Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 238 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zhodnocení aktivit lesní pedagogiky a myslivecké osvěty na vzdělávání mládeže v Jihomoravském kraji
Žák, Zdeněk
Práce posuzuje vliv aktivit lesní pedagogiky na znalosti a postoje žáků základních škol Jihomoravského kraje. Pro výzkum bylo využito dotazníkového šetření a rozhovorů, pro komplexní zpětnou vazbu od zúčastněných žáků, pedagogů ZŠ a také lesních pedagogů s cílem zjistit názory, zkušenosti a znalosti v oblasti lesnictví a myslivosti u žáků ve věku 8 až 12 let. Z výsledků vyplynulo, že zážitkové poznávání lesa je velmi vhodné pro práci s cílovou skupinou z hlediska zvýšení zájmu o les, zvýšení znalostí o lese a také pozitivní hodnocení lesnických i mysliveckých činností od všech zúčastněných.
Deforestace ve vybraných státech Jižní Ameriky
Vaško, Aneta
Má bakalářská práce se zabývá problematikou deforestace ve vybraných státech makroregionu Jižní Ameriky, konkrétně v Brazílii a Ekvádoru. Práce se nejprve zaměřuje na obecný popis lesů, jejich významů, funkcí, druhů a také na celosvětové rozložení lesů. Blíže je specifikovaná oblast Jižní Ameriky, na kterou je pak promítnut problém deforestace neboli odlesňování, tedy jeden z nejzávažnějších problémů životního prostředí. Práce popisuje hlavní příčiny a důsledky problému deforestace ve vybraných zemích, ale také aktivity obou států, které vedou ke zmírnění tohoto problému. Na závěr mé práce jsou uvedena doporučení, která by pomohla tuto situaci zlepšit.
Marketing survey of public opinion on the use of countryside in the Olomouc Region
Slezar, Pavel
Tato diplomová práce se věnuje marketingovému výzkumu v Olomouckém kraji. Cílem práce je zjistit na reprezentativním vzorku veřejnosti názory na využívání krajiny. Dotazník obsahuje mnoho otázek z různých oblastí jako jsou: zeleně, dlouhodobě udržitelná energie, lesnictví, lov, rybaření nebo chráněné oblasti a národní parky. Každá z oblastí obsahovala několik otázek na zjištění názoru respondenta. Teoretická část obsahuje základní informace na každou z oblasti zmíněné v dotazníku. Dále je zmíněná současná situace v Olomouckém kraji v daných oblastech. Praktická část ukazuje výsledky všech respondentů, kteří dotazník vyplnili. Tyto výsledky jsou následně prezentovány ve formě grafů a tabulek, které ukazují trendy mezi respondenty. Poté jsou znázorněny dané korelace a závěrem je práce srovnávána s jinými, které byly vykonány pro jiné kraje.
Analýza dopadů zavedení soustavy Natura 2000 na Břeclavsku
Trčková, Nikola
Diplomová práce se zabývá analýzou dopadů zavedení soustavy Natura 2000 na Břeclavsku, a to konkrétně u dvou vybraných oblastí. Vybrané lokality jsou charakterizovány se zaměřením na otázky fyzicko-geografické, historické, ekologické a krajinářské. Na základě zjištěných informací a leteckých snímků obou oblastí jsou vyhodnoceny změny v krajině před a po zavedení soustavy Natura 2000 z časového hlediska. Pomocí SWOT analýzy jsou identifikovány silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti vybraných lokalit. Součástí práce je literární rešerše pojednávající o problematice soustavy Natura 2000 a její aplikace v České Republice.
Private protected areas (PPA) – are they effective in conserving the biodiversity hotspots?
Korba, Jan
Práce se snaží podat ucelené informace o soukromých chráněných územích a vyhodnotit jejich efektivitu managementu v regionu západního Ekvádoru. Je popsána stručná historie soukromých chráněných území ve světě a současné trendy v Latinské Americe a Ekvádoru. Bylo náhodně vybráno 20 rezervací a metodika RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization for Protected Areas Management) byla použita pro hodnocení efektivity jejich managementu. Soukromé rezervace nejsou v současnosti zahrnuty do národní sítě chráněných území a dostává se jim pouze malé podpory ze strany státu. Rezervace musí čelit vnějším hrozbám jako je těžba, expanze měst, ilegální kácení a lov zvěře či nelegální obchod s jejich pozemky a v případě cizí intervence se rezervacím dostává pouze omezené pomoci ze strany státní justice. Rezervace často slouží jako nárazníkové zóny větších, státem chráněných území, nebo jako „nášlapné kameny“ mezi menšími celky chráněných lesů. Rezervace větší rozlohy vlastněné neziskovými organizacemi se dle výsledků zdají být nejefektivnější v ochraně přírody. Práce taktéž porovnává ochranu na soukromé půdě v Ekvádoru a v České republice.
Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky - data, vývoj, souvislosti
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Jednotlivé složky životního prostředí České republiky, a taktéž hospodářské sektory, které tyto složky ovlivňují, prošly během posledních 25 let výraznou změnou. Tato změna nastala díky restrukturalizaci ekonomiky po změně politického režimu v roce 1989, a také díky napojení České republiky na evropské politiky a trhy. Dalším faktorem změny je dlouhodobá postupná změna postoje české společnosti k ochraně životního prostředí a k udržitelnému způsobu života. Zvyšuje se zájem o problematiku změny klimatu, diskutuje se nedostatek přírodních zdrojů a lidé aktivně přistupují ke konceptu oběhového hospodářství. Kvalitu lidského života přímo ovlivňuje kvalita prostředí, ve kterém lidé žijí. Stav životního prostředí je utvářen komplexním systémem vzájemných interakcí mezi jednotlivými složkami životního prostředí a lidskými činnostmi, a to jak negativními, tak pozitivními. Velmi důležité je v tomto efektivní vynakládání finančních prostředků, které jsou do ochrany a zlepšování životního prostředí investovány. Ekonomický systém je přímo závislý na přírodních zdrojích a na prostoru, kde mohou výrobní procesy probíhat a kde dochází ke koloběhu jednotlivých prvků, hmoty a energie. Z tohoto důvodu se předkládaná publikace zabývá jak jednotlivými složkami životního prostředí, tak i hospodářskými sektory, a tam, kde je to možné, i finančními prostředky vynaloženými na ochranu těchto oblastí. Vzhledem k výraznému posunu vnímání veřejnosti problematiky životního prostředí je v úvodu každé kapitoly vybrána dvojice tvrzení ze sociologických průzkumů, která aktuální postoje veřejnosti k dané oblasti charakterizuje.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou rovněž distribuovány na USB nosičích spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2017 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2017. Data využitá v této zprávě jsou publikována a aktualizována na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (https://issar.cenia.cz/).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zpráva o životním prostředí ve Zlínském kraji 2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou rovněž distribuovány na USB nosičích spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2017 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2017. Data využitá v této zprávě jsou publikována a aktualizována na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (https://issar.cenia.cz/).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zpráva o životním prostředí v Kraji Vysočina 2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou rovněž distribuovány na USB nosičích spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2017 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2017. Data využitá v této zprávě jsou publikována a aktualizována na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (https://issar.cenia.cz/).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zpráva o životním prostředí v Ústeckém kraji 2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou rovněž distribuovány na USB nosičích spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2017 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2017. Data využitá v této zprávě jsou publikována a aktualizována na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (https://issar.cenia.cz/).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 238 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.