National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Template assisted electrodeposition of multilayer nanostructures
Lednický, Tomáš ; Drbohlavová, Jana (referee) ; Čechal, Jan (advisor)
Tato diplomová práce je zaměřená na výrobu Au-PANI-Au nanodrátů. Prezentovaná výroba nanodrátů je založená na elektrochemické depozici různých kovů a polymerizaci polyanilínu do porézních šablon z porézní anodické aluminy připravených anodizací hliníku. Teoretická část pojednává o základech elektrochémie a porézní anodické aluminy.
Towards highly-doped Ge and ZnO nanowires: Growth, characterization and doping level analysis
Pejchal, Tomáš ; Mikulík,, Petr (referee) ; Grym,, Jan (referee) ; Kolíbal, Miroslav (advisor)
Vysoce dopovaná polovodičová nanovlákna představují nadějnou třídu nanostruktur pro budoucí aplikace v elektronice, optoelektronice nebo bio-senzorice. Tato práce se zaměřuje na přípravu a charakterizaci nanovláken germania a oxidu zinečnatého s cílem dosáhnout vysoké úrovně dopování. Úvodní část dizertační práce se zabývá přípravou germaniových nanovláken metodou VLS (pára – kapalina – pevná látka). Nejprve jsou popsány faktory ovlivňující růst nanovláken a jejich morfologii – složení katalytické částice, vliv adsorbovaných atomů či molekul a potenciální inkorporace atomů katalyzátoru do objemu nanovláken. Nanovlákna připravená ze zlatých katalytických nanočástic v podmínkách ultravysokého vakua (tzv. MBE metodou) a za přítomnosti atomárního vodíku (proces napodobující podmínky CVD metod) vykazují odlišnou morfologii a směr růstu. Tyto rozdíly odhalují kombinovaný účinek adsorpce atomárního vodíku a šíření zlatého katalyzátoru na stěny nanovláken. Tento efekt je klíčový pro vysvětlení rozdílů ve výsledné morfologii nanovláken připravených MBE a CVD metodami. Další část práce se věnuje přípravě Ge nanovláken z katalyzátorů obsahujících prvky III. skupiny a studiu jejich případné inkorporace, která by mohla vést k dopování nanovláken. Bylo zjištěno, že in-situ připravené směsné Au–Ga nanočástice lze úspěšně využít pro růst germaniových nanovláken, přestože stabilita katalyzátoru je nižší než v případě čistého zlata. I přes vysokou koncentraci gallia v katalytické částici nebyla pozorována inkorporace gallia do objemu nanovlákna. Tato metoda dopování nanovláken se tedy pro uvedenou materiálovou kombinaci ukázala jako nevhodná. Ve třetí části práce jsou popsány výsledky charakterizace ZnO nanodrátů a vývoj metody jejich difuzního dopování galliem. Je prokázán vliv žíhání nanodrátů na koncentraci kyslíkových vakancí (VO) – ve srovnání s žíháním v podmínkách vysokého vakua se koncentrace VO snižuje žíháním v plynném peroxidu vodíku. Dále je zdokumentována inkorporace gallia do ZnO nanodrátů při teplotě nad 350 °C – pozorováno pomocí in-situ SEM. Při teplotě nad 450 °C dochází ke galliem indukované dekompozici ZnO nanodrátů. K určení koncentrace a prostorového rozložení Ga atomů v nanovláknech je využito teoretického difuzního modelu a STEM EDS měření nanovláken. Byla nalezena korelace mezi koncentrací kyslíkových vakancí a inkorporací gallia do objemu ZnO nanovláken. Koncentrace gallia dosahuje řádově 10^21 cm^-3, což dokazuje vhodnost použité metody pro dosažení vysokých úrovní dopování, které jsou potřebné pro budoucí bio-senzorické aplikace v infračervené oblasti.
