Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 98 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pěstování a odrůdový sortiment papriky roční
Suvorova, Mariya
Suvorova, M., Pěstování a odrůdový sortiment papriky roční. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021. Bakalářská práce se zabývá pěstováním vybraného sortimentu odrůd papriky roční (Capsicum annuum L.). Cílem práce je popis pěstitelské technologie, agrotechniky včetně ochrany proti chorobám a škůdcům a zjištění růstových a výnosových ukazatelů u vybraného sortimentu papriky roční. První část práce je zaměřena na vypracování literárního přehledu zaměřeného na původ druhu, botanickou charakteristiku, nároky na stanoviště, technologii pěstování a sortiment odrůd. Druhá část obsahuje popsání experimentálního pokusu pěstování papriky s následným měřením a hodnocením výnosotvorných ukazatelů. Hodnoty získané během pokusu byly zpracovány do tabulek a okomentovány. Závěrečná část práce je věnována diskuzi výsledků a porovnání s výsledky z minulých roků.
Analýza pěstebních systémů pícnin pro pícní a energetické účely ve zvoleném zemědělském podniku
FUČÍK, Karel
Bakalářská práce pojednává o vybraných zemědělských plodinách pro pícní a energe-tické účely na pozemcích ve zvoleném zemědělském podniku. Práce pojednává o hodnocení výnosů a analýze pěstebních systémů pícnin jak na orné půdě, kde je hlav-ní plodinou kukuřice setá (Zea mays) a dále se zaměříme i na trvalé travní porosty. Orná půda byla zatravněna trvalou jetelotravní směskou složenou ze 7 druhů trav a 1 druhu jeteloviny. Hlavním cílem mé zvolené bakalářské práce bylo vyhodnotit vývoj a sklizeň pícních porostů jak na orné půdě tak i porostů spadajících do TTP, dále pak ohodnotit jejich výnos a zaměřit se i na posouzení rostlinné skladby. Sledovaným porostem byl i pozemek, kde proběhla obnova a osetí jetelotravními směsmi. Kapitola s vyhodnocením výsledků trvalých travních porostů (TTP) zahrnuje posou-zení třech zvolených pozemků, kde bylo sledováno zastoupení jednotlivých jetelovin a travin. Zároveň se v práce zaměřuje i na ohodnocení zpracování orné půdy a stavu porostů, kde je pěstována kukuřice seté (Zea mays) pro krmivářské a energetické úče-ly. Hlavní sledované ukazatele jsou příprava půdy, styl setí, výživa a v neposlední řadě sklizeň s výnosem.
Postup při zakládání a metodika ošetřování vinohradu
Shromáždil, Filip
Tato bakalářská práce se zabývá studiem a vypracováním nejvhodnějšího postupu při založení vinice a jejím následným ošetřováním v prvních létech po výsadbě. Práce zkoumá, jaký je aktuálně nejvhodnější pěstitelský tvar, postup pří přípravě pozemku, výsadba a následný postup agrotechnických prací. Do pokusu byl zařazen nově vysázený vinohrad ve vinařské obci Dolní Dunajovice o rozloze 1,48 ha, na kterém byly vysázeny tři odrůdy. 'Chardonnay' na podnoži K5 BB v počtu kusů 2250, 'Pálava' na podnoži SO4 v počtu kusů 2300 a 'Hibernal' na podnoži K5 BB v počtu kusů 2350. Sledovala se zde příprava pozemku před výsadbou, způsob výsadby a soubor agrotechnických prací, k nimž patří zvolený pěstitelský tvar, řez, zele-né práce, ochrana, ozelení meziřadí a opěrná konstrukce, která zajišťuje stabilitu keře.
Kukuřice jako agrokomodita
Buba, Lukáš
Cílem této bakalářské práce je vypracovat literární přehled o pěstování kukuřice. První část práce je věnována historii a současnosti pěstování kukuřice v České republice. Dále je popsána kukuřice z hlediska její biologie a šlechtění. Podrobně se práce zabývá požadavky kukuřice na pěstitelské prostředí. Jsou charakterizovány odrůdy kukuřice podle sumy efektivních teplot a čísla FAO. Technologie pěstování se zabývá zařazením kukuřice v osevním postupu, zpracováním půdy, výživou a hnojením, ošetřováním během vegetace a samostatnou sklizní kukuřice na siláž a kukuřice na zrno. V druhé části bakalářské práce je popsán stav pěstování kukuřice ve společnosti Netis a.s., Návsí. Z obou farem společnosti byly získány výsledky pěstování kukuřice za léta 2014, 2015 a 2016, které byly zpracovány a následně vyhodnoceny.
Kvalita cukrovky při uplatnění intenzifikačních faktorů
Andrýsek, Lukáš
Cílem bakalářské práce bylo vypracovat literární rešerši zaměřenou na téma Kvalita cukrovky při uplatnění intenzifikačních faktorů. V rámci praktické části byl proveden maloparcelní polní pokus s cílem prověřit účinek mimokořenové výživy hnojivy od firmy Klofáč spol. s r.o. na kvalitu a výnos cukrové řepy. Testována byla listová hnojiva Insenol, Carbon Si, Fumag 6NK Ca, Sulfika SB-C, Carbon Bor K. U všech zmiňovaných hnojiv byl prokázán příznivý vliv na technologickou jakost cukrové řepy. Došlo ke snížení obsahu škodlivého alfaaminodusíku, hodnoty se pohybovaly maximálně do 20 mg na 100 g řepy, snížil se i obsah rozpustného popela. Maximální hodnoty dosahovaly pouze do 0,34 %. Výrazně se zvýšila cukernatost a vyzrálost cukrovky. Hodnoty MB faktoru se pohybovaly v rozmezí 11,1 až 14,3. Mimokořenová výživa přispěla ke sklizni vysoce kvalitní suroviny pro následné zpracování. Bezesporu k tomu přispěly i příznivé povětrnostní podmínky a kvalitní základní agrotechnika.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 98 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.