Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Identifikace negativních vlivů působících na přírodní památku Pahorek
Sklenka, Marek
Drobné přírodní památky v zemědělské krajině jsou ohroženy řadou vlivů. K jejich ochraně je třeba identifikovat negativní faktory, které na ně působí. přírodní památka Pahorek v k.ú. Vážany u Vyškova je využívána jako extenzivní pastvina chráněná z důvodu vzácných druhů teplomilných rostlin. Na lokalitě bylo provedeno měření bazální respirace půd, obsah půdní organické hmoty v půdě spalováním a množství pohyblivých forem dusíku v půdě. Kontaminace území dusíkem z vnějších zdrojů nebyla prokázána, byly zaznamenány rozdíly v obsahu organické hmoty v půdě, způsobené pravdě podobně managementem v území. Měření bazální respirace prokázalo závislost na obsahu půdní vody v průběhu vegetace. Výsledkem průzkumu lokality a výstupů z laboratorních měření má být doporučení vedoucí k lepšímu nastavení managementu péče o chráněné území a zlepšení jejího stavu.
Zaměření přírodní památky Malhostovická pecka (část B)
Vojtěšek, David ; Volařík, Tomáš (oponent) ; Vondrák, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy přírodní památky Malhostovická pecka u obce Malhostovice. Jedná se o polohopisné a výškopisné zaměření dané lokality metodou tachymetrie. Výsledkem práce je účelová mapa v měřítku 1:500 ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy.
Realizace plánů péče - území ORP Moravské Budějovice
Škodová, Jana
Tématem diplomové práce je realizace plánů péče v chráněných maloplošných územích obvodu s rozšířenou působností Moravské Budějovice. Jedná se o šest zvláště chráněných území, pro které byly posouzeny jednotlivé plány péče na základě uskutečněných inventarizačních průzkumů, prostudovaných odborných materiálů a získaných informací o daných územích.
Realizace plánu péče - CHKO Kokořínsko
Dušková, Veronika
Práce se zabývá složitou problematikou plánu péče. Literární rešerše popisuje důležité součásti dokumentu, jeho sepsání a prohlášení za právně platný. Mimo jiné se zde zmiňuje současný stav řešeného území a také přiblížení přírodní památky z hlediska péče o biotopy. Praktická část obsahuje aktualizovaný plán péče pro zvolené území. Součástí je vyhodnocení managementu, návrh nových zásahů a jejich kalkulace. Plán péče je aktualizován na dobu deseti let a celkově stanovené náklady činí 673.000,-. Do budoucna je nutné počítat se zásahy, které nebylo možné při sestavování plánu péče předvídat. Po zvážení všech kladů a záporů se nabízí přehlásit Prameny Pšovky z kategorie přírodní památka do přírodní rezervace, především kvůli významu mokřadů v rámci Ramsarské úmluvy a také výskytu evropsky významného druhu vrkoče (Vertigo angustinor, Vertigo moulinsiana).
Stav populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší informace o stavu jediné východočeské populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji. Pro výzkum imág ve studovaném území byla zvolena metoda Capture-recapture, která spočívala ve zpětných odchytech značených motýlů po celou dobu jejich letu. Dále byl proveden inventarizační průzkum motýlů s denní aktivitou a orientační průzkum ostatních čeledí motýlů. V práci je doporučen podrobný management v území, který si klade za cíl udržení stávající populace modráska hořcového a především její posílení.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína. Průzkum byl proveden v roce 2007 a byl zde prokázán výskyt celkem 47 druhů motýlů. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy a je doporučen vhodný management pro zachování a posílení populací motýlů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Floristický průzkum přírodní památky Vinice v Jincích (okres Příbram)
Ambrožová, Veronika ; Česká, Jana (vedoucí práce) ; Petrů, Veronika (oponent)
Floristický průzkum přírodní památky Vinice (Příbramsko) byl proveden ve vegetační sezóně let 2012 a 2015. Studovaná lokalita se nachází u obce Jince a je významných paleontologickým nalezištěm kambrické fauny. Cílem bakalářské práce byla floristická inventarizace cévnatých druhů rostlin se zaměřením na ověření výskytu chráněných a ohrožených druhů. Práce dále obsahuje zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území v kontextu s platným plánem péče o PP. Na vybraných částech studovaného území PP Vinice bylo v roce 2015 inventarizováno celkem 61 druhů cévnatých rostlin (v roce 2012 bylo determinováno 47 druhů bez čeledí lipnicovité, sítinovité a šáchorovité). Byl potvrzen (v obou letech) výskyt dvou druhů v různém stupni ohrožení udávaných v předchozím botanickém výzkumu v roce 2006, výskyt dalších tří uvedených ohrožených druhů potvrzen nebyl. Dále byl ve vegetační sezóně 2015 zjištěn výskyt 5 nepůvodních druhů, z toho trnovník akát (Robinia pseudacacia) a netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) jsou invazivního charakteru. Potenciální hrozbou pro studovanou lokalitu může být i janovec metlatý (Cytisus scoparius), přestože nepatří mezi invazivní druhy v ČR. Na základě floristické inventarizace byly orientačně stanoveny 4 hlavní biotopy (hercynské dubohabřiny, květnaté bučiny, acidofilní teplomilné doubravy a suché acidofilní doubravy). Pro zachování této paleontologicky i botanicky významné lokality lze doporučit dodržování schváleného plánu péče na období 2007-2016, kde jsou podrobněji rozvedeny vhodné zásahy. Při tvorbě nového plánu péče by měl být kladen důraz na intenzivnější ochranu paleontologického naleziště a na likvidaci či omezování populací invazivních druhů včetně janovce metlatého, zejména na skalních výchozech s teplomilnou vegetací.
Návrh projektu naučné stezky "Kolem Vrbenské tůně"
URBANOVÁ, Jana
Přírodní památka Vrbenská tůň se nachází na severozápadním okraji Českých Budějovic, v Českém Vrbném. Jedná se o zbytek původního meandrujícího koryta Dehtářského potoka v široké ploché nivě Vltavy. Diplomová práce podává informace potřebné k vytvoření navrženého projektu naučné stezky a informačních tabulí. První část se zabývá přírodní charakteristikou oblasti, tvorbou projektů, historií naučných stezek v České republice, jejich typy a značení. Hlavní část práce je věnována konkrétnímu provedení naučné stezky, zmapování terénu a výběru nejvhodnější trasy, vytvoření návrhů a textů jednotlivých informačních tabulí včetně obrazové dokumentace a jejich značení. Přílohová část zahrnuje navržené rozpočty projektu, fotodokumentaci, mapy, prostorové návrhy, které přibližují a názorně představují danou lokalitu.
Zhodnocení přírodních a kulturních památek (VKP) v městské části Brno - Bystrc
Kolegarová, Pavla
Kolegarová, P. Zhodnocení přírodních a kulturních památek (VKP) v městské části Brno-Bystrc. Bakalářská práce. Brno, 2013. Tato práce se zabývá zhodnocením přírodních a kulturních památek v městské části Brno-Bystrc. Shrnuje základní poznatky o historii území, geologii, půdních poměrech, klimatických podmínkách, fauně a floře. Součástí praktické části bakalářské práce je zpracování dotazníkového šetření, které je zaměřeno na zjištění informovanosti o přírodních a kulturních památkách a zachycení návrhů pro jejich zlepšení. Dále je součástí práce návrh na vybudování cyklotrasy na řešeném území.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: