Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Implementace vybrané technologie pro ISP
Doležal, Martin ; Koleňák Jiří, doc. Ing. Ph.D, MBA (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na implementaci vybrané technologie ve společnosti CPU-Kocourek, s.r.o., která působí jako poskytovatel internetového připojení. Na základě teoretické části a provedené analýzy současného stavu jsou navržena dostupná řešení vhodná pro management přístupové sítě poskytovatele. Návrhová část obsahuje výběr nejvhodnějšího z nich a jeho následnou implementaci do režimu rutinního provozu.
Informační systém poskytovatele internetového připojení
Straňák, Slavomír ; Ruttkay, Ladislav (oponent) ; Tobola, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením informačního systému poskytovatele internetového připojení (ISP) s využitím technologie NetFlow pro monitorování sítí. Charakterizuje NetFlow architekturu jako celek, jednotlivé protokoly, její základní výhody a nejčastější použití. Podrobně popisuje návrh a implementaci informačního systému a jeho základní časti. K dosažení tohoto cíle byly použity technologie XHML, CSS, PHP a MySQL, které spolu poskytují silný nástroj pro tvorbu dynamických aplikací dostupných přes síť Internet.
Modernizace páteřní sítě poskytovatele internetových služeb
Nedbal, Tomáš ; Šulkovský, Lukáš (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na odstranění technických problémů na páteřní síti poskytovatele připojení k internetu, firmy MX-NET Telekomunikace s.r.o. Po marketingovém průzkumu dopadů na klienta bude určena nejlepší varianta řešení, zajištěno vhodné financování a zorganizována instalace.
Management počítačové sítě ISP
Svoboda, Filip ; Pavláček, Martin (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je management počítačové sítě poskytovatele připojení k internetu v obci Boleradice. Na základě analýzy manažerských postupů bylo odhaleno slabé místo v monitoringu sítě. V rámci řešení byl zakoupen server, na který byl nasazen pokročilý monitorovací nástroj Nagios. Přínosem této práce je zvýšení efektivity a zkvalitnění managementu sítě a možnost rychleji reagovat na výpadky síťových zařízení.
Návrh projektu na zřízení sítě pro poskytovatele internetu
Kovács, Benjamín ; Holík, Milan (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce „Návrh projektu na zřízení sítě pro poskytovatele internetu“ je analýza současného stavu internetového připojení v části města Komárno a návrh infrastruktury pro vysokorychlostní připojení. V práci analyzuji aktuální možnosti připojení a možnosti výstavby infrastruktury pro vysokorychlostní internetové připojení. Uvádím přehled technologií, které jsou potřebné pro poskytování internetu a teorii týkající se projektového řízení. Projektové řízení analyzuje rizika projektu, dobu trvání projektu a finanční náklady výstavby infrastruktury.
Bezpečnost bezdrátové sítě poskytovatele internetových služeb
Parolek, Pavel ; Horák, Lukáš (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou stavu bezpečnosti bezdrátové sítě poskytovatele internetových služeb, konkrétně společnosti Net-Connect s.r.o. Identifikuje slabá místa a navrhuje opatření, která vedou ke zvýšení bezpečnosti.
Projekt rozšíření působnosti poskytovatele internetových služeb
Šarman, Luděk ; Šulkovský, Lukáš (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá rozšířením domácí a firemní klientely expanzí do nové lokality. Návrh bude obsahovat výběr vhodné obce, způsob dodání konektivity, infrastrukturu sítě včetně rozpočtu.
Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti za porušování autorských práv
Dědková, Barbora ; Císařová, Zuzana (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Diplomová práce se zabývá podmínkami vzniku vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP) se zaměřením na oblast autorského práva. Práce nejprve vymezuje pojmy, které jsou pro orientaci v tématu stěžejní. Následně se ve druhé kapitole zabývá autorským právem na internetu, konkrétně právem autora na sdělování díla veřejnosti, do kterého může být uživateli internetu, případně i samotnými ISP, ve velkém rozsahu zasahováno. V tomto ohledu se práce zaměřuje na vývoj v judikaturnímu výkladu pojmu sdělování díla veřejnosti a podmínkám, za kterých může být stanoveno, že dílo veřejnosti neoprávněně sděluje sám ISP. Ve třetí kapitole se práce věnuje relevantním ustanovením směrnice o elektronickém obchodu, která se týkají rozsahu odpovědnosti ISP, kteří poskytují služby typu hosting. Práce analyzuje podmínky bezpečného přístavu, tedy podmínky, které musí být splněny, těmto poskytovatelům nevznikla odpovědnost za obsah, který ukládá na žádost uživatel své služby. Zde je taktéž kladen důraz na aktuální judikaturu SDEU. Vedle toho práce analyzuje zákaz obecné povinnosti dohledu, který je stanoven čl. 15 směrnice o elektronickém obchodu. Ve čtvrté kapitole je dopodrobna rozebrána směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (DSM směrnice), která zavádí novou kategorii ISP,...
Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti za porušování autorských práv na internetu
Mlynář, Vojtěch ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Císařová, Zuzana (oponent)
Práce se zabývá odpovědností poskytovatelů služeb informační společnosti za porušování autorských práv na Internetu. Poskytovatelé služeb plní v prostředí Internetu specifickou a nezastupitelnou úlohu. Od chvíle zformování elektronické informační sítě Internet byli ovšem poskytovatelé služeb informační společnosti pod tlakem, aby převzali odpovědnost za přenášené a ukládané informace. Interpretace odpovědnostního režimu poskytovatelů služeb se přes jednotnou evropskou úpravu směrnice o elektronickém obchodu ukázala být v rámci členských států EU značně odlišná. Popis tohoto vývoje a zamyšlení nad jeho důsledky i v oblastech mimo autorské právo je hlavním předmětem této práce. První kapitola práce popisuje postavení a funkci poskytovatelů služeb na Internetu a zvláštní úpravu jejich odpovědnosti v právu Evropské unie (tzv. safe harbor). Druhá kapitola rozebírá vývoj interpretace těchto pravidel v judikatuře členských států a Soudního dvora Evropské unie. Podrobněji je pak analyzován aktuální rozsudek SDEU ve věci UPC Telekabel Wien a jeho implikace pro další vývoj odpovědnostního režimu poskytovatelů služeb. Třetí kapitola se věnuje popisu legislativy některých členských států EU, která si kladla za cíl zamezit internetovému pirátství. Podrobněji je rozebrán poslední kontroverzní pokus o postih...
Management počítačové sítě ISP
Svoboda, Filip ; Pavláček, Martin (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je management počítačové sítě poskytovatele připojení k internetu v obci Boleradice. Na základě analýzy manažerských postupů bylo odhaleno slabé místo v monitoringu sítě. V rámci řešení byl zakoupen server, na který byl nasazen pokročilý monitorovací nástroj Nagios. Přínosem této práce je zvýšení efektivity a zkvalitnění managementu sítě a možnost rychleji reagovat na výpadky síťových zařízení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.