Application of correlative AFM/SEM microscopy
Hegrová, Veronika ; Fejfar, Antonín (referee) ; Konečný, Martin (advisor)
This thesis is dealing with application of Correlative Probe and Electron Microscopy. All measurements were carried out by atomic force microscope LiteScope which is designed especially to be combined with electron microscopes. Advantages of Correlative AFM/SEM Microscopy are demonstrated on selected samples from field of nanotechnology and material science. Application of the correlative imaging was proposed and then realized particularly in case of low-dimensional structures and thin films. Further, this thesis deals with the possibility of combining Correlative AFM/SEM Microscopy with other integrated techniques of an electron microscope such as Focused Ion Beam and Energy Dispersive X-rays Spectroscopy.
Preparation of GeSn nanostructures
Jedlička, Jindřich ; Voborný, Stanislav (referee) ; Kolíbal, Miroslav (advisor)
This bachelor thesis deals with the methods of preparation of GeSn nanowires. In the theoretical part of the thesis the band structure of solid states is described and the interesting properties of GeSn material are mentioned. The growth mechanism of nanowires and methods of preparation of GeSn nanowires are introduced. In the experimental part of the thesis the effusion cell for Sn deposition was assembled and the testing and calibration were performed.
Characterization of magnetic nanostructures by magnetic force microscopy
Staňo, Michal ; Vetushka,, Aliaksei (referee) ; Urbánek, Michal (advisor)
The thesis deals with magnetic force microscopy of soft magnetic nanostructures, mainly NiFe nanowires and thin-film elements such as discs. The thesis covers almost all aspects related to this technique - i.e. from preparation of magnetic probes and magnetic nanowires, through the measurement itself to micromagnetic simulations of the investigated samples. We observed the cores of magnetic vortices, tiny objects, both with commercial and our home-coated probes. Even domain walls in nanowires 50 nm in diameter were captured with this technique. We prepared functional probes with various magnetic coatings: hard magnetic Co, CoCr and soft NiFe. Hard probes give better signal, whereas the soft ones are more suitable for the measurement of soft magnetic structures as they do not influence significantly the imaged sample. Our probes are at least comparable with the standard commercial probes. The simulations are in most cases in a good agreement with the measurement and the theory. Further, we present our preliminary results of the probe-sample interaction modelling, which can be exploited for the simulation of magnetic force microscopy image even in the case of probe induced perturbations of the sample.
Fabrication of Nanowires into Porous Alumina by Electrolysis
Staňo, Michal ; Čechal, Jan (referee) ; Škoda, David (advisor)
This thesis deals with preparation of metal nanowires based on electrodeposition from aqua solution of metallic salts into porous dielectric aluminium oxide templates. The theoretical part covers various bottom-up methods of nanowire preparation using a template, electrochemistry and electrodeposition overview. The Experimental part is focused on the nanowire (Ag, Cu, Ni-H) preparation by means of direct current and alternating current electrodepositon and geometrical characterization of fabricated nanowires by scanning electron and atomic force microscopy. Defects of commercially available and prepared porous alumina templates are mentioned. Branching and coalescence of nanowires are briefly discussed as well.
