Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
SME Access to Finance and Monetary Policy of the ECB
Brázdová, Martina ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent)
Cílem této práce je poskytnout nový pohled na vlastnosti ovlivňující přístup k finančním prostředkům pro firmy a roli měnové politiky Evropské centrální banky (ECB). Popisujeme a analyzujeme nejenom tyto determinanty přístupu k financím, ale zaměřujeme se i na teorii finančního zprostředkování. Klíčová část práce analyzuje dotazníková data Evropské komise a ECB. Tato data pokrývají 16 zemí eurozóny a jsou z 11 dotazníkových vln v období od roku 2009 do roku 2014. Model sestavujeme pomocí tradičních proměnných, jako jsou vlastnosti představující velikost firmy a její věk. Dále používáme zcela novou proměnnou pro zachycení měnové politiky ECB - stínová sazba. Předpokládáme, že menší a mladší firmy se sníženou ziskovostí během posledních 6 měsíců a zvýšenou zadlužeností během téhož období mají větší pravděpodobnost vnímání problémů s přístupem k financím. Naše výsledky jsou intuitivně konzistentní s teoretickými předpoklady a také ukazují, že čím volnější je měnová politika ECB, tím nižší je souhrnný indikátor finanční mezery. Zajímavé je, že jsme nepotvrdili existenci kanálu přijímání rizika (risk-taking channel). Celkově využíváme rozšířená data o nejaktuálnější dostupné dotazníkové vlny a používáme upravenou metodologii pro náš odhad.
Zhodnocení vývoje bankovního zprostředkování ve vybraných zemích V4
Jílková, Michaela
Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení vývoje bankovního zprostředkování v Polské republice a Maďarsku v rozmezí let 2002 až 2014. V práci jsou také determinovány makroekonomické a odvětvové indikátory, které vývoj zprostředkování ovlivnily. Síla lineární závislosti těchto indikátorů a ukazatelů bankovního zprostředkování je zkoumána pomocí korelační analýzy.
Zhodnocení bankovního zprostředkování a jeho vliv na ekonomiku Irska a Islandu
Hazuková, Miroslava
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením bankovního zprostředkování a jeho vlivu na ekonomiku Irska a Islandu. Pro tento účel jsou zvoleny následující indikátory finančního zprostředkování, a to indikátor hloubky finančního zprostředkování, indikátor přístupnosti k financím, indikátor efektivnosti a stability. Pomocí statistických metod korelační a regresní analýzy jsou pak zkoumány jejich závislosti a vliv na indikátor makroekonomického prostředí. Součástí práce je i charakteristika makroekonomického a bankovního prostředí, hodnocení zotavení ekonomik a jejich komparace v obou zemích.
Vklady a úvěry v českém bankovním sektoru
Adamová, Gabriela
Adamová, Gabriela. Vklady a úvěry v českém bankovním sektoru. Bakalářská prá-ce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Tato bakalářská práce se zabývá vývojem vkladů a úvěrů v českém bankovním sek-toru v období od roku 2002 do roku 2015 s ohledem na velikost a typ bank. Pro tento účel jsou zvoleny ukazatele vklady klientů/celková aktiva a úvěry klien-tům/celková aktiva. Práce se zaměřuje dále na zhodnocení vývoje rizikovosti úvě-rů pomocí ukazatele NPL/úvěry klientům. V úvahu je brán vliv finanční krize. Síla lineární závislosti mezi vklady a úvěry je testována pomocí korelační analýzy.
Návrh a implementácia informačného systému pre sprostredkovateľskú firmu
Sršeň, Martin
Bakalářská práce se zaobírá problematikou analýzy firemních procesů, návrhem a následnou implementací informačního systému. Cílem práce je pomocí nového informačního systému zefektivnit firemní procesy ve zprostředkovatelské firmě. První kapitoly Informačný systém a Problematika finančného sprostredkovania obsahují teorii o informačních systémech a popis problematiky odvětví finančního zprostředkkování. V kapitole Firemné procesy v spoločnosti Fingo a ich formalizácia se používali různé standardizované diagramy - hlavně typu UML. Analýza firemních procesů obsahuje kromě diagramů také slovní popis. který je dopněný popisem různých problémů, jenž v procesech mohou nastat. V kapitole Realizácia je uvedený obecnější sloní popis implementace jednotlivých modulů, funkcionalit infromačního systému a porblémů, které se při implementaci vyskytli. Kapitola Dosiahnuté výsledky popisuje hlavně přínosy práce pro zprostředkovatelskou firmu a obsahuje i vyjádření managementu firmy.
