Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Připravovaná novela stavebního zákona
Kliková, Alena
Příspěvek je věnován připravovaným změnám stavebního zákona č. 183/2006 Sb., které by měly přinést zjednodušení a zpřesnění jednotlivých postupů při umísťování a povolování staveb. Novela stavebního zákona, by měla přinést řadu změn, které by měly být většího rozsahu a měly by postihnout téměř celý stavební zákon. Příspěvek se zaměřuje pouze na některé navrhované změny, a to na změny definic, změny institutu územně plánovací informace, povolování staveb a otázku povolování užívání staveb.
Přijatá novela stavebního zákona
Kliková, Alena
Dne 22. 10. 2012 vyšla ve sbírce zákonů velká novela stavebního zákona, a to pod č. 350/2012 Sb., která zásadně mění řadu postupů stavebních úřadů a všech dotčených osob. Velká novela stavebního zákona nabývá účinnosti ke dni 1. 1. 2013 a obsahuje změny, které by měly přinést zjednodušení a zpřesnění jednotlivých postupů při umísťování a povolování staveb. Změny stavebního zákona jsou většího rozsahu a postihují téměř celý stavební zákon. Vzhledem k jejich rozsahu se příspěvek zaměřuje pouze na některé změny týkající se pojmů a definic a dále na změny v oblasti územních řízení a okrajově se zmíní o některých v rámci povolování realizace staveb, včetně ohlašování.
Využití památkově chráněných budov pro cestovní ruch
Kalkusová, Barbora ; Netková, Jarmila (vedoucí práce) ; Váňa, Václav (oponent)
Diplomová práce se snaží souhrnně zhodnotit problematiku využívání budov pro potřeby cestovního ruchu v Pražské památkové rezervaci, neboť památkový nemovitostní fond je jedním ze základních pilířů kulturního dědictví našeho státu. Existence zachovalých a udržovaných památek je jedním z podstatných předpokladů pro rozvoj cestovní ruchu v městských rezervacích. Teoretická část je věnována obecnému vymezení současné problematiky prostřednictvím rozboru pražského cestovního ruchu, památkového zákona, příslušných památkových institucí a cestovního ruchu zaměřeného na kulturní složku. V praktické části je stěžejním tématem využití budov pro potřeby cestovního ruchu, především komerční a kulturně-vzdělávací. Na základě konfrontace těchto dvou možností funkce nemovitostí a dotazníkového šetření mezi laickou a odbornou veřejností se práce pokusí demonstrovat přínos těchto typů využití včetně jejich šetrnosti k nemovitostnímu fondu Pražské památkové rezervace.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.