Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 342 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Obchodní smlouvy uzavírané se spotřebitelem
Polák, Jindřich ; Liška, Petr (vedoucí práce) ; Flídr, Jan (oponent)
Obchodní smlouvy uzavírané se spotřebitelem Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku zneužívajících ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Jedná se o dílčí část právní úpravy smluv uzavíraných se spotřebitelem. Česká právní úprava zneužívajících ujednání vychází z práva Evropské unie, konkrétně ze směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách. Systém ochrany založený směrnicí vychází z předpokladu, že se spotřebitel nachází ve slabší pozici, co se týče vyjednávací síly a úrovně znalostí, a proto přistupuje na smluvní podmínky předem připravené podnikatelem, aniž by mohl ovlivnit jejich obsah. Směrnice proto zakazuje taková smluvní ujednání, která v rozporu s požadavkem poctivosti způsobují významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran v neprospěch spotřebitele. Český zákonodárce zprvu transpozici zmíněné směrnice provedl ne zcela vhodným způsobem. Předmětné nedostatky se pokouší odstranit nedávno přijatá novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Ta navíc reaguje na aktuální vývoj unijní regulace spotřebitelského práva. Jádrem práce je rozbor změn touto novelou provedených ve vztahu k právní úpravě zneužívajících ujednání. První část práce uvádí a analyzuje některé základní pojmy spotřebitelského práva. Druhá...
Právní postih skryté reklamy influencerů na sociálních sítích
Krchovová, Barbora ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Liška, Petr (oponent)
Právní postih skryté reklamy influencerů na sociálních sítích Abstrakt Diplomová práce se zabývá fenoménem influencer reklamy a jeho právní regulací v České republice a Evropské unii. Také hodnotí efektivitu vymáhání právní úpravy v ČR a představuje tři odlišné přístupy k postihu v zahraničí, mezi nimi se věnuje i české a zahraniční autoregulaci. V první části práce stručně nastiňuje, jak fenomén v ČR postupně vznikal a jak vypadá v současné době s důrazem na odměňování influencerů, jestliže jeho nejpalčivějším problémem je skrytá podoba reklamy a jde tak o reklamu klamavou. Druhá část se věnuje platné tuzemské veřejnoprávní a soukromoprávní úpravě reklamy, kterou aplikuje v prostřední sociálních sítí a vymezuje právní postavení aktérů, kteří se na ni mohou podílet. Právní úprava v ČR vychází z práva Evropské unie, a proto práce reflektuje klíčové pojmy ve světle pokynů k výkladu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Na analýzu právní úpravy navazuje kapitola, která si klade za cíl vymezit rozdíl mezi doporučením influencera a komerčním sdělením, když uvádí konkrétní indicie. Ve třetí části se práce vypořádává s rozhodovací praxí krajských živnostenských úřadů, které jsou oprávněny k veřejnoprávnímu postihu reklamy na sociálních sítích. Zvýšený důraz je pak kladen na tři rozhodnutí konkrétního úřadů,...
Hromadné žaloby
Stiborová, Kateřina ; Sedláček, Miroslav (vedoucí práce) ; Střeleček, Tomáš (oponent)
Hromadné žaloby Abstrakt Diplomová práce se zabývá úpravou hromadného řízení na území České republiky, kdy se nejdříve zaměřuje na současné podoby hromadného řízení a následně přechází k návrhu zákona o hromadném občanském řízení soudním. Cílem práce je přispět do odborné debaty o utvářející se podobě hromadného řízení převážně praktickým náhledem na nastavení konkrétních parametrů zákona, poukázat na některé nedostatky současného návrhu zákona a nabídnout vlastní řešení. Z metodologického hlediska byly při tvorbě užity zejména analytický, normativní, komparativní a syntetický přístup. V úvodu práce se však projevuje i přístup deskriptivní. Analýza byla užita především při zkoumání současného návrhu zákona o hromadném občanském řízení soudním a polské právní úpravy. Normativní přístup se nejvíce projevuje v kritickém komentáři k současnému návrhu. Komparativní zkoumání práce nabízí při porovnání navrhované české a současné polské právní úpravy. Syntézou zaznamenaných poznatků je pak nejvíce ovlivněna část věnující se úvahám o budoucí vhodné podobě hromadných žalob. Z obsahového hlediska práce nejprve nabízí teoretický exkurz, v němž se vypořádává s terminologií a obecnými otázkami hromadného řízení. Následně přechází ke zkoumání současných nástrojů, v nichž lze spatřovat prvky kolektivního řízení. Těžiště...
