Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zhodnocení současné situace v chovu anglického plnokrevníka a dostihového sportu v České republice
Sedláčková, Nikola
Tato bakalářská práce na téma „Zhodnocení současné situace v chovu anglického plnokrevníka a dostihového sportu v České republice“ je zpracována jako literární rešerše. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá historií plemene anglický plnokrevník. Dále je definováno plemeno z pohledu jeho exteriérových a charakterových vlastností. Druhá část se věnuje chovu anglického plnokrevníka, zabývá se vývojem chovu na našem území, jeho začátky v hřebčínech Napajedla, Albertovec a Mimoň. Následně je popsána současná situace chovu anglického plnokrevníka v Krabčicích, Střelicích a Vlachovicích. Poslední, třetí část se zaměřuje na dostihový sport. Do detailu je probrána historie dostihového sportu, na kterou navazuje popis dostihové soustavy, dostihového řádu s účastníky dostihového provozu a dostihových závodišť, které jsou v současnosti v provozu. Na závěr práce je shrnuta situace dostihového sportu v České republice.
Analýza chovu anglického plnokrevníka a výkonnosti dostihových koní narozených v letech 2006 až 2010
Janků, Michaela
Diplomová práce je zaměřena na historii a současnou situaci chovu anglického plnokrevníka, jeho využití v dostizích a charakteristiku dostihové soustavy. Praktická část obsahuje analýzu chovu v České republice mezi lety 2006 až 2010 a následné statistické vyhodnocení vlivů jednotlivých faktorů, jako je pohlaví, sufix, období (datum) a ročník narození, v závislosti na generálním handicapu (GH) a zisku, u koní narozených mezi lety 2006 až 2010 v rovinových a překážkových dostizích. Zahrnuje také porovnání 2letých a 3letých koní českého chovu s koňmi importovanými v rovinových dostizích. Do analýzy byli vybráni koně, kteří se alespoň jednou ukázali na dostihové dráze a sledovali jsme jejich kariéru od 2 do 10 let věku. Data byla statisticky vyhodnocena v programu STATISTICA. Statisticky vysoce průkazně nižší zisk mají rovinoví koně českého původu CZE (17 464 Kč) vůči FR (70 898 Kč) u 2letých koní. Taktéž výkonnost českých rovinových koní CZE (53,8 kg) je statisticky průkazně nižší v porovnání s FR (64,6 kg), GB (65 kg), GER (62,3 kg) a IRE (64,3 kg). 3letí rovinoví koně CZE (24 316 Kč) mají statisticky průkazně nižší zisk než koně se sufixy GB (151 767 Kč) a IRE (115 628 Kč). Statisticky vysoce průkazně se lišili koně CZE (52,2 kg) s koňmi amerického původu USA (79,2 kg), GB (70,7 kg), IRE (70,9 kg) a GER (65,8), statisticky průkazně s polskými koňmi POL (61,1 kg). V kategorii 4letých a starších rovinových českých koní měli statisticky průkazně větší výkonnost valaši (56,2 kg) než klisny (53,3 kg) ve 4 letech. Ročník narození měl vliv na výkonnost 5letých, 6letých a 7letých, kdy statisticky významně se lišil u 5letých koní mezi ročníky 2006 (62,4 kg) a 2010 (50,2 kg), 2007 (59,3 kg) a 2010, 2008 (58,8 kg) a 2010. Při vyhodnocení výsledků 3letých a starších českých překážkových koní jsme zjistili statisticky průkazný rozdíl ve výkonnosti mezi pohlavími u 4letých, 5letých, 9letých a 10letých koní. Statisticky průkazně se lišil zisk klisen a valachů ve 4 letech – klisny (59,1 kg), valaši (62,2 kg), dále v 5 letech – klisny (60,7 kg), valaši (63 kg). 9leté klisny (59,6 kg) měly nižší výkonnost než valaši (67,7 kg), v 10letech měli valaši (70,9 kg) opět vyšší výkonnost než klisny (56,2 kg). Vliv pohlaví na zisk se statisticky lišil u 9letých koní, kde rozdíl mezi klisnami (27 818 Kč) a valachy (107 965 Kč) byl výrazný. 10letí valaši (119 285 Kč) měli statisticky vysoce průkazně větší zisk než klisny (5 782 Kč).
