Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Evaluation of perfusate solution after ex vivo lung perfusion
Dobrovolná, Terezie ; Enghuber, Florian (oponent) ; Paštěka, Richard (vedoucí práce)
The aim of this master’s thesis is to introduce lung perfusion procedures and determine the parameters that are connected to the state of the lungs after perfusion and during preservation. In the perfusion process and for storing the lung, the phosphate-buffered saline (PBS) solution is used. The work focuses mainly on the parameters that can be measured and evaluated in the perfusate solution during the perfusion and preservation of the lungs such as pH, total dissolved solids, and proteins. These factors can be measured according to several procedures that are based on different principles. The mentioned process has been selected and implemented with regard to availability, feasibility, and appropriateness given. The pH and TDS parameters have been acquired by electrodes. Therefore, sensor calibration is an integral part of the measure ment. The concentration of the proteins was measured with the Bradford assay where it is important to follow the established protocol. Materials for that were present and provided in the Tissue engineering laboratory. Another intention is to assess the state of the lung tissue, meaning how the lungs gradually change their appearance, weight, and mechanical properties over time. The weight is obtained with the calibrated load cell sensor. For this sensor, a platform had to be assembled in order to function correctly and with great accuracy. From the field of mechanical properties of the lungs, the compliance and PV loops have been selected and presented. Five lungs were used for measurement. The appearance of the lungs changed over time and the necrosis was progressing. The lung viability was preserved with the PBS solution with balanced pH. The value of pH was maintained around pH 7. The concentration of the total dis solved solids (TDS) was determined and similar values were obtained in all lungs because the same solution was used. The TDS fluctuated slowly same as pH because they are correlated. The weight of the lungs decreased with passage of the time as expected. Protein concentration increased over time. That can indicate the inflammatory processes in the lung tissue or lung injury. The surface temperature was also obtained with a laser thermometer and decreasing values were noted with increasing storage time. Static compliance had unexpected charac teristics in some of the lungs. This was probably influenced by leakage due to an unsecured trachea. The last parameter was PV loops. The shape of the PV loops looked good until 48h in the majority of the loops. Then, the shape flatted and the shortage of curves appeared due to shortness of breath.
Development of an ex vivo lung perfusion system focusing on the preservation of fresh animal lungs for experiments and storage
Mesíková, Klaudia ; Forjan, Mathias (oponent) ; Paštěka, Richard (vedoucí práce)
A mechanical combined lung model is a type of model used in human breathing simulation. The biggest currency of the model is a high similarity with the human lungs. In order to work with the animal lungs for a longer time and so follow the principles of the 3Rs, a perfusion system is involved in the procedure. The perfusion system filled with a chosen perfusate solution is responsible to prolong the period in which the animal lungs are viable for experiments and storage in the ex-vivo environment. The development of the properly functioning perfusion system is based on the several components included in the process. Choosing the right solution for the perfusion of the inner environment of the lungs is one of the most important things that need to be taken into account. The roller pump is considered the drive motor of the system. Pressure and flow sensors are responsible for monitoring the process parameters that could describe the functionality and the ability to preserve the animal lungs in the ex-vivo environment. The validation of the developed system by using the fresh animal lungs is a part of the thesis as well as the checking procedure of the solution’s influence with the time of the storage. The perfusion system was successfully created and tested. The pressure and flow parameters gained during the measurement were compared while using the saline solution, the Ringer’s solution, and Histofix in the system. The compliance parameter of the lungs were been monitored during the perfusion as well as during the storage with the aim to determine the behaviour of the preserved lungs with the time and the impact of the chosen solution on it. Compliance initially decreased and then stabilized at a certain value throughout the storage period. For the perfusion with the saline and Ringer’s solution, it dropped by one-third. For Histofix preservation, the drop was by half of the initial compliance. The preservation time without the presence of the tissue necrosis was 120 hours using the Saline solution, 240 hours using the Ringer’s solution, and at least 268 hours using Histofix. The perfusion system could further be used in medical research and make a positive aspect in terms of less consumption of the animal organs for experimental purposes in various fields of the research. For future research, the improvement of the perfusion system and solution composition to ensure even longer preservation is welcomed.
