Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 77 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Biodiverzita myxozoí v přehradní nádrži Římov zjištěná analýzou environmentální DNA
BÜRGEROVÁ, Monika
Myxozoa představují rozmanitou skupinu mikroskopických endoparazitů, kteří infikují převážně ryby. V současnosti zahrnují více než 2600 popsaných druhů. Navzdory vysokému počtu popsaných druhů, zůstává jejich diverzita stále dostatečně neprozkoumána a podhodnocena. Detekce a sledování myxozoí v dosud neprozkoumaných oblastech může odhalit klíčové patogeny spojené s úhynem ryb a objevit biodiverzitu rybomorek. Tato práce se zabývá rozmanitostí parazitů v přehradě Římov, s důrazem na jejich detekci pomocí environmentální DNA (eDNA). Porovnání zjištěné diverzity na různých místech a v různých environmentálních vzorcích v přehradní nádrži Římov odhalilo zajímavé výsledky abundance a počtu OTUs v rámci jednotlivých linií myxozoí. Tato diplomová práce zdůrazňuje důležitost analýzy eDNA při detekci patogenů a posuzování biodiverzity myxozoí.
Distribuce plastického maziva ve valivém ložisku
Hynek, Jakub ; Čermák, Jan (oponent) ; Šperka, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematiku distribuce plastického maziva ve valivém ložisku. U takto mazaných ložisek dochází často k problému hladovění, kdy kontaktní oblast není dostatečně zásobována mazivem, což vede k selhání ložiska. Obecně se tedy jedná se o velmi komplexní a obsáhlé téma. Konkrétně bylo řešeno popsání vlivu vybraných parametrů na distribuci plastického maziva ve valivém ložisku. Vyhodnocení probíhalo na kontaktních površích vnitřního a vnějšího kroužku a kuličkách ložiska. Vyhodnocována byly průměrná tloušťka filmu ve vybraných oblastech v místě kontaktu a před ním. Metodou pro pozorování byla fluorescenční mikroskopie. V práci jsou popsány vlivy procentuální náplně ložiska mazivem, frekvence otáčení, materiálu a konstrukce klece na distribuci a rozložení maziva na površích ložiska. Výsledkem jsou informace o rozložení maziva na drahách a kuličkách ložiska a jejich blízkém okolí. Bylo ukázáno, že použitý nový experimentální přístup, umožňuje hodnotit množství maziva dostupného pro mazání ložiska v reálné konfiguraci.
Liptovská Mara as a potential threat to lives and property in the event of an accident
FABINY, Adrián
Cieľom tejto diplomovej práce je analýza dopadu na Vážsku kaskádu v prípade narušenia Vodného diela Liptovská Mara, ako aj vypracovanie SWOT analýzy bezpečnostných prvkov vodného diela. Teoretická časť tejto práce je zameraná na zhodnotenie súčasného stavu zabezpečenia, charakteristiku územia, ktoré je najviac a bezprostredne ohrozené v prípade narušenia vodného diela. V praktickej časti bola vypracovaná analýza rizík a po jej analýze bol vypracovaný návrh opatrení na zvýšenie úrovne zabezpečenia Vodného diela Liptovská Mara.
Small but diverse: larval trematode communities in the small freshwater planorbids Gyraulus albus and Segmentina nitida (Gastropoda: Pulmonata) from the Ruhr River, Germany
VYHLÍDALOVÁ, Tereza
This study reveals the importance of small planorbid snails, in particular Gyraulus albus, as first intermediate hosts for a species-rich trematode fauna in European freshwater systems, and highlights the parasite contribution to the ecosystem biodiversity.
Rešerše a porovnání metod pro výpočet zásobního objemu nádrže
Michálková, Veronika ; Menšík, Pavel (oponent) ; Marton, Daniel (vedoucí práce)
Neustále se zvětšující hrozba klimatické změny dostává do popředí téma vodních zdrojů, podzemních i povrchových. Hydrologické extrémy v podobě povodní a sucha zde byly vždy. Jejich intenzita se však zvýšila a mají mnohem větší rozsah a dopady na život. Na jedné straně je třeba zadržet a akumulovat vodu pro další hospodárné využití, na druhé transformovat povodňové vlně a snažit se zabránit ničivým dopadům záplav. Vzhledem k těmto skutečnostem je cílem práce vytvoření uceleného přehledu metod výpočtů velikosti zásobního objemu nádrže, který je z pohledu boje se suchem jedním z mnoha nástrojů pro efektivní zmírnění jeho následků. V textu jsou zahrnuty metody z pohledu zahraničního i českého. Bylo aplikovaných pět metod na přítoku vodní nádrže Vír prezentované průtokovou řadou. Dvě z vybraných jsou sekvenční špičkový algoritmus, který využívá postupné bilance přítoku a odtoku z nádrže. Jsou používány v zahraničí. Další metoda je přímé řešení velikosti zásobního objemu nádrže, které bylo převzato ze studijních materiálů na ČVUT Praha. Z této oblasti je také postupně bilanční metoda a nakonec je spočtena úloha typu A.1, která se objevuje ve studijních materiálech Fakulty stavební VUT Brno. Praktická aplikace metod poskytla také srovnání výsledků výpočtů a jejich odlišnosti.