Porovnanie plnokrvných plemenných žrebcov pôsobiacich v ČR podľa výkonnosti potomstva
Tomková, Kristína
Téma porovnání plnokrevných plemenných hřebců působících v ČR podle výkonnosti potomstva jsem si vybrala zejména proto, že bych chtěla poukázat na konkurence schopnost českých plemenných hřebců v českém chovu i přes velké množství importů z turfově vyspělých zemí a tedy i po výkonnostně silnějších otcích oproti těm, kterých se podařilo získat pro český chov, dále proto, že jsem byla sama zvědavá na celkovou bilanci mnou vybraných plemenných hřebců. V první řadě jsem se věnovala charakteristice anglického plnokrevníka, kde jsem začala úplným počátkem vzniku plemene, od tří zakladatelů přes první sportovní využití až po chov a využití v současnosti.
Historie dostihového sportu v Českých zemích
MYSLIVCOVÁ, Petra
Diplomová práce se věnuje historii a vývoji dostihového sportu vČeských zemích, především od roku 1839, kdy byl založen Dostihový spolek. Pro pochopení souvislostí je zařazena i historie dostihového sportu ve světě od prvopočátků po současnost. Autor práce čerpá zdostupné literatury, periodik a archivů. Také zrozhovorů spamětníky a osobami, které se podílí nebo podíleli na dění kolem dostihového sportu u nás. Záměrem této práce je přiblížení vzniku a vývoje dostihového sportučtenáři, snávazností na historické události českých dějin.Textová část je doplněna řadou souvztažných fotografických příloh spopisky.
Zhodnocení významu plemeníka Scyris v chovu českého teplokrevníka
Kubíková, Zuzana
Cílem naší diplomové práce bylo zhodnocení významu plemeníka Scyris v chovu českého teplokrevníka. Pro zhodnocení plemeníka jsme použili jeho potomstvo narozené v letech 2011 až 2016. Následně jsme vytvořili 2 podkladové databáze v programu Microsoft Office Excel 2007. První slouží k vyhodnocení lineární regrese a druhá k vyhodnocení korelace pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Pro vyhrocení lineární regrese i Pearsonva korelačního koeficientu jsme použili statistický program UNISTAT 6.5. Všechna data zaznamenaná v podkladové databázi jsme získali na internetových stránkách Svazu chovatelů českého teplokrevníka. Z veškerých získaných informací o hřebci 6062 Scyris (POL) je zřejmé, že byl u chovatelů českého teplokrevníka nejvíce oblíben v roce 2013. Dále jsme zjistili, že v jeho potomstvu je větší procento hřebečků než klisniček. Při sledování variability exteriéru u 14 dcer, které mají přiřazenou třídu, a jejich matek, jsme zaznamenali číselně i graficky minimální, maximální a průměrné hodnoty základních tělesných měr. Na základě souhrnných statistik těchto měr můžeme konstatovat, že matky jsou exteriérově nevyrovnané a hřebci 6062 Scyris (POL) se tuto variabilitu nepodařilo u svých dcer vyrovnat. V dalším kroku jsme hodnotili korelační závislost jednotlivých tělesných měr u dcer a matek. Zjistili jsme, že mezi znaky KVP, KVH a Ohol je střední korelační závislost, takže lze říci, že vliv matek na kostnatost a kohoutkovou výšku dcer je pravděpodobný, ale není průkazný. U znaku OH jsme zaznamenali nízkou korelační závislost matek a dcer. Z toho nám vyplývá, že matky nemají takový vliv na mohutnost dcer a že hřebec 6062 Scyris (POL) zjemňuje konstituci svého potomstva. Při hodnocení lineární regrese jsme u třídy potomstva zaznamenali snižující se tendenci regresního koeficientu, jež vykazuje 16 % spolehlivost a dle testu nám vychází jako statisticky průkazný. Takže se hodnocená třída dcer po otci 6062 Scyris (POL) nezlepšuje, ba naopak mírně klesá. Vysokou hodnotu klesajícího trendu jsme zaznamenali u skokového indexu matek a je doložena 21,66 % spolehlivostí. Test nám vyšel jako vysoce statisticky průkazný a můžeme usoudit, že hřebci 6062 Scyris (POL) jsou připařovány výkonnostně méně kvalitní klisny. Naším posledním krokem byla analýza zbarvení potomstva, kde jsme zjistili, že 58 % potomků je bílého zbarvení. Na základě zhodnocení matek a potomků jsme usoudili, že hřebec 6062 Scyris (POL) je nositelem heterozygotní sestavy alel v genu G, který ovlivňuje bílé zbarvení koní.