SME Access to Finance and Monetary Policy of the ECB
Brázdová, Martina ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent)
Cílem této práce je poskytnout nový pohled na vlastnosti ovlivňující přístup k finančním prostředkům pro firmy a roli měnové politiky Evropské centrální banky (ECB). Popisujeme a analyzujeme nejenom tyto determinanty přístupu k financím, ale zaměřujeme se i na teorii finančního zprostředkování. Klíčová část práce analyzuje dotazníková data Evropské komise a ECB. Tato data pokrývají 16 zemí eurozóny a jsou z 11 dotazníkových vln v období od roku 2009 do roku 2014. Model sestavujeme pomocí tradičních proměnných, jako jsou vlastnosti představující velikost firmy a její věk. Dále používáme zcela novou proměnnou pro zachycení měnové politiky ECB - stínová sazba. Předpokládáme, že menší a mladší firmy se sníženou ziskovostí během posledních 6 měsíců a zvýšenou zadlužeností během téhož období mají větší pravděpodobnost vnímání problémů s přístupem k financím. Naše výsledky jsou intuitivně konzistentní s teoretickými předpoklady a také ukazují, že čím volnější je měnová politika ECB, tím nižší je souhrnný indikátor finanční mezery. Zajímavé je, že jsme nepotvrdili existenci kanálu přijímání rizika (risk-taking channel). Celkově využíváme rozšířená data o nejaktuálnější dostupné dotazníkové vlny a používáme upravenou metodologii pro náš odhad.
Dopad regulace finančního zprostředkování na ochranu klientů
Zámečník, Petr ; Heřman, Jan (vedoucí práce) ; Kislingerová, Eva (oponent) ; Rozsa, Zoltán (oponent)
Finanční zprostředkování vlivem missellingu poškozuje spotřebitele. Práce se zabývá regulací finančního zprostředkování a vztahem mezi finančním zprostředkovatelem a jeho klientem. Hlavním cílem práce je analyzovat, jakým dopad může mít regulace provizí v rámci finančního zprostředkování. V práci je analyzována současná podoba právního zakotvení finančního zprostředkování v Evropské unii a České republice a vyúsťuje v analýzu dopadů návrhů regulace, které byly předmětem jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Dochází k závěru, že pokud by byly návrhy přijaty, nezlepší se kvalita ochrany spotřebitele, ale naopak může klienta poškodit, mimo jiné i proto, že se vztahuje také na rizikové pojistné. Z analýzy současné legislativy též vychází, že současná legislativní základna navíc dává dostatek prostředků k postihování finančního zprostředkování, které nerespektuje zájem klienta. K analýze vztahu finančního zprostředkovatele a klienta je vytvořen teoretický model na bázi teorie her.
Confidence Cycles and Liquidity Hoarding
Audzei, Volha
Důvěra na trzích se během minulých ekonomických krizí ukázala být důležitým faktorem. Přesto mnoho existujících modelů všeobecné rovnováhy neuvažuje očekávání ekonomických subjektů, volatilitu trhů nebo příliš pesimistické výhledy investorů. V této práci je do modelu DSGE zakomponován model mezibankovního trhu, přičemž úroková sazba na mezibankovním trhu a objem půjček záleží na tržní důvěře a vnímání rizika spojeného s protistranou. K úvěrové krizi v modelu dojde při vnímání nárůstu rizika protistrany. Výsledky naznačují, že změny v důvěře na trzích mohou generovat úvěrové krize a přispívat k hloubce ekonomických recesí. V článku jsou také provedeny simulace napodobující některé měnové politiky centrálních bank: cílované a necílované poskytování likvidity a snížení měnověpolitických sazeb. Výsledky naznačují, že bez ovlivnění očekávání ekonomických subjektů mají tyto politiky na nabídku úvěrů pouze omezený dopad. Zajímavé je také zjištění, že nízké úrokové míry v tomto modelu zhoršují ekonomickou recesi skrze negativní dopad na bilance bank. Poskytování likvidity mírně stimuluje úvěry, ale efektivita tohoto kroku je podrývána hromaděním likvidity.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Provize a trh finančního zprostředkování
Macura, Marek ; Smrčka, Luboš (vedoucí práce) ; Zámečník, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá trhem finančního zprostředkování a distribuce na finančním trhu. Pomocí situační analýzy odhaluje vazby a principy fungování trhu finančního zprostředkování a zaměřuje se na roli regulace finančního trhu a provizní odměny. Analyzuje dopady změn provizního odměňování na různé distribuční modely.
Morální hazard na příkladu finanční krize
Jagošová, Petra ; Žamberský, Pavel (vedoucí práce) ; Neumann, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá aspekty morálního hazardu ve finanční krizi na trhu USA v letech 2007-2009, která se poté rozšířila na globální krizi reálné ekonomiky. Cílem práce je dokázat, že společným jmenovatelem příčin krize je morální hazard, který se projevoval v praktikách a jednání účastníků trhu. Práce tak postupně zkoumá jednotlivé příčiny této krize a interpretuje je ve spojitosti s morálním hazardem. První část je teoretický základ představující princip morálního hazardu pomocí Teorie zastoupení, v dalších kapitolách první části je tato teorie rozvedena v oblasti finančního trhu. Druhá část práce popisuje vznik a průběh finanční krize. Představuje úvod do událostí krize, avšak v této části zatím nejsou vysvětleny důvody a příčiny. Třetí část práce je stěžejní, kde je syntézou dvou předchozích kapitol odhalena role morálního hazardu na vzniku finanční krize. Postupně jsou popisovány praktiky, které byly využívány na trhu, a vysvětluji zde podstatu jejich fungování, která byla často svázána s morálním hazardem. Tato část se věnuje i morálnímu hazardu v lidské společnosti, který má samozřejmě přesah i do oblasti financí. Poslední část práce se zabývá regulací finančních trhů v návaznosti na možnosti eliminace morálního hazardu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.