Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Průzkum a dokumentace roubené stavby
Pytel, Kristián
Práce pojednává o dokumentování roubené stavby v obci Čeladná z počátku 20. století. V práci je kompletní popis všech konstrukcí a detailů objektu, včetně fotodokumentace. Pro lepší zaznamenání bylo vytvořeno 3D model dřevěné konstrukce a byla překontrolována správnost stávající výkresové dokumentace. Do pohledů vygenerovaných z tohoto modelu byly zakreslovány zjištěné poruchy konstrukcí. Byl vyhodnocen celkový stav objektu a jeho příčin a popsána doporučení pro jeho případnou obnovu s přihlédnutím k jeho ekonomické i historické hodnotě.
Zámek Poříčí (Boršov nad Vltavou). Stavební historie a kulturně-historické souvislosti.
REINDLOVÁ, Kristýna
Bakalářská práce se zaměřuje na budovu zámečku v Boršově nad Vltavou, v místní části Poříčí. Věnuje se zejména stavební historii, kterou propojuje s významnými i méně známými majiteli objektu. V první části práce je proveden stavební popis, přičemž je popisovaný stav před rekonstrukcí a poté i po rekonstrukci. Obě podoby zámku jsou popisovány proto, že při stavu před rekonstrukcí jsou na budově ještě patrné některé jednotlivé změny. Při rekonstrukci byl kladen důraz na zachování některých historických prvků, popis po rekonstrukci slouží tedy pro porovnání a jako příklad, co vše může rekonstrukce historické budovy zakrýt nebo změnit. Dále již práce chronologicky rozebírá podobu zámku v jednotlivých obdobích. Zároveň upozorňuje na kulturní i jiné preference některých vlastníků zámku a související stavební zásahy do budovy. Nakonec tato práce poukazuje také na změny využití pozemků a dalších staveb v nejbližším okolí, které se zámkem mají, nebo dříve měly vztah. Skrze tyto změny se pokouší naznačit rozdíly v dřívějším významu podobných budov naproti tomu, jak jsou vnímány dnes.
Špitál sv. Ducha v Krnově ve 14.-16. století v kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě
Vocelková, Alena ; Scholz, Stefan (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Špitál sv. Ducha v Krnově ve 14.-16. století v kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě 
 Práce je zaměřena na špitál sv. Ducha v Krnově ve 14.-16. století a jeho zařazení do kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě. Vychází z proseminárních a seminárních prací zaměřených na středověké špitálnictví a významově navazuje na bakalářskou práci autorky Špitál sv. Alžběty ve Wrocławi v širším kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě. Špitál sv. Ducha však vznikl oproti špitálu sv. Alžběty v pozdějším období, proto je diplomová práce zaměřena spíše na špitály vznikající ve vrcholném středověku, které si svůj hlavní rozvoj zažily během pozdního středověku. Ve druhé kapitole se práce bude věnovat rozboru sídelní topografie tohoto centra v rámci středověkého Krnova. V kapitolách 3.-6. bude autorka postupovat výjimečně z větší části na základě moderní a novodobé literatury, vzhledem buď k absenci literatury starší a nebo její nespolehlivosti. Středověká část špitálu sv. Ducha dnes existuje jen v základech a zbytcích zdiva, během 18. století byl špitál s kostelem přestavěn - barokně (kostel) a později klasicistně (špitál) a v této fázi se dochovaly budovy dodnes. Proto budou klíčovým zdrojem pro tyto kapitoly také archivní dokumenty a archeologické a stavebně-historické...
Bývalý minoritský klášter v Českém Krumlově - stavební historie a možnosti revitalizace
GALAJDOVÁ, Nicole
Bakalářská práce se zabývá objektem bývalého minoritského kláštera v Českém Krumlově, se zaměřením na jeho stavebně historický vývoj. Vzhledem k tomu, že je stavba součástí komplexu dvou současně vznikajících sdružených klášterů, sestávajícího z kláštera sester sv. Kláry, klášterního kostela, konventu menších bratří a třetího nejmenšího ambitu označovaného za klášter bekyň, budou tyto objekty také zmíněny. Pozornost je minoritskému konventu věnována především pro významné části stavby. Konkrétně se jedná o bývalou kapitulní síň, nynější kapli sv. Wolfganga a samotnou křížovou chodbu. Zmíněné prostory prošly v období pozdní gotiky významnou stavební úpravou a vyjma několika pozdějších zásahů, které byly provedeny především z praktických důvodů, se v tomto stavu dochovaly do dnešní doby. Poslední kapitola se zabývá plánovanou revitalizací celého areálu, který má být nově využíván jako moderní kulturně vzdělávací centrum.
Kostel Jména Panny Marie v Lomci - stavební historie, funkce, výzdoba
BICANOVÁ, Lucie
Tématem této bakalářské práce je barokní poutní kostel Jména Panny Marie v Lomci, který na svém panství nechal vystavět hrabě F. E. Buquoy. Kostel patří k nejvýznamnějším poutním místům v Čechách. Práce se zabývá popisem architektury a následně i rozboru interiéru kostela, stejně tak obsahuje stavební historii i přestavby a úpravy, kterými kostel během více než třech století prošel. Také je zde zařazena kapitola o rodu Buquoyů v Čechách, se kterým je poutní kostel neodmyslitelně spjat. V závěru práce je řešena otázka autorství návrhu, který byl v literatuře v minulosti často připisován Janu Blažeji Santinimu Aichelovi. Práce obsahuje také obrazovou přílohu s fotografiemi doplňujícími text celé práce.
Slovo úvodem
Durdík, Tomáš
Zhodnocení charakteru, specifik, vědeckého přínosu a významu konference Dějiny staveb.
Stavební podoba zaniklého benediktinského kláštera v Podlažicích
Frolík, Jan ; Musil, J. ; Netolický, P.
Rekonstrukce stavební podoby a architektonického vývoje kláštera v období 12. až 15. století na základě archeologických výzkumů v letech 2003 a 2008 a geofyzikálních měření.
Zámek Louňovice pod Blaníkem. Historie objektu, zhodnocení jeho architektury a umělecké výzdoby
DRLÍK, Ondřej
Bakalářská práce se zabývá stavební historií raně barokního zámku v Louňovicích pod Blaníkem, kterému, ačkoliv se jedná o velmi zajímavý a hodnotný objekt, byla doposud věnována jen velmi malá pozornost. V návaznosti na stavebně historický průzkum jsou zpracovány dějiny objektu, popis a analýza architektury. Zvláštní pozornost je věnována umělecké výzdobě zámku a v souvislosti s tím byl podniknut pokus o zhodnocení a zařazení dochované štukové výzdoby, zejména pak v bývalé zámecké kapli. Cílem práce je přiblížení dějin a uměleckých hodnot louňovického zámku širší veřejnosti a přispět tak k jeho lepšímu poznání.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.