Nekalé praktiky v multilevel marketingu
Tomková, Karolína
Tomková, K. Nekalé praktiky multilevel marketingu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá problematikou systému multilevel marketingu a podvody, ke kterým zde může docházet. Cílem této práce je na základě dílčích cílů formulovat doporučení, jak těmto nekalým praktikám při užití MLM systému předejít. Práce se skládá ze dvou částí, a to lite-rární rešerše a analytické části. Literární rešerše vysvětluje pojem multilevel marketing, jeho strukturu a firmy, které využívají MLM systém v České republice. Zároveň jsou zde zmíněny právní předpisy, jež MLM systém z právního hlediska ovlivňují. Analytická část se věnuje analýze zkušeností a případů názorových sku-pin za pomocí klasifikačních stromů. V diskusi jsou následně získaná data vyhod-nocena a navrhnuta doporučení, jak nekalým praktikám přecházet a jakým způ-sobem se s nimi vyrovnávat. Také jsou zde vyhodnoceny ekonomické důsledky při použití nekalých praktik v MLM systému.
Ekoznačení
Čičaková, Maryna
Čičaková, M. Ekoznačení. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce pojednává o právních možnostech podnikatele prezentovat své produkty nebo služby jako šetrné k životnímu prostředí. Cílem práce je analyzovat postupy konkrétního podnikatelského subjektu a posoudit, zda a jakými způsoby by se tento subjekt mohl prezentovat jako subjekt dbalý ochrany environmentálních zájmů. V teoretické části práce jsou analyzované relevantní legislativní předpisy, které se vztahují k ekologickému zemědělství a ochraně spotřebitelé. V analytické části práce jsou analyzované postupy konkrétního podnikatelského subjektu, dále je provedena SWOT analýza a nákladová analýza. V závěru analytické části jsou uvedena doporučení vhodnou korektní formu prezentace.
Dohledová činnost České národní banky
Skácelík, David ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Švarc, Zbyněk (oponent)
1 Abstrakt Tato práce se zabývá výkonem dohledu nad finančním trhem a nad osobami působícími na finančním trhu. Část práce je věnována i ochraně spotřebitele na finančním trhu a systémům odškodnění. S ohledem na skutečnost, že se Česká republika v r. 2004 stala členem Evropských společenství, je v této práci obsažena i právní úprava dohledu v předpisech unijních, neboť tato úprava významně předurčuje i úpravu českou. V souvislosti se zkoumáním ochrany zájmů klientů dohlížených osob bylo zkoumáno několik otázek: - zda jsou nějaké nástroje ochrany zájmů klienta již na úrovni dohlížených osob, - jakou úlohu v soukromoprávním vztahu dohlížená osoba - její klient má nebo může mít orgán dohledu, - jak jsou chráněny majetkové zájmy klienta v případě selhání dohlížené osoby a zda je tato ochrana de lege lata dostatečná. V úvodní teoretické části práce je stručně popsán institut dohledu, jeho třídění a formy. V návaznosti na institut dohledu je pojednáno i o orgánech vykonávajících dohled, a o předpisech, podle kterých je dohled vykonáván. Vzhledem k tomu, že dohledová působnost České národní banky je dosti rozsáhlá a cílem této práce není popsat tuto působnost v celé její šíři, soustředí se tento text jen na dohled nad sektorem bankovnictví, pojišťovnictví a na část kapitálového trhu. V další části práce je...
Kolektivní žaloby ve vybraných právních systémech z pohledu ochrany spotřebitele
Nováčková, Daniela ; Šmejkal, Václav (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Kolektivní žaloby ve vybraných právních systémech z pohledu ochrany spotřebitele Práce je věnována tématu kolektivních žalob v nové právní úpravě na úrovni EU (obsažené ve Směrnici 2020/1828 o zástupných žalobách1 ) a ve vnitrostátních právních úpravách ve vybraných členských státech EU - těmi jsou Česká republika, Polsko a Portugalsko. Cílem práce je prověřit a zhodnotit, která právní úprava kolektivních žalob na náhradu škody je ve vybraných členských státech EU pro spotřebitele nejpříznivější a poskytuje tak spotřebitelům největší míru právní ochrany. Přičemž v případě České republiky je předmětem zkoumání právní úprava obsažená v Návrhu zákona o hromadném řízení,2 který doposud nebyl přijat v platnost. Současně práce zkoumá, zda Směrnice o zástupných žalobách vůbec poskytuje členským státům EU právní rámec umožňující nastavení vnitrostátní právní úpravy kolektivních žalob právě co nejvstřícněji vůči spotřebitelům. Struktura práce je členěna do 9 kapitol. Po Úvodu následuje kapitola 2, jež na začátek přibližuje některé základní pojmy, jako např. kolektivní žaloba, systém opt-in a opt-out atp., v oblasti kolektivních žalob, se kterými je dále pracováno v následujících kapitolách. Kapitola 3 přibližuje metodologii výzkumu právní úpravy kolektivních žalob na úrovni EU, jakož i ve vybraných...
Slabší strana a spotřebitel v e-commerce
Kmoch, Štěpán ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Selucká, Markéta (oponent) ; Rozehnal, Aleš (oponent)
Slabší strana a spotřebitel v e-commerce Abstrakt Mezi vůdčí zásady soukromého práva patří zásada rovnosti a autonomie vůle. Pro uzavírání smluv v e-commerce je, vzhledem k takřka výlučné adhezní povaze kontraktace, vysoce relevantní právě otázka přístupu ke smluvní svobodě. Faktická nerovnost a omezení smluvní svobody zmíněné zásady narušuje, přičemž jednou z funkcí právního řádu je vzniknuvší asymetrii v postavení osob vyvažovat, o což i zákonodárce, zejména ten evropský, dlouhodobě usiluje. Ambicí tohoto pojednání je nejprve pomyslně poodstoupit a díky vlastní právní specializaci v oboru úsilí zákonodárce kriticky zhodnotit, což činím uceleněji v kapitolách č. 4 a 5. Pro tyto účely zasazuji relevantní právní úpravu (do které řadím i právní úpravu nepřímé ochrany spotřebitele jako je např. GDPR nebo ePrivacy směrnice) do širšího společenského kontextu světa e-commerce. Přitom postupuji systematicky. Nejprve se věnuji otázkám jako je pozice e- commerce v ekonomice, digitalizace a automatizace práce a v neposlední řadě dojde i na otázky datové ekonomiky. Následně rozvádím legislativní cíle ze strany zákonodárce a na základě zjištěných dat, obohacených o vlastní praktické zkušenosti, vyhodnocuji, zda se zákonodárci podařilo tyto cíle naplnit a zda přijímáním vybrané legislativy postupoval dle principů...
Perspektiva maloobchodního prodeje obchodních řetězců s ohledem na právní úpravu ochrany spotřebitele
Remunda, Kamil
Tato diplomová práce hodnotí český maloobchodní trh s potravinami a přínos ochrany spotřebitele pro zákazníka s rozdělením na veřejnosprávní a soukromoprávní část. Důležitým tématem práce je efekt Zákona o významné tržní síle na maloobchodní subjekty. Část práce je věnována kritériu kvality potravin, které výrazně ovlivňují obchodní řetězce. Výsledky práce se prolínají se subjektivním hodnocením zákazníků, které byly získány z dotazníkového šetření se zaměřením na chování spotřebitele při nákupu potravin a na přínos ochrany spotřebitele pro zlepšení postavení zákazníka v nákupním procesu.
Ochrana spotřebitele v cestovním ruchu
Zapletalová, Jitka
Zapletalová, J. Ochrana spotřebitele v cestovním ruchu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. Bakalářská práce se zabývá problematikou práva a ochrany spotřebitele v cestovním ruchu. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů související s problematikou cestovního ruchu a ochrany spotřebitele. V praktické části je vy-hodnocen dotazník, který je zaměřen na zkušenosti spotřebitelů s reklamacemi služeb u cestovních kanceláří. Je proveden rozbor a porovnání reklamačních řádů vybraných cestovních kanceláří. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro obě smluvní strany, jak pro spotřebitele, tak pro cestovní kancelář.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 342 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: