Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 145 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Polyfunkční dům, ulice Přístavní, Praha 7
Degr, Luboš ; Sedlák, Radek (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu v Praze Holešovicích. Stavební pozemek je mírně svažitý, na dům bude navazovat bloková zástavba. Objekt tvoří sedm podlaží. V podzemní podlaží jsou technické prostory a hromadné garáže. V přízemí jsou dva obchodní prostory a recepce. V druhém až pátém podlaží jsou kancelářské prostory. V posledním podlaží je střešní byt s terasami. Objekt je navržený jako železobetonový monolitický skelet doplněný o obvodové stěny a stěny tvořící prostor jádra. Jádro tvoří osobní výtah a dvouramenné schodiště. Stropní desky tvoří spojitá železobetonová deska s hlavicemi. Fasádu objektu tvoří kamenný obklad členěný pilastry. Střena v úrovni bytu je tvořena terasou se zahradní úpravou. Přízemí domu tvoří výlohy obchodů se slunolamy. Veškeré konstrukce odpovídají platným normám ČSN.
Implementation of Reporting Services for Newly Acquired Subsidiary
Tremko, Tomáš ; Umlauf, Miroslav (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
This thesis deals with the design and implementation of operational and financial reports using BI tools. Theoretical part describes basic principles of Business Intelligence, datamarts, OLAP cubes and reporting services. Several interactive reports are designed in practical part, based on users business requirements. The reports permit users to interact, drilling down from summary to detail information and jumping to related websites within intranet portal.
Návrh využití nástroje ECCAIRS 5 Taxonomy Design Tools
Mašková, Šárka ; Šplíchal, Miroslav (oponent) ; Chlebek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na popis možností modifikace systému ECCAIRS pomocí sady nástrojů Taxonomy Design Tools a vytvoření návrhu využití této sady pro zjednodušení práce se systémem ECCAIRS na národní úrovni. Teoretická část zahrnuje popis legislativy vztahující se k hlášení leteckých nehod a incidentů, tedy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014, dále je uveden postup hlášení leteckých událostí v České republice a popis samotného systému ECCAIRS, jeho nástrojů, funkcí a možností modifikace. Praktickou část práce tvoří vlastní návrh využití zmíněné sady nástrojů pro zefektivnění práce se systémem ECCAIRS, včetně podobného popisu postupu provedení.
Implementation of Project Data to Identify Actions Leading to Improved Project Management in a Company
Vávra, Viliam ; Janošek, Dominik (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
The thesis is dedicated to the problematics of increasing the level of project management through a project that is focused on displaying and tracking available project data in a report. In the first of the three main parts it depicts the theoretical knowledge tied to the problematics and in the second it describes and analysis the company at which the project was implemented. This part also delineates the processes in the firm and explains facts that had to be considered. The last part of the thesis contains analysis which were important for successful implementation of the project and describes the actual implementation.
Vytváření OLAP modelů reportů na základě metadat
Franek, Zdenko ; Jirák, Ota (oponent) ; Ruttkay, Ladislav (vedoucí práce)
Důležitou součástí znalostí tvůrce reportů je i znalost databázového schématu, z kterého jsou čerpány údaje pro report a dotazovacího jazyka databáze. V oblasti reportovacích služeb pro analytické databázové systémy a systémy Business Intelligence vzniká iniciativa, oddělit pozici databázového specialisty od pozice tvůrce reportů. Jedním z řešení se nabízí využití metadatové mezivrstvy mezi databázovým schématem a reportem. Tato mezivrstva se nazývá report model. Její využití není v současné době v procesu reportingu podporované, nebo jenom velmi omezeně. Cílem této práce je naznačit možnosti využití report modelů v procesu budování reportů, a to s důrazem na oblast OLAP analýzy.
