Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Development of chemically resistant tile grout containing secondary raw materials
Matušková, Veronika ; Seidlová,, Michaela (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
The aim of the diploma thesis is development and research of a high-quality polymeric jointing grout material using secondary raw materials and hazardous waste for extreme chemical exposure. The main intended use of the developed grout joint is grouting of the cast basalt elements in building objects that are permanently expose to highly aggressive chemical environment. The use of input materials produced by progressive technologies should be another benefit of this grout joint to enhance ecological aspects of a grout joint production.
SPECIÁLNÍ POLYMERNÍ NÁTĚROVÉ A STĚRKOVÉ HMOTY S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN
Žlebek, Tomáš ; Seidlová, Michaela (oponent) ; Bydžovský, Jiří (oponent) ; Ďurica, Tibor (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá vývojem nových polymerních nátěrových a stěrkových hmot – konkrétně epoxidových, polyuretanových a vinylesterových s využitím nebezpečných odpadů ve formě plniv. Neustále se rozšiřují oblasti, které jsou určeny k jejich skládkování a náklady na uložení těchto odpadů jsou vysoké. Jejich užíváním dochází k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, ale i k nezanedbatelným úsporám finančním. V rámci této disertační práce byl vyvíjen vhodný způsob úpravy vybraných nebezpečných odpadů a experimentálně ověřovány možnosti využití takovýchto speciálně připravených plniv do polymerních nátěrových a stěrkových hmot. Tyto nátěry a stěrky jsou určeny především na betonový podklad, ale byla ověřována možnost použití i na kovový podklad, asfalt a cementotřískové desky. Tyto hmoty slouží jako sekundární ochrana konstrukcí před nepříznivými vlivy povětrnostních podmínek. Jako plnivo byly použity druhotné suroviny, kterými byl fluidní filtrový popílek kontaminovaný vlivem denitrifikace spalin a speciálně upravené nebezpečné odpady (solidifikáty). Snahou bylo progresivní využití těchto surovin v co největším množství, aby se v maximální míře omezilo skládkování. Nebezpečné odpady bylo nutné upravit takovým způsobem, aby byla provedena co nejúčinnější solidifikace. Podrobně byl zkoumán účinek solidifikace, dále chování solidifikátu v polymerní matrici, rozložení částic ve struktuře a narušení nátěrů a stěrek vlivem chemického namáhání.
Výroba kompozitních materiálů pomocí vakuové infuze
Ciran, Adam ; Gregor, Lukáš (oponent) ; Zouhar, Jan (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa v teoretickej časti zaoberá definíciou kompozitného materiálu, ďalej rozdelenie najpoužívanejších látkových výstuží a matríc, zo zameraním na výstuže zo skleného a uhlíkového vlákna a vlákna z ľanu. Následne rozbor vákuových infúznych techník ich popis a využitie. V praktickej časti je kladený dôraz na výrobu vzoriek pomocou technológie vákuovej infúzie z uhlíkového, skleného vlákna a ľanu s použitím epoxidovej matrice. Posledná časť je zhodnotenie vyrobených vzoriek.
Stabilizace epoxidových systémů v povrchových ochranných nátěrech
Švardala, Daniel ; Tocháček, Jiří (oponent) ; Petruš, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje vliv humidních podmínek na vytvrzování epoxidových pryskyřic vícefunkčními aminy. Cílem experimentální části byla identifikace degradačních produktů a jejich kvantifikace, dále stanovení vlivu humidních podmínek na stupeň vytvrzení, modul pružnosti a pevnost v ohybu. Dalším cílem byla optimalizace receptury reaktivní směsi pro přípravu epoxidové pryskyřice s nižším výskytem vykvétání karbamátu. Výskyt degradačních produktů byl hodnocen stanovením mechanických vlastností ohybovou zkouškou dle normy ČSN EN 179-1, stupeň vytvrzení byl sledován pomocí teplotně modulované diferenciální kompenzační kalorimetrie (TMDSC). Degradační produkty byly identifikovány infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací (FTIR) a kvantifikovány UV-VIS spektroskopií. Morfologie povrchové vrstvy byla sledována konfokálním laserovým rastrovacím mikroskopem (CLSM). Byla zjištěna závislost relativní vlhkosti okolí na průběh vytvrzování epoxidové pryskyřice a její výsledné mechanické vlastnosti. Na základě analýz byla navržena a experimentálně ověřena modifikace receptury pro potlačení nežádoucího karbamátu v průběhu vytvrzování epoxidové matrice.
