Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 131 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Závislost mezi pevností v tahu a tvrdostí hliníkových slitin
Růžička, Martin ; Jetela, Václav (oponent) ; Klement, Josef (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o závislosti mezi pevností v tahu a tvrdostí hliníkových slitin. V úvodu je zpracován přehled hlinkových slitiny a jejich charakteristiky. Následuje rozbor zpracování slitin hliníku, kde je velká část věnována průběhu precipitačního vytvrzování. V druhé části práce je obsažena praktická část, která popisuje metodiku měření tvrdosti a pevnosti v tahu s popisem procesu měření. Na konci jsou naměřena data zpracována do grafu a výsledky vyhodnoceny.
Optimalizace tepelného zpracování a volby materiálu průmyslových nožů na zpracování dřeva
Nevřala, Martin ; Zapletal, Josef (oponent) ; Kolář, Zdeněk (vedoucí práce)
Předložená práce se zabývá řešením problematiky optimalizace tepelného zpracování a volby materiálu průmyslových nožů na zpracování dřeva ve spolupráci s firmou Pilana Tools Knives. Nože této firmy jsou používány v různých částech světa, mimo jiné i v severních státech, kde pracují v extrémních podmínkách při teplotách hluboko pod bodem mrazu. Proto bylo při hodnocení kvality nožů provedeno množství testů za různých pracovních podmínek a na základě těchto zkoušek bylo provedeno zhodnocení výsledků z hlediska materiálového i ekonomického.
Pokročilé abrazivzdorné povlaky pro vakuové systémy
Hégr, Eduard ; Kudláček,, Petr (oponent) ; Hrubý, Vojtěch (oponent) ; Švejcar, Jiří (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na výzkum pokročilých povrchových úprav, které mají přímý vliv na zvyšování užitných vlastností vakuových systémů (např. snížení opotřebení jednotlivých součástí vývěvy, netečnost povrchu vůči agresivním plynům/molekulám), ale taktéž mohou sekundárně ovlivnit i jiné významné vlastnosti vývěvy (např. snížení teploty vývěvy). Studované vrstvy/povlaky jsou rozdělené do tří oblastí (i) tvrdá anodická vrstva, (ii) tvrdá anodická vrstva s PTFE povlakem a (iii) DLC povlak. Výchozím materiálem (substrátem) je slitina na bázi hliníku, která se pro tento účel využívá. V rámci předložené práce byl prokázán vliv na zvýšení materiálově-fyzikálních vlastností jako např. zvýšení tvrdosti a otěruvzdornosti povrchu po aplikaci anodické vrstvy s PTFE povlakem. Teoretická část popisuje základní principy přípravy abrazivzdorných vrstev/povlaků a zároveň seznamuje s fyzikou vakua a základními principy se získáváním vakua, které podávají ucelený obraz o významnosti věnování se pokročilým povlakům. Experimentální část je rozdělena na zhodnocení mikrostruktury materiálu vzorků a druhá část je zaměřená experimenty potřebné k získání/proměření potřebných vlastností, které mohou být dále využity pro predikci poškozování vrstev/povlaků.
Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu ocelí
Kocman, Lukáš ; Havlík, Petr (oponent) ; Štěpánek, Roman (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tepelného zpracování oceli, především pak posouzením vlivu jednotlivých technologií tepelného zpracování na změnu mikrostruktury ocelí. V rešeršní části práce jsou představeny slitiny železa s uhlíkem, následně jsou popsány jejich fázové přeměny v tuhém stavu, zejména pak transformační diagramy ocelí. Pozornost je dále věnována popisu základních technologií tepelného zpracování a jejich vlivu na mechanické vlastnosti a mikrostrukturu ocelí. V experimentální části je popsána příprava metalografických vzorků a uvedeny výsledky zkoumání mikrostruktury a měření tvrdosti jednotlivých vzorků. V závěru práce je využita syntéza rešeršní části a výsledků experimentální části k dílčímu i celkovému vyhodnocení vlivu tepelného zpracování na mikrostrukturu ocelí.
Effect of heat treatments on the microstructure and hardness of high-entropy alloy
Jesenská, Mária Ľudmila ; Adam, Ondřej (oponent) ; Moravčíková de Almeida Gouvea, Larissa (vedoucí práce)
In this work, a non-equiatomic Al0.2Co1.5CrFeNi1.5Ti high-entropy alloy was produced through the vacuum induction melting process. The as-cast alloy was analyzed, then heat treated at 1000 °C for 5h, and subsequent heat treatment at 750 °C for an additional 5h took place, in order to investigate the effect of heat treatment temperature and time on the phase composition, microstructure, and mechanical properties of the alloy in all states. A pseudo binary phase diagram (CALPHAD) was performed to evaluate the possible phases present in the alloy. The alloy‘s microstructures were characterized and analyzed chemically by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), and energy dispersive spectroscopy (EDS). Microhardness and nanoindentation testing was performed to evaluate the hardness of the material.
