Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metody výuky pro nácvik hygieny rukou
Hájková, Iveta ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Kulířová, Veronika (oponent)
Úvod do problematiky a význam tématu: Předmětem této diplomové práce je zaměření na problematiku týkající se metod výuky pro nácvik hygieny rukou u zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení. Problematika zvyšování efektivity ve vzdělávání je dnes stále aktuálnějším tématem podporující aktivitu každého člověka. Ve zdravotnických zařízeních se setkáváme s problémem s motivací zaměstnanců, vzájemnou interakcí a komunikací při nácviku nových ošetřovatelských postupů (hygiena rukou), (Cullen, 2017). Bohužel většina lektorů stále vyučuje pouze tradičními výukovými metodami a aktivizující metody používají minimálně, nebo vůbec (Sitná et al., 2009). Takový stereotyp ve vyučovacím procesu poskytuje jen mnohdy mechanické reprodukování naučeného obsahu. Není zde brán zřetel na pochopení a praktické propojení, což je pro zaměstnance mnohdy nudné a těžkopádné (Duran et al., 2017). Lektor by měl zaměstnanců předávat teoretické znalosti a praktické dovednosti v dané problematice a rozvíjet tak jejich postoje nutné k výkonu jejich povolání (Vengl, 2011). Ačkoliv je vzdělávání věnována v odborné literatuře velká pozornost, použité metody bývají autory často stručně charakterizovány a vyjmenovány. Primární zaměření této práce je na výukové metody, jelikož se jedná o nejdůležitější faktor, ovlivňující...
Hygiena rukou zdravotnických pracovníků při poskytování péče ve zdravotnickém zařízení
Hájková, Iveta ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Kulířová, Veronika (oponent)
Předmětem bakalářské práce, je zaměření na problematiku týkající se hygieny rukou u zdravotnických pracovníků, při poskytování péče ve zdravotnickém zařízení. I přesto, že toto téma je často zmiňované, je v praxi méně chápáno, nebo špatně vysvětleno. Někdy, je ze strany zdravotnických pracovníků opomíjeno, nebo bagatelizováno. Teoretická část, je rozdělena do 7 kapitol. Zde je uvedena anatomie a fyziologie kůže, mikrobiologická a epidemiologická situace, opatření zaměřená na eliminaci zdroje a zamezení cesty přenosu, účinné metody dezinfekce, sterilizace, k eliminaci mikroorganismů a jejich přenosu, ve zdravotnickém zařízení. Hygiena rukou a její techniky, správné používání osobních ochranných pracovních pomůcek, hygiena nehtů a v neposlední řadě péče o pokožku. Vysvětlení pojmu nemocniční nákaza, která zvyšuje morbiditu a mortalitu pacientů, zvyšuje diagnostické i terapeutické intervence a celkově zhoršuje kvalitu poskytované péče s prodloužením doby hospitalizace. Práci jsem vypracovala na základě vyhledávání relevantních zdrojů k tématu. Zdroje jsem čerpala především z guidelines WHO, CDC, vyhlášky č. 306/2012 Sb. a na základě rešerše literatury z Národní lékařské knihovny. Souhlas pro provedení akčního výzkumu jsem získala od náměstkyně ošetřovatelské péče konkrétního zdravotnického zařízení,...
Infekce močových cest komunitními a nozokomiálními kmeny
RAFAJOVÁ, Michaela
Práce se zabývá infekcí močových cest, obsahuje informace o patogenech, způsobech jejich průkazu a možnostech léčby. Součástí práce je sledování zastoupení druhů patogenů vyvolávajících močovou infekci v komunitě a v nemocnici (i u nozokomiálních nákaz) a sledování rezistence k pěti nějčastěji podávaným antibiotikům u druhů Escherichie coli, Klebsielly pneumoniae a Protea mirabilis.
Choroby vulvy
Černovská, Eliška ; Turyna, Radovan (vedoucí práce)
Téma své diplomové práce Choroby vulvy jsem si vybrala na základě svého několikaletého zájmu o gynekologii a tématiku s tímto oborem spojenou. Přesto, že je vulva místo, které gynekolog prohlíží při vyšetření díky lehké přístupnosti jako jedno z prvních, není diagnostika onemocnění v této oblasti nijak jednoduchá a vyžaduje interdisciplinární spolupráci. Vulva tedy není jen branou do vnitřních rodidel, ale také místem, kde se potkávají lékařské obory, hlavně gynekologie, dermatologie a patologie. Pohled dermatologie a gynekologie na některé onemocnění vulvy býval často rozdílný, stejně tak hodnocení závažnosti onemocnění, klasifikace a jeho terapie. Zjednodušeně řečeno, gynekolog se většinou věnoval lézím, které byly považovány za prekancerózní či maligního charakteru, dermatolog svou pozornost věnoval benigním dermatózám. Z těchto nejasností vznikaly problémy, jak hodnotit některé léze v širším měřítku. Naštěstí došlo ke sjednocení terminologie, když Mezinárodní společnost pro studium vulvárních onemocnění (ISSVD - International Society for the Study of Vulvar Disease) publikovala jednotnou klasifikaci upravující některé termíny 1) . Mezioborová spolupráce, jednotící klasifikace a dostupnost "evidence-based" informací je dle mého názoru krok správným směrem. Důležité je nejen zaměřit se na rozpoznání...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.