Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rozvoj venkovské turistiky v Pardubickém kraji se zaměřením na využití koní
Holánková, Agáta
Tato diplomová práce se zajímá o aktuální situaci v oblasti rozvoje venkovské turistiky se zaměřením na využití koní v Pardubickém kraji. První část práce charakterizuje samotný Pardubický kraj, stav cestovního ruchu a současnou nabídku forem venkovské turistiky a jezdecké turistiky v Pardubickém kraji. Druhá část práce je věnována průzkumu aktivních podniků provozujících venkovskou turistiku s využitím koní a také současné poptávce ze strany veřejnosti. Průzkum byl realizován pomocí dotazníkového šetření a výsledky byly prezentovány pomocí grafů a tabulek s následnými slovními komentáři. Na základě výsledků byla sestavena SWOT analýza a následně byly navrženy některé možnosti rozvoje venkovské turistiky s využitím koní v Pardubickém kraji.
Rozvoj venkovské turistiky na Českokrumlovsku se zaměřením na využití koní
Kněžourová, Tereza
Tato diplomová práce se zabývá analýzou rozvoje venkovské turistiky v okrese Český Krumlov se zaměřením na využití koní. Venkovská turistika je specifickou oblastí cestovního ruchu. Počet koní v České republice se stále zvyšuje a jízda na koni se postupem času stává dostupnější a oblíbenější, což vede k průběžnému rozvoji venkovské turistiky. Úvodní část práce se zabývá základní charakteristikou Českokrumlovska v oblasti cestovního ruchu a venkovské turistiky. Dále pak organizacemi a programy, které podporují venkovskou turistiku. Následuje část popisující průběh vlastního výzkumu a zjišťování informací od provozovatelů podniků a široké veřejnosti týkající se problematiky venkovské turistiky. Potřebná data byla zjišťována pomocí dotazníkového šetření a případného osobního dotazování. Výsledkem práce je zhodnocení současného stavu venkovské turistiky s využitím koní na Českokrumlovsku a nastínění možností jejího dalšího rozvoje.
Hipoturistika v Českém středohoří
Slabochová, Vendula ; Psohlavec, Lukáš (vedoucí práce) ; Turčová, Ivana (oponent)
Název: Hipoturistika v Českém Středohoří Cíle: Cílem této práce bylo zmapovat momentální nabídku služeb hipoturistiky v oblasti České středohoří. Metody: První části studie se zúčastnily 3 ženy, majitelky stájí v Českém středohoří, se kterými byl proveden polostrukturovaný rozhovor za účelem zmapování nabídky služeb a možností hipoturistiky v dané oblasti. Druhé části studie se zúčastnilo 15 osob, jak aktivně se věnující, tak i laiků ve stejné oblasti. Respondenti vyplnili dotazník s uzavřenými i otevřenými otázkami týkající se možností hipoturistiky a spokojeností s šíří nabízených služeb v Českém středohoří. Výsledky: Bylo zjištěno, že všechny dotazované stáje nabízejí jízdu pro začátečníky i pokročilé. Jedna stáj nabízí i zprostředkování veterinární a kovářské služby Další nabízenou službou ve všech stájích je ustájení, jak boxové, tak i pastevní. Dvě z majitelek nabízejí ubytování v apartmánech, třetí ve stanu nebo pod širým nebem. Všechny tři majitelky i 9 z 15 dotazovaných by ocenilo aktualizaci mapy hipoturistických tras v oblasti Českého středohoří. V dotazníkovém šetření bylo zjištěno, že 60 % jezdců by bylo za 2hodinovou vyjížďku zaplatit 400-500 Kč. Dotazovaní využívají i další služby nabízené stájemi, primárně ustájení pro koně a ubytování. Stejně jako všechny majitelky, má 11 z 15...
Možnosti rozvoje jezdecké turistiky v oblasti Žďáru nad Sázavou
Maděrová, Michaela
Tato diplomová práce se věnuje jezdecké turistice a aktuální situaci jezdecké turistiky v oblasti Žďáru nad Sázavou. Praktická část práce je věnována průzkumu, jaké mají stáje ve vybrané oblasti možnosti a vybavení a také jaké aktivity v souvislosti s koňmi jsou nejvíce využívány a po kterých je největší poptávka ze strany veřejnosti. Průzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření. Jeden dotazník byl vytvořen pro stáje ve vybrané oblasti. Druhý dotazník byl věnován veřejnosti. Výsledky jsou zpracovány graficky i slovně. Cílem práce je navrhnout možnosti rozvoje tohoto druhu turistiky na základě výsledků dotazníků. Návrhy na možnosti rozvoje jezdecké turistiky ve vybrané oblasti jsou popsány v další části práce. V závěru uvádím stručné zhodnocení a okomentování celé práce.