Příprava a charakterizace porézních materiálů na bázi hořčíku
Březina, Matěj ; Pacal, Bohumil (oponent) ; Vojtěch, Dalibor (oponent) ; Ptáček, Petr (vedoucí práce)
V současnosti zkoumané hořčíkové materiály připravované práškovou metalurgií vycházejí ze značně obsáhlého technologického spektra, díky čemu je možné vytvářet širokou škálu materiálů. Tato práce se zaměřuje na přípravu objemových materiálů z hořčíkového prášku metodami lisování za studena a za tepla, slinováním a polem aktivovaným slinováním. Objemové materiály byly připravovány v sérii lisovacích tlaků 100 MPa až 500 MPa a slinovací teploty byly voleny v rozsahu 300 °C až 600 °C s cílem charakterizovat vliv podmínek přípravy a technologie na výsledné vlastnosti připravovaných materiálů. Připravené materiály byly hodnoceny z hlediska mikrostruktury, tvrdosti, mikrotvrdosti, tříbodového ohybu a fraktografie. Objemové materiály byly připraveny pomocí všech testovaných metod, ovšem vlastnosti těchto materiálů se značně lišily v závislosti na použité technologii. Z materiálů lisovaných za tepla měly nejvyšší pevnost a tvrdost ty, které byly připraveny při tlaku 400 a 500 MPa a teplotě 400 °C. Klasické slinování hořčíku v muflové peci a argonové atmosféře se ukázalo jako neefektivní z důvodu oxidické vrstvy na povrchu a přítomnosti kyslíku v technickém argonu. Slinování pomocí technologie SPS (Spark Plasma Sintering – slinování pomocí jiskrového výboje) bylo tím efektivnější, čím nižší byl lisovací tlak použitý na výrobu předlisků a čím vyšší byl aplikovaný tlak během samotného procesu SPS. Nejvyšší pevnosti a tvrdosti dosáhly v tomto případě materiály slinované při teplotě 600 °C připravené z volně sypaného prášku a z nejporéznějšího předlisku (100 MPa).
Povrchové kalení ocelí výkonovým polovodičovým laserem
Bazalová, Lucie ; Daněk, Ladislav (oponent) ; Mrňa, Libor (vedoucí práce)
Práce se zabývá technologií povrchového kalení pomocí polovodičového laseru. V rámci diplomové práce je provedení experimentu povrchového kalení na oceli 12 050 při různých parametrech rychlosti pohybu laserové hlavy a použitého výkonu. Zpočátku se práce zabývá možnými technologiemi povrchového kalení, průmyslovými lasery a možnými metodami pro měření tvrdosti. Dále je popsán použitý materiál a vyhodnocení makrostruktury a mikrostruktury vzorků a vyhodnocena dosažená tvrdost v závislosti na vzdálenosti od povrchu. Výsledky jsou použity pro posouzení vhodnosti použitých parametrů při kalení.
Přístrojové vybavení pro zkoušení tvrdosti materiálů.
Kolář, Ladislav ; Prokop, Jaroslav (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Cílem této práce je poskytnout jednoduchý přehled v oblasti přístrojů pro měření tvrdosti se zaměřením na nové technologie využívané moderními zařízeními, ukázat vhodnost použití jednotlivých metod měření na konkrétních podmínkách a seznámit s některými měřícími přístroji na současném trhu.
Zkoušky tvrdosti, účel a využití ve strojírenství.
Duba, Hynek ; Madaj, Martin (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá stručným přehledem, zaměřeným na v dnešní době nejpoužívanější metody zkoušek tvrdosti. Zaměřuje se také na využívání těchto metod v praxi a průzkum provádění těchto metod na Jihlavsku. Srovnání využití metod mezi malými a velkými společnostmi.
Navařování Stellitem na ocel 1.4122
Daumer, Tomáš ; Stejskal, Ondrej (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou svařování korozivzdorných ocelí. Provádí analýzu současného stavu korozivzdorných ocelí z hlediska svařování, chemického složení, fyzikálních a mechanických vlastností. Experiment je založen na navařování slitin Stellitu na martenzitickou korozivzdornou ocel X39CrMo17-1. V praktické části jsou popsána použitá zařízení a provedena vyhodnocení specifického vneseného tepla, makrostruktury a tvrdosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 131 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.