Analýza úspěšnosti koní českého chovu na rovinových a překážkových dostizích
Grézlová, Šárka
Diplomová práce se zabývá vývojem dostihů, historií dostihů v České republice a charakteristikou dostihové soustavy. Praktická část obsahuje vývoj dostihového provozu v České republice v letech 2003 a 2018 a statistické vyhodnocení vlivu faktorů (pohlaví, věk, sufix a rok startu) pro handicap a zisk. Při vyhodnocování výsledků 3letých koní na rovinách jsme u koní s různým sufixem prokázali, že statisticky průkazně nižší výkonnost mají v roce 2018 koně CZE (57,42 kg) než GER (78,79 kg) a vydělaný zisk se vysoce průkazně lišil mezi koňmi CZE (23 286 Kč) a FR (83 099 Kč). Dále jsme prokázali, že zisk v roce 2003 měly klisny (41 395 Kč) statisticky vysoce průkazně nižší než hřebci (155 579 Kč). Při vyhodnocování výsledků starších koní na rovinách jsme u koní s různým sufixem s prokázali, že statisticky průkazně nižší výkonnost mají v roce 2003 koně CZE (54,77 kg) než GER (77 kg) a v roce 2018 mají statisticky průkazně nižší výkonost koně CZE (59,96 kg) a FR (73 kg). Při vyhodnocování výsledků starších koní na překážkách jsme u koní s různým sufixem statisticky prokázali, že statisticky vysoce průkazně nižší zisk v roce 2003 mají koně CZE (25 487 Kč) než GER (345 587 Kč) a v roce 2018 je statisticky průkazně nižší výkonost u klisen (65,82 kg) než u valachů (73,84 kg).
Chov anglického plnokrvníka na Slovensku
Tomková, Kristína
Cílem této bakalářské práce bylo vyzvednout chov anglického plnokrevníka na Slovensku a dokázat, že i tohle plemeno je schopné působit na dostihové scéně. V dnešní době se většina majitelů dostihových koní zaměřuje na nákup koní ze zahraničí, hlavně z Německa, Francie a Irska. Rovněž bylo třeba poznamenat i problémy, které se týkají dotací na chov, nedostatek plemenných hřebců a chovatelských objektů. Dále jsem se zaměřila na konkrétní porovnání nejlepších koní ze slovenského chovu, kteří byli importováni z jiných krajin. Pozorovala jsem vývin budoucího dostihového koně od narození, přes odstav, přilnutí do stáda, trening a přípravu na první životní dostih. Chov na Slovensku se nedá považovat za průkopový, ale máme pár slušných dostihových koní u nás i v zahraničí. Bohužel zájem slovenských majitelů a chovatelů o koně slovenského chovu stále klesá.
Analýza dostihového provozu v České republice v posledních 20 letech
Šudáková, Barbora
Diplomová práce „Analýza dostihového provozu v České republice v posledních 20 letech“ se zabývá historii, původem a také výkonnostními zkouškami anglického plnokrevníka. Dále popisuje vznik a vývoj dostihů, rozdělení dostihů a v neposlední řadě dostihovou soustavu v České republice. Experimentální část práce zhodnocuje vývoj dostihového provozu v České republice a statistické vyhodnocení vlivu pohlaví, barvy, země původu a roku startu koní na jejich výkonnost. Data byla použita databáze Jockey clubu České republiky. Do naší analýzy byli vybráni pouze 3 letí koně běhající rovinové dostihy v letech 2000, 2008 a 2017. Data byla zpracována a statisticky vyhodnocena v programu STATISTICA 2012. Dostihová výkonnost byla stanovena dle tzv. generálního handicapu (GH) a hodnot klasifikace. Statisticky průkazný vliv na výkonnost byl zjištěn u pohlaví, roku startu a země původu (suffix). Při testování pohlaví bylo zjištěno, že klisny (54,86 kg) jsou statisticky vysoce průkazně horší než valaši (59,35 kg) a hřebci (65,23 kg). V roce 2000 bylo pohlaví statisticky neprůkazné, na rozdíl od roku 2008 a 2017, kdy byli hřebci statisticky průkazně lepší než klisny a valaši. Při testování vlivu barvy se ukázalo, že barva nemá vliv na výkonnost koní. Pouze v roce 2000 nastala odchylka, kdy barva vyšla statisticky průkazně. Při testování podle země původu se ve všech letech prokázalo, že koně pocházející z České republiky (52,79 kg) jsou statisticky průkazně horší než koně z Velké Británie nebo Irska (67,19 kg) či ostatních zemí (68,27 kg). Při testování dle roku startu jsme prokázali, že výkonnost tříletých rovinových koní se směrem do současnosti zlepšuje.
Vliv tréninkového zatížení a dostihového sportu na pohybový aparát koně
Škulavíková, Ivana
Bakalářská práce ukazuje, jaký vliv na pohybový aparát má neadekvátní trénink a s ním související dostihový sport. V první části je charakterizováno plemeno anglického plnokrevníka, jeho historie a s ním související dostihy. V další části se bakalářská práce zabývá samotným tréninkem koní a přizpůsobením se na opakované zatížení. Neopomenutelnou části této práce je pohybový aparát koně, který popisuje kosterní a svalovou soustavu. V předposlední části naleznete typická zranění pohybového aparátu anglického plnokrevníka, jejich příčiny, projevy a prevence způsobené špatným tréninkovým zatíže-ním a nesprávnou přípravou koně na dostihový sport. Na závěr naleznete statistiky zranění v USA, analýzu úmrtnosti dle povrchu dostihové dráhy, věku koně nebo délky dostihů.
Vliv korektorů na chov moravského teplokrevníka
Sedláčková, Ida
Bakalářská práce s názvem „Vliv korektorů na chov moravského teplokrevníka“ analyzuje aktuální populaci potomstva F1 generace a situaci v chovu moravského teplokrevníka. V úvodní části jsem se zaměřila na výstavbu plemene moravský teplokrevník a na jeho korektory anglického plnokrevníka a Shagya-araba. Pro praktickou část jsem použila podkladovou databázi 216 koní F1 generace narozených od roku 2004 do roku 2017, kteří splňují podmínku, že jeden z jejich rodičů má 20 a více procent původních rakousko-uherských genů, sám není F1 generace nebo korektor a druhý z rodičů je plemene anglický plnokrevník nebo Shagya-arab. Koně jsem rozdělila do několika kategorií, které jsem srovnávala se skutečným stavem koní plemene moravský teplokrevník. Z podkladové databáze je zřejmé, že korektoři chovu nejsou u chovatelů moravského teplokrevníka oblíbeni. V současné době do 31. prosince 2017 je v plemenné knize moravského teplokrevníka zapsáno 261 koní plemene moravský teplokrevník. Jedná se o koně, kteří se narodili v době, kdy moravský teplokrevník již byl uznán jako samostatné plemeno, tedy až po roce 2004. Z tohoto počtu je pouze 30 koní F1 generace. Větší oblibě se těší jako korektor moravského teplokrevníka anglický plnokrevník než Shagya-arab. V chovu bylo využito 7 klisen anglického plnokrevníka (14 potomků F1 generace), 5 hřebců anglického plnokrevníka (11 potomků F1 generace), 2 hřebci Shagya-araba (4 potomci F1 generace) a pouze jedna klisna Shagya-araba. Dále jsem zjistila, že pouze 6 koní F1 generace má prověřenou sportovní výkonnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.