Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Typologie českojazyčného spamu
Vejda, Prokop ; Mňuková, Dominika (vedoucí práce) ; Podzimek, Jan (oponent)
Tato práce představuje nový systém typologie pro českojazyčný spam. Kategorizace v něm probíhá na základě podpovrchových mechanismů odhalených metodou sémiotické analýzy, s primárním důrazem na klasifikaci užité persvazivní metody. Navržený systém lze v kontextu reflektované oborové literatury zařadit mezi víceúrovňové systémy kategorizace. V první úrovni rozlišuje mezi prodejním a inscenačním spamem. V druhé úrovni mezi situačně- inscenačním a identitně-inscenačním spamem. Ve třetí úrovni probíhá diferenciace mezi finanční, zdravotní, erotickou a spotřebitelskou pobídkovou oblastí. Mimo to identifikuje ideologický spam jako samostatnou kategorii. Systém je v rámci výzkumu prověřený aplikací na vzorku českojazyčného spamu ze začátku roku 2023, a sice metodou kvantitativní obsahové analýzy. Tento krok také umožnil představit relevantní sledované charakteristiky ve statistickém kontextu a elementárně zmapovat charakter nevyžádané pošty, která se v emailových schránkách česky mluvících adresátů objevovala začátkem roku 2023. Dalšími východisky výzkumu jsou: rešerše v akademické sféře představených typologických systémů a rešerše dosavadní aplikace sémiotické analýzy na spam. Teoreticky práce těží z konceptů sociální inscenace, řečového jednání, konotativní roviny, mytologie a nejistoty významů v...
Trestní a kriminologické aspekty phishingu
Žilková, Markéta ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Richter, Martin (oponent)
Trestní a kriminologické aspekty phishingu Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na analýzu trestních a kriminologických aspektů phishingu. Při shromažďování literárních zdrojů byl zjištěn nedostatek odborných prací, které by se systematicky zabývaly phishingem, i přestože se jedná o jeden z nejrozšířenějších druhů kybernetické kriminality, který pro uživatele kyberprostoru představuje velkou hrozbu. V česky psané literatuře je markantní zejména absence kriminologicky zaměřených studií. Práce je rozdělena na část kriminologickou a trestněprávní. Práce poskytuje komplexní pohled na phishing a rozebírá jeho vývoj a proces zdokonalení. Nejdříve je tedy vymezeno, co je phishing a jak může vypadat a následně je práce zaměřena na jeho historii a druhy, které se postupem času vyvinuly. Cílem této práce je zhodnotit vývoj počtu phishingových útoků, zda je meziroční trend stoupající, klesající či zůstává přibližně stejný. Vzhledem k množství lidské interakce v kyberprostoru je předpokladem rostoucí trend počtu případů phishingu. Dále se zaměřuje na znaky pachatele a jeho motivaci, znaky oběti a možnosti prevence před phishingovými útoky. Zde jsou využívány, vzhledem k absenci české literatury zabývající se touto problematikou, především zahraniční zdroje a studie. V části trestní je zmíněna evropská úprava, ale...
Aplikace na klonování stránek pro bezpečnostní testování
Kubíčková, Dita ; Sikora, Marek (oponent) ; Martinásek, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření aplikace, s jejíž pomocí je možné naklonovat webovou stránku a využít ji během bezpečnostního testování v rámci phishingové kampaně. V teoretické části je popsán pojem sociálního inženýrství s důrazem na phishing a je představen průběh phishingové kampaně a model útoku. Dále jsou porovnány současné nástroje pro kopírování stránek a zhodnoceny jejich nedostatky. Praktická část je věnována návrhu a vývoji vlastní aplikace v jazyce Python za použití Web Driveru a poskytuje výsledky provedeného testování aplikace v porovnání s nástrojem GoPhish, který je pro klonování stránek často využíván.
Psychology of Phishing Attacks During Crises: The Case of Covid-19 Pandemic
Kaliňák, Viliam ; Erkomashvili, David (vedoucí práce) ; Špelda, Petr (oponent)
Obecně platí, že události a okolnosti, které doprovázejí krize, jako jsou ztráta blízkých, materiální ztráty, dislokace nebo fyzická újma, mají celkově negativní dopad na duševní zdraví lidí. Právě tento narušený stav člověka ho činí zranitelným vůči manipulaci sociálních inženýrů, kteří to chtějí zneužít k svému vlastnímu obohacení. To byl také případ pandemie COVID-19, bezprecedentní krize v moderní historii, během níž rychle rostl počet phishingových a podvodných kampaní, jakmile byli lidé donuceni k tomu, aby zůstali v bezpečí doma a trávili většinu času online. Tato práce proto analyzuje psychologickou hru kyberzločinců na vzorku více než 200 e-mailů, aby zjistila, jak byla tato situace zneužívána a jaké ponaučení z ní plynou, aby se podobným případům do budoucna zabránilo. Její součásti jsou také teoretické a analytické rámce pro výzkumníky, kteří je mohou aplikovat také na jiné typy krizí. Výsledky přispívají do oblasti psychologie, počítačové kriminality i krizového řízení. Klíčová slova COVID-19, phishing, sociální inženýrství, psychologie, přesvědčování, krize, pandemie, impersonace, pretexting
Využití grafových databází v oblasti kybernetické bezpečnosti
Tichý, Dušan ; Daniel,, Tovarňák (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na představení a návrh využití grafových databází v oblasti kybernetické bezpečnosti, konkrétně v oblasti phishingových e-mailů.
Ochrana před sociálním inženýrstvím
Vrbasová, Lenka
Vrbasová, L., Ochrana před sociálním inženýrstvím. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku sociálního inženýrství a na obranu proti němu. Útoky sociálního inženýrství představují významnou hrozbu pro občany i organizace. Práce je členěna do pěti hlavních témat. Jde o definování pojmu sociální inženýrství, jeho metody, útoky proběhlé na území České republiky, ochranu uživatele a ochranu banky. Poslední téma je založeno na strategické analýze vnitřního a vnějšího prostředí.
Možnosti zabezpečení proti sociálnímu inženýrství v oblasti elektronického bankovnictví
Kubričan, Ondrej
Bakalářská práce se zabývá problematikou metod sociálního inženýrství ve vztahu k elektronickému bankovnictví. Poukazuje na ochranné prvky a obranné mechanismy internetového bankovnictví a analyzuje je ve vybraných bankách ČR. Na základě výsledků analýz navrhuje zvýšení zabezpečení internetového bankovnictví.
Detekce phishingu ve webových stránkách
Beňo, Marek ; Hrivňák, Ján (oponent) ; Holkovič, Martin (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá návrhom nástroja na detekciu a klasifikáciu phishing útokov. Práca popisuje techniky a formy phishing útokov a zároveň dostupné nástroje a spôsoby detekcie phishing útokov. Na základe analýzy existujúcich nástrojov je navrhnuté vlastné riešenie pre klasifikáciu súborov. Implementovaný nástroj zabezpečuje spracovanie vstupných dát a vy- tvorenie modelu. Model vstupu je založený na hybridnej analýze vstupného súboru a URL. Pomocou nástroja YARA sú aplikované YARA pravidlá na základe ktorých je vytvorená kla- sifikácia vstupu. Spracovanie modelu a definíciu pravidiel umožňuje implementovaný modul pre nástroj YARA. Výsledné riešenie umožňuje definíciu YARA pravidiel pre klasifikáciu phishing na základe štrukturálnych vlastností phishing súboru a charakteristík zdrojovej URL.
Bezpečnostní rizika sociálních sítí a jejich prevence
Nguyen, Sao Linh ; Koch, Miloš (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnostních rizik a hrozeb sociálních sítí. Práce zahrnuje základní informace o nejznámějších online sociálních sítích typu Facebook, Twitter a Instagram. V práci je analyzována statistika vývoje a použití výše uvedených sítí. Dále jsou uvedena rizika a nebezpečí při komunikaci na sociálních sítích a doporučení pro bezpečné používání.
Analýza způsobů informační bezpečnosti pro uživatele internetu
Vladimirova, Ekaterina ; Luc, Ladislav (vedoucí práce) ; Novotný, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu způsobů informační bezpečnosti pro uživatele internetu. Jejím hlavním cílem je seznámit uživatele internetu s druhy hrozeb vyskytující se na internetu, analyzovat nejznámější antivirové programy, ukázat jak se nastavuje Windows firewall a vytvořit doporučení pro zajištění informační bezpečnosti. Teoretická část práce popisuje základní a nejznámější služby, které nabízí internet a to včetně historie a vývoje internetu. Další kapitoly věnují pozornost informační bezpečnosti a popisují dělení malwaru a vysvětlují hrozby, se kterými se uživatel může potkat na internetu. Závěr teoretické části popisuje prostředky ochrany proti napadení počítače a to jsou antivirové programy a firewall. Praktická část sestává ze tří částí. První část se zabývá vyhodnocením sedmi nejpopulárnějších antivirových programů s vlastním firewallem podle zvolených kritérií. Ve druhé části je dán návod jak nastavit Windows 8 firewall. Nakonec je uděleno doporučení pro uživatele služeb internetu, které je nutné dodržovat pro svou bezpečnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: