Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 177 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kontrola výživy a metabolismu dojnic v chovu s automatizovaným systémem krmení a dojení
Záboj, Dominik
Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení vlivu změny technologie zakládání krmiva (klasické zakládání krmné dávky krmným vozem vs. automatizované zakládání krmiva) na obsah mléčných složek, zejména na koncentraci močoviny jako ukazatele vyrovnanosti krmení v průběhu času. Pro analýzu obsahu mléčných složek ve vztahu k vyrovnanosti krmné dávky byly použity individuální vzorky z kontroly užitkovosti, bazénové vzorky analyzované mlékárnou a stádové průměry z dojícího robota Lely Astronaut A4, které byly získávány od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022. Výsledky práce dokumentují, že změna technologie krmení neměla pozitivní ani negativní vliv na obsah mléčných složek. V rámci statistického vyhodnocení byl zjištěn pouze průkazný rozdíl v počtu somatických buněk v mléce (p < 0,01). Další hodnocené parametry složení mléka (bílkovina, tuk, laktóza, močovina) nebyly změnou technologie krmení průkazně ovlivněny (p > 0,05). V korelačním testu mezi bazénovými vzorky a individuálními vzorky byla zjištěna statisticky průkazná korelace u močoviny (r = 0,66), tuku (r = 0,45) a počtu somatických buněk (r = 0,63) na hladině významnosti p < 0,05. Korelační analýza výsledků vyšetření mléka z robotického dojení s daty z bazénových vzorků a z individuálních vzorků kontroly užitkovosti však přinesla rozporuplné údaje, kdy pozitivní korelace byla zjištěna jen mezi průměrným počtem somatických buněk z robotické dojírny a individuálními vzorky z KU (r = 0,22). V souboru vyšetření individuálních vzorků mléka z KU (n = 2112) byla provedena korelační analýza mezi všemi stanovovanými složkami. Byla zjištěna statisticky průkazná korelace (p < 0,05) mezi koncentrací bílkoviny a tuku (r = 0,82), laktózy a tuku (r = 0,68), počtu somatických buněk a tuku (r = 0,13), močoviny a tuku (r = 0,45), laktózy a bílkoviny (r = 0,80), počtu somatických buněk a bílkoviny (r = 0,13), močoviny a bílkoviny (r = 0,47) a u močoviny a laktózy (r = 0,45). Z výsledků je zřejmé, že výsledky analýzy mléka z robotické dojírny se odlišují od standardně zjišťovaných hodnot při kontrole užitkovosti i při vyšetření bazénových vzorků mléka, které se tak jeví ke kontrole výživy a metabolismu jako vhodnější.
Vliv selenu a vitamínu E na kvalitu masa vykrmovaných býků
Navrátilová, Eliška
Diplomová práce je vypracována na téma Vliv selenu a vitamínu E na kvalitu masa vykrmovaných býků. V rámci experimentu byla sestavena kontrolní a pokusná skupina býčků. Býčci byli krmeni stejnou základní krmnou dávkou. Pokusná skupina měla tuto dávku obohacenou o přídavek vitamínu E a selenu. Celý experiment trval po dobu 90 dní. Býčci byli váženi v měsíčních intervalech. Po ukončení experimentu byli býčci poraženi na jatkách. Ze svalu byly odebrány vzorky, které byly zabaleny a uloženy do lednice. Jednotlivé analýzy probíhaly celkem 4 týdny, od 0. týdne po 4. týden zrání. Analýza na obsah selenu a senzorické vlastnosti masa byla provedena na začátku a na konci zrání. Z výsledků vyplývá, že přídavek selenu a vitamínu E do krmné dávky neměl vliv na hmotnost a přírůstky. Obsah selenu v mase u pokusné skupiny byl vyšší a v průběhu zrání vzrůstal, zatímco u skupiny kontrolní byl nižší a postupně klesal. S růstem obsahu selenu v mase se zlepšovaly i hodnocené senzorické parametry, zatímco u kontrolní skupiny byly výsledky v 1. a 4. týdnu zrání podobné.
Exploring the role of opioid signaling in modulation of microglial function
Mali, Akash Shivling ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent) ; Machová Urdzíková, Lucia (oponent)
(Czech) Mikrogliální aktivace je hlavní složkou neurozánětu. Zdá se, že opioidy mohou ovlivňovat mikrogliální polarizaci M1/M2 různým způsobem v závislosti na použitém typu receptoru. Kromě opioidních receptorů může být některými opioidními ligandy aktivován vrozený imunitní toll-like receptor 4 (TLR4), a tak vyvolat specifické buněčné reakce. Zatímco je známo, že opioidní receptory (OR) regulují neurotransmisi v různých peptidergních neuronech, jejich potenciální role v řízení mikrogliální funkce zůstává do značné míry neznámá. V této studii jsme se rozhodli prozkoumat vliv agonistů OR, jmenovitě DAMGO, DADLE a U-50488, na polarizaci a metabolickou modulaci mikrogliálních buněk C8-B4. Naše zjištění ukázala, že opioidy účinně potlačují polarizaci M1 spouštěnou lipopolysacharidem (LPS) a podporují stav polarizace M2. Důkazem toho byla snížená fagocytární aktivita, snížená produkce oxidu dusnatého (NO), snížená exprese prozánětlivých cytokinů, jako je TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-86 a IL-12 beta p40, spolu se zvýšenou rychlostí migrace a zvýšenou expresí protizánětlivých markerů IL-4, IL-10, argináza 1 a CD206 v mikrogliích ve srovnání s buňkami ovlivněnými LPS. Dále jsme prokázali, že opioidy uplatňují svůj vliv na na polarizaci microglií prostřednictvím signální dráhy TLR4/TREM2/NF- κB. Přibývají důkazy...
Vliv kalorické restrikce na neuroplasticitu
Sonina, Alisa ; Málková, Petra (vedoucí práce) ; Kolář, David (oponent)
Bylo prokázáno, že omezení příjmu kalorií má širokou škálu příznivých účinků na zdraví a dlouhověkost, ačkoli jeho účinky na mozkové funkce nejsou tolik známé. Tato práce shrnuje současný stav výzkumu účinků omezení příjmu kalorií na neuroplasticitu, včetně studií zkoumajících molekulární, strukturální a behaviorální účinky omezení stravy na zvířecích a lidských modelech. Celkově důkazy naznačují, že omezení příjmu kalorií podporuje neuroplasticitu. Aby však bylo možné plně porozumět mechanismům, které jsou základem těchto účinků, a určit optimální trvání a intenzitu omezení příjmu kalorií, je potřeba dalších výzkumů. Klíčová slova: Kalorická restrikce, neuroplasticita, dieta, kognice, neurogeneze, metabolismus
Role kumulárních buněk při zrání savčích oocytů
Meniuková, Kateřina ; Krylov, Vladimír (vedoucí práce) ; Drutovič, David (oponent)
Kumulární buňky vznikají v ovariálních folikulech diferenciací ze somatických granulózních buněk. Jsou uspořádány kolem oocytů ve stratifikovaných shlucích, jejichž nejspodnější vrstva se nazývá corona radiata. Buňky této vrstvy svými cytoplazmatickými mikroklky prochází přes zonu pellucidu do blízkosti oolemy, kde v místě vzájemného kontaktu buněk vznikají gap junctions, jež zajišťují signalizační a metabolickou provázanost. Oocyty produkují faktory ovlivňující procesy v kumulárních buňkách včetně jejich metabolismu a životaschopnosti. Kumulární buňky modulací množství cyklických nukleotidů v oocytech umožňují udržování meiotického arrestu, čímž oocytům poskytují čas pro dokončení růstové fáze a nabytí kompetence pro maturaci. Jelikož oocyty disponují velmi omezenou schopností zpracování glukózy, metabolická kooperace s kumulárními buňkami zprostředkovává zisk energie potřebné pro děje spojené s růstem a maturací. Kumulární buňky pomocí několika metabolických drah zpracování glukózy vytvářejí energetické substráty pro tvorbu ATP, které následně transportují do oocytů. Dále regulují i množství lipidových kapének v oocytech a ochraňují je před buněčnou toxicitou. Zvýšení koncentrace luteinizačního hormonu ve folikulu těsně před ovulací indukuje šíření signálu pro expanzi kumulárních buněk. Porušení...
Hladiny vitamínu D ve vztahu k respiračním onemocněním dětí do 19 let
KRAUS, Petr
Úvod: Vitamin D a jeho pozitivní účinky na lidský organismus jsou velmi často diskutovány a zkoumány mnoha studiemi, a to jak zahraničními, tak i tuzemskými a jsou tak podrobně sledovány jeho sérové hladiny ve vztahu k onemocněním. Vitamin D má pozitivní účinky na imunitní systém, ovlivňuje střevní transport vápníku, je důležitý pro správný mentální a fyzický vývoj a růst dítěte, a to již v období těhotenství, a pomáhá předcházet onemocněním plic. Cíl: Zhodnotit vztah hladin vitaminu D v krvi ke vztahu k respiračním onemocněním u dětí. Metodika: Sérové hladiny vitaminu D a jejich vztah k respiračním onemocněním jsme sledovali také ve vztahu k pohlaví a ročnímu období (léto a zima). Soubor: U 127 respondentů ve věku od 2 měsíců do 18 let, včetně zdravých i nemocných, byla odebrána krev na hladiny D vitaminu. Sběr a zpracování dat u zdravých dětí je odsouhlaseno rodiči (příloha č. 1). Odběr vzorku krve byl proveden v průběhu dvou let v jednom zdravotnickém zařízení v Jihočeském kraji. Výsledky byly hodnoceny ve vztahu ve dvou hraničních skupinách, to je 50 a druhé 75 nmol/l. Dále bylo zpracováno 10 jídelníčků těchto dětí a vyhodnocený obsah vitamínu D. Výsledné hodnoty hladin vitaminu D zahrnovaly také prostudované jídelníčky. Výsledek: Výsledky neprokázaly předpokládaný vztah hladin D vitaminu k onemocnění respiračního traktu dětí, a to u obou hraničních skupin, to je 50 a 75 nmol/l. Ovlivnění respiračního traktu se potvrdily částečně. Diskuze: Diskuzí se autor pokouší vysvětlit proč nedošlo k jednoznačnému potvrzení hypotézy.
