Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh vzduchotechniky mateřské školy
Kopecká, Aneta ; Rubina, Aleš (oponent) ; Blasinski, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému s cílem dosáhnout nejlepších funkčních, provozních podmínek a zajistit ideální vnitřní mikroklima. První teoretická část se věnuje problematice kolaudace, provozu, údržbě a zejména čištění vzduchotechnických systémů. V druhé části práce jsou provedeny výpočty na úrovni prováděcí dokumentace pro celý objekt mateřské školy a části 1NP domu s pečovatelskou službou, který navazuje na budovu školy. Technická zpráva, specifikace zařízení a výkresová část je v závěrečné třetí části bakalářské práce.
Zaměření a vyhotovení stavební dokumentace pro potřeby dodatečné kolaudace
SMĚTÁK, Petr
Tato diplomová práce řeší problematiku dokumentace skutečného stavu. Konkrétně se jedná o častou absenci této dokumentace zejména u starších budov. Cílem této práce je vypracovat tuto dokumentaci tak, aby jí bylo možné použít k dodatečné kolaudaci pro mnou zvolené budovy. Vedlejším cílem je seznámení čtenáře s geodézií a dalšími obory spojenými s touto prací. V práci jsou popsané postupy, jak byla jednotlivá data získána a dále zpracována. Výsledkem této práce je dokumentace skutečné-ho stavu pro budovu rodinného domu a pro sklad.
Kolaudace stavebního záměru de lege lata, de lege ferenda
Hejduk, Martin ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Petrmichl, Václav (oponent)
1 Kolaudace stavebního záměru de lege lata, de lege ferenda Abstrakt Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený rozbor institutu kolaudace, identifikace problémů spojených se současnou právní úpravou v kontextu novely č. 225/2017 Sb., s účinností 1.1.2018 a poskytnutí návrhů de lege ferenda a zodpovězení otázky, zda skutečně dochází k zjednodušení a zrychlení procesu, jak deklarovala důvodová zpráva novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb. oproti stavu před ní. Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. Obsahem první kapitoly jsou prameny právní úpravy stavebního práva. Vyjmenovány jsou nejdůležitější zákony a prováděcí předpisy, které upravují stavební právo. Druhá kapitola popisuje vymezení základních pojmů stavebního zákona, spojených s problematikou kolaudace, které jsou nezbytné, pro pochopení tématu práce. Takovými pojmy jsou stavba, stavebník, část stavby, dočasná stavba, změna dokončené stavby, nebo obecné požadavky na výstavbu. Ve třetí kapitole je rozebrána organizace veřejné správy na úseku stavebního řádu, přičemž jsou krátce rozebrány i takové instituty, jako autorizovaný inspektor a dotčené orgány. Čtvrtá kapitola, což je jádro celé práce, rozebírá problematiku kolaudace. Jejím obsahem je, užívání dokončené stavby na základě kolaudačního souhlasu a kolaudačního rozhodnutí. Pozornost...
Připravovaná novela stavebního zákona
Kliková, Alena
Příspěvek je věnován připravovaným změnám stavebního zákona č. 183/2006 Sb., které by měly přinést zjednodušení a zpřesnění jednotlivých postupů při umísťování a povolování staveb. Novela stavebního zákona, by měla přinést řadu změn, které by měly být většího rozsahu a měly by postihnout téměř celý stavební zákon. Příspěvek se zaměřuje pouze na některé navrhované změny, a to na změny definic, změny institutu územně plánovací informace, povolování staveb a otázku povolování užívání staveb.
Přijatá novela stavebního zákona
Kliková, Alena
Dne 22. 10. 2012 vyšla ve sbírce zákonů velká novela stavebního zákona, a to pod č. 350/2012 Sb., která zásadně mění řadu postupů stavebních úřadů a všech dotčených osob. Velká novela stavebního zákona nabývá účinnosti ke dni 1. 1. 2013 a obsahuje změny, které by měly přinést zjednodušení a zpřesnění jednotlivých postupů při umísťování a povolování staveb. Změny stavebního zákona jsou většího rozsahu a postihují téměř celý stavební zákon. Vzhledem k jejich rozsahu se příspěvek zaměřuje pouze na některé změny týkající se pojmů a definic a dále na změny v oblasti územních řízení a okrajově se zmíní o některých v rámci povolování realizace staveb, včetně ohlašování.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.