Rodinný dům
Staníková, Radka ; Majsniar, Michal (oponent) ; Škramlik, Jan (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu ve městě Boží Dar, který leží v horské oblasti. Rodinný dům je podsklepený, jednopatrový s obytným podkrovím. Objekt je rozdělen na tři dispoziční jednotky. První bytová jednotka se nachází v 1.NP a je navržena pro bydlení. Zbylé bytové jednotky jsou umístěné v podkroví a jsou určené jako apartmány pro krátkodobý či dlouhodobý pronájem. Objekt je navržen jako zděný z broušených cihelných bloků s keramickou stropní konstrukcí. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem a částečně obloženo kamenným obkladem. Střecha objektu je sedlová. Stavební pozemek ubíhá do svahu směrem k severovýchodní straně. Veškeré konstrukce odpovídají platným vyhláškám a normám ČSN.
Automatizované velkoobjemové zpracování testovacích výsledků
Klem, Richard ; Šnobl, Pavel (oponent) ; Hruška, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou automatizovaného zpracování velkého objemu dat v prostředí relační databáze. Práce se zaměřuje na aktuální situaci ve firmě Codasip a řeší nedostatečně rychlé vykonávání aktualizací materializovaných pohledů. Výsledkem práce je návrh na úpravy aktuálního systému, tento návrh úspěšně řeší problémy s pomalým zpracováním dat. Implementované řešení pak přináší průměrné zrychlení aktualizace materializovaných pohledů o 93 % a u některých materializovaných pohledů zrychlení o 99 %. Toto řešení pomůže firmě Codasip zvýšit efektivitu vývoje procesorových jader, ale i dalších produktů. Zároveň tato práce může sloužit jako případová studie optimalizace pomalých databázových dotazů při zpracování velkého objemu dat.
Reporting udržitelného rozvoje
Mlejnek, Tomáš ; Zuzana, Zapletalová (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá reportingem udržitelného rozvoje a jeho způsobu podávání pravidelných zpráv. První část obsahuje údaje o trvale udržitelném rozvoji a shrnutí přístupu ze strany OSN a EU k udržitelnému rozvoji, který ovlivnil podnikatelské postoje ke zveřejňování pravidelných výsledků pomocí standardizovaných zpráv o udržitelnosti. Ve druhé části je provedena analýza situace podávání reportu podniků v pivovarnictví o udržitelnosti rozvoje a společenské odpovědnosti. Cílem je vytvořit doporučení pro vytvoření reportu o udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti na základě předchozích analýz a zhodnocení jejich vývoje.
Komplexní systém řízení výroby stroje plnící linky lahví
Karola, Ladislav ; Milan, Sobotka (oponent) ; Pásek, Jan (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je úvod do řídicího systému výroby definovaného jako MES. Obsahuje analýzu šesti velkých ztrát vznikajících ve výrobě. Popisuje, jak se tyto ztráty projevují a jaké mají následky. Dále jsou popsány vybrané algoritmy určení koeficientů činnosti výroby. Mezi nejdůležitější patří koeficient OEE. Pro stroj plnič jsou simulována data a poskytována pomocí OPC Serveru nadřazené MES aplikaci v prostředí SIMATIC IT, která dle vnitřního nastavení data ověřuje, kategorizuje a ukládá do PPA databáze. Pro prezentaci výsledků slouží reporty, poskytující přehledný vypovídající záznam o efektivnosti zařízení.
Finanční reporting
Hendrych, Viktor ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Správná informace ve správný čas je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících podnikatelský úspěch. Potřeba neustále se zvyšujících požadavků na informace, na jejich strukturu, formu a obsah si vynutila vznik prostředku pro jejich zabezpečení - reporting jež nabyl významu ve všech podnikových činnostech především v oblasti ekonomiky a financí. Reporting je možné považovat za důležitou součást podnikového informačního systému, prostřednictvím něhož se vytvořené reporty zveřejňují. Koneční uživatelé využijí informace v případě, že uspokojí jejich informační potřebu. Podnikové výkazy musí podávat věrný a poctivý obraz o zveřejňovaných skutečnostech, což je hlavním cílem finančního reportingu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 145 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.