Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kulturně výchovná činnost Okresního vlastivědného muzea v Prachaticích za normalizace
MICKA, Pavel
Práce popisuje, analyzuje obsahy a formy kulturně výchovné činnosti Okresního vlastivědného muzea v Prachaticích. První část vymezuje základní pojmy, mezi které patří normalizace, muzeum a kulturně výchovná činnost jako jedna z funkcí muzea. Zabývá se muzeem jako institucí, jeho dějinným vývojem a postavením v době normalizace. Krátce charakterizuje osvětovou činnost, zejména její vývoj. Ozřejmí výchovnou funkci muzea a formy kulturně výchovné činnosti v dobách normalizace. Druhá část se věnuje podrobné charakteristice Okresního vlastivědného muzea v Prachaticích, je sledován jeho vznik, vývoj, hledány konkrétní podoby v dané době, jeho počátky či proces zestátnění. Následně je popsána skutečně realizovaná kulturně výchovná činnost ve vybraných letech a analyzována v souvislosti s požadavky dobové normativní a metodické literatury.
Kulturně výchovná činnost Muzea středního Pootaví ve Strakonicích v 80. letech 20. století.
SUCHÁ, Milena
Práce se zabývá kulturně výchovnou činností Muzea středního Pootaví ve Strakonicích, představuje zajímavou historii strakonického muzea, jeho počátek vzniku a otevření muzea. Zároveň informuje o době, kdy se muzejní společnost rozpadla, až po budování muzea nového a představuje prostředky muzejní pedagogiky. Cílem této práce je zhodnocení a zmapování kulturně výchovné činnosti v osmdesátých letech 20. století, představení tehdejších výstav a expozic. Je zde nastíněno, jakým způsobem se muzeum prezentovalo veřejnosti. Práce dále představuje současné edukační programy, které jsou zmíněny v závěru práce.
Týden uměleckého vzdělávání a tvorby 2018: Závěrečná zpráva
Bulínová, Karolína
Zpráva popisuje průběh úspěšného 6. ročníku Týdne uměleckého vzdělávaní a umělecké tvorby, který opět představil řadu uměleckých a tvůrčích aktivit. Zpráva zdůrazňuje jejich význam pro kulturní život v zemi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Příručka k tématu kulturního povědomí a vyjádření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Příručka rozpracovává Doporučení 2006/962/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18.12.2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení. Přináší obecné metodologické koncepty, analýzu vstupů a diskuzi expertů, jak přistupovat k této klíčové kompetenci. Obsahuje soubory doporučení pro tvůrce politik a příklady dobré praxe, které ilustrují způsoby podpory rozvoje kompetencí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Týden uměleckého vzdělávání a tvorby 20. - 28. května 2017
Bulínová, Karolína
Průběh pátého ročníku Týdne dokazuje, že pevně zakotvil a nese své poslání - ukázat veřejnosti, jaké množství aktivit může nabídnout jeden jediný týden v roce, a tím dokumentovat význam amatérských aktivit jako nejdostupnější formy neformálního uměleckého vzdělávání pro kulturní život u nás. Přehled všech realizovaných akcí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Týden uměleckého vzdělávání a tvorby 17. - 26. května 2013
Lázňovská, Lenka ; Přílepková, Michaela ; Pirner, Jan
Zhodnocení průběhu prvního ročníku Týdne, který propojuje nový projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského umění. Jedná se týden občanské angažovanosti v oblasti umění, během kterého se představují subjekty amatérského umění, neformálního i formálního uměleckého vzdělávání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Týden uměleckého vzdělávání a tvorby 17. - 25. května 2014
Lázňovská, Lenka ; Přílepková, Michaela ; Hančilová, Marcela
Zhodnocení průběhu druhého ročníku Týdne, jehož cílem je podpora a prezentace amatérského umění ve všech oblastech. V ČR má tradici jedinečný systém základních uměleckých škol, které se hojně akcí Týdne účastní.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Týden uměleckého vzdělávání a tvorby 23. - 31. května 2015
Přílepková, Michaela ; Vávrová, Barbora ; Hančilová, Marcela ; Zachardová, Irena
Přes dvě stě vystoupení v průběhu třetího ročníku Týdne v roce 2015 reprezentovalo amatérské umělecké aktivity a neformální umělecké vzdělávání, které je českým fenoménem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Týden uměleckého vzdělávání a tvorby 21. - 29. května 2016
Nekardová, Dana ; Hančilová, Marcela ; Konopásková, Klára
Shrnutí průběhu 4. ročníku Týdne představuje téměř 250 akcí po celé České republice, které reprezentují uměleckou angažovanost nejen základních uměleckých škol, obcí, neziskových organizací,ale i jednotlivců, skupin a souborů neprofesionálního umění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.