Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jak motivovat děti ke čtenářství: akční výzkum v mateřské škole
Papayová, Vanda ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Novotná, Kateřina (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu, jak motivovat děti předškolního věku ke čtenářství a zároveň zlepšení jejich čtenářské pregramotnosti. Cílem mé práce bylo, aby si děti předškolního věku vytvořily kladný vztah ke čtenářství a také abych je namotivovala k zájmu o knihy za pomoci realizovaných aktivit. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. V části teoretické se zabývám vysvětlováním pojmů jako je čtenářství, čtenářská pregramotnost a gramotnost, dále uvádím faktory, které ovlivňující dětského čtenáře, také se zabývám rolemi četby a rozvojem čtenářství. Druhá kapitola pojednává o rozvoji čtenářství a o motivaci. Poslední kapitola v teoretické části je o současné literatuře. V empirické části popisuji realizovaný akční výzkum ve vybrané mateřské škole. Během akčního výzkumu jsem si stanovila problém a následně jsem si určila návrh na podporu motivace dětí ke čtenářství. V rámci výzkumného šetření jsem za pomoci své vedoucí práce sestavila dotazník (pretest a posttest), který jsem následně zpracovala a vyhodnotila. Při shrnutí a vyhodnocení získaných dat jsem došla k závěru, že aktivity, které jsem s dětmi realizovala, byly úspěšné. KLÍČOVÁ SLOVA čtenářství, předškolní dítě, motivace ke čtenářství, mateřská škola
Motivace ke čtenářství u českých dětí se sluchovým postižením
Bohuslávková, Klára ; Zbořilová, Radka (vedoucí práce) ; Macurová, Alena (oponent)
Bakalářská práce: Motivace ke čtenářství u českých dětí se sluchovým postižením Klára Bohuslávková Abstrakt: Práce se zabývá čtenářstvím u českých dětí se sluchovým postižením a motivací k němu. V teoretické části shrnuje poznatky o motivaci ke čtenářství obecně, poté popisuje potřebu motivovat ke čtenářství děti se sluchovým postižením. V práci jsou rozebrány hlavní motivační faktory na cestě ke čtenářství - práce rodičů, pedagogů a spolupráce vrstevníků. Dále jsou v teoretické části popsány existující projekty, které se v České republice zaměřují na podporu dětského čtenářství a také projekty změřené konkrétně na čtenářství dětí se sluchovým postižením. V praktické části je popsán vlastní projekt, který byl realizován v prostorách s Městské knihovny v Praze, a který byl zacílen právě na děti se sluchovým postižením. Dále jsou v této části analyzovány rozhovory, které byly s dětmi vedeny v průběhu a po skončení projektu, a rozhovory s jejich pedagogy - vychovateli a učitelkou. V závěru práce jsou usouvztažněny teoretické poznatky z odborné literatury s poznatky získanými v průběhu projektu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.