Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 157 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikace kontrolních metod v managementu populací srnce obecného (Capreolus capreolus) a muflona (Ovis musimon) v honitnách Školního lesního podniku Křtiny
Zbořilová, Irena
Cílem práce je aplikace a vyhodnocení kontrolních metod z pohledu škod zvěří, analýza zpětného propočtu a rozdílů ve sčítaných stavech a vykazovaném lovu na základně myslivecké statistiky provedených za dané období v režijní honitbě ŠLP Křtiny. Vyhodnocení kontrolní a srovnávací plochy společně s inventarizací lesa prokázaly značné poškození, to poté potvrdily výsledky podhodnocených stavů v několika letech a stále navyšující plány lovu. Na základě získaných výsledků byl sestaven návrh odlovu a pro dlouhodobý monitoring pozorování vývoje populace z pohledu škod bylo doporučeno využití provozní inventarizace s kombinací kontrolních a srovnávacích ploch.
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Vavrušková, Lenka
Tato diplomová práce se zabývá dendrologicko-ekologickým hodnocením biocentra Soutok. V biocentru byly založeny dvě trvalé výzkumné plochy (TVP), na kterých v roce 2022 probíhalo měření. Na těchto trvalých výzkumných plochách byl sledován celkový počet kusů jednotlivých druhů dřevin a změřeny jejich dendrometrické veličiny, kterými jsou výška, výčetní tloušťka. Dále byly hodnoceny atributy jako zdravotní stav, stabilita a vitalita. Výsledky jsou zpracovány pomocí grafů a tabulek v příslušné kapitole.
Návrh inventarizace a katalogizace uložených vzorků Chlupáčova muzea historie Země (CHMHZ)
Drahný, Stanislav ; Mazuch, Martin (vedoucí práce) ; Ekrt, Boris (oponent)
Pro Chlupáčovo muzeum historie Země je připraveno v nejbližší budoucnosti mnoho změn. Nejvíce by jich mělo být spojeno s depozitní částí. Tato práce byla psána jako příručka, na kterou by mohl být brán ohled při těchto obměnách. Měla by sloužit jako plně funkční návod k novému označování sbírkových předmětů, novému systému uložení těchto předmětů a k jejich snadné dohledatelnosti v úložných prostorech. Došlo i k porovnání institucí zabývajících se podobnou problematikou a popsání jejich organizační práce v depozitních odděleních. Zjištěné informace, ať už od kurátorů, z literatury nebo ze zkušenosti autora byly sepsány, abych plnohodnotně navrhl novou katalogizaci a inventarizaci pro CHMHZ. Klíčová slova: muzeum, inventarizace, katalogizace, depozitář, sbírkové předměty. Abstract For Chlupáčovo muzeum historie Země (Chlupač's museum of Earth History) is prepared many changes in the near future. Most of them should be combined with parts of the deosit.This work was written as a guide, which could be taken into account for these variations. It should sere as a fully functional guide to the new tagged artefacts, a new systém of storage of these items and their ease of traceability of storage space. There are also compared to similar institutions dealing with these issues and describe their...
