Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh zlepšení využití optimalizačních úloh v bankovnictví
Holobrádek, Michal ; Špatenka, Jan (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá využitím optimalizačních úloh v podmínkách vybrané bankovní instituce. V práci jsou popsána teoretická východiska pro vypracování práce, analýza současného stavu ve vybrané společnosti se zaměřením na schvalovací proces u žádostí o úvěrové produkty. Součástí praktického návrhu práce je otestování interního prostředí společnosti určeného pro optimalizační úlohy využívané ve schvalovacím procesu.
Minimalizace rizik úvěrového rozhodovacího procesu banky
Skovajsa, Radek ; Kryštof, Zdeněk (oponent) ; Čižinská, Romana (vedoucí práce)
Práce ve své teoretické části popisuje vývoj českého bankovnictví s důrazem na jeho porevoluční přerod v podmínkách tržní ekonomiky. Na konkrétní případové studii je demonstrován rozhodovací úvěrový proces banky, který je založen na metodice a postupech směřujících k maximální eliminaci úvěrového rizika. Současně je však prezentován i mírně modifikovaný subjektivní názor na rozhodnutí o konkrétním obchodním případu. Je zdůrazněno, že každé rozhodnutí banky musí být v souladu s pravidly ČNB. Závěr celé práce potvrzuje maximální úsilí tuzemských bank o minimalizaci rizik při svém rozhodovacím procesu, což se odráží i v současném stabilním vývoji českého bankovnictví.
Renovace historické tramvaje
Rozsypal, Josef ; Černý, Jiří (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem této závěrečné bakalářské práce je vytvoření metodiky základních prací pro renovaci historické tramvaje a následně tuto metodiku aplikovat na renovaci historické tramvaje 4MT. Práce začíná obecným historickým přehledem. Následuje část věnovaná fázi před renovací a s tím spojenými úkony. Další kapitola vypovídá obecně o renovaci vozidel. Tato problematika je hlouběji rozebrána v následující kapitole, ve které je též popsán samotný postup renovace jednotlivých částí. Předposlední kapitola se zaobírá dokončovacími pracemi, které následují po renovaci. V poslední části je rozebrána problematika schvalování vozidel podle drážních předpisů.
Vývoj grafických aplikací na iPhone a iPad platformě
Fiala, Petr ; Bartoň, Radek (oponent) ; Pečiva, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá tvorbou grafických aplikací pro systém iOS, popisuje základy OpenGL ES 2.0, vývojové prostředí Xcode, Framework Cocoa Touch a jazyk Objective-c. Je zaměřena na popis tvorby OpenGL hry, z žánru tzv. "line drawing" her.
Upevňování nákladů v silniční nákladní dopravě pomocí vázacích prostředků
Cháb, Jiří
V úvodní části se práce zabývá legislativními požadavky v oblasti upevňování nákladů v silniční nákladní dopravě. Následně jsou uvedeny jednotlivé způsoby zajištění pomocí vázacích prostředků na ložné ploše vozidla pro vybrané druhy přepravovaných břemen. Třetí část pojednává o druzích vázacích prostředků pro zajištění nákladu a oblastech jejich použití. V závěru se práce věnuje schvalovacímu procesu pro uvedení vázacího prostředku na trh.
Návrh zlepšení využití optimalizačních úloh v bankovnictví
Holobrádek, Michal ; Špatenka, Jan (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá využitím optimalizačních úloh v podmínkách vybrané bankovní instituce. V práci jsou popsána teoretická východiska pro vypracování práce, analýza současného stavu ve vybrané společnosti se zaměřením na schvalovací proces u žádostí o úvěrové produkty. Součástí praktického návrhu práce je otestování interního prostředí společnosti určeného pro optimalizační úlohy využívané ve schvalovacím procesu.
Schvalovací systém s automatizovanou kontrolou ve webovém prohlížeči
Svetosheva, Anastasia ; Travěnec, Jiří (oponent) ; Kolářová, Jana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se koncentruje na vývoj schvalovacího systému pro Etickou komisi, která se věnuje biomedicínskému výzkumu. Cílem práce je popsat fungování a požadavky Etické komise a zvážit, jak je možné tyto požadavky začlenit do schvalovacího systému. Dále bude práce zkoumat metody přihlášení pro různé typy uživatelů, jako jsou žadatelé a členové komise, a bude vytvořena a integrována databáze. V samotném schvalovacím systému bude zahrnuta automatická kontrola, kde členové komise budou upozorňováni e-mailem po změně stavu žádosti. Systém bude také zahrnovat denní automatické připomenutí e-mailem, pokud do konce lhůty pro kontrolu Etickou komisí zbývá méně než 10 dnů. V rámci této práce budou také popsány potenciální procesy schvalování žádostí pro biomedicínský výzkum Etickou komisí a navrženy možné metody poskytování zpětné vazby. Záměrem této práce je vytvořit funkční a uživatelsky příjemný schvalovací systém, který efektivně splní požadavky Etické komise pro biomedicínský výzkum.
Vývoj grafických aplikací na iPhone a iPad platformě
Fiala, Petr ; Bartoň, Radek (oponent) ; Pečiva, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá tvorbou grafických aplikací pro systém iOS, popisuje základy OpenGL ES 2.0, vývojové prostředí Xcode, Framework Cocoa Touch a jazyk Objective-c. Je zaměřena na popis tvorby OpenGL hry, z žánru tzv. "line drawing" her.
Renovace historické tramvaje
Rozsypal, Josef ; Černý, Jiří (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem této závěrečné bakalářské práce je vytvoření metodiky základních prací pro renovaci historické tramvaje a následně tuto metodiku aplikovat na renovaci historické tramvaje 4MT. Práce začíná obecným historickým přehledem. Následuje část věnovaná fázi před renovací a s tím spojenými úkony. Další kapitola vypovídá obecně o renovaci vozidel. Tato problematika je hlouběji rozebrána v následující kapitole, ve které je též popsán samotný postup renovace jednotlivých částí. Předposlední kapitola se zaobírá dokončovacími pracemi, které následují po renovaci. V poslední části je rozebrána problematika schvalování vozidel podle drážních předpisů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.