Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 233 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Nemocnice Trutnov, Pavilon B - hrubá vrchní stavba
Kratěna, Dominik ; Kratochvílová, Erika (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé vrchní stavby pavilonu B, nacházející se v areálu nemocnice Trutnov. Jedná se o čtyřpodlažní železobetonový monolitický skelet. Práce obsahuje technickou zprávu, zprávu zařízení staveniště, dopravní vztahy v okolí staveniště, řešení dopravních tras pro dopravu materiálů, návrh strojní sestavy, technologický předpis monolitických konstrukcí, posouzení jeřábu a autočerpadla, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu životního prostředí, kontrolní a zkušební plán, časový plán, rozpočet hrubé vrchní stavby a limitky zdrojů.
Městská nemocnice v Brně
Seďa, Ondřej ; Hybská, Bohumila (oponent) ; Sedláček, Michal (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh nemocnice na Kraví hoře v Brně. Návrh nové městské nemocnice v Brně nahrazuje funkce dvou stávajících městských nemocnic, Nemocnice Milosrdných bratří a Úrazové nemocnice, jejichž technologie neodpovídají medicínským požadavkům 21. století. V nemocnici jsou navrženy standardní provozy nemocnice městského typu, a to ambulantní zdravotní provozy včetně denních stacionářů, centrální odběry krve, urgentní příjem, operační a zákrokové sály, centrální sterilizaci, anesteziologicko-resuscitační oddělení, jednoty intenzivní péče, porodnici a neonatologické oddělení, vyšetřovací komplement, laboratoře, rehabilitační oddělení, lůžková oddělení chirurgických a interních oborů, nezdravotnické a komerční prostory, personální zázemí, technické zázemí a parkování. Nemocnice je navržena jako 10podlažní objekt. Hlavní myšlenkou návrhu bylo vytvoření nemocnice, jejíž forma bude umožňovat výhledy nejen do parkových ploch ale i na panorama Brna.
Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně
Brunová, Susanna ; Machovský, Tomáš (oponent) ; Galeová, Nicol (vedoucí práce)
Cílem práce je návrh Centra prevence a rozšíření Kliniky radiační onkologie v areálu Masarykova onkologického ústavu v Brně. Budova bude obsahovat samotné centrum prevence, lůžkové oddělení pro mobilní pacienty, protonové centrum a pronajímatelné prostory. V Centru prevence bude kromě odborných lékařských a sesterských úkonů prováděno také poradenství, edukace odborné i laické veřejnosti i administrativní činnosti související s komerčním programem onkologické prevence.
Analýza chování železobetonové stropní desky
Kubínek, Michal ; Bažant, Zdeněk (oponent) ; Zich, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou chování stávající železobetonové, lokálně podepřené, stropní desky v nemocnici včetně 2. mezního stavu. Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu SCIA Engineer. Bylo zhotoveno několik modelů, pro dimenzování byl použit model nejlépe zhodnocující reálné chování konstrukce. Jednotlivé modely byly porovnány s ručním výpočtem pomocí zjednodušené metody náhradních rámů. Po zjištění nevyhovujících průhybů, zejména vzhledem k navazujícím konstrukcím, byl zhotoven nový návrh. Byla zvětšena tloušťka desky a následně proveden nový návrh výztuže. Nová konstrukce byla ověřena na oba mezní stavy.
Vzduchotechnika ve zdravotnickém zařízení
Růžička, Věroslav ; Jelínek, Ondřej (oponent) ; Rubina, Aleš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení obsluhující prostoty lůžkového oddělení nemocnice a jemu přidružené prostory. Zařízení navrhnuté ve výpočtové části mají za úlohu dopravu upraveného čerstvého vzduchu do prostor nemocnice. Systém je rozdělen na dva celky. Primární zařízení obsluhuje lůžkové pokoje a s nimi spojená hygienická zázemí a sekundární zařízení obsluhuje přidružené prostory. Obě zařízení jsou navrženy tak aby mohli teplovzdušně větrat v zimním období. Na krytí tepelné zátěže v letních měsících jsou navrhnuty jednotky fancoil. Zařízení č. 1 je navíc schopno řídit úpravu vlhkosti vzduchu. V teoretické části se práce zaměřuje na vzduchové filtry a filtraci atmosférického vzduchu.
Nosná konstrukce nemocničního pavilonu
Hůrka, Jiří ; Jeneš, Rostislav (oponent) ; Terzijski, Ivailo (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh vybraných částí nosné konstrukce nemocničního pavilonu. Konstrukci tvoří železobetonový skelet s dodatečně provedeným samonosným obvodovým pláštěm. Vybranými částmi konstrukce jsou lokálně podepřená deska, sloupy, základová patka a schodiště. Model konstrukce byl sestaven v programu RFEM5. Vnitřní síly lokálně podepřené desky byly ověřeny ručním výpočtem. Součástí práce je technická zpráva, statický výpočet a výkresová dokumentace řešených částí.
Městská nemocnice v Brně
Lebedev, Ilya ; Hybská, Bohumila (oponent) ; Sedláček, Michal (vedoucí práce)
Předmětem řešení diplomové práce je architektonický návrh městské nemocnice v Brně. Práce vychází z dříve vypracovaného ateliérového projektu ze zimního semestru, jehož předmětem řešení byl návrh urbanistického a dopravního konceptu pro zvolené území. Vybraná lokalita se nachází v širším centru města na pravém břehu řeky Svratky v nejzápadnější části brněnské městské části Brno-střed v katastrálním území Pisárky. Celý pozemek je ve vlastnictví města. Má výrazně svažitý terén se složitými základovými poměry kvůli sesuvnému a poddolovanému území. I když je v těsné blízkosti řeky, nehrozí zde povodně žádného typu. Základní myšlenkou návrhu je plynulé spojení nového nemocničního areálu se stávající městskou strukturou, parkem Anthropos a hlavně okolní přírodou. Zvolený tvar je inspirován a vychází z obrysu modré hvězdy života. Je kombinací monobloku a pavilonového typu, který nabízí flexibilitu, usnadňuje orientaci a má potenciál organického růstu pro budoucí rozvoj. Budova je výhodně orientovaná vůči světovým stranám, rozevírá se směrem k výstavišti a historické části města. Ze západní a jižní části je obklopena lesem, z východní strany alejí vzrostlých stromů a řekou Svratkou, ze severní poté parkem Anthropos. Výstavba nemocnice by měla zatraktivnit lokalitu. Součástí realizace budou parkové úpravy, nová kavárna u retenčního jezírka, sportovní aktivity, pavilon medicíny a přírody, který spolu s pavilonem Anthropos doplní vzdělávací aktivity v okolí. Cílem návrhu bylo vytvořit kvalitní prostředí pro pacienty i zaměstnance na unikátním místě nábřeží a poskytnout maximální propojení s okolní přírodu.
Vzduchotechnika nemocnice - Ecodesign 2018
Dokládalová, Tereza ; Jelínek, Ondřej (oponent) ; Rubina, Aleš (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je rešerše právních předpisů o ekodesignu, návrh vzduchotechnického zařízení pro nemocniční oddělení a analýza spotřeb energií vzduchotechnických zařízení navržených před ekodesignem 2018 a po ekodesignu 2018. Práce je rozdělena do třech částí. Teoretická část se zabývá rešerší právních předpisů o ekodesignu (především Nařízení komise EU č. 1253/2014) a vzduchotechnikou ve zdravotnických zařízeních. V druhé části byl proveden návrh dvou vzduchotechnických zařízení obsluhujících traumatologické oddělení nemocnice ve stupni dokumentace pro povolení stavby. Třetí část obsahuje výpočty a posouzení předpokládaných spotřeb elektrické a tepelné energie, srovnání jednotek před ekodesignem a po ekodesignem a vyhodnocení ročních provozních nákladů.
Městská nemocnice v Brně
Slawinski, Olena ; Hybská, Bohumila (oponent) ; Sedláček, Michal (vedoucí práce)
Předmětem řešení diplomové práce je návrh novostavby městské nemocnice v Brně na ulici Černovická. Pro zpracování návrhu byla vybrána lokalita podél řeky Svitavy na hranici dvou katastrálních území Brno-Komárov a Brno-Jih. Jedná se o podélný rovinatý pozemek umístěny na břehu řeky. Hlavní myšlenkou návrhu bylo vytvořit nemocnici v parku v přírodě, čemuž nejlépe prospívá blízké sousedství s řekou. Nová nemocnice by se nacházela v zastavěné části města a byla by obklopená především bytovými domy a zónou lehké výroby. Diplomová práce navazuje na ateliérový projekt z roku 2021, jehož předmětem řešení byl urbanistický návrh okolí budoucí nemocnice v návaznosti na řeku Svitavu a řešení protipovodňových opatření v lokalitě. Během zpracování ateliérové práce bylo vyřešeno dopravní napojení stavby, pěší vazby na okolí a začlenění hmoty budovy do stávající městské zástavby. Diplomová práce se tedy zabývá architektonickou studií novostavby městské nemocnice a přidruženého parkovacího domu umístěného podél ulice Černovická na hranici pozemku. Jedná se o novostavbu nemocnice, která by zahrnovala běžné provozy urgentu, chirurgického oddělení s 10 operačními sály, JIP a ARO oddělení, porodnici a přibližně 60 ambulancí různých oborů medicíny. Navržena stavba má celkovou kapacitu 550 lůžek na jednotlivých lůžkových odděleních a také cca 60 lůžek pro jednodenní péče o pacienty. Dále byla stavba doplněna o komerční prostory, restauraci a jídelnu pro zaměstnance.
Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně
Tomaschek, Adam ; Matoušek, Jaroslav (oponent) ; Galeová, Nicol (vedoucí práce)
Cieľom diplomovej práce je umiestnenie a návrh stavieb rozširujúcich Masarykov Onkologický Ústav o lôžkové oddelenie pre mobilných pacientov a centrum prevencie spolu s rozšírením spektra radiačnej kliniky o protónové ožarovanie. Návrh uvažuje s využitím južného svahu areálu ohraničeným ulicami Tomešova a Roubalova, pričom pracujem s navrhovaným využitím okolitého územia podľa nového územného plánu Mesta Brna.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 233 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.