Antimikrobiální aktivita vybraných přírodních extraktů
Šandová, Lucie ; Veselá, Mária (oponent) ; Zemanová, Jana (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo stanovit antimikrobiální aktivitu vybraných přírodních extraktů, konktrétně tří modelových extraktů vyrobených z třapatky nachové (Echinacea purpurea) a čtyř komerčních extraktů – z levandule lékařské (Lavandula angustifolia), meduňky lékařské (Melissa officinalis), echinaceových bylinných kapek (Echinacea purpurea) a extraktu echinacey (Echinacea purpurea) se zázvorem vůči vybraným mikroorganismům. Teoretická část je zaměřena na popis bioaktivních látek, vyskytujících se v rostlinách. Dále popisuje extrakční metody pro získávání extraktů z rostlinných materiálů, metody pro stanovení antimikrobiální aktivity a na závěr využití přírodních extraktů v potravinářském a kosmetickém průmyslu. V experimentální části byl testován antimikrobiální účinek zmíněných extraktů vůči gramnegativní bakterii Escherichia coli, grampozitivní bakterii Bacillus cereus a kvasince Candida glabrata. Pro stanovení antimikrobiální aktivity byly použity a porovnány dvě metody – jamková a disková difúzní metoda. Nejvyšší antimikrobiální aktivitu proti vybraným mikroorganismům vykazoval komerční extrakt meduňky lékařské, s vysokým obsahem geraniolu a citronelollu. Významnou antimikrobiální aktivitu vykazoval i komerční extrakt levandule lékařské. Naopak extrakty z echinacey nevykazovaly žádnou antimikrobiální aktivitu proti vybraným mikroorganismům.
Způsoby marinování a nakládání ryb
Fichtnerová, Lenka
Bakalářská práce na téma „Způsoby marinování a nakládání ryb“ se zabývá charakteristikou jednotlivých sladkovodních i mořských druhů ryb, které jsou v potravinářství nejvíce využívané, jejich nutričním složení a výživovými vlastnostmi. Úvodní část je zaměřena na popis konkrétních druhů ryb, jednotlivých složek rybího masa a jejich vliv na lidské zdraví. Dále byla popsána speciální hygienická pravidla, jak nakládat s produkty rybolovu, které jsou dány jak českými legislativními předpisy, tak i nařízeními Evropské unie. Následně jsou podrobně vysvětleny jednotlivé metody zpracování ryb, které zajišťují prodloužení doby trvanlivosti rybího masa. Na tuto část navazuje popsání jednotlivých způsobů, mezi které řadíme marinování, nakládání a další druhy konzervace rybího masa. V práci byly popsány běžně využívané metody konzervace, ale i méně obvyklé způsoby, jak zabránit růstu mikroorganismů. Závěrem byly zhodnoceny dílčí postupy z hlediska náročnosti na zpracování použitých surovin a trvanlivosti produktů.
Postup dezinsekce sbírkových předmětů v přesné termokomoře s regulovanou vlhkostí vzduchu
Baar, Jan ; Koudelová, Jana ; Šimčíková, Markéta
Památkový postup definuje využití netoxické metody likvidace všech vývojových stádií biologických škůdců - hmyzu, který poškozuje historické předměty z organických materiálů prostřednictvím ošetření v přesné termokomoře za určitých tepelných a vhlkostních podmínek.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Evaluation of perfusate solution after ex vivo lung perfusion
Dobrovolná, Terezie ; Enghuber, Florian (oponent) ; Paštěka, Richard (vedoucí práce)
The aim of this master’s thesis is to introduce lung perfusion procedures and determine the parameters that are connected to the state of the lungs after perfusion and during preservation. In the perfusion process and for storing the lung, the phosphate-buffered saline (PBS) solution is used. The work focuses mainly on the parameters that can be measured and evaluated in the perfusate solution during the perfusion and preservation of the lungs such as pH, total dissolved solids, and proteins. These factors can be measured according to several procedures that are based on different principles. The mentioned process has been selected and implemented with regard to availability, feasibility, and appropriateness given. The pH and TDS parameters have been acquired by electrodes. Therefore, sensor calibration is an integral part of the measure ment. The concentration of the proteins was measured with the Bradford assay where it is important to follow the established protocol. Materials for that were present and provided in the Tissue engineering laboratory. Another intention is to assess