Trofická struktura společenstva ryb v tocích nad vodní nádrží Lipno
Kofentová, Nikola ; Horká, Petra (vedoucí práce) ; Slavík, Ondřej (oponent)
Příčné překážky, zejména přehrady, mají na přirozené vodní toky a v nich přítomná společenstva ryb výrazný vliv. Kaprovité druhy z vodních nádrží migrují proti proudu do oblastí přítoků, kde mohou měnit trofickou strukturu původních rybích společenstev. Cílem této práce bylo za využití metody analýzy stabilních izotopů popsat trofickou strukturu společenstva složeného převážně z kaprovitých a lososovitých druhů ryb na sedmi lokalitách na horním toku řeky Vltavy nad vodní nádrží Lipno. Byla určena trofická úroveň a šířka trofické niky jednotlivých druhů na lokalitách a vypočten překryv trofických nik. Následně bylo srovnáno postavení jednotlivých druhů v potravní síti a vyhodnocena možná potravní konkurence. Lososovité druhy měly širší trofické niky než druhy kaprovité a byl pozorován překryv jejich trofických nik s kaprovitými druhy, a to zejména s nikou jelce proudníka Leuciscus Leuciscus a plotice obecné Rutilus rutilus, což naznačuje potenciální konkurenci o potravu. Vliv přítomnosti kaprovitých druhů na šířku trofických nik lososovitých druhů se neukázal být statisticky významný. Z hlediska ochrany původních lososovitých druhů ryb by měla být pozornost zaměřena zejména na lipana podhorního Thymallus thymallus. Ten je ohrožován konkurencí o potravu působením kaprovitých druhů, zejména jelce...
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Gomboš, Michal ; Bujna, Tomáš (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Po úspešnom odvrátení skazonosného scenára s búraním vodojemov a nahradením ich parkovacími kapacitami sa vynára druhá otázka, ako podporiť záujem širšej verejnosti o tieto podzemné klenoty, čím by sa úspešne potvrdila správnosť rozhodnutia o záchrane vodojemov. Jedno z riešení, v ktorom vidím zmysel a ktorým som sa rozhodol vydať je sprístupniť ich verejnosti nepriamo, servírovať ich prostredníctvom atraktívnej cesty, mierne poodhaliť a ponechať zvyšok na ľudskú zvedavosť a objavovanie.
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Gomboš, Michal ; Bujna, Tomáš (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Po úspešnom odvrátení skazonosného scenára s búraním vodojemov a nahradením ich parkovacími kapacitami sa vynára druhá otázka, ako podporiť záujem širšej verejnosti o tieto podzemné klenoty, čím by sa úspešne potvrdila správnosť rozhodnutia o záchrane vodojemov. Jedno z riešení, v ktorom vidím zmysel a ktorým som sa rozhodol vydať je sprístupniť ich verejnosti nepriamo, servírovať ich prostredníctvom atraktívnej cesty, mierne poodhaliť a ponechať zvyšok na ľudskú zvedavosť a objavovanie.
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Lackovičová, Lenka ; Zelenková, Jitka (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
TIC Brno v súčasnosti hľadá námet na využitie a sprístupnenie nefunkčných historických vodojemov nachádzajúcich sa takmer na temene Žltého kopca, v území pokrytom divokou vegetáciou zovretom ulicami Tomešova a Tvrdého. Cieľom prvej fázy projektu bolo vytvorť ideový koncept využitia územia a objektov v ňom. Druhá fáza diplomovej práce je zameraná na vytvorenie konkrétnej predstavy o fungovaní územia a detailné spracovanie jeho vybraných častí.
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Gilar, Tomáš ; Jandová, Michaela (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je architektonická studie nového řešení lokality Brněnských vodojemů na Žlutém kopci. Parcela se nachází v blízkosti historického jádra města Brna. Výsledkem je ideový návrh volnočasové a vzdělávací lokality, která nabízí nové funkce muzea, knihovny, galerie a „chálkovny“ neboli restaurace, bistra a kavárny v přetvořených podzemních vodojemech vybudovaných v letech 1872-1920.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 77 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.