Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Frontiers of Polymer Colloids: From Synthesis to Macro-Scale and Nano-Scale Applications. 84th Prague Meeting on Macromolecules. Book of Abstracts
Horák, Daniel
The Book of Abstracts contains the summaries of all the contributions to the international conference “Frontiers of Polymer Colloids: From Synthesis to Macro-Scale and Nano-Scale Applications” was organized simultaneously as the 84th Prague Meeting on Macromolecules (PMM). The participants presented 59 lectures and 38 posters.
Vliv krystaloidů a koloidů na krevní srážlivost s využitím metody rotační tromboelatometrie (ROTEM)
Binterová, Silvie ; Durila, Miroslav (vedoucí práce) ; Vaněk, Tomáš (oponent) ; Bláha, Jan (oponent)
Souhrn Tekutinová terapie krystaloidními a koloidními roztoky patří k základní perioperační péči. K dispozici jsou různé druhy nebalancovaných a balancovaných roztoků. Avšak v současnosti je stále diskutované téma, jaký typ roztoků by měl být preferován s ohledem na jejich nežádoucí účinek na koagulaci. Cílem mé disertační práce bylo zhodnotit negativní vliv balancovaných krystaloidů a koloidů na krevní srážlivost pomocí rotační tromboelastometrie. V první části práce byl posouzen nežádoucí efekt balancovaného krystaloidu, hydroxyethyl škrobu a želatiny po navození diluce krve in vitro. Metodou rotační tromboelastometrie byly hodnoceny parametry testů EXTEM a FIBTEM. V druhé části práce byl hodnocen negativní vliv inufzních roztoků po navození diluce in vivo. Krevní vzorky byly získány od pacientů podstupujících artroskopii kolenního kloubu před a po podání 500 ml krystaloidu nebo hydroxyethyl škrobu nebo želatiny. Rotační trombolestometrií jsme provedli testy EXTEM a FIBTEM. Na základě výsledků provedených prací, hydroxyethyl škrob vykazuje největší koagulopatický efekt, mírněji působí želatina, nejmenší hemostatický vliv má krystaloid. Dle uvedených výsledků lze doporučit balancované krystaloidy jako nejvhodnější roztoky k perioperační tekutinové terapii pro jejich minimální hypokoagulační účinek.
Vliv krystaloidů a koloidů na krevní srážlivost s využitím metody rotační tromboelatometrie (ROTEM)
Binterová, Silvie ; Durila, Miroslav (vedoucí práce) ; Vaněk, Tomáš (oponent) ; Bláha, Jan (oponent)
Souhrn Tekutinová terapie krystaloidními a koloidními roztoky patří k základní perioperační péči. K dispozici jsou různé druhy nebalancovaných a balancovaných roztoků. Avšak v současnosti je stále diskutované téma, jaký typ roztoků by měl být preferován s ohledem na jejich nežádoucí účinek na koagulaci. Cílem mé disertační práce bylo zhodnotit negativní vliv balancovaných krystaloidů a koloidů na krevní srážlivost pomocí rotační tromboelastometrie. V první části práce byl posouzen nežádoucí efekt balancovaného krystaloidu, hydroxyethyl škrobu a želatiny po navození diluce krve in vitro. Metodou rotační tromboelastometrie byly hodnoceny parametry testů EXTEM a FIBTEM. V druhé části práce byl hodnocen negativní vliv inufzních roztoků po navození diluce in vivo. Krevní vzorky byly získány od pacientů podstupujících artroskopii kolenního kloubu před a po podání 500 ml krystaloidu nebo hydroxyethyl škrobu nebo želatiny. Rotační trombolestometrií jsme provedli testy EXTEM a FIBTEM. Na základě výsledků provedených prací, hydroxyethyl škrob vykazuje největší koagulopatický efekt, mírněji působí želatina, nejmenší hemostatický vliv má krystaloid. Dle uvedených výsledků lze doporučit balancované krystaloidy jako nejvhodnější roztoky k perioperační tekutinové terapii pro jejich minimální hypokoagulační účinek.
Vazba kontaminantů na koloidy ve vodách z důlní a hutní oblasti
Walter, Dominik ; Ettler, Vojtěch (vedoucí práce) ; Faimon, Jiří (oponent)
Tato práce se zabývá studiem koloidních částic a jejich schopností vázat stopové prvky v povrchových a podzemních vodách v důlní a hutní oblasti Příbramska. Pro studium koloidů byla zvolena kombinace metod kaskádové filtrace a ultrafiltrace s tangenciálním tokem, pomocí které byly ze zkoumaných vzorků vod postupně oddělovány jednotlivé koloidní frakce. K tomuto účelu byly použity filtry o nominální velikosti pórů 0,8 μm, 0,45 μm, 0,1 μm, 100 kDa, a 5 kDa. Vzorky vod byly po každém stupni filtrace analyzovány pomocí ICP-OES, ICP-MS a HPLC, měřeny byly také fyzikálně chemické vlastnosti vzorků vod (pH, Eh, elektrická vodivost). U vybraných vzorků byla provedena analýza rozpuštěného organického uhlíku (DOC) a analýza pevné fáze zachycené na použitých filtrech. Získaná data byla použita k termodynamickému modelování v programu PHREEQC-2. Výsledky ukazují, že hlavní a stopové prvky lze podle jejich zastoupení v jednotlivých velikostních frakcích přibližně rozdělit do několika skupin. Většina prvků se ve zkoumaných vodách vyskytuje dominantně jako zcela rozpuštěné látky (< 5 kDa), koloidy tvoří většinou nejvýše 5-20 % a to téměř výhradně ve frakci 5 kDa - 100 kDa. U prvků jako As, Co, Cr, Si, Sb a U byl pozorován postupný pokles koncentrace ve všech frakcích pouze při nízké hodnotě iontové síly 1,2...
