Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The ARCLib Project: an Open-Source Solution for Long-Term Preservation
Růžička, Michal
The talk informs about the Czech ARCLib project. One of the main goals of the project is the development of an open-source solution for a bit-level and logical preservation of digital documents, respecting the national and international standards as well as the needs of all types of libraries in the Czech Republic. The mission of the ARCLib project lies, among others, in creating a solution that will allow institutions to implement all of the OAIS functional modules and entities, considering institutions’ information model. The architecture is planned as open and modular and the final product will be able to ingest, validate and store data from a majority of software products used for creating, disseminating and archiving libraries’ digital and digitised data in the Czech Republic.
Prezentace: idr-1250_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: ELAG2018-Ruzicka - Stáhnout plný textMP4
Stress Testing the Private Household Sector Using Microdata
Galuščák, Kamil ; Hlaváč, Petr ; Jakubík, Petr
Představujeme metodologii pro identifikaci předlužených domácností, kterou používáme pro testování reakcí na šokové změny míry nezaměstnanosti, úrokových sazeb a cen nezbytných výdajů v České republice. Rozšiřujeme přístup použitý v Johansson a Persson (2006) pro Švédsko a Albacete a Fessler (2010) pro Rakousko tím, že uvažujeme obousměrné toky na trhu práce mezi zaměstnaností a nezaměstnaností, a také tím, že díky dostupnosti dat zahrnujeme do testování nejen hlavy domácností, ale i jejich partnery. Toto vylepšení může vysvětlit pozorovaný vyšší výskyt předluženosti v případě šokových změn nezaměstnanosti než ve Švédsku a Rakousku, zatímco dopady šokových změn úrokové míry jsou podobné jako v Rakousku. S využitím makroekonomických scénářů z prognózy ČNB a ze Zprávy o finanční stabilitě ilustrujeme využití našeho přístupu pro zátěžové testování schopnosti domácností splácet dluhy. Výsledky potvrzují důležitost využívání mikrodat v analýzách finančního zatížení domácností, protože dopady šoků jsou vyšší mezi nízkopříjmovými domácnostmi, což by při použití agregátních dat nebylo zřejmé.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika využití molekulárně-genetických markerů sekvencí genů a genetických elementů ve šlechtění a managementu chmele (Humulus lupulus)
Patzak, Josef ; Matoušek, Jaroslav
Tato metodika je první komplexní metodika využití molekulárně-genetických markerů pro charakterizaci genových zdrojů chmele, spolehlivou identifikaci jednotlivých genotypů chmele a systém selekce hospodářských znaků podle molekulárních markerů (MAS) ve šlechtitelském procesu chmele. Efektivní markerovací systém, kvalitativně vyšší úrovně, je založen na základě sekvencí genů a genetických elementů, získaných skríningem genomových a expresních knihoven, pro šlechtění a management chmele (Humulus lupulus).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Analýza metodik materiálových a energetických toků na podnikové úrovni
České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Christianová, Anna
Zkušenosti z EU, zákonné požadavky na sledování těchto kroků na úrovni podniku v ČR, detailní zhodnocení v ČR používaných přístupů a metodik a návrh metodik pro hodnocení materiálových a energetických toků na podnikové úrovni v České republice.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Souhrnná zpráva (včetně popisu styčných ploch jednotlivých přístupů a návrhů na rozšíření nebo modifikaci statistických zjišťování)
CPC, Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Ščasný, Milan ; Kovanda, Jan ; Koubský, Jan ; Karták, Jan
Cílem projektu je vyvinout metodiku hodnocení stavu životního prostředí a jeho predikce na principu hodnocení materiálových a energetických toků v systému a dále zpracování pilotního projektu na bázi navržené metodiky ve specifických podmínkách našeho státu na úrovni vybraného podniku, regionu a státu.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Přehled a rozbor mezinárodních metodik hodnocení životního prostředí a predikce jeho vývoje v oblasti energeticky na úrovni podniku a regionu a vývoj metodik posouzení stavu životního prostředí ČR
CityPlan spol. s r.o., Praha ; Karták, Jan
V práci jsou posouzeny počítačové programy používané pro stanovení a sledování energetických toků a hodnocení jejich vlivu na životní prostředí. V další části jsou formulována základní hlediska a požadavky na metodiku posouzení stavu životního prostředí a je uveden předběžný návrh této metodiky. Posouzení programů GMIS, SESAM, BOUSTEAD.
Metodologie rakouské školy: Vybraní autoři a problémové okruhy
Hlavík, Petr ; Sirůček, Pavel (vedoucí práce)
Cílem je představit specifickou metodologii rakouské školy s důrazem na její předpoklady vedoucí k pochopení jevů.
Oceňování záruk
Hora, Ondřej ; Marek, Petr (vedoucí práce) ; Brabenec, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice oceňování záruk. V úvodní obecné části práce jsou záruky definovány, popsány jejich možné druhy, popsána jejich zákonná úprava podle právního řádu ČR a rozebrány jednotlivé faktory, které mají na hodnotu záruky vliv. Místo v této části je také věnováno vládním zárukám, z nichž metody oceňování záruk vychází. Druhá, teoretická část se detailněji zabývá samotnými metodami oceňování záruk a obsahuje metodologii výpočtu hodnoty záruk pomocí čtyř různých metod. Poslední, praktická část práce, zachycuje výpočet hodnoty záruky na smyšleném příkladě prostřednictvím dříve popsaných metod. Důraz je v práci kladen také na související problematiku, která se může při oceňování záruk ve specifických případech objevit, včetně daňových dopadů záruk. Práce do značné míry využívá pro stanovení rizika dlužníků rating.