Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Hra na kytaru v domě dětí a mládeže
EICHLEROVÁ, Jaroslava
Bakalářská práce je věnována tématu hry na kytaru v domě dětí a mládeže. V průběhu práce byl charakterizován pojem DDM, jeho činnost a náplň činnosti. Dle stanoveného cíle byla představena kytara jako hudební nástroj spolu s historií a také metody a postupy využívané při hře na kytaru. Dále se v mé bakalářské práci nachází návrh konkrétních aktivit a cvičení pro začínajícího kytaristu, který osobně využívám ve své praxi pedagoga volného času v DDM při výuce hry na kytaru.
Hra na kytaru jako zájmová aktivita
ČERNÁ, Pavlína
Tématem této bakalářské práce je hra na kytaru jako zájmová aktivita. První čtyři kapitoly obsahují obecné informace o nástroji, technice hry, možnostech výuky hry na kytaru a dalších nezbytných náležitostech a pojmech, jejichž znalosti jsou pro hru na kytaru podstatné. Pátá kapitola je věnována problematice jednotlivých metod výuky. Na základě provedeného dotazníkového šetření analyzuje stav výuky klasické kytary na základních uměleckých školách. Tato část práce je doplněna i o vyjádření významných osobností české hudební scény k výuce hry na kytaru. Závěrečná část předkládá koncepci deseti lekcí doprovodné hry na kytaru pro začátečníky.
Výskyt muskuloskeletálních obtíží a úroveň posturální stability horní části trupu měřená Y-balance testem pro horní kvartál u hráčů na kytaru
Jeriová, Daniela ; Nováková, Tereza (vedoucí práce) ; Opatrná Novotná, Irena (oponent)
Název: Výskyt muskuloskeletálních obtíží a úroveň posturální stability horní části trupu měřená Y-balance testem pro horní kvartál u hráčů na kytaru Cíle: Tato diplomová práce se zabývá problematikou hudební medicíny, zdravotními obtížemi a posturální stabilitou u hráčů na kytaru. Cílem je zjistit prevalenci muskuloskeletálních obtíží souvisejících s hrou na nástroj (PRMD, zkratka pro playing-related musculosceletal disorders) pomocí dotazníku a úroveň posturální stability horní části trupu prostřednictvím Y-balance testu pro horní kvartál (UQYBT, zkratka pro upper quarter Y-balance test) u hráčů na kytaru. Metody: Pilotní studie, zpracované formou experimentu, se zúčastnilo 20 hráčů na kytaru ve věku 18-25 let, kteří na nástroj hráli alespoň 10-14 h týdně. Pro zjištění prevalence muskuloskeletálních obtíží byla použita modifikovaná verze Nordic Musculoskeletal Disorders Questionnaire. Obtíže byly specifikovány podle definice PRMD dle Zazy. Byla zjišťována roční a 7denní prevalence PRMD obtíží a zda měly tyto obtíže vliv na běžnou denní činnost. Úroveň posturální stability horní části trupu byla měřena prostřednictvím Y-balance testu pro horní kvartál. Z maximálních naměřených vzdáleností v každém směru bylo pro další zpracování vypočteno kompozitní skóre. Pro analýzu dat byla použita popisná...
Doplňující prostředky užívané při hře na kytaru (pravá ruka)
Prokopcová, Nikola ; ZELENKA, Milan (vedoucí práce) ; SAIDL, Petr (oponent)
Bakalářská práce Doplňující prostředky užívané při hře na kytaru (pravá ruka) je velice úzce odborná publikace určená zejména hráčům na klasickou kytaru, ale i skladatelům chystajícím se pro tento nástroj něco zkomponovat. Práce představuje přehled téměř všech známých technik hry pravou rukou na kytaru (aby nedošlo ke zmatení v případě levorukých hráčů – jedná se o ruku, která rozeznívá struny drnkáním). Autorka rozděluje svou práci na čtyři hlavní části – exkurz do historického kontextu, detailní pohled na roli nehtů v kytarové hře (argumentačně podložen kvantitativním výzkumem formou dotazníku), techniky melodicko-akordické a techniky perkusivní. Tato práce se věnuje rozboru technik hry používaných zejména u klasických kytaristů, ale svým záběrem zasahuje i do okrajových disciplín, jako je například flamenco.
Život a dílo Kaspara Josepha Mertza
Zavacký, Timotej ; RAK, Štěpán (vedoucí práce) ; STEIDL, Pavel (oponent)
Táto práca sa zameriava na život a tvorbu jedného z najvýznamnejších skladateľov pre gitaru v ranoromantickom období a víťaza prvej medzinárodnej gitarovej súťaže. Práca sa sústreďuje na jednotlivé etapy Mertzovho života, charakter tvorby, koncertné vystúpenia, pohľady jeho súčastníkov, úspechy a prehľad tvorby. Cieľom práce je tiež poukázať na to, aký význam má Mertzova hudba a aký prínos to má pre gitaru dnes. V práci sa taktiež nachádzajú spomienky ruského šlachtica, gitaristu a organizátora prvej medzinárodnej gitarovej súťaže Nikolaja Petroviča Makarova, ktorý sa celý svoj život stretával s najlepšími gitaristami a skladateľmi v 19. storočí. Práve Mertza považoval za najlepšieho skladateľa, kterého stretol. V týchto spomienkach priblížil charakter Mertzovej tvorby, taktiež jeho osobnosť a význam. Posledná časť práce je zameraná na prehľad Mertzovho diela, charakter a interpretáciu jeho skladieb.
Nové interpretační prostředky v soudobé české hudbě pro kytaru
Mazan, Josef ; RAK, Štěpán (vedoucí práce) ; KLAUS, Miloslav (oponent)
Tato disertační práce se zabývá výzkumem nových interpretačních prostředků v díle českých soudobých skladatelů pro kytaru. Bylo vybráno devatenáct děl, v rozmezí od roku 1943 do roku 2015. Materiál získaný analýzou je prostřednictvím srovnávání rozebírán do větší hloubky. Výsledek bádání lze shrnout do teze, že psát dobře pro kytaru znamená rozumět problematice pravé ruky. V kapitole o instrumentaci se zabývám touto problematikou hlouběji. Cílem této práce je inspirovat novou tvorbu pro kytaru.
Život a dílo Milana Zelenky
Švábová, Kristina ; ZELENKA, Milan (vedoucí práce) ; RAK, Štěpán (oponent)
Bakalářskou práci jsem tvořila na základě přímých rozhovorů s prof. Milanem Zelenkou, poslechu hudebních děl nejen Milana Zelenky, ale i soudobých autorů, studiem zachovaných pramenů Františka Jiroše, vlastním nastudováním Zelenkovy skladby Sonáta Pulsante Omaggio a Jan Truhlář. Čtenáře seznamuji s kompletním životopisem a dílem Milana Zelenky , od jeho mládí, přes první úspěchy na koncertním i soutěžním poli, až po spolupráci s významnými hudebníky a skladateli, uvedením klasické kytary na českou hudební scénu, jeho pedagogickou činnost, rozhlasové nahrávání, uvedení klasické kytarové školy na světové soutěže i koncertní pódia. Pozornost jsem věnovala jeho skladbě Sonáta Pulsante Omaggio a Jan Truhlář. V závěru práce jsem provedla teoretickou analýzu této skladby.
Kytarová tradice na území historického B ěloruska
Krein, Nikita ; RAK, Štěpán (vedoucí práce) ; ZELENKA, Milan (oponent)
Tato práce pojednává o rozvinutí kytarové tradice na území historického Běloruska od začátku 16. století dodnes, zasahuje také do téma vývoje loutny ve zmíněné oblasti. Je soustředěná na vývojové procesy a osobnosti - kytaristy, loutnisty, skladatelé, komponující pro tyto nástroje a stavebníky nástrojů. Zkoumá vývoj profesionálního kytarového vzdělání v Bělorusku a rozvití národní interpretační školky. Exponovaný materiál je nejen deklamován, ale i posouzen autorským názorem. Některým procesům je udělena kritika.
Pařížská a vídeňská kytarová škola a jej í přínos
Moučková, Michaela ; RAK, Štěpán (vedoucí práce) ; ZELENKA, Milan (oponent)
Jak sám název napovídá, cílem mé magisterské práce bylo vystavit ucelenou klenbu, která by zaštiťovala kytaru v době jejího nejzářivějšího lesku, tedy v dobách působení pařížské a vídeňské školy. Z mého pohledu je právě tato éra kytary, časově vymezená přerodem klasicismu v epochu raného romantismu, ve vesmíru hudby jedna z nejpozoruhodnějších. Tuto atraktivitu potvrzuje především dobová kytarová literatura, jež je svou krásou, nápaditostí a stálou uměleckou aktuálností jednoznačně nejvýznamnější vůbec. První kapitola, dále rozčleněna do dvou podkapitol, vykresluje sociálně -politickou i kulturní situaci přelomu 18. a 19. století. V první podkapitole stručně zachycuji ráz proměn hudební řeči, předurčující poté i jazyk kytarových tvůrců hudby raného romantismu. V podkapitole druhé pak zmiňuji stěžejní žánry a formy hudby, preferované zejména na konci 18. století a počátku 19. století, z nichž právě námi mapované kytarové školy vycházely. V druhé kapitole pak shrnuji podobu raně romantické kytary počátku 19. století. Uvádím zde i nejvýraznější evropská jména mistrů stavitelů a charakteristiku jejich stylu práce. Ve stěžejních kapitolách, tedy třetí a čtvrté, se na větší ploše zabývám nejdůležitějšími moderními kytarovými skladateli vídeňské a pařížské školy. Pod stručným životopisem a význačnými mezníky v životě každé z osobností uvádím vybraná díla pro kytaru, která svým významem přesahují obvyklý rámec. Podkapitola poté upozorňuje na nejvýznamnější současníky a pokračovatele, působící paralelně s oběma zmapovanými kytarovými školami, nikoliv však v jejich rámci. Závěr v několika větách upozorňuje na důležitost a nevyčíslitelnou hodnotu kytarové hudby první poloviny 19. století, mající dodnes revoluční význam celosvětového měřítka.
Kytara jako fenomén trávení volného času
LICHKA, Zbyněk
Práce se zabývá fenoménem hry na kytaru. Z hlediska tématu kytary přináší pohled do historie tohoto strunného nástroje, jeho technickou specifikaci a možnosti rozdělení do kategorií podle různých možností diferenciaci. Z pohledu metodiky hry přináší přehled stylů hry a správného držení těla a nástroje. Také představuje jednotlivé možnosti výuky hry na kytaru.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.