Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv akumulace PHA na stresovou odolnost bakterií vůči dezinfekčním prostředkům
Krupičková, Kristýna ; Fryšová, Eva (oponent) ; Obruča, Stanislav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem akumulace PHA na stresovou odolnost bakterií vůči dezinfekčním prostředkům. Jako modelové mikroorganismy, využité pro analýzy v experimentální části práce, byly zvoleny dva kmeny: PHA akumulující Cupriavidus necator H16 a její mutantní kmen neschopný PHA syntézy Cupriavidus necator PHB-4. Tyto bakterie byly exponovány třem vybraným dezinfekčním prostředkům (ethanol, savo a ajatin) o třech různých koncentracích. Byla stanovena viabilita bakterií při působení daných detergentů, a to plotnovou metodou a průtokovým cytometrem. Vliv dezinfekčních prostředků na bakterie byl dále zkoumán bujónovou diluční metodou, která spočívala v měření absorbance v čase. Poslední využitou technikou byla agarová difúzní metoda. Z výsledků je patrné, že produkce PHA pozitivně napomáhá obranyschopnosti buněk vůči dezinfekčním prostředkům, jelikož bakteriální kmen Cupriavidus necator H16 je více odolný než jeho mutantní kmen Cupriavidus necator PHB-4. Ze tří vybraných dezinfekčních prostředků je neúčinnější ajatin.
Účinnost dezinfekčních prostředků určených k hygienické dezinfekci rukou vůči klinicky významným kmenům enterokoků
Malíková, Martina ; Janďourek, Ondřej (vedoucí práce) ; Konečná, Klára (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra lékařských a biologických věd Studijní obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách Kandidát: Bc. Martina Malíková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Konzultant: RNDr. Irena Hanovcová, CSc. Název diplomové práce: Účinnost dezinfekčních prostředků určených k hygienické dezinfekci rukou vůči klinicky významným kmenům enterokoků Alkoholové dezinfekční prostředky určené k hygienické dezinfekci rukou jsou celosvětově klíčovým nástrojem kontroly nozokomiálních infekcí. Cílem této práce bylo ověřit účinnost těchto prostředků, které jsou užívány ve zdravotnických zařízeních, vůči vankomycin citlivým a vankomycin rezistentním enterokokům, které byly izolovány z klinických materiálů. Testování účinnosti dezinfekčních prostředků bylo provedeno podle české technické normy ČSN EN 1040 - Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení základního baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1). Pro naše testování jsme použili diluční metodu s neutralizátorem. Ke zjištění účinnosti jsme použili celkem 35 kmenů enterokoků, z toho 12 kmenů bylo vankomycin citlivých (4 kmeny E. faecium a 8 kmenů E. faecalis) a...
Účinnost dezinfekčních prostředků určených k hygienické dezinfekci rukou vůči klinicky významným kmenům enterokoků
Malíková, Martina ; Janďourek, Ondřej (vedoucí práce) ; Konečná, Klára (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra lékařských a biologických věd Studijní obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách Kandidát: Bc. Martina Malíková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Konzultant: RNDr. Irena Hanovcová, CSc. Název diplomové práce: Účinnost dezinfekčních prostředků určených k hygienické dezinfekci rukou vůči klinicky významným kmenům enterokoků Alkoholové dezinfekční prostředky určené k hygienické dezinfekci rukou jsou celosvětově klíčovým nástrojem kontroly nozokomiálních infekcí. Cílem této práce bylo ověřit účinnost těchto prostředků, které jsou užívány ve zdravotnických zařízeních, vůči vankomycin citlivým a vankomycin rezistentním enterokokům, které byly izolovány z klinických materiálů. Testování účinnosti dezinfekčních prostředků bylo provedeno podle české technické normy ČSN EN 1040 - Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení základního baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1). Pro naše testování jsme použili diluční metodu s neutralizátorem. Ke zjištění účinnosti jsme použili celkem 35 kmenů enterokoků, z toho 12 kmenů bylo vankomycin citlivých (4 kmeny E. faecium a 8 kmenů E. faecalis) a...
Hygiena rukou zdravotnických pracovníků při poskytování péče ve zdravotnickém zařízení
Hájková, Iveta ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Kulířová, Veronika (oponent)
Předmětem bakalářské práce, je zaměření na problematiku týkající se hygieny rukou u zdravotnických pracovníků, při poskytování péče ve zdravotnickém zařízení. I přesto, že toto téma je často zmiňované, je v praxi méně chápáno, nebo špatně vysvětleno. Někdy, je ze strany zdravotnických pracovníků opomíjeno, nebo bagatelizováno. Teoretická část, je rozdělena do 7 kapitol. Zde je uvedena anatomie a fyziologie kůže, mikrobiologická a epidemiologická situace, opatření zaměřená na eliminaci zdroje a zamezení cesty přenosu, účinné metody dezinfekce, sterilizace, k eliminaci mikroorganismů a jejich přenosu, ve zdravotnickém zařízení. Hygiena rukou a její techniky, správné používání osobních ochranných pracovních pomůcek, hygiena nehtů a v neposlední řadě péče o pokožku. Vysvětlení pojmu nemocniční nákaza, která zvyšuje morbiditu a mortalitu pacientů, zvyšuje diagnostické i terapeutické intervence a celkově zhoršuje kvalitu poskytované péče s prodloužením doby hospitalizace. Práci jsem vypracovala na základě vyhledávání relevantních zdrojů k tématu. Zdroje jsem čerpala především z guidelines WHO, CDC, vyhlášky č. 306/2012 Sb. a na základě rešerše literatury z Národní lékařské knihovny. Souhlas pro provedení akčního výzkumu jsem získala od náměstkyně ošetřovatelské péče konkrétního zdravotnického zařízení,...
Vliv akumulace PHA na stresovou odolnost bakterií vůči dezinfekčním prostředkům
Krupičková, Kristýna ; Fryšová, Eva (oponent) ; Obruča, Stanislav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem akumulace PHA na stresovou odolnost bakterií vůči dezinfekčním prostředkům. Jako modelové mikroorganismy, využité pro analýzy v experimentální části práce, byly zvoleny dva kmeny: PHA akumulující Cupriavidus necator H16 a její mutantní kmen neschopný PHA syntézy Cupriavidus necator PHB-4. Tyto bakterie byly exponovány třem vybraným dezinfekčním prostředkům (ethanol, savo a ajatin) o třech různých koncentracích. Byla stanovena viabilita bakterií při působení daných detergentů, a to plotnovou metodou a průtokovým cytometrem. Vliv dezinfekčních prostředků na bakterie byl dále zkoumán bujónovou diluční metodou, která spočívala v měření absorbance v čase. Poslední využitou technikou byla agarová difúzní metoda. Z výsledků je patrné, že produkce PHA pozitivně napomáhá obranyschopnosti buněk vůči dezinfekčním prostředkům, jelikož bakteriální kmen Cupriavidus necator H16 je více odolný než jeho mutantní kmen Cupriavidus necator PHB-4. Ze tří vybraných dezinfekčních prostředků je neúčinnější ajatin.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.