Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Diverzita vegetace zaniklých sídel
Poslová, Kateřina ; Vojta, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kačmar, Martin (oponent)
V bakalářské práci se zabývám vlivem hospodaření a zaniklého osídlení na vegetaci. Pozornost věnuji sídlům různého typu a stáří - od starověkých sídlišť, přes středověké hrady a vesnice, až po vesnice opuštěné v novověku. Dále se v ní zabývám diverzitou, složením a vývojem rostlinných společenstev a ovlivněním půd. Zajímá mě též otázka vytrvalosti antropogenního vlivu na krajinu. Osídlení a s ním spojené hospodaření velmi ovlivňují krajinu. Mění diverzitu vegetace, vlastnosti půd i reliéf krajiny. Tyto změny mohou být dlouhotrvající, možná i nevratné. V zaniklých sídlech dochází k akumulaci živin a ke zvyšování pH. Ve všech se také nalézá mnohonásobně více nitrofilních a ruderálních druhů než v okolních starobylých lesích. Člověk svým působením může obohacovat diverzitu vegetace v krajině. Směr dalšího výzkumu by mohl směřovat k vzájemnému porovnání vlivu stejných typů sídel v krajinách s různým podložím a klimatem. Klíčová slova: zaniklá sídla, středověké hrady, vesnice, diverzita, vegetace, sekundární les, historické hospodaření, živiny, pH
Komunikační systémy mezi Prahou a jižními Čechami ve středověku. Přechod přes Berounku v poloze Humenská.
Štochl, Daniel ; Klír, Tomáš (vedoucí práce) ; Štefan, Ivo (oponent)
Náplní bakalářské práce je studium terénních reliktů v poloze Humenská (katastrální území Jíloviště). Tyto relikty byly interpretovány jako relikty cest. Relikty byly geodeticky zaměřeny a propojeny se sídelně-historickým průzkumem v oblasti obce Jíloviště. Relikty byly interpretovány jako hmotné pozůstatky takzvané Bechyňské cesty, kterou zmínil kronikář Kosmas. Součástí této práce je pojednání o starých cestách a bližší pojednání o problematice lokalizace Bechyňské cesty.
Diverzita vegetace zaniklých sídel
Poslová, Kateřina ; Vojta, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kačmar, Martin (oponent)
V bakalářské práci se zabývám vlivem hospodaření a zaniklého osídlení na vegetaci. Pozornost věnuji sídlům různého typu a stáří - od starověkých sídlišť, přes středověké hrady a vesnice, až po vesnice opuštěné v novověku. Dále se v ní zabývám diverzitou, složením a vývojem rostlinných společenstev a ovlivněním půd. Zajímá mě též otázka vytrvalosti antropogenního vlivu na krajinu. Osídlení a s ním spojené hospodaření velmi ovlivňují krajinu. Mění diverzitu vegetace, vlastnosti půd i reliéf krajiny. Tyto změny mohou být dlouhotrvající, možná i nevratné. V zaniklých sídlech dochází k akumulaci živin a ke zvyšování pH. Ve všech se také nalézá mnohonásobně více nitrofilních a ruderálních druhů než v okolních starobylých lesích. Člověk svým působením může obohacovat diverzitu vegetace v krajině. Směr dalšího výzkumu by mohl směřovat k vzájemnému porovnání vlivu stejných typů sídel v krajinách s různým podložím a klimatem. Klíčová slova: zaniklá sídla, středověké hrady, vesnice, diverzita, vegetace, sekundární les, historické hospodaření, živiny, pH
Zaniklé obce na Karlovarsku a jejich mapování v rámci ÚAP
Křenek, Petr ; Franke, Daniel (vedoucí práce) ; Macoun, Milan (oponent)
Cílem bakalářské práce je návrh a praktické ověření metody pro vyhodnocení hodnot území v podobě pozůstatků (reliktů) zaniklých sídel v krajině a možnostmi jejich zapojení v současné krajině a sídelní struktuře. V rámci popsané metody bude navrženo zapojení získaných dat do struktury ÚAP (ORP a kraje) a návrh využití získaných informací v pravidelných aktualizacích ÚAP. Toto využití předpokládá určitou generalizaci dat, která bude popsána na základě praktického ověření na vybraném území Karlovarského kraje.
Typologie slovenských sídelních tkání
Závracká, Andreja ; Komrska, Jan ; Moučka, Jan
Výzkumný projekt 1995 – 1996 byl zpracován s podporou RSS - Research Support Scheme, HESP - Higher Education Support Programme grant RS/HESP/1074/693/1995. Byla zpracována typologie "sídelních tkání" - t.j. středně velkých částí sídel, homogenních z hlediska hlavních kvanitatívních charakteristik - COS, CES, a výšky zástavby, definované jako průměrná výška budov VyHL (výšková hladina). Typologie byla zpracována pro soubor několika desítek tkání identifikovaných na Slovensku v průzkumech Fakulty architektury v Bratislavě a pro obdobný soubor západoevropských tkání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Uplatnění zeleně při humanizaci sídel venkovského typu: Analýza současného stavu modelových obcí
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví v Průhonicích ; Dostál, Josef ; Bouček, Zbyněk
Analýza současného stavu (1992) v obcích Ostrovačice, Chorušice, Lužec nad Vltavou, Vysoká a Želiv. U každé obce jsou uvedeny širší vztahy, demografická situace, jeho vývoj a charakter současného stavu, stav zeleně, funkční členění území, dopravní situace a technická vybavenost. Analýza je podkladem pro návrhy změn.
Přemístění sídla právnických osob v rámci EU
Juppa, Martin ; Grmelová, Nicole (vedoucí práce) ; Bernard, Radovan (oponent)
Tématem této diplomové práce je přesun sídla právnických osob v rámci Společenství. Cílem bylo zmapovat současnou komunitární úpravu společností a zjistit do jaké míry je v současné době možné, aby společnosti mohly přemístit své zapsané sídlo z jednoho členského státu do jiného bez nutnosti svého předchozího zrušení a likvidace. Stejně tak se věnuje dosavadní judikatuře ESD ohledně svobody usazování, která právní úpravu společností významným způsobem dotváří.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.