Strukturalismus pro 21. století
Vojtíšek, Martin ; Štojdl, Václav (oponent) ; Rozwalka, Szymon (vedoucí práce)
Nomos je z části teoretický projekt, který zkoumá rozdíly mezi holandským strukturalismem a japonským metabolismem a snaží se najít současný architektonický systém, který je zamýšlen jako současná interpretace těchto směrů. Projekt dává důraz na dočasné nevyužití proměnlivosti našeho prostředí a snaží se ji zakomponovat do návrhu systému, tak aby si jej uživatel mohl přizpůsobovat. Hledá způsoby jak spojit benefity organického růstu a modulového navrhování skrz simulaci reakce-difúze. V rámci aplikace systému je ukázáno možné řešení v konkrétním kontextu s návrhem jeho fragmentu.
Zdroje bílkovin v lidské výživě
Amirova, Sabina
Tato práce obsahuje literární údaje na téma Zdroje bílkovin ve výživě člověka. V první části je podrobně popsán samotný protein, jako chemická struktura ve fyziologii člověka, strukturní jednotky proteinu na úrovni biochemie aminokyselin a jejich stručná charakteristika a stručný popis ve fyziologii člověka, doporučení pro denní příjem bílkovin pro různé sociální skupiny, podrobné informace o zdrojích živočišných bílkovin a bílkovin rostlinného původu.Druhá část práce zobrazuje problémy spojené se složitou situací jednotlivých územních skupin pod hrozbou „proteinového hladu“. Tento článek poskytuje příklady, které slouží jako překážka ve výrobě potravin.
Vliv úrovně metabolických procesů živočišného organismu na zastoupení lipidových složek mléka
Šulová, Marie
Tato bakalářská práce s názvem „Vliv úrovně metabolických procesů živočišného organismu na zastoupení lipidových složek mléka“ se zabývá problematikou fyziologických procesů, které skrze různé metabolické cesty ovlivňují syntézu, složení a uvolňování lipidů sekrečními buňkami mléčné žlázy. Úvodní kapitola je zaměřena na charakteristiku základních složek mléka, z nichž nejdetailněji jsou popsány jednotlivé frakce mléčného tuku. V následujících kapitolách je popsána syntéza mléčného tuku a metabolismus lipidů v těle přežvýkavců, konkrétně skotu, a dále pak faktory, které množství a složení mléčného tuku ovlivňují. Součástí práce je návrh metodiky experimentální práce, ve kterém je popsáno rozdělení zvířat do skupin, krmné diety a také celkový průběh experimentu.
Screening of selected alkaloids of Fumariaceae and Amaryllidaceae families on Farnesoid X receptor and the G protein-coupled bile acid receptor 1
Hutníková, Miriama ; Pávek, Petr (vedoucí práce) ; Chlebek, Jakub (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študent/ka: Miriama Hutníková Školiteľ: prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. Názov diplomovej práce: Skríning aktivity vybraných alkaloidov z čeľadí Fumariaceae a Amaryllidaceae na Farnezoidný X receptor a Receptor žlčových kyselín spojený s G proteínom 1 Farnesoidní X receptor (FXR) a receptor žlučových kyselin spojený s G proteinem 1 (TGR5) výrazně ovlivňují metabolické děje v lidském organismu. Byla objevena i role FXR při neuronální apoptóze u Alzheimerovy choroby (AD). Možná strukturní podobnost malých lipofilních molekul vážících se na tyto receptory a alkaloidů vyskytujících se v rostlinách Corydalis cava a Narcissus pseudonarcissus, a zároveň bohaté využití těchto rostlin v lidové medicíně, představuje potenciální terapeutický cíl těchto molekul. V našich skríningových metodách jsme provedli testy pomocí luciferázové genové reportérové eseje na určení schopnosti zkoumaných alkaloidů interagovat s FXR a TGR5 receptory v buněčné linii HepG2. Mnoho derivátů prokázalo silnou schopnost antagonizovat FXR a TGR5 aktivovaný kyselinou obeticholovou (OCA), resp. litocholovou (LCA) v této eseji. Naopak některé testované látky prokázaly schopnost potencovat účinky OCA nebo LCA. Testy na cytotoxicitu byly provedeny k...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 177 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: