Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 77 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Multireziduální stanovení pesticidů v ječmeni a ve sladu metodou LC/MS s extrakcí QuEChERS
Posoldová, Kateřina ; Pernica,, Marek (oponent) ; Mikulíková, Renata (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je stanovení pesticidů v ječmeni a sladu. Ječmen patří ke druhé nejvíce pěstované obilnině v České republice. Aby se dosahovalo vyšších výnosů, větší kvality zrna a zabránilo se ztrátám, využívají se prostředky na ochranu rostlin – pesticidy. Nevýhodou použití je jejich negativní vliv na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí. Rezidua pesticidů a jejich metabolitů mohou zůstávat v potravinách, a proto je dobré sledovat jejich obsah. Možnosti stanovení jsou různé, ale v poslední době je využívána metoda extrakce QuEChERS, která celý proces přípravy vzorků urychluje. Praktická část shrnuje optimalizaci a validaci metody QuEChERS a následné stanovení množství analytů pomocí metody UPLC-MS/MS. Analyzoval se obsah 148 pesticidů ve 30 vzorcích ječmene a 20 vzorcích sladu pocházejících ze sklizně z roku 2021 v České republice.
Využití silic při ochraně bramboru vůči bakterii Dickeya dianthicola
Špaček, Dominik
Diplomová práce „Využití silic při ochraně bramboru vůči bakterii Dickeya dianthicola“ se zabývá antibakteriálními účinky vybraných silic a jejich komponentů. Konkrétně to jsou silice skořice, fenyklu, čajovníku, kmínu, římského kmínu, hřebíčku, čajovníku a komponent carvon a limonen vůči gramnegativní bakterii Dickeya dianthicola. Antibakteriální aktivita byla hodnocena pomocí diskové difuzní metody, kde byly sledovány inhibiční zóny. Dále byla antimikrobiální aktivita stanovena pomocí minimální inhibiční koncentrace (MIC) a minimální baktericidní koncentrace (MBC). Diskovou difuzní metodou bylo prokázáno, že testovaná bakterie byla nejvíce citlivá na přítomnost silice skořice ve všech koncentracích. U silice hřebíčku byla naměřena vyšší účinnost při koncentraci 75 µl/ml než při koncentraci 100 µl/ml. Podle hodnot z MIC a MBC je zřejmé, že životaschopnost bakterie Dickeya dianthicola nejvíce potlačovaly silice skořice a hřebíčku. V závěru byl proveden test patogenity, kterým bylo prokázáno, že komponent carvon více potlačuje příznaky napadení než silice skořice a kmínu.
Výskyt patogenů a škůdců v porostu máku setého
Gabčíková, Rebeka
Tahle práce ve své teoretické části pojednáva o základních charakteristikách pěstování máku setého (Papaver somniferum) se zaměřením na popis a charakteristiku jednotlivých chorob a škůdců. Praktická část práce byla realizována formou pokusu, který se uskutečnil na pozemku podniku Agroregión a.s., se sídlem v Rajci na území Slovenska. Pokus spočíval v monitoringu chorob a škůdců a hodnocení početnosti ich výskytu v jednotlivých variantách chemického ošetření (kontrola, insekticid, insekticid + fungicid). Ze škůdcu byl potvrzen výskyt Mšice makové (Aphis fabae), při které se nepodařilo přeukázat přímy vliv insekticídniho ošetření na početnost výskytu. Z chorob byl potvrzen výskyt plísne makové (Peronospora arborescens), při sledovaní které se výsledky ve formě početnosti napadení ukázali jako údaj nepostačujíci pro vyhodnocení průběhu choroby. Z přiložených fotografií je však zřejmé, že fungicídni ochrana zabezpečila podstatne lepší zdravotní stav porastu.
Stroje pro chemickou ochranu rostlin
Lesa, Petr
V diplomové práci je uveden přehled způsobů ochrany rostlin a mechanizačních prostředků používaných při práci v chemické ochraně rostlin. Je uvedeno jejich rozdělení a zařazení. Dále je uveden popis jednotlivých částí postřikovačů, možnosti snižování úletu postřikové jíchy při aplikaci a seřizování aplikační dávky. V praktické části řeší měření průtočného množství dvou typů trysek, jejich porovnání se stanovenými hodnotami a kontrola rovnoměrnosti průtočného množství trysek na celém aplikačním rámu postřikovače.
Choroby a škůdci kukuřice - faktografická informační databáze a výukový systém
MATOUŠ, Pavel
Tato práce se zabývá problematikou tvorby faktografické databáze pro plodinu Zea mays L. Pro tvorbu databáze a výukového systému byl použit jazyk HTML a kaskádové styly ke grafickému formátování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 77 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.