Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rajonizace rožmberských vodních mlýnů na panství Třeboň po roce 1590: Mýtus nebo skutečnost?
Škudrnová, Jaroslava ; Ebelová, Ivana (oponent)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační prací. Děkujeme za pochopení.
Územní studie rozvojového území Vítkovice - Moravská Ostrava
Fišerová, Anna ; Klement, Miloš (oponent) ; Sátora, Josef (vedoucí práce)
Základní urbanistickou ideou je vytvořit novou kvalitní obytnou zástavbu v kombinaci s plochou pro sport, rekreaci a odpočinek, stejně jako plochy pro výrobu a skladování. Na rastru 100x100m vznikají komplexy bytových domů se zeleným průchozím vnitroblokem. Mezi jednotlivými celky se nachází volný prostor se zelenými plochami řešený jako obytná zóna. Na souběhu dvou rastrů vzniká v centrální části řešeného území náměstí lemované bytovými domy s polyfunkčním charakterem a zvýšeným komerčním parterem. Dominantou náměstí je nízký multifunkční objekt, plocha náměstí je ponechána vyjma drobných ploch zeleně volná, variabilní (možnost pořádání společenských akcí, trhů atd.). Na náměstí diagonálně navazuje další významná plocha - park s hřištěm - a menší náměstí s terasovým posezením. V této části jsou navrženy tři viladomy. Park ústí u řeky Ostravice, kde vzniká nábřeží s možností posezení. V severní části je umístěn hotel vzniklý rekonstrukcí původní průmyslové budovy doplněný o přízemní restaurační objekt. Kolem něj vzniká park se vzrostlou zelení a multigeneračním hřištěm. Terasové domy se nacházejí v severovýchodní části a hlavní obytné místnosti mají atraktivní výhled na řeku. Řadové rodinné domy lemují páteřní komunikaci – zde je kvůli hlukovému a vizuálnímu komfortu umístěna alej stromů. Typologie a rozmístění ostatních, samostatně stojících domů je inspirována koloniemi dělnických domů např. Baťovy domky ve Zlíně. Mezi jednotlivými pozemky není pevný plot, pouze jsou odděleny nízkou zelení.
Rajonizace rožmberských vodních mlýnů na panství Třeboň po roce 1590: Mýtus nebo skutečnost?
Škudrnová, Jaroslava ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Ebelová, Ivana (oponent)
V poslední třetině 16. století vznikl na rožmberských statcích v souvislosti s připravovanou reformou vrchnostenského hospodářství unikátní dokument, tzv. Popis mlýnů z roku 1590, který poznamenává všechny (poddanské i panské) vodní mlýny na rožmberském dominiu. Na základě tohoto soupisu pak Jaroslav Honc roku 1959 publikoval studii, v níž vyslovil hypotézu o rajonizaci rožmberských mlýnů v roce 1590. Cílem této diplomové práce je nejen představení tohoto nesmírně zajímavého pramene, ale především konfrontace reformních představ rožmberských úředníků se skutečností, jež je zachycena v účetním materiálu třeboňského panství mezi léty 1550 až 1615.
Zpracování plánu společných zařízení v komplexní pozemkové úpravě ve zvolené lokalitě
ŠVECOVÁ, Markéta
Předmětem diplomové práce je zpracování plánu společných zařízení v komplexní pozemkové úpravě ve zvolené lokalitě. Plán společných zařízení obsahuje soubor opatření, které mají za úkol vytvářet podmínky pro racionální hospodaření, a rovněž zabezpečit ochranu přírodních zdrojů. Řešenou lokalitou je obec Lhotka. Obsahem diplomové práce je zhodnocení a popis katastrálního území se zaměřením na opatření k zpřístupnění pozemků, protierozní opatření k půdního fondu, opatření k tvorbě a ochraně ŽP a vodohospodářská opatření. Výsledky jsou uvedené v textové podobě, tak i grafické, zpracované prostřednictvím programu ArcGIS.
Rajonizace rožmberských vodních mlýnů na panství Třeboň po roce 1590: Mýtus nebo skutečnost?
Škudrnová, Jaroslava ; Ebelová, Ivana (oponent)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační prací. Děkujeme za pochopení.
Posouzení vlivu územního plánování na ceny pozemků ve městě Žďár nad Sázavou a jeho okolí
Balarinová, Pavla ; Kryl, Antonín (oponent) ; Lorencová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší změny územního plánování a jejich celkový vliv na výslednou cenu pozemků. Vybrané pozemky jsou v lokalitě Dolní Rožínka a Žďár nad Sázavou, v místní části Stržanov. U obou pozemků jsou stanoveny ceny zjištěné a obvyklé pro jednotlivé fáze územního plánování. Tyto fáze se člení na pozemky zemědělské, jiné, které jsou územním plánem určeny k zastavění a pozemky určené k zastavění podle územního rozhodnutí. Konečné vyhodnocení určuje, jak odlišné jsou ceny pozemků ve třech fázích územního plánování a srovnání cen obou pozemků navzájem v jednotlivých lokalitách.
Zoning v USA: Kapitola 4 - Problematika, cíle a nástroje správy území okresů
Moučka, Jan
Čtvrtá kapitola textu Zoning v USA popisuje významné nástroje pro dosažení územního řádu na úrovni okresu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zoning v USA: Kapitola 3 - Zoning ve městech USA
Moučka, Jan
Kapitola 3 textu Zoning v USA popisuje zoning v několika vybraných amerických měst – v New Yorku, Chicagu, Nashvillu, Ogdenu a Belmontu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zoning v USA: Kapitola 2 - Zoning na přelomu 20 - 21. století
Moučka, Jan
Kapitola 2 popisuje vývoj zoningu v územním řádu USA. Reflektuje změny způsobené v USA hypoteční a měnovou krizí r. 2006 a jejich možné důsledky pro územní řád a zoning v USA. Popúisuje se podrobně konvenční zoning a jeho některé novinky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: