Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 100 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv zemědělské techniky na druhovou skladbu a kvalitu sklizně píce
MAREK, Martin
Bakalářská práce pojednává o využití trvalých travních porostů ve vybraném podniku. Jako jedním z cílů této bakalářské práce bylo porovnání shrnovačů píce z hlediska ztrát, kvality píce a kvality řádku. Dále byli zhodnoceny parametry u jednotlivých typů shrnovačů. Dalšími hodnocenými ukazateli byli například výška strniště a kvalita řezu u diskové rotačky používané v daném podniku. Stručně byli popsány jednotlivé agrotechnické vstupy a byli popsány případné návrhy na zlepšení. V neposlední řadě práce pojednává o výnosech a botanickým složení jednotlivých druhů na vybraných pozemcích. U jednotlivých pozemků bylo určeno zastoupení jednotlivých travin, by-lin a jetelovin. Práce charakterizuje také jednotlivé mechanizační prostředky a jejich vliv na botanickou skladbu porostů. U mechanizace pro sklizeň pícnin je popsáno i nastavení daných strojů tak aby kvalita píce byla co nejlepší.
Analýza systémů pěstování kukuřice v zemědělských podnicích a návrhy na zlepšení
ŠIMKOVÁ, Libuše
Kukuřice patří v současnosti mezi nejdůležitější krmné plodiny. Pokud ji chceme efektivně pěstovat, měli bychom věnovat dostatek času výběru vhodného pozemku, osiva a datumu výsevu. Při volbě datumu výsevu hraje důležitou roli dosažení tep-loty 8 °C v hloubce setí. Kukuřici vyséváme do hloubky 3-4 cm a můžeme ji vysé-vat do klasických řádků (75 cm), úzkořádku (35 cm) nebo do dvouřádku. Kukuřice je plodina s pomalým počátečním růstem, proto je důležité věnovat pozornost me-chanické nebo chemické likvidaci plevelů. Při sklizni kukuřice na siláž můžeme sklízet celou rostlinu, nebo můžeme požít techniku dělené sklizně CCM a LKS. Byly hodnoceny hybridy WELAS, PERSEUS a AKANTO. WELAS je dvojliniový (Sc), raný hybrid (FAO 240) a PERSEUS je tříliniový (Tc), raný hybrid (FAO 250). Hybrid PERSEUS dokázal na hodnocených pozemcích poskytnout vyšší výnos než WELAS. Nejvyšší vliv na výnos měl použitý hybrid, agrotechnika a dostatek půdní vláhy.
Pěstování a odrůdový sortiment papriky roční
Suvorova, Mariya
Suvorova, M., Pěstování a odrůdový sortiment papriky roční. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021. Bakalářská práce se zabývá pěstováním vybraného sortimentu odrůd papriky roční (Capsicum annuum L.). Cílem práce je popis pěstitelské technologie, agrotechniky včetně ochrany proti chorobám a škůdcům a zjištění růstových a výnosových ukazatelů u vybraného sortimentu papriky roční. První část práce je zaměřena na vypracování literárního přehledu zaměřeného na původ druhu, botanickou charakteristiku, nároky na stanoviště, technologii pěstování a sortiment odrůd. Druhá část obsahuje popsání experimentálního pokusu pěstování papriky s následným měřením a hodnocením výnosotvorných ukazatelů. Hodnoty získané během pokusu byly zpracovány do tabulek a okomentovány. Závěrečná část práce je věnována diskuzi výsledků a porovnání s výsledky z minulých roků.
Analýza pěstebních systémů pícnin pro pícní a energetické účely ve zvoleném zemědělském podniku
FUČÍK, Karel
Bakalářská práce pojednává o vybraných zemědělských plodinách pro pícní a energe-tické účely na pozemcích ve zvoleném zemědělském podniku. Práce pojednává o hodnocení výnosů a analýze pěstebních systémů pícnin jak na orné půdě, kde je hlav-ní plodinou kukuřice setá (Zea mays) a dále se zaměříme i na trvalé travní porosty. Orná půda byla zatravněna trvalou jetelotravní směskou složenou ze 7 druhů trav a 1 druhu jeteloviny. Hlavním cílem mé zvolené bakalářské práce bylo vyhodnotit vývoj a sklizeň pícních porostů jak na orné půdě tak i porostů spadajících do TTP, dále pak ohodnotit jejich výnos a zaměřit se i na posouzení rostlinné skladby. Sledovaným porostem byl i pozemek, kde proběhla obnova a osetí jetelotravními směsmi. Kapitola s vyhodnocením výsledků trvalých travních porostů (TTP) zahrnuje posou-zení třech zvolených pozemků, kde bylo sledováno zastoupení jednotlivých jetelovin a travin. Zároveň se v práce zaměřuje i na ohodnocení zpracování orné půdy a stavu porostů, kde je pěstována kukuřice seté (Zea mays) pro krmivářské a energetické úče-ly. Hlavní sledované ukazatele jsou příprava půdy, styl setí, výživa a v neposlední řadě sklizeň s výnosem.
Postup při zakládání a metodika ošetřování vinohradu
Shromáždil, Filip
Tato bakalářská práce se zabývá studiem a vypracováním nejvhodnějšího postupu při založení vinice a jejím následným ošetřováním v prvních létech po výsadbě. Práce zkoumá, jaký je aktuálně nejvhodnější pěstitelský tvar, postup pří přípravě pozemku, výsadba a následný postup agrotechnických prací. Do pokusu byl zařazen nově vysázený vinohrad ve vinařské obci Dolní Dunajovice o rozloze 1,48 ha, na kterém byly vysázeny tři odrůdy. 'Chardonnay' na podnoži K5 BB v počtu kusů 2250, 'Pálava' na podnoži SO4 v počtu kusů 2300 a 'Hibernal' na podnoži K5 BB v počtu kusů 2350. Sledovala se zde příprava pozemku před výsadbou, způsob výsadby a soubor agrotechnických prací, k nimž patří zvolený pěstitelský tvar, řez, zele-né práce, ochrana, ozelení meziřadí a opěrná konstrukce, která zajišťuje stabilitu keře.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 100 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.