the state of the lung tissue, meaning how the lungs gradually change their appearance, weight, and mechanical properties over time. The weight is obtained with the calibrated load cell sensor. For this sensor, a platform had to be assembled in order to function correctly and with great accuracy. From the field of mechanical properties of the lungs, the compliance and PV loops have been selected and presented. Five lungs were used for measurement. The appearance of the lungs changed over time and the necrosis was progressing. The lung viability was preserved with the PBS solution with balanced pH. The value of pH was maintained around pH 7. The concentration of the total dis solved solids (TDS) was determined and similar values were obtained in all lungs because the same solution was used. The TDS fluctuated slowly same as pH because they are correlated. The weight of the lungs decreased with passage of the time as expected. Protein concentration increased over time. That can indicate the inflammatory processes in the lung tissue or lung injury. The surface temperature was also obtained with a laser thermometer and decreasing values were noted with increasing storage time. Static compliance had unexpected charac teristics in some of the lungs. This was probably influenced by leakage due to an unsecured trachea. The last parameter was PV loops. The shape of the PV loops looked good until 48h in the majority of the loops. Then, the shape flatted and the shortage of curves appeared due to shortness of breath.
Porovnání různých technologií výroby a konzervace objemné píce ve zvoleném podniku a návrhy na zlepšení.
NOVÁKOVÁ, Vladimíra
První část této diplomové práce se zaobírá historií a popisem objemných krmiv. Zde jsou popsány způsoby sklizně, zásady a postupy při jejich zpracování a varianty uskladnění. Také v této první části je popsána konzervace hmoty pro seno a senáž. U senáže a sena jsou uvedeny jak senzorické vlastnosti, ale také laboratorní ohodnocení podle "Normy 2004" (č. 244/2000 Sb.), která se nejčastěji používá v České republice. Dále jsou charakterizovány používané a nejčastěji se vyskytující jeteloviny a traviny. Senážní aditiva neboli přípravky jsou rozděleny do skupin a jsou zde zařazeny mikroorganismy pro konzervaci, které jsou škodlivé či prospěšné pro fermentaci biomasy. Závěr této části se zabývá kukuřicí a vlivem objemných krmiv na produkci hospodářských zvířat. Druhá část diplomové práce se věnuje vlastním sledováním kvality objemných krmiv, a to převážně senážní jámě, senáže v balíku, senážní plotně a sena v balíku. Převážně je tato část zaměřena na senzorické sledování vlastností těchto krmiv a laboratorní analýzy. Závěr obsahuje různá doporučení, která by mohla zlepšit kvalitu a ekonomickou stránku objemných krmiv.
Účinnost vybraných postupů konzervace ryb na zachování morfometrických ukazatelů
VOGALOVÁ, Pavlína
Bakalářská práce se zabývá problematikou fixace a konzervace ryb. Pokusy na různé metody konzervace ryb jsou součástí mnohých vědeckých ichtyologických prací. Ve většině z nich se však využívá jedné z metod a následně, až na výjimky, není dostupnost porovnání s jinými postupy u stejného druhu ryb. Cílem této práce je seznámit se s metodami konzervace a fixace, které mají vliv na morfometrické parametry ryb. Teoretickou částí jsou postupy konzervace a fixace. Poté následuje vlastní pokus efektu konzervace v časové posloupnosti po dvou týdnech u vybraných druhů ryb, kde jsou sledovány a měřeny vybrané morfometrické parametry a jejich případné změny po dobu několika měsíců.
Quantitative analysis of decorative elements´ presence to assess contextuality and a façade’s’ architectural quality in the historical city centre: Case study Brno
Kalouda, Petr
This paper is focused on the creation of the definition of a building façade´s´ architectural quality in the context of the surrounding buildings. The region was chosen because of the required buildings´ insulation. It´s presence will be confronted with the traditional use of architectural language. Reduction of the facade´s traditional elements will be evaluated by using simplified architectural composition categories. Positive and negative examples of the design will be determined.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.