Study Of Dielectric Behavior Of Polymers Using A Complex Electric Modulus
Horák, Luděk
The complex electric modulus is mathematically defined as the inverse value of thecomplex permittivity. It is particularly useful in evaluating the dielectric properties of polymericinsulating materials, especially at low frequencies and at high temperatures. Presented thesis isfocused on mathematical interpretation, practical example and evaluation of electrical module.In our case, the measurements are performed on a composite material based on epoxy resin.
Technologie zalévání LED pásků epoxidovými hmotami
Rudy, Veronika ; Krejčí, Miroslav (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou zalévání LED pásků epoxidovými hmotami. Rešeršní část obsahuje úvod do fotometrie a shrnuje druhy zalévacích hmot a jejich charakteristiky. V praktické části se zkoumá vliv množství použitého pigmentu na fotometrické veličiny. To je zpracováno pomocí provedených měření na goniofotometru a integrační kouli pro vyrobené vzorky o různém množství pigmentu. Dále byla provedena jasová analýza a dlouhodobý venkovní test.
Vývoj nového chemicky odolného nátěrového systému s obsahem druhotných surovin
Stodolovská, Šárka ; Jakubík, Aleš (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
V rámci diplomové práce jsou navrženy a experimentálně prověřeny nové typy vysoce chemicky odolných nátěrových systémů, přednostně určených na betonový a kovový podklad. Jako mikroplniva jsou použité druhotné suroviny, včetně solidifikovaných nebezpečných odpadů. Vyvinutý nátěrový systém je řešen ve dvou kvalitativních úrovních – PREMIUM a ECOLOGY. Úroveň PREMIUM je přednostně určena do prostředí s extrémním chemickým namáháním. Polymerní nátěrový systém ECOLOGY je použitelný do prostředí, kde taktéž působí agresivní chemická média, avšak primárně je zde sledována ekologická náročnost vstupních surovin. Tato diplomová práce se zabývá aktuální problematikou v praxi a je součástí výzkumného projektu.
Electrical Properties Analysis Of Epoxy Resins With Various Fillers
Horák, Luděk
Presented thesis is focused on studying electroinsulating epoxy resin-based sealings. It describes a preparation of composite epoxy resin samples with different kinds of micro-ground siliceous sand as a filling. The samples given are measured on the temperature dependency of relative permitivity and dissipation factor.
Návrh parotěsného ochranného nátěru na beton s chemickou odolností
Fousková, Marika ; Hodná, Jana (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
Hlavní náplní bakalářské práce je navrhnout parotěsný chemicky odolný nátěr s využitím druhotných surovin. Nátěry jsou aplikovány především za účelem ochrany betonových konstrukcí, které jsou vystaveny chemickému namáhání. Druhotné suroviny jsou do nátěru použity ve formě mikroplniva, které je rovnoměrně rozdispergováno v polymerní matrici. Navržené nátěry vykazují vysokou přilnavost k betonu, výbornou zpracovatelnost a aplikovatelnost, přičemž plnivo ve formě druhotných surovin nezhoršuje vlastnosti nátěru, a to jak v čerstvém, tak ve zpolymerovaném stavu.
Restaurování skleněných mozaik v epoxidovém loži
Viková, Barbora ; Vojtěchovský, Jan ; Hampl, Petr ; Svoboda, David ; Kučerová, Irena
Postup se zaměřuje na restaurování skleněných mozaik z 2. pol. 20. století, které byly v rámci původní technologie osazovány do epoxidové pryskyřice. Výhodou měl být vznik lehkých, snadno transportovatelných konstrukcí (panelů). Pro podkladové desky těchto panelů byly používány různé materiály jako ocelová výztuž, hliníkový plech, ale i dřevotřísková deska. V průběhu času se ukázalo epoxidové lůžko jako nevhodné, zvláště v exteriérových podmínkách, kde často docházelo k jeho degradaci či úplnému rozpadu. Proto bylo nutné zvažovat nahrazení původního osazovacího materiálu novým. Výměna podložky je v rámci památkového postupu ilustrována na třech mozaikových realizacích, konkrétně na skleněné štípané mozaice, která je příkladem mozaiky zalévané epoxidem z rubu s vloženou kovovou konstrukcí, a na dvou mozaikách z mačkaných kostek, které reprezentují mozaiku lepenou epoxidem na podkladovou dřevotřískovou desku. Pro oba typy mozaik byl vyvinut zcela nový, stabilnější systém osazení mozaikových kostek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.