Distribution of the Contaminated Sites on the Territory of the Czech Republic
Suchánek, Zdeněk
The National Inventory of Contaminated Sites (NIKM 2 project) was completed in December 2021. We present the output regarding the distribution of inventoried, contaminated and potentially contaminated sites (CSs) in 205 administrative districts - Municipalities with Extended Powers ("small districts"). The filled database of the Contaminated Sites Registration System (SEKM) [1] serves as the main source for the so-called Planning Analytical Materials, i.e., for spatial planning at the level of Municipalities with Extended Powers. Until now, incomplete documents on CSs were used. After the completion of the inventory, the updates of the territorial analytical documents in this matter can be based on relevant data.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The Inventory of Contaminated Sites in the Czech republic (NIKM 2019–2021)
Suchánek, Zdeněk
The complete National inventory of contaminated sites (NIKM) took place in the years 2009 – 2021 in two phases, both co-financed from the EU Cohesion fund. The basic goal of NIKM was the capture and basic evaluation of the most complete number of contaminated sites/potentially contaminated sites (CSs hereinafter) on the territory of the entire country. The 1st stage of NIKM focused on the methodology of the inventory, its testing and collection of the main data sources. The 2nd stage of NIKM (2018-2021) was completed on 31.12.2021. CENIA teams and suppliers selected via public tender participated in the project. 30,020 CSs or CSs clues were inspected of which 8,643 sites were evaluated as CSs. From other sources, 1491 newly evaluated localities were registered. In result, a total of 10,134 assessed CSs were registered. These sites have a record at least in the scope of the summary form, including the evaluated priority of needed corrective measures. In addition, maps of CSs distributions in the 205 municipalities with extended powers (“small districts”) of 14 regions were processed, for each of the three priority categories (A, P, N). The result of NIKM is the filled in System for registration of contaminated sites (SEKM) (10,134 records), 14 inventory reports for individual regions and the Inventory Report for the Czech Republic.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Study of the Progress of the Production Portfolio Through the Production Process with a Focus on Warehouse Management
Prokeš, Marek ; Wilde, Roman (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
The thesis deals with the order process and the issue of the efficiency of warehouse management in the company DCom s.r.o. within the material and information flow. The thesis aimed to propose a more efficient management of warehouse management that would ensure the development of the company's business. The theoretical part of the thesis describes in more detail the areas used to understand the issue. The analytical part deals with the description of the critical areas of the company, which is the focus of the thesis in the conclusion. In the design part, the possibilities for improvement of the warehouse management are developed based on the information obtained from the analyses
Řízení zásob ve zvoleném podniku
Prchal, Daniel ; Juřica, Pavel (oponent) ; Bartošek, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na řízení zásob ve vybraném podniku a na návrh, na nový způsob skladování a zároveň minimalizaci nákladů spojených se zásobami.
Řízení obchodních zásob
Valchařová, Veronika ; Mgr. Jitka Kašová. (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na řízení obchodních zásob společnosti AQ import trading, s.r.o., v letech 2017-2021. První část obsahuje teoretická východiska dané problematiky, jsou zde charakterizovány zásoby a jejich členění, metody řízení zásob a logistika. V další části jsou výsledky finanční analýzy, které vychází z části teoretické. V poslední části jsou interpretovány výsledky a návrhy ke zlepšení situace společnosti.
Analýza nově zavedené výrobní linky
Marušíková, Dominika ; Jurová, Marie (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nově zavedené výrobní linky potisku, která byla zavedena za účelem rozšíření portfolia poskytovaných služeb společnosti. Cílem práce je zjistit, zda je výrobní linka efektivní a identifikovat místa, která je potřeba zdokonalit. Práce analyzuje současný stav výrobní linky, její výrobní procesy, hodnotové a materiálové toky. Na základě zjištěných kritických míst jsou navrženy změny, které by měly vést ke zlepšení současného stavu.
Optimalizace zásobování
PAVLÁSKOVÁ, Terezie
Diplomová práce se zabývá optimalizací řízení zásob za pomoci metod operačního výzkumu. Cílem je vhodně vybrat a aplikovat metodu řízení zásob v reálném podniku. Aby byl poskytnut širší pohled na tuto problematiku, tak práce začíná stručným představením logistiky. Dále jsou popsány a klasifikovány zásoby spolu s náklady, které se k nim vážou. Následuje charakteristika a členění poptávky a představení možností řízení zásob v podniku. Na stručný popis matematického modelování pak navazují samotné vybrané metody řízení zásob, které jsou blíže specifikovány. V druhé polovině práce je představena stavební společnost, ve které byla provedena ABC analýza zásob s přihlédnutím k hodnotám obrátkovosti. Na jejím základě byly vybrány zásoby k optimalizaci. Jejich evidovaná historická spotřeba byla analyzována a případně upravována takovým způsobem, aby bylo možné aplikovat metody řízení zásob. Vzhledem k možnostem sledování stavu zásob a charakteru poptávky po vybraných zásobách bylo rozhodnuto o aplikaci P-systému řízení zásob. Navrhované řešení zásobování bylo následně porovnáno s aktuálně zavedeným systémem, a to na základě z nich plynoucích nákladů. Závěr diplomové práce obsahuje zhodnocení navrhované optimalizace a další doporučení, která by měla firma aplikovat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 157 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.