Příprava nanočástic green syntézou
Kortusová, Dominika ; Valušová,, Eva (oponent) ; Šimšíková, Michaela (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá green syntézou nanočástic ušlechtilých kovů. V první části práce byla provedena literární rešerše, která mapuje tradiční i nové způsoby výroby kovových nanočástic. Největší pozornost je věnována různým druhům green syntéz, které jsou ekologicky šetrnou alternativou dnes průmyslově používaných metod. Druhá část práce popisuje přípravu nanočástic zlata a stříbra za pomoci čajových výluhů. Zde je podrobně popsán postup a průběh syntézy a to včetně fotografické dokumentace. Celkem bylo připraveno osm koloidních roztoků nanočástic, čtyři od každého kovu. Vzniklé nanočástice byly následně podrobeny UV-vis spektrální analýze. Spektrofotometricky byl též zmapován časový vývoj jednotlivých syntéz. Dále byla změřena objemová distribuce velikostí nanočástic, která je v závěru práce srovnána se snímky pořízenými skenovacím elektronovým mikroskopem. Výsledky ukázaly, že výluhy z čajů, především z černého a rooibosu, jsou vhodné pro green syntézu stabilních nanočástic ušlechtilých kovů.
Povrchové plazmonové rezonance na koloidních nanočásticích
Beránek, Jiří ; Brzobohatý,, Oto (oponent) ; Šikola, Tomáš (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce se zabývá lokalizovanými povrchovými plazmony (LSP) na koloidních nanočásticích. Byla provedena experimentální měření a teoretické simulace odezvy nanočástic v dalekém poli způsobené těmito plazmony. Pro simulace jsme použili metodu metodu diskrétní dipólové aproximace (DDA) a metodu konečných prvků v časové doméně (FDTD). Výzkum byl zaměřen na vliv tvaru a velikosti nanočástic, zejména sférických nanočástic a nanotyčinek. Zkoumali jsme vlastnosti sférických nanočástic a nanotyček. Simulace se dobře shodují s experimenty v případě kuliček. V případě tyčinek jsme pozorovali závislost polohy rezonance na tvaru tyčinky. Rozšíření rezonančních píků je přisouzeno většímu rozptylu geometrických parametrů nanočástic a diskutováno na základě srovnání experimentálních dat a výpočtů.V rámci experimentů byla rovněž provedena syntéza zlatých nanotyčinek. Poslední částí práce je studie optických vlastností stříbrných nanočástic. Pomocí diskrétní dipólové aproximace jsme simulovali vliv rovnovážného tvaru na optickou odezvu.
Příprava směsných koloidů huminových kyselin s biopolymery
Ondruch, Pavel ; Pospíšilová, Ľubica (oponent) ; Klučáková, Martina (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na možnost využití nových aplikačně výhodných forem směsných koloidů chitosanu a huminových kyselin. V experimentální části byly na základě literární rešerše navrženy a optimalizovány vhodné postupy přípravy hydrogelových a xerogelových směsných forem těchto polymerních materiálů. Při jejich charakterizaci byla hlavní pozornost věnována stanovení obsahu vody a botnacích charakteristik a také jejich mechanickým vlastnostem. Vývoj materiálu byl směřován k průmyslovému nebo zemědělskému využití jeho sorpčních schopností, případně schopnosti imobilizace polutantů v zemědělství a ochraně životního prostředí. Další výhodu představuje možnost řízeného uvolňování HK, využitelná převážně v agrochemii.
Frontiers of Polymer Colloids: From Synthesis to Macro-Scale and Nano-Scale Applications. 78th Prague Meeting on Macromolecules. Programme Booklet
Horák, Daniel
The programme booklet contains the summaries of all the contributions to the international conference "Frontiers of Polymer Colloids: From Synthesis to Macro-Scale and Nano-Scale Applications" was organized simultaneously as the 78th Prague Meeting on Macromolecules (PMM). The participants presented 54 lectures and 88 posters.
Programová brožura 48. Mikrosymposia PMM (Abstrakta)
Horák, Daniel
Sborník abstrakt 48. Mikrosymposia o polymerních koloidech: od návrhu k biolékařským a průmyslovým aplikacím.