Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komunikační portál (Souhrnná výzkumná zpráva)
Janská, E. ; Čermák, Z. ; Drbohlav, D. ; Janurová, K. ; Beranská, Veronika ; Uherek, Zdeněk ; Doležalová, M. ; Löblová, O. ; Zachová, K.
Návrh komunikačního portálu pro krajany posloužil zároveň jako výzkumný nástroj. Zpráva pojednává o formě, designu, struktuře, funkcionalitách a obsahu komunikačního kanálu pro krajany.
Výzkum potřeb krajanských komunit ve vybraných zemích z hlediska udržení jejich vazeb na ČR: Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland, USA a Německo
Janská, E. ; Čermák, Z. ; Drbohlav, D. ; Janurová, K. ; Beranská, Veronika ; Uherek, Zdeněk ; Doležalová, M. ; Löblová, O. ; Zachová, K.
Za kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu byly zmapovány jednotlivé oblasti krajanské problematiky, klíčové potřeby a problémy krajanů a návrhy na jejich řešení v následujících zemích: Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland, USA a Německo. Byly zformulovány závěry a doporučení pro tvorbu krajanské politiky v těchto zemích.
Výzkum potřeb krajanských komunit v jednotlivých zemích z hlediska udržení jejich vazeb na ČR (Souhrnná výzkumná zpráva)
Janská, E. ; Čermák, Z. ; Drbohlav, D. ; Janurová, K. ; Beranská, Veronika ; Uherek, Zdeněk ; Doležalová, M. ; Löblová, O. ; Zachová, K.
Za kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu byly zmapovány jednotlivé oblasti krajanské problematiky, klíčové problémy a návrhy jejich řešení. Byly zformulovány závěry a doporučení pro tvorbu krajanské politiky.
Výkum možností koordinace krajanské politiky (Souhrnná výzkumná zpráva)
Janská, E. ; Čermák, Z. ; Drbohlav, D. ; Janurová, K. ; Beranská, Veronika ; Uherek, Zdeněk ; Doležalová, M. ; Löblová, O. ; Zachová, K.
Zpráva se zabývá vymezením jednotlivých pojmů (krajan, exulant, expat, diaspora…) a samotnou tvorbou krajanské politiky, jak se na ní podílejí jednotliví aktéři, včetně zmapování samotných krajanských iniciativ z opačného konce spektra, které svými aktivitami skrze různé organizace propojují a podporují krajany a jejich sítě po celém světě. Pro komparaci byly analyzovány krajanské politiky několika vybraných států a vypracována doporučení pro konkrétní oblasti krajanské politiky v ČR.
Imigranti a jejich adaptace v majoritní české společnosti po roce 1989
Matulová, Monika ; Pargač, Jan (vedoucí práce) ; Tomandl, Miloš (oponent)
a klíčová slova Obsah bakalářské práce je založen na sepsání odborné studie jedné imigrantské skupiny, zabývá se popisem expatriotů v České republice po roce 1989. Jedná se o zpracování dat a podrobnou analýzu imigrantů nazývajících se expatrioti, neboli jinými slovy vystěhovalci na našem území. Práce je koncipovaná na základě přečtené odborné literatury, terénním výzkumu a za podpory přednášek při katedře Etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Projekt je zaměřen na problematiku migrace, imigrace a jejím vývojem od roku 1989 až do dnešního dne. Je tak retrospektivním pohledem na dané téma a reflektuje situaci u nás. Nabízí teoretický rámec, definice a explanace výrazných aspektů v rámci mezinárodní migrace do České republiky a jeho vývoj.
Místní cizinci: Prostor, identita a kultura pražských expatů
Králová, Petra ; Grygar, Jakub (vedoucí práce) ; Klásková, Markéta (oponent)
Tato práce se zabývá vztahem mezi prostorem, kulturou a identitou. Jejím cílem je poukázat na to, že kultura a identita není nutně spojena s prostorem, ve kterém lidé žijí. Práce se opírá o myšlenky autorů, kteří poukazují na životní zkušenost migrantů jako na příklad "rozpojení" prostoru, kultury a identity. Pro vlastní výzkum autorka zvolila prostředí společenství pražských expatů a provedla kvalitativní výzkum sestávající z 2 zúčastněných pozorování v místech setkávání expatů, 2 rozhovorů s expaty a obsahové analýzy 7 novinových článků zmiňujících expaty. Pomocí analýzy autorka popisuje vnímání společenství samotnými expaty, jejich interakci s místní společností a povahu míst setkávání. Jádro společenství expatů tvoří kultura anglofonních zemí a do hranic společenství se promítají geopolitické hranice. Sami expati rozlišují ostatní členy společenství na základě toho, zda (ne)žijí v "expat bublině", tj. zda (ne)navazují vztahy s místní společností. Skrze vztahy s Čechy a konzumaci české historie si expati vytvářejí obraz Čechů jako historicky utlačovaného, a proto uzavřeného národa. Identita míst setkávání expatů je založena na jejich označení jako "expat-friendly" a situovanosti v historických částech města, která místům propůjčuje autentičnost.
Imigranti a jejich adaptace v majoritní české společnosti po roce 1989
Matulová, Monika ; Pargač, Jan (vedoucí práce) ; Tomandl, Miloš (oponent)
a klíčová slova Obsah bakalářské práce je založen na sepsání odborné studie jedné imigrantské skupiny, zabývá se popisem expatriotů v České republice po roce 1989. Jedná se o zpracování dat a podrobnou analýzu imigrantů nazývajících se expatrioti, neboli jinými slovy vystěhovalci na našem území. Práce je koncipovaná na základě přečtené odborné literatury, terénním výzkumu a za podpory přednášek při katedře Etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Projekt je zaměřen na problematiku migrace, imigrace a jejím vývojem od roku 1989 až do dnešního dne. Je tak retrospektivním pohledem na dané téma a reflektuje situaci u nás. Nabízí teoretický rámec, definice a explanace výrazných aspektů v rámci mezinárodní migrace do České republiky a jeho vývoj.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.