Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nástroj pro podporu vývoje softwarových systémů
Hala, Karel ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Nástroj pro podporu vývoje softwarových systému je aplikace  sloužící pro vizuální znázornění průběhu vývoje aplikace. Slouží k porozumění požadavků od zákazníka, tyto požadavky převádí do objektového návrhu s možností popisu chování tříd pomocí objektově orientovaných Petriho sítí. V této práci se postupně popíší nástroje věnující se tomuto tématu, vyberou se jednotlivé diagramy a popíše se způsob implementace těchto diagramů. V závěru budou představeny možná rozšíření.
Nástroj pro práci s Objektově orientovanými Petriho sítěmi
Neužil, Antonín ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o vývoji a použití grafického editoru objektově orientovaných Petriho sítích implementovaných v jazyce PNtalk. Nejprve jsou zde popsány Petriho sítě rozšiřující se s postupem času. Navazuje na ně popis objektově orientovaného paradigma. Dále je zde popsána struktura objektově orientovaných Petriho sítí v implementaci PNtalku. Dále práce uvádí popis návrhu aplikace, kde je uvedena struktura celé aplikace z několika pohledů. Hlavní motivací pro vytvoření tohoto nástroje je snaha zpřístupnit objektově orientované Petriho sítě jejich uživatelům. Aplikace byla implementována ve frameworku JavaFX a celý postup je uveden v následující kapitole spolu s testováním. Výsledek práce je prezentován v příkladech obsažených v poslední kapitole, která obsahuje i podrobný manuál pro ovládání aplikace. Výsledný nástroj ve spolupráci s PNtalk serverem dovoluje uživatelům pohodlnější práci s OOPN a jejich vizuální podobou.
Grafický editor Objektově orientovaných Petriho sítí
Neužil, Antonín ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá Petriho sítěmi a jejich modelování. V první řadě práce popisuje formalismy Petriho sítě. Dále se také zaměří na objektovou orientovanost sítí. V druhé řadě se práce specializuje na vytvořenou aplikaci a tou je grafický editor objektově orientovaných Petriho sítí. Součástí práce je postup návrhu a implementace již zmíněné aplikace. Aplikace je vytvořena pomocí jazyku Java a je kompatibilní pouze s operačním systémem Windows. Pro tvorbu aplikace bylo použito vývojové prostředí NetBeans IDE 8.0.2. Výsledkem celé bakalářské práce je tedy aplikace pro tvorbu modelů Objektově orientovaných Petriho sítí a jejich simulací pomocí přiloženého serveru. Několik příkladů těchto modelů a jejich výsledky jsou součástí této práce. Tyto příklady slouží jako manuál pro použití aplikace.
Nástroj pro podporu vývoje softwarových systémů
Hrubý, Daniel ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Nástroj pro podporu vývoje systémů je aplikace sloužící pro usnadnění průběhu vývoje softwarových systémů. Pomocí diagramu užití pomáhá k lepšímu porozumění požadavků od zákazníka, následně s využitím diagramu tříd lze přepsat návrh do objektového konceptu a díky Objektově orientovaným Petriho sítím lze popsat chování systémů. V práci nejdříve popíší programy věnující se stejné problematice, poté se vysvětlí jednotlivé diagramy a Objektově orientované Petriho sítě. Následně bude představena samotná aplikace, její testování a možná vylepšení.
Nástroj pro práci s Objektově orientovanými Petriho sítěmi
Josefík, Martin ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tvorbou nástroje pro práci s Objektově orientovanými Petriho sítěmi za použití dvou rozdílných jazyků PNML a PNtalk. PNML slouží pro popis Petriho sítě, je založený na XML a jeho výhodou je, že dokáže každý prvek Petriho sítě popsat pomocí svých elementů. PNtalk je konkrétní implementací OOPN a je založený na jazyce Smalltalk. Nástroj pro práci s OOPN bude komunikovat s externí aplikací systémem PNtalk z důvodu výměny modelů. Na závěr budou navržena rozšíření nástroje.
Knihovna vzorů Petriho sítí
Hanák, Martin ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením modelů pomocí formalismu Objektově orientovaných Petriho sítí (dále jen OOPN). Rozebírá význam a možnosti tohoto formalismu a ve své druhé části se snaží identifikovat užitečné nebo často se opakující vzory. Tyto vzory jsou inspirovány konstrukcemi klasických programovacích jazyků. Jde především o manipulaci s daty a řízení běhu programu. Nalezené vzory popisují a diskutují možnosti modelování takových konstrukcí pomocí OOPN.
Modelem řízený návrh softwarových systémů
Hanák, Tomáš ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá moderním přístupem při vytváření softwarových systémů, který se nazývá modelem řízený návrh softwarových systémů. Jedná se o metodiku, která odstraňuje řadu kritických problémů, jež se vyskytují při konvenčním návrhu systémů. Hlavní myšlenka tohoto poměrně nového přístupu se zakládá na možnosti automatického, či poloautomatického generování výsledného kódu z konceptuálních modelů.
Editor objektově orientovaných Petriho sítí
Kovács, Zoltán ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Práce se věnuje návrhu a implementace editoru OOPN popsaných jazykem PNTalk. Vytvoří se kompatibilní zobrazení PNTalk a formát uložení založený na technologií XML. V návrhu jednotlivých částí editoru je kladen důraz na vnitřní uložení objektů, grafického uživatelského rozhraní a funkcionalitu. V závěru práce jsou demonstrovány praktické ukázky z aplikace.
Framework pro tvorbu a ověřování specifikačních modelů
Matalík, Štěpán ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá objektově orientovanými Petriho sítěmi (OOPN) a tvorbou nástroje pro tvorbu a ověřování specifikačních modelů popsaných OOPN. V první části práce jsou popsány formalismy existujících typů Petriho sítí, včetně OOPN. Další část se zabývá tvorbou editačního nástroje, který také umožňuje spouštění simulačních modelů na vzdáleném serveru. Výstupem editoru je jednak grafická podoba Petriho sítě a také simulační model popsaný jazykem PNtalk, což je konkrétní implementace OOPN založená na jazyku Smalltalk. Simulační modely jsou spouštěny na serveru v prostředí Pharo. Na závěr práce jsou ukázány příklady konkrétních simulací a možná rozšíření nástroje.
Interpret Petriho sítí
Blažek, Tomáš ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá konceptem formalismu Petriho sítí, který umožňuje zkoumat dynamické chování paralelních a nedeterministických systémů. Dále se práce zabývá jeho variantou Objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN), jejímž cílem je usnadnit proces modelování systémů objektově orientovaným přístupem. Cílem této diplomové práce je navrhnout vnitřní reprezentaci modelů OOPN vhodnou pro efektivní interpretaci a implementovat překladač z jazyka PNtalk do vnitřní reprezentace. Následně pak navrhnout a realizovat interpret modelů OOPN, který bude umožňovat provádění simulace běhu těchto modelů s tím, že výsledný interpret musí také kromě objektů Petriho sítí umět pracovat i s vybranou podmnožinou objektů z jazyka Java.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.