděného plynu určený pro testování smáčivosti rozdílných povrchových úprav metodou smáčecích vah a byly provedeny testy i s vyhodnocením vlivu inertních plynů na smáčivost povrchů v různé materiálové kombinaci. Další experimenty byly provedeny s plazmovým čištěním jako možnou náhradou tavidel. Na závěr této práce je uvedena diskuse dosažených výsledků a také náměty na další výzkumy v této problematice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.