Towards highly-doped Ge and ZnO nanowires: Growth, characterization and doping level analysis
Pejchal, Tomáš ; Mikulík,, Petr (referee) ; Grym,, Jan (referee) ; Kolíbal, Miroslav (advisor)
Vysoce dopovaná polovodičová nanovlákna představují nadějnou třídu nanostruktur pro budoucí aplikace v elektronice, optoelektronice nebo bio-senzorice. Tato práce se zaměřuje na přípravu a charakterizaci nanovláken germania a oxidu zinečnatého s cílem dosáhnout vysoké úrovně dopování. Úvodní část dizertační práce se zabývá přípravou germaniových nanovláken metodou VLS (pára – kapalina – pevná látka). Nejprve jsou popsány faktory ovlivňující růst nanovláken a jejich morfologii – složení katalytické částice, vliv adsorbovaných atomů či molekul a potenciální inkorporace atomů katalyzátoru do objemu nanovláken. Nanovlákna připravená ze zlatých katalytických nanočástic v podmínkách ultravysokého vakua (tzv. MBE metodou) a za přítomnosti atomárního vodíku (proces napodobující podmínky CVD metod) vykazují odlišnou morfologii a směr růstu. Tyto rozdíly odhalují kombinovaný účinek adsorpce atomárního vodíku a šíření zlatého katalyzátoru na stěny nanovláken. Tento efekt je klíčový pro vysvětlení rozdílů ve výsledné morfologii nanovláken připravených MBE a CVD metodami. Další část práce se věnuje přípravě Ge nanovláken z katalyzátorů obsahujících prvky III. skupiny a studiu jejich případné inkorporace, která by mohla vést k dopování nanovláken. Bylo zjištěno, že in-situ připravené směsné Au–Ga nanočástice lze úspěšně využít pro růst germaniových nanovláken, přestože stabilita katalyzátoru je nižší než v případě čistého zlata. I přes vysokou koncentraci gallia v katalytické částici nebyla pozorována inkorporace gallia do objemu nanovlákna. Tato metoda dopování nanovláken se tedy pro uvedenou materiálovou kombinaci ukázala jako nevhodná. Ve třetí části práce jsou popsány výsledky charakterizace ZnO nanodrátů a vývoj metody jejich difuzního dopování galliem. Je prokázán vliv žíhání nanodrátů na koncentraci kyslíkových vakancí (VO) – ve srovnání s žíháním v podmínkách vysokého vakua se koncentrace VO snižuje žíháním v plynném peroxidu vodíku. Dále je zdokumentována inkorporace gallia do ZnO nanodrátů při teplotě nad 350 °C – pozorováno pomocí in-situ SEM. Při teplotě nad 450 °C dochází ke galliem indukované dekompozici ZnO nanodrátů. K určení koncentrace a prostorového rozložení Ga atomů v nanovláknech je využito teoretického difuzního modelu a STEM EDS měření nanovláken. Byla nalezena korelace mezi koncentrací kyslíkových vakancí a inkorporací gallia do objemu ZnO nanovláken. Koncentrace gallia dosahuje řádově 10^21 cm^-3, což dokazuje vhodnost použité metody pro dosažení vysokých úrovní dopování, které jsou potřebné pro budoucí bio-senzorické aplikace v infračervené oblasti.
Application of correlative AFM/SEM microscopy
Hegrová, Veronika ; Fejfar, Antonín (referee) ; Konečný, Martin (advisor)
This thesis is dealing with application of Correlative Probe and Electron Microscopy. All measurements were carried out by atomic force microscope LiteScope which is designed especially to be combined with electron microscopes. Advantages of Correlative AFM/SEM Microscopy are demonstrated on selected samples from field of nanotechnology and material science. Application of the correlative imaging was proposed and then realized particularly in case of low-dimensional structures and thin films. Further, this thesis deals with the possibility of combining Correlative AFM/SEM Microscopy with other integrated techniques of an electron microscope such as Focused Ion Beam and Energy Dispersive X-rays Spectroscopy.
Preparation of GeSn nanostructures
Jedlička, Jindřich ; Voborný, Stanislav (referee) ; Kolíbal, Miroslav (advisor)
This bachelor thesis deals with the methods of preparation of GeSn nanowires. In the theoretical part of the thesis the band structure of solid states is described and the interesting properties of GeSn material are mentioned. The growth mechanism of nanowires and methods of preparation of GeSn nanowires are introduced. In the experimental part of the thesis the effusion cell for Sn deposition was assembled and the testing and calibration were performed.
Silicon Nanowire with a Complex Structure.
Dřínek, Vladislav ; Kupčík, Jaroslav
Fulltext: content.csg - Download fulltextPDF
Plný tet: SKMBT_22316092610143 - Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.