Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rovné odměňování zaměstnanců
Hampelová, Marcela ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
53 Rovné odměňování zaměstnanců Abstrakt Tato diplomová práce detailně popisuje právní úpravu České republiky v oblasti rovného odměňování, která představuje podstatnou součást pracovního práva. Princip rovného odměňování je jedním ze základních východisek při snaze o dosažení sociální spravedlnosti a rovnosti na pracovišti a také velmi úzce souvisí s předcházením diskriminace. S ohledem na rozsah tato práce nemůže být zcela vyčerpávající a zaměřuje se pouze na vybrané aspekty nerovného odměňování. Cílem této práce je zejména poskytnout komplexní výklad týkající se především poskytování stejné odměny za stejnou práce a práci stejné hodnoty, identifikovat slabá místa a nastínit, jakým směrem může být právní úprava směřována do budoucna. Práce je členěna, vedle úvodu a závěru, do pěti hlavních kapitol, které se dále dělí na jejich jednotlivé části. Samotná diplomová práce je v úvodních částech, konkrétně v první a druhé kapitole, zaměřena na vyložení evropské a národní právní úpravy rovného odměňování a popisuje principy, které v obou těchto úpravách panují. Následně se v třetí kapitole práce zabývá národní a evropskou judikaturou v oblasti nerovného odměňování a vyhodnocuje, jaké závěry z těchto rozhodnutí vyplývají a jak upřesňují úpravu stanovenou právními předpisy. Dále ve čtvrté kapitole práce rozebírá...
Rovné odměňování
Staňková, Martina ; Tomšej, Jakub (vedoucí práce) ; Matějka Řehořová, Lucie (oponent)
Cílem diplomové práce je přiblížit pojem rovného odměňování, zdali vůbec společnost o rovném odměňování mluví, či spíše mluví o nerovném odměňování. Pro pochopení pojmu rovného odměňování je nutné zprvu vysvětlit definici odměny, její druhy, a s tím související systémy vyplácení jednotlivých odměn. Pojem rovného odměňování vychází ze základních zásad, jako je zásada rovného zacházení, zásada spravedlivé odměny a zákaz diskriminace, které jsou vždy upraveny v právních předpisech s nejvyšší právní silou. Diplomová práce se podrobně zabývá právní úpravou rovného odměňování, jak na světové, tak na unijní i na vnitrostátní úrovni. Na rozdíl od světové či unijní právní úpravy je vnitrostátní právní úprava mladší a méně rozvinutá tak rozvitá, i přesto je jí věnována patřičná pozornost. Důkladným rozborem lze zjistit, zda je právní úprava na výše zmíněných úrovních dostačují, používaná a vymahatelná. Otázkou rovného odměňování či rozdílů ve výši odměn a definicí stejné práce či práce stejné hodnoty se zabývá i justice České republiky. V diplomové práci jsou uvedeny stěžejní rozhodnutí, která napomáhají pro rozvinutí zákonných ustanovení. Gender a genderová nerovnost jsou s pojmem nerovného odměňování úzce spojeny, jelikož gender je nejčastější příčinou nerovného odměňování. Genderová nerovnost při...
Rovné příležitosti mužů a žen v pracovněprávních vztazích
Sochorová, Petra ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Štangová, Věra (oponent) ; Brádlerová, Libuše (oponent)
Dizertační práce se věnuje právní úpravě rovných příležitostí mužů a žen v pracovněprávních vztazích. V této souvislosti se zabývá především pracovněprávními předpisy, zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), a dalšími souvisejícími právními předpisy, které tuto oblast upravují. Práce je rozdělena do devíti hlavních kapitol, přičemž její těžiště se nalézá v kapitolách 4 až 8, které obsahují podrobný rozbor úpravy rovných příležitostí mužů a žen v pracovněprávních vztazích, a to jak v právním řádu České republiky, tak i v právu Evropské unie a mezinárodních smlouvách. Kapitoly 1 až 3 představují základní úvod do problematiky, kapitola 9 následně přináší shrnutí závěrů a zjištění z dizertační práce. První kapitola obsahuje zdůvodnění, proč se předmětem dizertační práce stala oblast rovných příležitostí mužů a žen v pracovněprávních vztazích. Upozorňuje na důležitost této oblasti v mezinárodním právu, ale také v sociální politice Evropské unie. Dále poukazuje na mimořádný celospolečenský význam této problematiky. Druhá kapitola přináší rozbor základních pojmů z oblasti rovných příležitostí mužů a žen v pracovněprávních vztazích a vysvětluje význam tohoto tématu v Evropské unii. Kapitola třetí...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.