Jezdecká turistika v Národním parku České Švýcarsko a krajině pražské aglomerace
Krejčová, Linda ; Čermák, Daniel (vedoucí práce) ; Thöndlová, Gabriela (oponent)
Tato diplomová práce je studií, kvalitativním výzkumem, který má za cíl zjistit, zda ve vybraných dvou oblastech, chráněném a nechráněném území, funguje jezdecká turistika a do jaké míry odpovídá konceptu šetrné turistiky. Vzhledem k tomu, že jezdecká turistika je velmi mladý rozvíjející se druh sportovní aktivity, věnuje se práce i zodpovězení otázek, jaké má v dané oblasti jezdecká turistika podmínky a zda při jejím provozu nedochází k uživatelskému konfliktu na stezkách nebo jiným sporům. Důležité bylo i zjištění míry spolupráce jednotlivých aktérů, které tvoří komunikační síť. Pro realizaci výzkumu byla zvolena kvalitativní strategie sběru dat pomocí polostrukturovaných rozhovorů a analýza získaných dat prostřednictvím metody zakotvené teorie. Koncept tzv. měkké turistiky vychází z rešerše odborné literatury. Její znaky de facto apelují na dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje, ze kterého tak nutně vychází teoretický rámec rozhovorů. Klíčová slova: jezdecká turistika, metoda zakotvené teorie, chráněná území, trvale udržitelný rozvoj, šetrná turistika, hipostezka, síť aktérů, komunikace, regionální politika, udržitelný cestovní ruch. Abstract My thesis is a qualitative research using inductive methods. Its aim is to create a theory about management of equine tourism in two selected areas,...
Jezdecká turistika na Vysočině
Maděrová, Michaela ; Doležalová, Jana (vedoucí práce) ; Viktor, Viktor (oponent)
Turistika na koni ideálně kombinuje zdravě trávený čas, pobyt v přírodě, ochranu životního prostředí a vztah ke zvířatům. V poslední době tato zajímavá aktivita získává na oblibě. Přináší jak pohyb, tak i zážitky z přírodních, kulturních a historických zajímavostí typických pro jednotlivé regiony. Svými rozsáhlými možnostmi umožňuje rozvoj cestovního ruchu. Jezdecká turistika spadá pod 'měkkou formu' tzv. venkovské turistiky zeleného cestovního ruchu. Hlavní oblastí zájmu v této části byly jezdecké stezky a jezdecké stanice. Značení jezdeckých stezek je jednotné v celé České republice a spadá pod Klub českých turistů. Značkou je bílý čtverec 10 x 10 cm s barevným kruhem uprostřed. Barva kruhu odpovídá úrovni stezky. Jezdecké stanice jsou taková místa, která poskytují přenocování pro koně a jejich jezdce. Podle nabízeného sortimentu i dalších služeb se rozdělují do třech úrovní. Další část práce obsahuje vývoj jezdecké turistiky a současný stav jezdeckých stezek v České republice. Uveden je také přehled jezdecké turistiky ve zvolených zahraničních státech. Poslední část je zaměřena na Kraj Vysočina. Je zde příjemně členitá krajina, malebná příroda a jedno z nejčistších životních prostředí v republice. Nechybí zde ani chráněná území, která nabízejí naučné stezky. Kraj se nachází v mírně teplé podnebné oblasti, vystřídají se zde všechna čtyři roční období. Co nabídnout má také cestovní ruch. Nejvíce je rozšířená cykloturistika a lyžování, možnosti tu jsou pro vodáky či horolezce a rozvíjí se zde i agroturistika. Na své si jistě přijdou milovníci kultury a historie. V současnosti má Kraj Vysočina také fungující síť jezdeckých stezek o celkové délce přes 860 km a 150 certifikovaných stanic. Důležitost a rozmach jezdecké turistiky si uvědomuje i vedení kraje a pracuje na zdokonalování jejího zapojení do cestovního ruchu. Stezky tohoto regionu jsou poměrně dobře napojeny na stezky sousedících krajů. Nechybí ani trasy vedoucí do zahraničí.
Využití koní v agroturistice
Rašková, Lenka
Tato práce se zabývá využitím koní v agroturistice. Úvodem je popsán a vysvětlen pojem agroturistika, její význam a možné pozitivní a negativní vlivy. V nejdůležitější části práce jsou popsána vhodná plemena koní s jejich charakteristikami, nejčastěji využívána v agroturistice. Poté správný výběr koně a jeho výcvik, spolu s volbou vhodné výstroje nebo ustájení. Dále jsem se zaměřila na jezdeckou turistiku a jezdecké stezky, jejich vybudování, značení a zásady správné a bezpečné jízdy terénem. Závěr je věnován hipoterapii jako způsobu léčby pomocí koně, její historii a významu. K dispozici je i přehled některých agroturistických center, provozujících jízdu na koni, jezdeckou turistiku a hipoterapii.
Jezdecké stezky v kraji Vysočina
Bendeová, Tereza
Tato bakalářská práce pojednává o jezdeckých stezkách v Kraji Vysočina. V úvodní části se zabývám úlohou jezdecké turistiky v České republice. Stručně je popsán vznik a stav stezek v jednotlivých krajích, a také výčet jednotlivých veřejných podpor a dotací na rozvoj této turistiky. V další části je charakterizován vybraný kraj z hlediska přírodního a kulturního dědictví, a také jsou popsány stezky vedoucí přes Vysočinu. V této práci jsou uvedeny podmínky pro provozování jezdeckých stezek, obecné in-formace ohledně výběru koně a bezpečnosti při jízdě. Dále jsem zpracovala SWOT analýzu, vlastní návrh zařízení, které poskytuje ubyto-vání a vlastní návrh okružní stezky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.